Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відомості про членів спеціалізованої вченої ради

Відомості про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора(кандидата) наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини – економічні науки в Київському національному економічному університеті: 03680, пр.Перемоги, 54/1, тел. 456-50-08, 458-00-69

 
ЛУК'ЯНЕНКО
Дмитро Григорович
Голова ради
доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат премії НАН України імені академіка Птухи; академік УАН; перший проректор з науково-педагогічної та наукової роботи, завідувач кафедри міжнародного менеджменту КНЕУ імені Вадима Гетьмана, директор Інституту глобальної економічної політики.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • міжнародна інвестиційна діяльність,
 • міжнародна економічна інтеграція,
 • глобальна економіка, 
 • глобальний менеджмент,
 • глобальна економічна політика.

Публікації:
1. Лук’яненко Д.Г. Імплементація парадигми економіки знань у стратегії національного економічного розвитку / Д.Г. Лук’яненко, О.С. Дорошенко // Міжнародна економічна політика. - 2013. - №19. - С. 5-26.

2. Еволюція світ-системи глобалізму (Стратегічні імперативи спів розвитку): монографія / кер. авт. кол. і наук. ред., д.е.н., проф., академік О.Г.Білорус. – К.: КНЕУ, 2014. – 429 с.  // Д.Г. Лук’яненко, О.Д. Лук’яненко,О.С. Дорошенко / п.2.15.  Економіка знань у глобальній парадигмі розвитку. - С. 340-353.

3. Лук’яненко Д. Мотивація топ-менеджменту глобальних корпорацій / Д. Лук’яненко, О. Мозговий, М. Бурмака. // Міжнародна економічна політика. – 2015. – № 2(23). – С. 5–28.


РУДЕНКО-СУДАРЄВА
Лариса Володимирівна
Заступник голови ради
доктор економічних наук, професор, Президент міжнародного освітнього фонду Grail, професор кафедри міжнародних фінансів КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Основні напрямки наукових досліджень:

 • методологія дослідження глобальних економічних процесів,
 • транснаціональні корпорації та розвиток їх бізнес-моделей,
 • валютно-фінансові операції у міжнародному бізнесі,
 • евристичні моделі аналізу розвитку фінансово-інвестиційних процесів у турбулентному глобальному середовищі,
 • національні інтереси і економічна безпека держави.

Публікації:
1. Руденко-Сударєва Л. Транснаціоналізація і конкурентний розвиток національних економік : теорія і практика країн, що розвиваються: Монографія / Л.Руденко-Сударєва, В.Токарь, Ю.Ткаченко та ін.. / за наук. редакцією д.е.н., професора Руденко-Сударєвої Л.В. - Ніжин.: Видавництво «Аспект поліграф», 2014. - 568с.

2. Rudenko-Sudareva L. Modern factors pf development of international investment / L. Rudenko-Sudareva, R. Krysyuk // Independent auditor. - 2015. - №14(IV). - P. 27-35.

3. Rudenko-Sudareva L. Global regulation of international investment processes in the turbulent financial environment / L. Rudenko-Sudareva, O. Mozhovyi, R. Krysyuk // Journal L'Association 1901 "SEPIKE". ISSN: 2196-9531: Osthofen, Deutschland. Poitiers, Frane, Los Angeles. USA. - 2016. - Ausgabe 12. - P. 161-166.

 
АНТОНЮК
Лариса Леонтіївна
Вчений секретар
доктор економічних наук, професор,  директор Інституту вищої освіти, заступник завідувача кафедри міжнародної економіки КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • глобальні проблеми сучасності,
 • глобальна конкурентоспроможність,
 • міжнародна інноваційна діяльність,
 • університетська освіта.

 Публікації:
1. Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні: [монографія] / А.Ф. Павленко, Л.Л. Антонюк, Н.В. Dасилькова, Д.О. Ільницький та ін.; за заг. ред. д.е.н., проф. А.Ф. Павленка та д.е.н., проф. Л.Л. Антонюк. - К.: КНЕУ, 2014.-550, [2] с.

2. Larysa Antoniuk. Innovative Strategies of American World-Class Research Universities / Gregory Gardener, Larysa Antoniuk, Olena Tsyrkun // University Education. ISSN 2312-5462. - 2015. - N°3.-P. 21-27.

3. Антонюк Л.Л. Роль венчурного капіталу в національній інноваційній системі / Л.Л. Антонюк, А.В. Запроводюк // Освіта й наука та їхня роль у соціальному та промисловому розвитку суспільства: зб. наук. пр. / Відп. ред. О.В. Антонюк - К.: Логос, 2015. - С. 6-13.

