Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відомості про членів спеціалізованої вченої ради

Відомості про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора(кандидата) наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини – економічні науки в Київському національному економічному університеті: 03680, пр.Перемоги, 54/1, тел. 456-50-08, 458-00-69

 
ЛУК'ЯНЕНКО
Дмитро Григорович
Голова ради
доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат премії НАН України імені академіка Птухи; академік УАН; ректор ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", професор кафедри міжнародного менеджменту.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • міжнародна інвестиційна діяльність,
 • міжнародна економічна інтеграція,
 • глобальна економіка, 
 • глобальний менеджмент,
 • глобальна економічна політика.

Публікації:

1.      Strategic priorities for developing Ukraine and Georgia: innovation and partnership: [monograph] /under ed. D.G.Lukianenko and T.Beridze. – Batumi, 2018. – 308 p.

2.      Лук’яненко Д.Г. Ідентифікація креативних інвестицій в глобальній економіці / Д.Г. Лук’яненко, Т.О. Галахова // Міжнародна економічна політика. – №2(25). - 2016. - С. 7-20.

Лук’яненко Д.Г. Банківська криза в Україні: глобальні фактори та внутрішні причини / Д. Г. Лук’яненко, І. О. Юшко // Ринок цінних паперів України. – 2016. – № 5–6. – С. 43-53.


РУДЕНКО-СУДАРЄВА
Лариса Володимирівна
Заступник голови ради
доктор економічних наук, професор, Президент міжнародного освітнього фонду Grail, професор кафедри міжнародних фінансів ДВНЗ "Київський національний економічний університет  імені Вадима Гетьмана".

Основні напрямки наукових досліджень:

 • методологія дослідження глобальних економічних процесів,
 • транснаціональні корпорації та розвиток їх бізнес-моделей,
 • валютно-фінансові операції у міжнародному бізнесі,
 • евристичні моделі аналізу розвитку фінансово-інвестиційних процесів у турбулентному глобальному середовищі,
 • національні інтереси і економічна безпека держави.

Публікації:
1. Руденко-Сударєва Л. Міжнародне інвестування проектів державно-приватного партнерства: [монографіяї / Лариса Руденко-Сударєва, Ксенія Пашинська. – Riga, Latvia: LAP LAMBERT Academic Publishing / OmniScriptum Publishing Group(EU), 2018. – 312 с.

2. Rudenko-Sudarieva L.V. The modern role of civil society organization in sustainable development conditions / L.  Rudenko-Sudarieva, A. Levchenko . – Collective monograph // Scientific development and achievements. – Vol.2-d. – London, United Kingdom: Sciemcee Publishing, 2018. – P. 239-252.

3. Rudenko-Sudarieva L.V. TNCS” international investmen in the innovative and technological development of host countries // Management of modern socio – economic systems. – Collective monograph / L.V.Rudenko-Sudarieva, Yu.A.Shevchenko. – Vol.2. Lithuania: Izdevnieciba “Baltia Publishin”, 2017. – P. 240-255.

 
АНТОНЮК
Лариса Леонтіївна
Вчений секретар
доктор економічних наук, професор,  директор Інституту вищої освіти, проректор з наукової роботи, професор кафедри міжнародної економіки ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Основні напрямки наукових досліджень:

 • глобальні проблеми сучасності,
 • глобальна конкурентоспроможність,
 • міжнародна інноваційна діяльність,
 • університетська освіта.

 Публікації:
1. Antoniyk L., Zaremskyi B. Development of National Innovation System in the context of their global integration; Strategic priorities for developing Ukraine and Georgia: innovation and partnership: [monograph] / under ed. D. G.Lukianenko and T. Beridze. – Batumi, 2018. – 308 p. (P. 146 – 168).

