Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відомості про членів спеціалізованої вченої ради

Відомості про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика економічні науки в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»:


КОЛОТ
Анатолій Михайлович
Голова ради
Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри управління персоналом та економіки праці, проректор з науково-педагогічної роботи КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • соціально-трудові відносини, мотивація персоналу,
 • соціальна політки, соціальна згуртованість, соціальна відповідальність,
 • інноваційна праця і інтелектуальний капітал.

Публікації:
1.Колот А.М. Корпоративна соціальна відповідальність: сучасна філософія, проблеми засвоєння / А.М. Колот // Економіка України. – 2014. – №3. – С. 70-82.

2. Колот А.М. Гідна праця як концепція та стратегічний напрямок розвитку соціально-трудової сфери / А.М. Колот, О.О. Герасименко // Україна: аспекти праці. – 2015. – №6. – С. 3-13.

3. Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку: монографія / [А.М. Колот, та ін.]. – К.: КНЕУ, 2015. – 295 с. (Розділ 1. Людина, праця і нова економіка: теоретико-методологічний аналіз взаємодії та тенденції розвитку. – С. 11-70. Розділ 2. Трансформація інституту зайнятості як складова глобальних змін у соціально-трудовій сфері. – С. 71-130).


ДЕМ'ЯНЕНКО
Сергій Іванович
Заступник голови ради
Доктор економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • аграрний розвиток і політика, аграрний менеджмент,
 • менеджмент витрат в АПК,
 • економіка і організація фермерських господарств.

Публікації:
1. Агрохолдинги в Україні та їх вплив на розвиток сільських територій: монографія / С.І. Дем’яненко, О.О. Єранкін, М.М. Коцупатрий, Н.П. Зарицька, О.В. Садовник. – К.: КНЕУ, 2013. – 350 с.

2. Дем’яненко С.І. Інвестиційна діяльність аграрних підприємств: інструменти та управління: колективна монографія / С.І. Дем’яненко, В.М. Коваль, В.М. Давиденко, О.О. Сас. – К.: КНЕУ, 2015. – 250 с.

3. Дем’яненко С.І. Засади формування інструментів інвестиційної діяльності аграрних підприємств / С.І. Дем’яненко, В.М. Коваль // Економіка України. – 2015. – № 2(639). – С. 61-69.


ФЕДОРЧЕНКО
Андрій Васильович
Вчений секретар ради
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу імені А.Ф. Павленка КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Основні напрямки наукових досліджень:

 • теорія і практика сучасного маркетингу,
 • маркетинговий менеджмент,
 • маркетингові дослідження.

Публікації:
1. Федорченко А.В. Аналітична функція маркетингу в системі управління підприємством / А.В. Федорченко // Економічний аналіз: Зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: С.І. Шкарабан (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2013. – Вип. 12. – Частина 4. – С. 112-116.

2. Федорченко А.В. Методичні аспекти вимірювання рівня задоволення споживачів у системі внутрішнього маркетингу підприємства / А.В. Федорченко // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць. Вип. №1 (30). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2015. – С. 163-173.

3. Федорченко А.В. Внутрішній маркетинг підприємства: теорія, методика, практика: монографія / А.В. Федорченко, О.В. Окунєва; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Федорченка А.В. – К.: КНЕУ, 2015. – 230 с.


АНДРІЙЧУК
Василь Гаврилович
Доктор економічних наук, професор, академік Української Академії аграрних наук, професор кафедри економіки і менеджменту агробізнесу КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • аграрна політика і земельні відносини.

Публікації:
1. Андрійчук В.Г. Проблемні аспекти регулювання функціонування агропромислових компаній / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2014. – №2. – С. 5-21.

2. Андрійчук В.Г. Виклики агробізнесу: пошук відповідей / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2015. – №5. – С. 12-22.

3. Андрійчук В.Г. Квазіхолдинги: створення і правомірність існування / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2015. – №11. – С. 113-118.


БУТНІК-СІВЕРСЬКИЙ
Олександр Борисович
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, обліку та фінансів, Інститут післядипломної освіти Національного університету харчових технологій.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • економіка інтелектуальної власності,
 • формування складових механізму господарювання, капіталізації підприємств,
 • бухгалтерський та податковий облік,
 • стратегія та розвиток економіки та фінансів суб’єктів господарювання.

Публікації:
1. Розвиток та стимулювання інноваційної діяльності (економіка, право, міжнародний досвід): колективна монографія / кол. авторів: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, Г.О.Андрощук. – К.: НДІІВ НАПрН України, 2014. – 364 с.

2. Управління ресурсами підприємства: колективна монографія. – К.: КНЕУ, 2014. – 418 с. (Розділ 4.3 Оновлення виробничих систем на засадах інноваційного конвеєра та комерціалізації інтелектуальної власності. – С. 245-263).