 
БІЛОШАПКА
Владислав Анатолійович
доктор економічних наук, професор, кафедра міжнародного менеджменту КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Основні напрямки наукових досліджень:

 • менеджмент, міжнародний менеджмент,
 • створення високорезультативних організацій,
 • корпоративна культура і управлінське лідерство,
 • стратегія бізнесу,
 • організаційний дизайн,
 • професійний розвиток міжнародних менеджерів,
 • глобальні проблеми сучасності.

Публікації:

1. КРМ: культура результативного менеджменту: [Монографія] / Білошапка В.А. - К.: ВПП “Компас”, 2014.-256 с.

2. Білошапка В.А. Культура результативного менеджменту як джерело міжнародної конкурентоспроможності українських компаній // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. - Вип. 9 (160). - 2014- С. 81-85.

3. Білошапка В.А. (у співавторстві). Інтеграція компетенційного підходу в українські і міжнародні програми МВА // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. - Вип. 9 (172). - 2015,- С. 84-87.

КАЛЕНЮК
Ірина Сергіївна
доктор економічних наук, професор, Головний науковий співробітник інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України

Основні напрямки наукових досліджень:

 • інтелектуалізація міжнародних економічних відносин,
 • процес інтернаціоналізації світового господарства,
 • економічні проблеми освіти,
 • формування і розвитку людського потенціалу,
 • інтернаціоналізація освіти.

 Публікації:
1. Економічні та соціальні аспекти ефективного розвитку вищої школи [монографія] / колектив авторів ; за заг. ред. чл..-кор. НАПН України, д-ра екон. наук, проф. ЕМ.Грищенка. - К. : Педагогічна думка, 2015. - 480 с. / І.С. Каленюк / 5.1. Вища освіта як основний фактор розвитку економіки держави в умовах глобалізації; 5.3. Міжнародна інтеграція та мобільність у сфері вищої освіти в контексті підвищення якості освітніх послуг. - С.367-376; 400- 408.

2. Каленюк І.С., Горбенко А.Л. Дослідницька діяльність університетів в глобальному просторі / І.С.Каленюк // Стратегії економічного розвитку України.-К.: 2016,-С.56-62.

3. Каленюк І.С., Цимбал Л.І. Форми прояву інтелектуального лідерства // Економіка України. - №3. - 2016. - С.29-40.

 

Кальченко Тимур Валерійович

доктор економічних наук, професор, заступник завідувача кафедри міжнародного менеджменту КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Основні напрямки наукових досліджень:

 • міжнародні відносини,
 • геоекономіка і геополітика,
 • глобальна економіка,
 • глобальне управління.

 Публікації:

1. Кальченко Т.В. Глобальні економічні процеси: формування, розвиток і сучасна інституціоналізація / Т.В.Кальченко., А.О Остапюк // Ученные записки Крымского инженерно-педагогического университета. - Вып 33. Экономические науки. - Симферополь: НИЦ КИПУ, 2012 - С. 103-108.

2. Кальченко Т.В. Проблеми визначення стратегічних країнових інтересів на геоекономічному атласі світу / Т.В.Кальченко., А.О.Остапюк // Ученные записки Крымского инженерно-педагогического университета. - Вып.  Экономические науки. - Симферополь: НИЦ КИПУ, 2014 - С. 77-82.

3. Детермінанти мікро- і макрорегулювання в національній економічній системі за умов глобалізації: [монографія] / за заг.ред. З.О.Адаманової. - Частина 2. - Сімферополь: КРП «Видавництво «Кримвинавчпеддержвидав», 2014. - 344 с. - українською мовою. / Кальченко Т.В. Розділ 1.11. Посттранзитивна глобалізація фінансових ринків. - С. 185-202.

 
ЛУЦИШИН
Зоряна Орестівна
доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин, Інститут міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Основні напрямки наукових досліджень:

 • фінансова математика,
 • світова фінансова архітектоніка,
 • фінансові кризи та заборгованість,
 • глобальні ринки капіталів.

 Публікації:
1. Глобалізація міжнародних фінансів та проблеми економічної безпеки держави. (Розділ 5 у монографії) Світові фінанси: сучасні тенденції та перспективи розвитку: [монографія] / За загальною ред. д.е.н., проф. О.І. Рогача. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. - 342 с. (Автора - 75- 100).

2. Луцишин З.О. Світова валютна система у пошуках інваріантів глобальної фінансової стабільності / З.О. Луцишин, Н.Я. Кравчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - Випуск 121 (частина П). - 2014.-С.ЗЗЛЗ.

