Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ГОЛОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ РОБОТИ

Концептуальні засади розвитку Інституту інформаційних систем в економіці

Звіт науково-дослідного інституту за 2016-2019 рр. 

Інститут інформаційних систем в економіці за 2014-2018 навчальні роки досяг значних успіхів у своєму розвитку

  1.  Відкрита навчально-наукова комп’ютерна лабораторія«Інформаційні управляючі системи та технології» ( Лабораторія №409, 7 корпус)

Створення лабораторії має стратегічне значення й зумовлено необхідністюпоглибленого вивчення найсучасніших інформаційних технологій, комп’ютерної, мікропроцесорної техніки, цифрових систем обробки інформації, інформаційно-комунікаційних технологій, комп’ютеризованих систем управління; проведення наукових круглих столів; організація наукових кружків з робототехніки, програмування та проектування сучасних інформаційних управляючих систем.

 

  1. Проведено комплексні дослідження в межах науково-дослідної теми «Моделювання та інформаційні технології підтримки процесів економічної діяльності в контексті сталого розвитку України», наукових напрямів Інституту інформаційних систем в економіці, результатів наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри захищено 1 докторську та 6 кандидатських дисертацій, в тому числі 1 робота іноземного аспіран та з Йорданії.
  2. Проведення щорічних науково-практичних конференцій студентів та проведено I Міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених, аспірантів і студентів «Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні» 19-20 квітня 2018 р. (Варшавський політехнічний інститут).
  3. Опубліковано 8 статей у фахових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних. Науковий напрям спеціальності «Комп’ютерні науки» галузі знань «Інформаційні технології» відноситься дотехнічних наук 05.13.ХХ. За останні 3 навчальні роки була активізована робота по формуванню якісного професорсько-викладацького складу. Існуючим штатом кафедри  та Інституту було написанню 15 статей у збірниках технічного напряму.  
  4. Отримано патент на корисну модель «Система еволюційного прогнозування синергетичного ефекту злиття та поглинання підприємств» - проф. Іванченко Г.Ф., аспірант з Йорданії Бадер Омар Ахмед Далайін.
  5. Розвиток нового наукового технічного напряму «Системи штучного інтелекту» в Навчально-науковому інституті «Інститут інформаційних технологій в економіці».Головним аргументом на користь цього рішення є потреби у фахівцях з проектування систем штучного інтелекту на ринку праці. Системи штучного інтелекту орієнтовані на підвищення ефективності проектних рішень, їх розробці та удосконаленні з використанням елементів штучного інтелекту в науці, техніці, економіці, на промислових та інфраструктурних об’єктах соціально-економічного призначення. На кафедрі інформаційних систем в економіці  в 2018 н.р. впроваджена спеціалізація «Системи штучного інтелекту». Керівник освітньої програми «Системи штучного інтелекту» д.т.н., д.е.н. проф. Рамазанов С. К..

 

Остання редакція: 14.05.20