Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Аспірантура

Програми фахових вступних випробувань 2018 

 

Додаток 8 до Правил прийому

до ДВНЗ «Київський національний економічний

 університет імені Вадима Гетьмана» в 2018 році

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

1. Аспірантура є основною формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації, що відповідає третьому (освітньо-науковому) рівню вищої освіти, успішне виконання освітньо-наукової програми якого передбачає присудження ступеня доктора філософії.

2. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок:

 • коштів  Державного бюджету України – за державним  замовленням;
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.

Підготовка іноземних громадян та осіб  без громадянства здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.

Правила прийому до аспірантури іноземців та осіб без громадянства у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» відповідають загальним Правилам прийому.

3. Прийом до аспірантури проводиться за конкурсом щорічно в терміни, встановлені Університетом:

 • подання заяв про допуск до участі в конкурсі з 1 липня по 31 липня;
 • вступні випробування – з 27серпня по 7вересня;

Наказ про зарахування до аспірантури видається ректором університету на підставі рішення приймальної комісії до 15 вересня. Наказ про зарахування оприлюднюється на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті університету у вигляд списку зарахованих.

 

4.Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора університету  такі документи:

 • заяву на ім'я ректора;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою (4х6) (засвідчений за місцем роботи, для тих хто працює);
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (витяг із залікової відомості), завірені нотаріально, особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома, засвідчені в установленому порядку. Випускники КНЕУ, можуть надати копії, завірені деканатом відповідного факультету(інституту);
 • медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-о;
 • 3 фотокартки (3х4);
 • список опублікованих наукових праць та винаходів за встановленим зразком (за наявності);
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (факультету, інституту) (за наявності);
 • копію 1, 2 стор. паспорта та прописки (реєстрації);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Паспорт та диплом про вищу освіту вступники подають особисто.

Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури  за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

При собі мати 2 конверти з марками та домашньою адресою, 1 паперовий швидкозшивач, 100аркушів паперу А4.

 

5. До аспірантури на конкурсній основі приймають осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) на такі спеціальності:

051Економіка

071Облік і оподаткування

072Фінанси, банківська справа та страхування

073Менеджмент

076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081Право

281Публічне управління та адміністрування

292Міжнародні економічні відносини

6.Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія під керівництвом ректора Університету.

7.  Члени приймальної комісії призначаються ректором з числа членів спеціалізованих рад, завідувачів кафедр та провідних науковців.

8. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури ухвалює приймальна комісія університету, про що вступника до аспірантури повідомляють у тижневий термін.

Особам, допущеним за рішенням  приймальної комісії до вступних  іспитів в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

9. Приймальна комісія може відмовити вступникові в допуску до складання вступних іспитів до аспірантури у зв'язку з неподанням у встановлений термін усіх або окремих документів, названих у пункті 4, або поданням їх після закінчення встановленого терміну.

10.Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

 • вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності), який проводять у формі письмового іспиту за білетами з 10 завдань, складеними за програмами вступних фахових випробувань зі спеціальності на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, ухваленими Вченою радоюУніверситету*:
 • вступного іспиту з іноземної мови на вибір (англійської, німецької, французької), який проводять у формі письмового іспиту за білетами з 10 завдань, 5 з яких є тестовими завданнями, складеними за програмами вступних фахових випробувань зі спеціальності на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, ухваленими Вченою радоюУніверситету, в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти*;
 • співбесіди з презентацією дослідницьких пропозицій;
 • вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань, ніж та, яка зазначена в їхньому дипломі магістра (спеціаліста), призначається випробування у вигляді письмового тестування з економічної теорії, що передує вступним іспитам і містить 10 завдань, 50% правильних відповідей на які дає право продовжити участь у конкурсному відборі.

*Знання та вміння, продемонстровані вступниками до аспірантури на кожному зі вступних випробувань, оцінюють за 100-бальною шкалою. Вступники, які наберуть на першому іспиті менш ніж 50 балів, позбавлені права участі  в наступному випробуванні та в конкурсі.

 

Порядок зарахування до аспірантури ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьман» регламентований наказом ректора і полягає в наступному:

10.1. Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендує на зарахування до аспірантури, формується за формулою:

КО = ВІС + ВІМ + РС, де:

 • ВІС– результат вступного іспиту зі спеціальності (за 100-бальною шкалою),
 • ВІМ– результат вступного іспиту з іноземної мови (за 100-бальною шкалою) ;
 • РС – результат співбесіди (за 100-бальною шкалою), де у 40% оцінюють дослідницьку пропозицію, а у 60% – попередні академічні досягнення (табл. 1).

Таблиця 1

Порядок нарахування додаткових балів за академічні досягнення

Академічні досягнення

Код

Кількість балів

Переможці та призери міжнародної студентської олімпіади з фаху*, міжнародних конкурсів з фаху*, всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху*, конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху*

 • переможець
 • призер

ДБ1

 

 

 

 

 

40

20

Наукова стаття у вітчизняному фаховому виданні **

ДБ2

10

Наукова стаття у виданні, яке входить до міжнародних наукометричних баз 

(Scopus, Web of Science)**

 

- інші

ДБ3

 

 

15 (кожна стаття)

 

10

Участь у науковій всеукраїнській та міжнародній  конференції

(за умови опублікування тез доповіді)**

ДБ4

5

Патент**

ДБ5

15

Авторське свідоцтво**

ДБ6

5

 

 *   диплом, отриманий під час навчання в магістратурі;

**  за період не більше трьох років до моменту вступу

(в сумі не більше як 30 балів за публікації та участь у конференціях).

10.2. Зарахування на загальних підставах буде проводитись за сумою балів, отриманих за вступні іспити, співбесіду та додаткові бали, нараховані за академічні досягнення.

Додаткові бали за наукові та навчальні досягнення вступників до аспірантури нараховуватиме предметна комісія по прийому вступного іспиту зі спеціальності.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFLабо InternationalEnglishLanguageTestingSystemабо сертифікатом CambridgeEnglishLanguageAssessment(не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); німецької мови – дійсним сертифікатом TestDaF(не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня); французької мови – дійсним сертифікатом тесту DELFабо DALF(не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

10.3. У разі одержання однакової кількості балів переважне право при зарахуванні до аспірантури матимуть вступники:

 • рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи;
 • які успішно закінчили магістратуру, отримавши диплом магістра з відзнакою.

Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, мають право на зарахування за контрактом понад план державного замовлення.

11. Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні протягом календарного року.

Аспіранти, які успішно виконують індивідуальний план підготовки:

 • отримують державну стипендію у разі зарахування на навчання за державним замовленням відповідно до чинного законодавства України;
 • іногородніх аспірантів на підставі довідки з постійного місця проживання забезпечують гуртожитком;
 • користуються щорічно канікулами тривалістю до двох календарних місяців, які включені до загального терміну навчання.

Взаємозобов'язання університету та аспіранта, визначені договором про надання освітніх послуг, який аспірант укладає з університетом протягом першого місяця навчання.

Аспіранти, докторанти мають право на роботу у режимі неповного робочого часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною посадою)відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 28 грудня 2016 р. №1050 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249638784.

За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку Університету, вчинення протиправних дій, невчасне підписання договору з університетом, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин аспірант може бути відрахованим з аспірантури.

Початок навчання в аспірантурі з 1 жовтня.

 

Остання редакція: 04.07.18