3. Луцишин З.О., Кравчук Н.Я. Системні детермінанти сучасних гравітаційних процентів у геоекономічному просторі / З.О. Луцишин, Н.Я. Кравчук // Міжнародна економічна політика. - 2015. - №2 (23). - С.29-49.

 
МЕЛЬНИК
Тетяна Миколаївна
доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Академії економічних наук України, завідувач кафедри міжнародної економіки, Київський національний торговельно-економічний університет

Основні напрямки наукових досліджень:

 • конкуренція і конкурентоспроможність на внутрішньому та світовому ринку,
 • реалізація зовнішньоторговельної політики держави за умов відкритості національних ринків,
 • сучасні проблеми ЗЕД підприємств в умовах глобалізаційних викликів.

 Публікації:
1. Економічний суверенітет: [монографія] / Мазаракі А.А., Т.М Мельник, та ін. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. - 683 с.

2. Global technological transformation and formation of knowledge economy / T. M. Мельник, А.В. Дугінець // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky. - Kosice, Slovakia. - No 5/2015-P. 123-132.

3. Регуляторна зовнішньоторговельна політика у сфері АПК: вітчизняний і зарубіжний досвід / Т. М. Мельник, О. С. Головачова // Економічний часопис-ХХІ. -2015. - № 3-4(2). - С. 12-16 (фахове видання) (Scopus, Ulrich's, Periodicals Directory).

4. Забезпечення економічного суверенітету в умовах відкритості економіки / Т. М. Мельник // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2015. - № 1. -С. 147-158.

МОЗГОВИЙ
Олег Миколайович
доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри міжнародних фiнансiв КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • міжнародна інвестиційна діяльність,
 • міжнародні фінанси,
 • фондовий ринок,
 • корпоративне управління.

 Публікації:
1. Міжнародні фінансові центри в умовах фінансової глобалізації: [Монографія]. - К.: КНЕУ, 2014. - 298 с. / О.М. Мозговий / Розділ 1 «Фінансова глобалізація як домінант формування сучасної світової і національної фінансової архітектури. - С. 8-88.

2. Лук’яненко Д.Г. Мотивація топ-менеджменту глобальних корпорацій / Д.Г. Лук’яненко, М.О. Бурмака, О.М. Мозговий // Міжнародна економічна політика. - 2015. - №2(23). - С. 5-28.

3. Global regulation of international investment processes in the turbulent financial environment / L. Rudenko-Sudareva, O. Mozhovyi, R. Krysyuk // Journal L'Association 1901 "SEPIKE". ISSN: 2196-9531: Osthofen, Deutschland. Poitiers, Frane, Los Angeles. USA. - 2016. - Ausgabe 12. - P. 161-166.ОБОЛЕНСЬКА
Тетяна Євгенівна
доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри міжнародної торгівлі КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Основні напрямки наукових досліджень:

 • комп'ютерні технології,
 • економіко-математичне моделювання,
 • міжнародний маркетинг,
 • міжнародна торгівля,
 • педагогіка вищої економічної освіти

 Публікації:
1. Оболенська Т.Є. Експортний потенціал України на світовому ринку освітніх послуг / Т.Є. Оболенська // «Вчені записки»: Збірник наукових праць ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана». - Ч. 1. - 2012. - №14. - С. 209-217.

2. Obolenska T. The Convergence of Economic Models of Environment Protection of Ukraine and the European Union / T. Obolenska, K. Leschenko // Nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy. Universytet Rzeszowski. - 2013. №234. - p. 409- 417.

3. Obolenska T. Polystructural model of the EU Environmental Policy / V. Chuzhykov, T. Obolenska, T. Tsygankova // Actual Problems of Economics. - 2015. - №3 (165). - P. 203-209.

 

ПАНЧЕНКО
Євген Григорович
доктор економічних наук, професор, Лауреат премії імені О.Шліхтера НАН України у галузі економіки, академік Академії економічних наук україни, професор кафедри міжнародного менеджменту КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Основні напрямки наукових досліджень:

 • менеджмент транснаціональних корпорацій,
 • інноваційний менеджмент,
 • глобальний менеджмент,
 • корпоративне управління.

 Публікації:
1. Технологічна модернізація в європейській економіці: монографія / О.С.Бурміч, О.Д.Лук’яненко, Є.Г.Панченко, В.І.Чужиков; за наук. ред.. В.І.Чужикова. - К.: КНЕУ, 2013. - 266 с.

2. Панченко Є.Г. Формування та розвиток корпоративного потенціалу високотехнологічного експорту / Є.Г. Панченко, М.А. Войчак // Міжнародна економічна політика. - 2015. - № 1 (22). - Є. 27-53.