2. Antoniuk L. Code of ethics for SMEs: substantiating the necessity and willingness to implement in Ukraine [Електронний ресурс] / Larysa Antoniuk, Igor Britchenko, Yevheniia Polishchuk, Nataliia Rudyk, Yuliia Sybirianska, Pavel Machashchik  // Problems and Perspectives in Management. – 2018. – Vol. 16. – Issue #3. – P. 150-162. – Режим доступу до ресурсу: https://businessperspectives.org/journals/ problems-and-perspectives-in-management/issue-289/code-of-ethics-for-smes-substantiating-the-necessity-and-willingness-to-implement-in-ukraine.   https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56669978300

3. Antoniuk L. Macro level analysis of factors contributing to value added: technological changes in European countries [Електронний ресурс] / Larysa Antoniuk, Nataliia Cherkas // Problems and Perspectives in Management. – 2018. – Vol. 16. – Issue #4. – P. 417-428. – Режим доступу до ресурсу: https://businessperspectives.org/problems-and-perspectives-in-management/issue-297/macro-level-analysis-of-factors-contributing-to-value-added-technological-changes-in-european-countries

 
БІЛОШАПКА
Владислав Анатолійович
доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ "Київський національний економічний університет  імені Вадима Гетьмана".

Основні напрямки наукових досліджень:

 • менеджмент, міжнародний менеджмент,
 • створення високорезультативних організацій,
 • корпоративна культура і управлінське лідерство,
 • стратегія бізнесу,
 • організаційний дизайн,
 • професійний розвиток міжнародних менеджерів,
 • глобальні проблеми сучасності.

Публікації:

1. Osiyevskiy O., Biloshapka V. «Shapeholders: managing them as allies, partners and significant constituents» / V. Biloshapka, O. Osiyevskiy // Strategy & Leadership. – 2017. – 5 (45) - pp.41-48.

2. Белошапка В.А. Оценка бизнес-модели и управление ростом в условиях глобальной конкуренции / В.А. Белошапка // Формування ринкових відносин в Україні. – 2017. – 9 (196). – с. 14-19.

3. Biloshapka V., Osiyevskiy O., Mayer M. “The Value Matrix: a Tool for Assessing the Future of a Business Model” / V. Biloshapka, O. Osiyevskiy, M. Mayer // Strategy & Leadership. – 2016. – no. 4(44). – pp.41-48.

 
ГАЙДУЦЬКИЙ
Іван Павлович
доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Основні напрямки наукових досліджень:

 • низьковуглецевий розвиток,
 • зелена економіка,
 • відновлювані джерела енергії,
 • інтернет енергії,
 • індустрія 5.0.

Публікації:

1. Системи та механізми мотивації низьковуглецевого розвитку: теорія, методологія, практика: [монографія] / І.П. Гайдуцький. – К.: ТОВ «ДКС центр», 2018. – 560 с.

2. Гайдуцький І.П. Транснаціональне корпоративне інвестування сталого низьковуглеце–вого розвитку / І. П. Гайдуцький // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 1. – С. 5-8.

3. Гайдуцький І.П. Проблеми транснаціональної гармонізації системи регулювання та мотивації інвестування сталого низьковуглецевого розвитку / І. П. Гайдуцький // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 20. – С. 10-15.

КАЛЕНЮК
Ірина Сергіївна
доктор економічних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту економічного розвитку  ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Основні напрямки наукових досліджень:

 • інтелектуалізація міжнародних економічних відносин,
 • процес інтернаціоналізації світового господарства,
 • економічні проблеми освіти,
 • формування і розвитку людського потенціалу,
 • інтернаціоналізація освіти.

 Публікації:
1. Kalenyuk I., Dyakon A. Modern trends in the development of education in a global context; Strategic priorities for developing Ukraine and Georgia: innovation and partnership: [monograph] / under ed. D. G.Lukianenko and T. Beridze. – Batumi, 2018. – 308 p. (P. 224 – 244).

2. Kalenyuk I., Tsimbal L., Dyakon D. Global innovation space formation // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development eISSN 2345-0355. – 2018. – Vol. 40. No. 3: 329–336. Article DOI: https://doi.org/ 10.15544/mts.2018.31 (WoS)

3. Kalenyuk I., Tsimbal L., Dyakon A., Panchenko E. Assessment of Intellectual Leadership in a Global Competition / I. Kalenyuk, L. Tsimbal, A. Dyakon, E. Panchenko // Problems and Perspectives in Management (Scopus) . – 2018. – N4. – Volume 16 . – Issue #4. – pp. 212-223 http://dx.doi.org/ 10.21511/ppm.16(4).2018.

 https://kneu.edu.ua/files/teacher/teacher_photo/thumbnail_1302856156.jpg

Кальченко Тимур Валерійович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ "Київський національний економічний університет  імені Вадима Гетьмана".

