Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Система фінансового контролю

Мета опанування дисципліни: формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань у сфері фінансового контролю, а також практичних навичок щодо організації, провадження та оформлення результатів контрольної діяльності та вміння використовувати їх у наукових дослідженнях.

Завдання дисципліни: засвоєння концептуальних основ функціонування системи фінансового контролю та характеристики її складових; формування розуміння сутності організації та методики державного фінансового контролю, державного аудиту, муніципального контролю, податкового контролю; формування розуміння методів, механізмів та інструментарію контролю суб’єктів, що надають фінансові послуги; поглиблення знань у сфері організації та методології незалежного аудиту та його місця в системі фінансового контролю; формування навичок застосування наукових підходів щодо підвищення ефективності внутрішнього контролю суб’єктів господарювання різних секторів економіки; формування вміння використовувати одержані знання у науково-дослідній діяльності здобувачів вищої освіти та оперувати нормами законодавчих і нормативних актів, що регулюють функціонування системи фінансового контролю.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти повинні: знати концептуальні основи функціонування системи фінансового контролю та характеристики її складових; застосовувати наукові підходи щодо оптимізації системи внутрішнього контролю суб’єктів господарювання різних секторів економіки; використовувати одержані знання у науково-дослідній діяльності та оперувати нормами законодавчих і нормативних актів, що регулюють функціонування системи фінансового контролю; розробляти пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, помилок і порушень у діяльності об’єктів контролю, прийняття відповідних управлінських рішень; уміти проводити емпіричні дослідження та використовувати сучасні методи аналізу для встановлення тенденцій розвитку об’єктів дослідження у сфері фінансового контролю; уміти публічно представляти, захищати результати своїх наукових і практичних досліджень, обговорювати їх і дискутувати з науково-професійною спільнотою.

Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Генезис та еволюція системи фінансового контролю в Україні та світі. Концептуальні основи функціонування системи фінансового контролю. Теоретико-методологічні засади організації державного фінансового контролю. Державний аудит. Муніципальний контроль. Податковий контроль: методологія, організація та практика здійснення. Державний контроль діяльності суб’єктів, що надають фінансові послуги. Незалежний аудит у системі фінансового контролю. Внутрішній контроль суб’єктів господарювання різних секторів економіки.

Анотація навчальної дисципліни "Система фінансового контролю" (2020)

Робоча програма навчальної дисципліни «Система фінансового контролю» (вибіркова) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-наукової програми «Облік і оподаткування» (2020)

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Система фінансового контролю» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-наукової програми «Облік і оподаткування» (2020)

Анотація навчальної дисципліни «Система фінансового контролю»(2018)

Робоча програма навчальної дисципліни «Система фінансового контролю» (вибіркова) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і оподаткування» (2018)

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Система фінансового контролю» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і оподаткування» (2018)

 

Остання редакція: 15.05.21