Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Асоціація випускників КНЕУ

Міжнародна громадська організація «Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»»

Діяльність Асоціації поширюється на території України та окремих країн за кордоном.

Скорочена назва Асоціації українською мовою:  МГО MАВ КНЕУ імені Вадима Гетьмана.
Повна назва Асоціації англійською мовою: International Nongovernmental Organization «Alumni association of State Higher Education Establishment «Vadym Hetman Kiev National Economic University»
Скорочена назва Асоціації англійською мовою: IАА KNEU

Юридична адреса Асоціації: 03680, м. Київ - 680, пр. Перемоги, 54/1.
Вступний та членський внесок (в розмірі 50 грн. без ПДВ для індивідуальних і 500 грн. без ПДВ для колективних членів) необхідно сплачувати до 01 лютого кожного року, шляхом перерахування коштів на р/р 26004010085513 в ПАТ «Укрексімбанк» - 03150, м.Київ, вул. Тельмана, 5 , МФО 322313, ЄДРПОУ банка 00032112. Отримувач коштів МГО МАВ КНЕУ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА, ЄДРПОУ 37270077. Приклад оформлення призначення платежу «Вступний (членський) внесок до МГО МАВ КНЕУ. Осередок ______________________ факультету в _________________області (місті)». НАПРИКЛАД   «Членський внесок до МГО МАВ КНЕУ. Осередок обліково-економічного факультету в м.Києві

Загальні положення
Міжнародна громадська організація «Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі - «Асоціація»), створена за професійною ознакою, є юридичною особою, не має на меті отримання прибутку. Асоціація діє на принципах добровільності та рівності її членів (учасників), законності та гласності, у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством, а також Статутом, зареєстрованим Міністерством Юстиції України.


Метою діяльності Асоціації є:

 • Об'єднання зусиль випускників усіх поколінь для розвитку університету, збереження та примноження його традицій і духовних цінностей.
 • Захист законних, соціальних, економічних, творчих та інших інтересів своїх членів, сприяння науково-технічному розвитку України.

Основні завдання Асоціації:

 • Сприяння реалізації навчальних, наукових, соціально-економічних і виробничих проектів розвитку Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Далі - Університет).
 • Впровадження взаємодовіри, взаємної надійності, порядності й ділового партнерства у взаємовідносинах між членами Асоціації.
 • Ознайомлення громадськості з діяльністю Асоціації та її членів.
 • Підвищення престижу Університету як провідного навчального закладу світового рівня.
 • Збереження та забезпечення  наступності  в традиціях та духовних цінностях поколінь випускників Університету.
 • Встановлення зв’язків з роботодавцями, сприяння професійному зростанню випускників Університету, створення умов для їх самореалізації.
 • Створення    умов    для    спілкування    випускників,    студентів    та    викладачів Університету, забезпечення інформаційного обміну між випускниками.
 • Зміцнення відносин партнерства, товариства і дружби між членами асоціації та представниками різних країн світу, які займаються професійною діяльністю в галузі науки і економіки.
 • Сприяння професійної орієнтації і добору талановитої творчої молоді для вступу до    Університету.
 • Створення    сприятливих    умов    для    гармонійного    розвитку особистостей студентів і студентського самоврядування.
 • Розширення   зв'язків   і   відносин   Асоціації   з   підприємствами,   об'єднаннями, міжнародними організаціями.
 • Сприяння поліпшенню змісту освіти, якості й ефективності підготовки фахівців, зміцнення зв'язків і відносин Університету з іншими навчальними закладами України та іноземних держав.
 • Розвиток співробітництва з українською діаспорою.


Фінансові кошти Асоціації створюються за рахунок:

 • коштів та майна, переданого Засновниками Асоціації;
 • вступних та членських внесків членів Асоціації;
 • добровільних грошових внесків трудових колективів, установ і організацій, іноземних юридичних осіб та громадян, громадян України;
 • дарування чи заповіту майна та коштів на користь Асоціації;
 • благодійних   внесків   та   пожертвувань   громадян   та   юридичних   осіб   у грошовій та майновій формах;
 • надходжень від господарської, комерційної та іншої діяльності підприємств та організацій створених Асоціацією у вигляді пасивних доходів, що будуть використовуватися на виконання статутних завдань.