Основні напрямки наукових досліджень:

 • міжнародні відносини,
 • геоекономіка і геополітика,
 • глобальна економіка,
 • глобальне управління.

 Публікації:

1. Кальченко. Современные трансформационные практики глобальной экономики: [Монография] Palmarium Academic Publishing, 2018. – 132 c.

2. Кальченко Т.В. Феномен коллаборации в глобальных инновационных процесах / Т.В.Кальченко // KANT. – №1(26). – 2018. – С.178-181.

3. Кальченко Т.В. Світова практика проектного фінансування: новітні тренди розвитку та сучасний інструментарій реалізації / Т.В. Кальченко // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки . 2018. № 3. Т. 3. С. 102-106.

 
ЛУЦИШИН
Зоряна Орестівна
доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, заступник директора Науково-методичного центру організації навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти  і науки України

Основні напрямки наукових досліджень:

 • фінансова математика,
 • світова фінансова архітектоніка,
 • фінансові кризи та заборгованість,
 • глобальні ринки капіталів.

 Публікації:
1. Луцишин З. Офшорні фінансові центри у глобальному русі капіталів / З. Луцишин, Е. Мехтієв // Міжнародна економічна політика. – 2017. – № 2. – С. 62-94.

2. Луцишин З.О. Економічні ефекти зовнішньої заборгованості для національних економік / З. О. Луцишин, Н. П. Южаніна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 6(128). – С. 163-168.

3. Lutsyshyn Zoriana. Social inequalities of the European economic space in the context of global transformations / Z. Lutsyshyn, I. Ivashchuk // Економічний дискурс. Міжнародний науковий журнал. – 2017. – Вип. 2. – С. 59-68.

 
МЕЛЬНИК
Тетяна Миколаївна
доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Академії економічних наук України, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • конкуренція і конкурентоспроможність на внутрішньому та світовому ринку,
 • реалізація зовнішньоторговельної політики держави за умов відкритості національних ринків,
 • сучасні проблеми ЗЕД підприємств в умовах глобалізаційних викликів.

 Публікації:

1.     Мельник Т. Перспективи розвитку експорту України в умовах євроінтеграції / Т. Мельник,
К. Пугачевська // Журнал європейської економіки. – 2018. – Т.17. – №2(65). – С. 208-224.

2.     Мельник Т.М. Детермінанти формування національного бренду в умовах глобальної конкуренції / Т. М. Мельник, А. С. Варібрусова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2018. – № 1. – С. 137-142.

Melnyk, T. M. Geostrategic matrix of foreign direct investment redirection / T. M. Melnyk,
K. G. Kasianok, O. V. Diachenko // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 1 (13). – Ч. 1.
– С. 33-41.

МОЗГОВИЙ
Олег Миколайович
доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри міжнародних фiнансiв ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Основні напрямки наукових досліджень:

 • міжнародна інвестиційна діяльність,
 • міжнародні фінанси,
 • фондовий ринок,
 • корпоративне управління.

 Публікації:
1. Глобальний фінансовий розвиток: тенденції, технології, регулювання : монографія / [ О.М.Мозговий, Т.О.Фролова, Л.В.Руденко-Сударєва та ін. ]; за заг. наук. ред. д.е.н., проф. О.М.Мозгового. – К.: КНЕУ, 2017. – 784 с.

2. Мозговий О.М. Монетарна політика Великобританії: сучасні реалії та пріоритети / О.М. Мозговий, Б.Р. Мусієць // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 18. – с.5-10

3. Rudenko-Sudarieva L. Global regulation of international investment processes in the turbulent financial environment / L. Rudenko-Sudarieva, O. Mozhovyi, R. Krysyuk // Journal  L´Association 1901 “SEPIKE”. ISSN: 2196-9531: – Osthofen, Deutschland. Poitiers, France, Los Angeles, USA. – 2016 . – Ausgabe 12.- Р. 161-166.ОБОЛЕНСЬКА
Тетяна Євгенівна
доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Основні напрямки наукових досліджень:

 • комп'ютерні технології,
 • економіко-математичне моделювання,
 • міжнародний маркетинг,
 • міжнародна торгівля,
 • педагогіка вищої економічної освіти

 Публікації:
1. Екологізація міжнародної торгівельно-маркетингової діяльності: [монографія] / Чужиков В.І., Циганкова Т.М., Оболенська Т.Є. та ін. – К.: КНЕУ, 2018. – 264 с.