3. Панченко Є.Г., Кір’якова М.Є. Використання концепції створення спільної цінності в транснаціональних корпораціях // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 9. - С. 96-115.


ПОРУЧНИК
Анатолій Михайлович
доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч України, академік Академії наук вищої школи України, директор Інституту бізнес освіти, завідувач кафедри міжнародної економіки КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • міжнародна економічна інтеграція та глобальні проблеми сучасності,
 • діяльність транснаціональних корпорацій,
 • світовий ринок праці та міжнародна міграція робочої сили,
 • міжнародна інвестиційна та інноваційна діяльність,
 • національні інтереси в глобальному світі.

 Публікації:
1. Поручник А. М. Глобальное экономическое развитие: тенденции, асимметрии, регулирование: Монография /. Под науч. ред. Д. Лукьяненка, А. Поручника, В. Колесова. - К. - 2013.- 466 с.

2. Поручник А. М. Інституціоналізація міжнародного інвестування в умовах глобалізації: [монографія] / Поручник А. М, Сімонова М.В. - К. 2015. -324 с.

3. Поручник А. М. Процеси бюджетної консолідації в Європейському Союзі / А.М. Поручник, А.В. Кулай // Міжнародна економічна політика. - 2015. - № 1 (22) - Є. 5-26.


РОКОЧА
ВІРА ВОЛОДИМИРІВНА
доктор економічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, декан факультету міжнародних відносин, завідувач кафедри міжнародної економіки  Університету економіки та права "КРОК"

Основні напрямки наукових досліджень:

 • моделі розвитку глобальної економічної системи,
 • національна економічна безпека в глобальних умовах,
 • методологія поведінкової економіки.

Публікації:
1. Рокоча В.В. Трансформація системи національної економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки / В.В. Рокоча // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. - 2014. - Вип. 10. - С. 71-77.

2. Рокоча В.В. Економічні інтереси та цінності як системо утворюючий елемент національної економічної безпеки / В.В. Рокоча // Вчені записки Університету «КРОК». - 2014. - Вип. 36. - С, 28-36.

3. Рокоча В.В. Світогосподарська діяльність в теоретичних підходах поведінкової економіки / Вчені записки Університету «КРОК». - 2015. - Вип. 41,-С. 79-87.

 
СІДЕНКО
Світлана Володимирівна
доктор економічних наук,професор, академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Основні напрямки наукових досліджень:

 • світові інтеграційні процеси,
 • соціалізація глобального розвитку,
 • гуманітарний капітал,
 • інноваційний розвиток і міжнародна конкурентоспроможність.

Публікації:
1. Науково-виробнича кооперація України в аерокосмічній галузі / С.В. Сіденко // Науковий збірник «Актуальні проблеми міжнародних відносин». - 4.1. - 2012. - Вип. 110. - С.47-51

2. Идентичности и ценности в эпоху глобализации: [монография] / Под. ред. Ю.Н. Пахомова и Ю. В. Павленко. - К.: НВП "Наукова думка" НАН України, 2013. - 601 с. / А.С. Гальчинский, С.В. Сиденко / Розділ «Глобализация и гуманистические ценности». - С. 529-569.

3. Особливості розвитку інновацій в країнах світу / С.В. Сіденко // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). - 2015. - №2. - С. 6-9.


СТОЛЯРЧУК
Ярослава Михайлівна

доктор економічних наук, професор, Лауреат премії Президента України в галузі науки і техніки, директор Центру науки та інновацій, професор кафедри міжнародної економіки КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Основні напрями наукових досліджень:

 • фінансові дисбаланси і асиметрії глобального економічного розвитку, 
 • міжнародна економічна інтеграція та глобалізація, двосторонні економічні відносини,
 • глобальні трансформації світового ринку праці та міжнародна трудова міграція,
 • управління міжнародною конкурентоспроможністю,
 • антициклічне регулювання світової економіки.

Публікації:
1. Столярчук Я. М. Сучасні асиметрії розвитку фінансового глобалізму / Я. М. Столярчук // Формування ринкової економіки. - 2014. - №32. -С. 195-207.

2. Столярчук Я. М. Глобальні форми та механізми транснаціоналізацїї ринку об’єктів інтелектуальної власності / Я. М. Столярчук, Ю. О. Бєлєнький, В. М. Столярчук // Міжнародна економічна політика. - 2015. - Вип. 1 (22). - С. 54-73.

3. Фінансові ринки Південно-Східної Азії: диверсифікаційна панорама: монографія / Я. М. Столярчук, О. М. Галенко, А. В. Шлапак. - К., 2016.