Членство в Асоціації є індивідуальним та колективним.
Колективні члени Асоціації зберігають господарську самостійність і права юридичної особи у відповідності зі своїми Статутами, чинними законодавчими актами України.

 • Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни і особи без грмадянству, які у різні роки закінчили Інститут, нині Університет, або отримали другу вищу освіту в Центрі магістерської підготовки Університету, а також закінчили аспірантуру, докторантуру, а також викладачі та співробітники, які викладали та працювали в Інституті/Університеті і які нині викладають або працюють в Університеті, які визнають та виконують вимоги Статуту Асоціації, сплачують членські внески.
 • Колективними членами Асоціації можуть бути трудові колективи підприємств, організацій, установ, інші громадські організації, благодійні фонди та інші неприбуткові організації, які сприяють діяльності Асоціації, визнають вимоги Статуту та сплачують членські внески, розміри яких встановлюються Радою Асоціації.
 • Індивідуальні та колективні члени мають рівні права і обов'язки. Колективні члени приймають участь у діяльності Асоціації через своїх представників.
 • Новий член Асоціації приймається на підставі його заяви, поданої до Асоціації Заява   претендента   обов'язково   повинна   містити   підтвердження   зобов'язання виконувати Статут Асоціації.
 • Прийом   індивідуальних   членів   Асоціації   здійснюється   через   її   первинний осередок за рішенням Загальних зборів.
 • Прийом  до колективних членів Асоціації здійснюється на підставі рішення Ради  Асоціації  згідно  з   поданою  заявою  та  рішенням  трудового   колективу  або рішенням керівного органу - для громадських організацій.


 

 • Структуру Асоціації складають первинні осередки, які можуть об'єднуватися у місцеві організації на території України, а також в організації територіального рівня за адміністративно-територіальним поділом,   встановленим   у   відповідній   іноземній країні.
 • Первинні осередки Асоціації створюються за територіальною ознакою на підставі рішення Загальних зборів осередку.
 • Вищим керівним органом первинного осередку є Загальні збори, які скликаються головою осередку один раз на рік. Позачергові Збори скликаються на вимогу 1/3 членів первинного осередку головою осередку.

 

 • Конференція є вищим органом Асоціації, що проводиться не рідше одного разу на рік. Скликання Конференцій належить до компетенції Ради Асоціації.
 • Делегати на Конференцію обираються простою більшістю голосів на Загальних зборах місцевих організацій та/або осередків Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя, закордонних осередків Асоціації.
 • Позачергові   Конференції  можуть   бути   скликані   з   ініціативи   не   менш 1/3 представників від місцевих організацій та/або осередків Асоціації, з ініціативи Ревізійної комісії або Ради Асоціації.


 

 • Керівним органом управління Асоціації на період між Конференціями є Рада Асоціації. Конференція Асоціації обирає членів Ради терміном на 5 років.
 • Засідання Ради проводяться не менше одного разу на рік.
 • Засідання Ради Асоціації правомочне, якщо на ньому присутня більшість членів Ради. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх членів.


 

 • Роботу Ради Асоціації очолює Президент.
 • Дирекція  Асоціації створюється  для  здійснення  повсякденної діяльності,  яку очолює Виконавчий директор, який затверджується Радою за поданням Президента та є членом Ради Асоціації за посадою.
 • Для здійснення контролю за діяльністю Асоціації Конференцією обирається Ревізійна комісія з числа членів Асоціації або представників колективних членів терміном на 5 (п'ять) років.
 • Припинення діяльності Асоціації може бути проведене шляхом ліквідації чи реорганізації за ухвалою Конференції Асоціації або за рішенням суду. 

Остання редакція: 17.10.14