2. Оболенська Т.Є. Переорієнтація оборонної промисловості України через агресію з боку Російської Федерації / В.М. Бегма, В.М. Шемаєв, А.П. Онофрійчук, Т.Є. Оболенська, // Стратегічні пріоритети. – 2017. – № 2. – С. 20-25.

3. Оболенська Т.Є. Концептуальні підходи до міжнародного співробітництва між вищими навчальними закладами / Т.Є. Оболенська, О.І. Циркун // Міжнародна економічна політика. – 2016. – №2(25). – С. 41-58.ОРЄХОВА 
Тетяна Вікторівна
доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків Донецького національного університету, Міністерство освіти і науки України (м. Вінниця)

Основні напрямки наукових досліджень:

 • інтернаціоналізація освіти;
 •  глобалізація та сталий розвиток,
 • транснаціоналізація економічних систем, 
 • глобальна дигіталізація,
 • міжнародна конкурентоспроможність.

 Публікації:
1. Орєхова Т.В. Вплив транскордонних злиттів і поглинань на конкурентне середовище / Т.В. Орєхова, А.В. Іванов // Збірник наукових праць «Економіка і організація управління». – 2017. – №1. – С. 21-28

2. Орєхова Т.В.Імперативи взаємовпливу інвестування та процесу транскордонних злиттів і поглинань / Т.В. Орєхова, А.В. Іванов // Міжнародні відносини. Сер. Економічні науки. – 2017. – №10. Режим доступ: http://journals.iir. kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3491/3161

3. Орєхова Т.В., Тертичний Я.С. Драйвери трансформацій міжнародних виробничих систем в умовах дигіталізації глобальної економіки. / Т.В. Орєхова, Я.С. Тертичний // Збірник наукових праць «Економіка і організація управління». – 2017. – №3. – С. 29-38.

 

ПАНЧЕНКО
Євген Григорович
доктор економічних наук, професор, Лауреат премії імені О.Шліхтера НАН України у галузі економіки, академік Академії економічних наук україни, професор кафедри міжнародного менеджменту ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Основні напрямки наукових досліджень:

 • менеджмент транснаціональних корпорацій,
 • інноваційний менеджмент,
 • глобальний менеджмент,
 • корпоративне управління.

 Публікації:
1. Y.Panchenko, N.Rudukha. European practices of financing innovation: «Horizon 2020» and localization system; Models of financing of innovative process // Strategic priorities for developing Ukraine and Georgia: innovation and partnership: [monograph] / under ed. D. G.Lukianenko and T. Beridze. – Batumi, 2018. – 308 p. (P. 281-286, 294-308)

2. Панченко Е. Регулирование банковской деятельности в контексте социально-экономического развития Европейского Союза / Е.Панченко, Н.Рудуха // Innovative Economics and Management. – 2017. – N 2. – Volume IV. – P. 271-280.

3. Panchenko Y. Practices of Corporate Social Responsibility in Ukraine / Y. Panchenko, M. Kiriakova // Nierownosci Spoleczne A Wzrost Gospodarczy. — Rzeszow, 2016. – №48. – P. 53-63

https://kneu.edu.ua/files/teacher/teacher_photo/thumbnail_1300782037.jpg
ПОРУЧНИК
Анатолій Михайлович
доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч України, академік Академії наук вищої школи України, директор Інституту бізнес освіти, завідувач кафедри міжнародної економіки ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Основні напрямки наукових досліджень:

 • міжнародна економічна інтеграція та глобальні проблеми сучасності,
 • діяльність транснаціональних корпорацій,
 • світовий ринок праці та міжнародна міграція робочої сили,
 • міжнародна інвестиційна та інноваційна діяльність,
 • національні інтереси в глобальному світі.

