Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відділ інтелектуальної власності та наукової інформації

Загальна інформація

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» має значний інтелектуальний потенціал і перспективи в науково-дослідній та патентно-ліцензійній діяльності. Конкурентоспроможність Університету в сучасних умовах залежить від багатьох факторів і не в останню чергу - від обраної стратегії управління інтелектуальною власністю, яка об'єднує зусилля і враховує інтереси різних підрозділів, викладачів, аспірантів та студентів.
Основний продукт нашого Університету - інтелектуальний, створений його викладачами та науковими співробітниками, що включає як об'єкти авторського права: результати викладацької та наукової діяльності, лекції, підручники, результати наукових досліджень, програмні продукти, бази даних, так і об'єкти промислової власності: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки. Інтелектуальна власність - одна із форм майна, що потребує належної правової охорони.Правова охорона забезпечує закріплення за Університетом право інтелектуальної власності на конкретні результати інтелектуальної, творчої діяльності, що в свою чергу є необхідною умовою для введення цих об'єктів в господарський оборот.

Детальніше про Центр »

Історія

Центр інтелектуальної власності заснований згідно з наказом ректора ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" № 185 від 16.05.2010 р. відповідно до ухвали Вченої ради Університету від 24.12.2009 р. У 2013 році Центр інтелектуальної власності був перейменований у Відділ інтелектуальної власності та трансферу технологій, згідно наказу ректора № 775 від 02.10.2013.

Функції Відділу

Відділ здійснює патентно-ліцензійну діяльність, яка охоплює:

  • розробку і здійснення єдиної патентної і ліцензійної політики Університету;
  • аналіз результатів науково-дослідних і навчально-методичних робіт структурних підрозділів Університету з метою виявлення комерційно значущих об'єктів та об’єктів, права на які доцільно охороняти;
  • правову охорону об'єктів інтелектуальної власності, створених в Університеті в процесі навчальної та наукової діяльності, шляхом підготовки, оформлення та подання заявок з метою отримання охоронних документів (патентів та свідоцтв), а також здійснення  дій для підтримання їх чинності;
  • забезпечення правового регулювання відносин між авторами та Університетом;
  • здійснення заходів, спрямованих на комерціалізацію об'єктів права інтелектуальної власності Університету;
  • розробку ліцензійних договорів  та інших договорів на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності;
  • надання співробітникам Університету - творцям об'єктів права інтелектуальної власності  консультативно-правової допомоги в реалізації належних їм особистих немайнових  та майнових прав інтелектуальної власності.
Остання редакція: 22.11.19
Результати діяльності Центру

1. Зареєстрована торговельна марка "KNEU".

Право інтелектуальної власності Університету засвідчується Свідоцтвом на знак для товарів і послуг №135487.

2. Зареєстрована торговельна марка
"КНЕУ".

Право інтелектуальної власності
Університету засвідчується
Свідоцтвом на знак для товарів і
послуг №135488.

 

Детальніше

Корисні ресурси

 

Науковометрична база даних SCOPUS

Tutorial ElSevier Scopus

Scopus - What is it?

Детальніше