3. Бутнік-Сіверський О.Б. Економічна природа теорії оцінки майнових прав інтелектуальної власності / О.Б. Бутнік-Сіверський // Стратегія соціально-економічного розвитку України: Збірник наукових праць. Ч.2. – К.: КНУКіМ, 2015. – С.37-48.


ЄМЕЛЬЯНЕНКО
Лариса Михайлівна
Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри національної економіки та публічного управління КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • проблеми якості життя населення.

Публікації:
1. Ємельяненко Л.М. Формування системи збалансування людського та технологічного розвитку в Україні / Л.М. Ємельяненко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Збірник наук. праць. – К.: КНЕУ. – 2014. – №1(7). – С. 77-82.

2. Ємельяненко Л.М. Формування та регулювання новітніх форм зайнятості в Україні / Л.М. Ємельяненко // Український соціум. – 2015. – №1(52). – С. 82-91.

3. Emelyanenko L. Integration of science, education and production in synergetic paradigm of public management [Electronic recourse] / L. Emelyanenko, T. Shkoda // MEST Journal, Belgrade, Serbia, 2016. – №2. (doiSerbia of the National Library of Serbia, COBOB.SR, Matica Srpska Library, COBISS.SR, EleCas base of KoBSON). Accessed mode: http://mest.meste.org/MEST_Najava/VIII_Shkoda.pdf


КРАВЧЕНКО
Ірина Семенівна
Доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та менеджменту, Університет банківської справи Національного банку України.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • ринок праці, соціальна економіка і політика,
 • вплив глобалізаційних та інтеграційних процесів на розвиток економіки, міжнародна економіка,
 • трансформація економіки України, державне регулювання економіки,
 • проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи.

Публікації:
1. Кравченко І. Макроекономічна політика України в 2014-2019 рр.: банківська і фінансова сфери / Т. Смовженко, Г. Багратян, І. Кравченко // Вісник Національного банку України. – 2014. – № 10 (224). – С. 20-24.

2. Кравченко І.С. Сучасний стан і перспективи розвитку Національної системи масових електронних платежів на ринку банківських платіжних карток в Україні / І.С Кравченко, І.В. Дрозд // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2014. –№2(20). – С. 141-148.

3. Кравченко І.С. Ринки праці ЄС та України: особливості взаємодії у світлі підписання договору про асоціацію / І.С. Кравченко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: Збірник наук. праць. – К.: КНЕУ. – 2015. – №2(10). – С. 43-53.


ЛІГОНЕНКО

Лариса Олександрівна
Доктор економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • Інноваційний менеджмент;
 • Антикризове управління;
 • Економічне управління / контролінг;
 • Технологічний менеджмент;
 • Обґрунтування проектів;
 • Бізнес-діагностика.

   

Публікації:
1. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством в умовах економіки знань та інтелектуалізації менеджменту / Л.О. Лігоненко // Економічний форум. – 2016. – № 1. – С. 161-170.

2. Лігоненко Л.О. Теоретико-методологічні засади технологічного менеджменту / Л.О. Лігоненко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2016. – № 3. – С. 145-160.

3. Методологія та інструментарій оцінювання інноваційності підприємства / Л.О. Лігоненко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 3. – С. 105-117.


ЛОПУШНЯК

Галина Степанівна
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • управління персоналом;
 • соціальна політика;
 • економічна політика;
 • державне регулювання освіти;
 • соціоекономіка.

Публікації:
1. Лопушняк Г.С. (2017) Мінімальна заробітна плата: практика України та досвід Європейського Союзу. Демографія та соціальна економіка, 2017, №1 (29). С. 132 – 143.

2. Лопушняк Г.С., Іваненко Є.О. (2017) Реформування системи охорони здоров’я в контексті реалізації стратегії сталого розвитку «Україна – 2020». Соціально-трудові відносини: теорія і практика, КНЕУ, 2017,  № 1. С. 61-79 (Index Copernicus).

3. Kubiv S.I., Bobro N.S., Lopushnyak G.S., Lenher Y.I., Kozhyna A. Innovative Potential in European Countries: Analytical and Legal Aspects //International Journal of Economics and Business Administration Volume VIII, Issue 2, 2020. pp. 250-264 DOI: 10.35808 / ijeba / 457 (Scopus).

4. Колот А.М. , Лопушняк Г.С., Власенко М.П. Соціальна безпека і соціальні ризики // Вісник Прикарпаття, 2019 Вип.14. С. 116 -125.


ЛЯШЕНКО

Олександра Миколаївна
Доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Основні напрямки наукових досліджень:

 • управління підприємствами,
 • економічна безпека суб’єктів господарської діяльності,
 • фінансовий та інвестиційний менеджмент.

Публікації:
1. Ляшенко О.М. Системоутворення економічної безпеки підприємства: коеволюція, комплементаризм, гармонізація / О.М. Ляшенко // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 25. Ч. 1. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 195-201.

2. Ляшенко О.М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства: монографія / О.М. Ляшенко. – К.: НІСД, 2015. – 348 с.