 Публікації:
1. Poruchnyk A. M. Countries’ asymmetry of formation of entrepreneurial environment / A. M. Poruchnyk, S. O. Strelnyk // Науковий вісний дипломатичної академії України. – Частина 3. Серія «економічні науки», 2017. – Випуск 24. – С. 36-46.

2. Поручник А. М. Інституціональне забезпечення міжнародного інвестування: національні особливості / А. М. Поручник, С. Г. Поручник // Стратегія економічного розвитку України. – 2017. – №1. – С. 34-39.

3. Поручник А. М. Енергетична безпека та диверсифікація енергоресурсів / А. М. Поручник, К. О. Кулаковський // Економіка та держава. – 2017. – №8. – С. 18-21.

 
СІДЕНКО
Світлана Володимирівна
доктор економічних наук,професор, академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Основні напрямки наукових досліджень:

 • світові інтеграційні процеси,
 • соціалізація глобального розвитку,
 • гуманітарний капітал,
 • інноваційний розвиток і міжнародна конкурентоспроможність.

Публікації:
1. Модернізація економіки країн в  умовах глобальних трансформацій / С. Сіденко // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2018. – № 1. – С. 7-13.

2. Сіденко С. Світовий ринок послуг в умовах глобальних трансформацій / С. Сіденко // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2017. – № 2. – С. 7-13.

3. Sidenko S. INNOVATION PRIORITIES OF UKRAINE: THE AEROSPACE SECTOR / S. Sidenko Economics & Education International Scientific Journal. – 2016. – №2. – Pp. 14-18.


СТУКАЛО
Наталія Вадимівна
доктор економічних наук, професор, заступник голови Національного агенства з питань якості освіти 

Основні напрямки наукових досліджень:

 • .

Публікації:
1.  Stukalo N. Social Contours of Green Economy / N. Stukalo, A. Simakhova // Social Sciences Bulletin. – 2018. – Issue 26. – Р. 46-56.

2. Stukalo N. Global parameters of social economy clustering / N. Stukalo, A. Simakhova // Problems and Perspectives in Management (Scopus) . – 2018. – Volume 16 . – Issue #1. – pp. 36-47. Режим доступу: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2099.

3. Stukalo N. Social Economy as a Tool to Ensure National Security / V. Menshikov, O. Volkova, N. Stukalo, A. Simakhova// Journal of Security & Sustainability Issues. – 2017. – Volume 7. – Issue #2. – Рр. 211-232.


СТОЛЯРЧУК
Ярослава Михайлівна

доктор економічних наук, професор, Лауреат премії Президента України в галузі науки і техніки, директор Центру науки та інновацій, професор кафедри міжнародної економіки ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Основні напрями наукових досліджень:

 • фінансові дисбаланси і асиметрії глобального економічного розвитку, 
 • міжнародна економічна інтеграція та глобалізація, двосторонні економічні відносини,
 • глобальні трансформації світового ринку праці та міжнародна трудова міграція,
 • управління міжнародною конкурентоспроможністю,
 • антициклічне регулювання світової економіки.

Публікації:
1. Столярчук Я. М. Сучасна міжнародна міграція: глобальний формат, регіональні суперечності / Я. М. Столярчук // Економіка та підприємництво. – 2017. – Вип. 38. – С. 319-327.

2. Франция в глобальном мире: поиск конкурентной стратегии: [монографія] / Я. М. Столярчук, К. И. Звиргзде, Н. А. Татаренко, А. М. Поручник. – К.: ДАУ, 2017. – 332 с.

3. Стратегії конкурентного розвитку в глобальній економіці: [монографія] / А. М. Поручник, Я. М. Столярчук, Ю. С. Гурова та ін.; За ред. професорів А. М. Поручника, Я. М. Столярчук. – К.: КНЕУ, 2016. – 331 с.

 
ЦИГАНКОВА
Тетяна Михайлівна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Основні напрямки наукових досліджень:

 • глобальний маркетинг,
 • міжнародна торгівля,
 • торгова політика та комерційна дипломатія.

