Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відділ інтелектуальної власності та наукової інформації

Загальна інформація

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» має значний інтелектуальний потенціал і перспективи в науково-дослідній та патентно-ліцензійній діяльності. Конкурентоспроможність Університету в сучасних умовах залежить від багатьох факторів і не в останню чергу - від обраної стратегії управління інтелектуальною власністю, яка об'єднує зусилля і враховує інтереси різних підрозділів, викладачів, аспірантів та студентів.
Основний продукт нашого Університету - інтелектуальний, створений його викладачами та науковими співробітниками, що включає як об'єкти авторського права: результати викладацької та наукової діяльності, лекції, підручники, результати наукових досліджень, програмні продукти, бази даних, так і об'єкти промислової власності: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки. Інтелектуальна власність - одна із форм майна, що потребує належної правової охорони. Правова охорона забезпечує закріплення за Університетом право інтелектуальної власності на конкретні результати інтелектуальної, творчої діяльності, що в свою чергу є необхідною умовою для введення цих об'єктів в господарський оборот.

Положення про відділ інтелектуальної власності та наукової інформації центру науки та інновацій ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Остання редакція: 29.06.20
Результати діяльності Центру

1. Зареєстрована торговельна марка "KNEU".

Право інтелектуальної власності Університету засвідчується Свідоцтвом на знак для товарів і послуг №135487.

2. Зареєстрована торговельна марка
"КНЕУ".

Право інтелектуальної власності
Університету засвідчується
Свідоцтвом на знак для товарів і
послуг №135488.

 

Детальніше

Корисні ресурси