 
ЦИГАНКОВА
Тетяна Михайлівна

доктор економічних наук, професор, директор Центру розвитку міжнародної торгівлі, завідувач кафедри міжнародної торгівлі КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Основні напрямки наукових досліджень:

 • глобальний маркетинг,
 • міжнародна торгівля,
 • торгова політика та комерційна дипломатія.

 Публікації:
1. Циганкова Т.М. Эволюция сутности маркетингових активов в теории международного менеджмента / Т.М. Циганкова // International Scientific Journal "Progress". - 2014. - №5-6. - р.47- 52.

2. Tetyana Tsyhankova. Global transformations of international organic agrofood markets / T. Tsyhankova, O. Yatsenko, Yu. Zavadska // Management theory and studies for rural business and infrastructure development, Scientific Journal. - 2014. - Vol.36. -№2,3. - P. 425-434.

3. Tsygankova T. Polystructural model of the EU Environmental Policy / V. Chuzhykov, T. Obolenska, T. Tsygankova // Actual Problems of Economics. - 2015. - № 3 (165). - P. 203-209.

ЧУЖИКОВ
Віктор Іванович
доктор економічних наук, професор, професор програм Жана Моне, проректор з наукової роюоти та міжнародних зв'язків, завідувач кафедри європейської інтеграції КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Основні напрямки наукових досліджень:

 • європейська інтеграція,
 • світова регіоналістика,
 • теорія регіонального розвитку.

 Публікації:
1.  Chuzhykov V. Polystructural model of the EU Environmental Policy / V. Chuzhykov, T. Obolenska, T. Tsygankova // Actual Problems of Economics. - 2015. - № 3 (165). - P. 203-209.

2. Chuzhykov Viktor, Structural model of cooperation development in the Black Sea region / Viktor Chuzhykov, Iryna Tkachova // Nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy. - 2014. - Zeszyt 39 (JVo 3). - P.452-462.

3. Чужиков В.І. Екологічні компоненти горизонтальних політик ЄС / Т.Є. Оболенська , В.І. Чужиков, К.А. Лещенко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». - 2014. - Том 22. Вип. 8 (4). - С. 3-13. (у співавторстві).


ШВИДАНЕНКО
Олег Анатолійович

доктор економічних наук, професор, Лауреат премії Президента України в галузі науки і техніки, директор Інституту енциклопедичних досліджень з економіки, професор кафедри міжнародної економіки КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Основні напрями наукових досліджень:

 • глобальна конкурентоспроможність,
 • глобальне конкурентне лідерство,
 • конкурентна політика,
 • європейська інтеграція.

Публікації:
1. Швиданенко О.А. Глобалізація ринкової системи: детермінанти розвитку та регулювання / О.А. Швиданенко // Науково-практичне видання «Незалежний АУДИТОР». - 2015. - №14 (IV). - С. 46-54

2. Швиданенко О.А. Проблеми кадрового забезпечення в США / О.А. Швиданенко, С.М. Січко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: збірник наукових праць. - Вип. 5.1(97). - Серія «Економічні науки». - Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. - С. 91- 97.

3. Інноваційна складова сучасної економічної динаміки: [Текст]: колект. моногр. / За ред. В.Ф. Беседіна, А.С. Музиченка; Уман. держ. пед. ун-т ім. П.Тичини, Наук.-дослід. екон. ін.-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. - Умань: ФОП Жовтий О.О., 2013. - 362 с. / Швиданенко О.А. Інноваційна складова забезпечення глобального конкурентного лідерства країн світу. - С. 241-252.

 
ШЕВЧУК
Віктор Олексійович
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії Укоопспілки

Основні напрямки наукових досліджень:

 • фіскальна і монетарна політика у відкритій економіці;
 • макроекономічна політика і вирівнювання платіжного балансу;
 • проблеми економічного розвитку країн Латинської Америки.

Публікації:
1. Shevchuk Viktor. Flexible Exchange Rates as Shock Absorbers in Central and Eastern Europe / V. Shevchuk // Zeszyty Naukov/e. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. — 2015. — No. 5 (941). — P. 17-35.

2. Shevchuk Viktor. Industrial output and foreign trade dynamics in large devaluations: The case of Ukraine / V. Shevchuk // Proceedings of the 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena (May 12-15, 2014, Zakopane, Poland) / M. Papiez and S. Smiech (eds.). — Cracow: Cracow University of Economics, 2015. — P. 195—204.

3. Shevchuk Viktor. Monetary model of exchange rate determination: evidence from the Czech Republic, Hungary and Poland / V. Shevchuk // Journal of Modern Accounting and Auditing. - January 2014. - Vol. 10.-No1.-P. 97-103.

 

Остання редакція: 18.11.16