 Публікації:
1. Циганкова Т.М. Управління міжнародною конкурентоспроможністю країн: Екологічний аспект // Т.М. Циганкова // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпро: ПДАБА. - №133. – 2018. - С. 40-56.

2. Tsygankova T. Dominants of ukraine’s foreign trade intellectualization // Tetiana Tsygankova, Oleksandr Iatsenko / Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. eISSN 2345-0355. – 2018. – Vol. 40. – No. 2. – Рр. 274-282. Article DOI: https://doi.org/10.15544/mts. 2018.26 http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/1091.

3. Tsyhankova T., Bezverkha I. Transformation of Ukraine’s Commercial Diplomacy: Reshaping the Model / T. Tsyhankova,  I.Bezverkha // Baltic Journal of Economic Studies. – 2017. – Vol. 3. – No. 4. – P. 280-288.

ЧУЖИКОВ
Віктор Іванович
доктор економічних наук, професор, професор програм Жана Моне, проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків, професор кафедри європейської економіки і бізнесу ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Основні напрямки наукових досліджень:

 • європейська інтеграція,
 • світова регіоналістика,
 • теорія регіонального розвитку.

 Публікації:
1. Chuzhykov V., Chuzhykov A. Comparative analysis of regional dynamics of Ukraine and Georgia / Strategic priorities for developing Ukraine and Georgia: innovation and partnership: [monograph] / under ed. D. G.Lukianenko and T. Beridze. – Batumi, 2018. – 308 p. ( – P.11 – 28).

2. Чужиков В.І. Дискурс – аналіз розвитку глобального медіа ринку / В.І. Чужиков, А.В. Чужиков // Стратегія економічного розвитку України. – 2017. – №41. – с. 112-123.

3. Чужиков В.І. Екологічна парадигма в системі міжнародних економічних координат / Чужиков В.І., Лещенко К.А. // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2016. – № 18. – Частина 2 – С.15-19.


ШВИДАНЕНКО
Олег Анатолійович

доктор економічних наук, професор, Лауреат премії Президента України в галузі науки і техніки, професор кафедри міжнародної економіки ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Основні напрями наукових досліджень:

 • глобальна конкурентоспроможність,
 • глобальне конкурентне лідерство,
 • конкурентна політика,
 • європейська інтеграція.

Публікації:
1. Shvidanenko O. A. Innovative component of the strategy of competitiveness of global brands / O.A. Shvidanenko, Iu.S. Gurova, T.G. Busarieva // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 2 (14). – ч.

2. – Р. 198-204. 2. Швиданенко О.А. Развитие глобально-интегрированных организационных структур в условиях становления Индустрии 4.0 / Е.В. Шатилова, О.А. Швиданенко // Proceedings of the 6th International Conference “Application of the New Technologies in Management”. – Vol. 2. - University Union – NikolaTesla, Belgrade, Serbia, 2018. – P. 523-534.

3. Швиданенко О. Формування стійкої конкурентоспроможності міст КНР / О. Швиданенко, Б. Антонюк // Міжнародна економічна політика. – 2017. – № 2. – С. 118-136.

 
ШЕВЧУК
Віктор Олексійович
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Львівського торговельно-економічного університету

Основні напрямки наукових досліджень:

 • фіскальна і монетарна політика у відкритій економіці;
 • макроекономічна політика і вирівнювання платіжного балансу;
 • проблеми економічного розвитку країн Латинської Америки.

Публікації:
1. Шевчук В., Іванюк У. Аграрний сектор і економічний розвиток України: [Монографія]. – Львів: ПАХС, 2018. 431 с.

2. Shevchuk V., Kopych R. Assessing Fiscal Sustainability in Ukraine: TVP and VAR/VEC Approaches / V. Shevchuk, R. Kopych // Entrepreneurial Business and Economics Review. ─  2018. –  Vol. 6. –  No.

3. – P. 73-87 3. Shevchuk V. The Impact of Anticipated and Un-anticipated Exchange Rate Variability in Ukraine / V. Shevchuk // Visnyk of the National Bank of Ukraine. – 2017. ─ No. 241. ─ P. 34─47.

 

Остання редакція: 17.12.19