3. Ляшенко О.М. Безпечна синeргія в управлінні підприємством / О.М. Ляшенко // Управління проектами та організація виробництва. – № 2 (58) – 2016. – C. 31-36.


МАРШАВІН
Юрій Миколайович
Доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"

Основні напрямки наукових досліджень:

 •  

Публікації:
1. Маршавін Ю. М. Регулювання ринку праці України: теорія і практика системного підходу : монографія. Київ: Альтерпрес, 2011. 397 с.

2. Маршавін Ю.М. Імператив політики зайнятості в умовах турбулентного розвитку вітчизняної економіки. Економіка та держава. 2018. №7. С. 4-8.

3. Маршавін Ю.М. Модернізація державної політики ринку праці як інтегральний фактор подолання соціально-економічної кризи в Україні. Соціальні та трудові відносини: теорія та практика.  2019. Вип. 1. Т. 9. С. 175-179


НАДРАГА
Василь Іванович
Доктор економічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу досліджень  ризиків у сфері зайнятості Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • дослідження соціальних ризиків у трудовій сфері;
 • соціально-трудові відносини, мотивація персоналу;
 • соціальна політика та економіка, демографія, економіка праці;
 • зайнятість та соціальний захист населення.

Публікації:
1. Надрага В.І. Соціальні ризики: сутність, аналіз, можливості впливу: монографія / В.І. Надрага. НАН України. Ін-т демографії та соціальних досліджень. – К.: «ПП Сердюк В.Л.». – 2015. – 330 с.

2. Надрага В.И. Риски бюджетного финансирования социальных расходов в Украине / В.И. Надрага // Устойчивое развитие предприятия, региона, общества: инновационные подходы к обеспечению: монографія. Бельско-Бяла, Польша. Авторський колектив. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fem.sumdu.edu.ua/images/news/2014-2015/2014-09-22/sde.pdf. - 2014. 473 с. – С. 336-344

3. Надрага В.І. Моніторинг соціальних ризиків як складова оцінки соціальної політики / В.І. Надрага // Формування ринкових відносин. – 2016. – № 9. – С.3-8.


ПЕТРОВА
Ірина Леонідівна
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки, Університет економіки та права «КРОК»

Основні напрямки наукових досліджень:

 • ринок праці, соціально-трудові відносини,
 • стратегічне управління персоналом.

Публікації:
1. Соціально-трудові відносини зайнятості: сучасні тенденції, виклики, шляхи розвитку: монографія / [А.М. Колот, та ін.]. – К.: КНЕУ, 2015. – 295 с. (Розділ 3. Ринок праці: реалії та пріоритети в контексті трансформації інституту праці. – С. 131-168).

2. Петрова І.Л. Змістовні та структурні аспекти інноваційної зайнятості / І.Л. Петрова // Вісник Прикарпатського ун-ту ім. В. Стефаника, серія Економіка. – 2015. – вип. 11. – С. 172-176.

3. Петрова І.Л. Ринок праці України: суперечності функціонування і перспективи розвитку / І.Л. Петрова // Україна: аспекти праці. – 2016. – №3-4. – С. 3-10.


РЕШЕТНІКОВА
Ірина Леонідівна
Доктор економічних наук, професор, професор кафедри маркетингу імені А.Ф. Павленка КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • стратегічний маркетинг, управління торговельними марками,
 • поведінка споживача, логістичний менеджмент,
 • маркетинг в сфері послуг.

Публікації:
1. Решетнікова І.Л. Диференціація торговельних марок на основі їх національної ідентичності / І.Л. Решетнікова, Г.С. Решетнікова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Збірник наукових праць, 2014. – № 811. – С.293-299.

2. Решетнікова І.Л. Внутрішній маркетинг в системі маркетингу підприємства / І.Л. Решетнікова // Маркетинг і менеджмент інновацій: Міжнародний науковий журнал. СумДУ, 2015. – №1. – С.45 -55.

3. Reshetnikova I. Diagnostics of the Consumer´s Satisfaction of Service / I. Reshetnikova, M. Sagaidak //TheJournal of Economics and Social Research. Matej Bel University Banska Bystrica Slovakia. Vol. XVII, 2016. – No 1.– pp. 66-76.


РЄПІНА
Інна Миколаївна
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бізнес-економіки та підприємництва КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • формування, оцінювання та управління підприємницьким потенціалом,
 • управління активами та вартістю підприємства,
 • ресурсна трансформація та реструктуризація,
 • інноватика, інтелектуальна власність та конкурентоспроможність.

Публікації:
1. Рєпіна І.М. Квінтесенція управління вартістю підприємств в умовах розвиненої конкуренції / І.М.Рєпіна // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2015. – №1(30). – С.77-86.

2. Рєпіна І.М. Варіації моделей управління активами підприємств та їх оцінювання / І.М. Рєпіна // Управління розвитком: зб. наук. пр.; № 3 (181). — Харків: ХНЕУ, 2015. — С. 126-130.

3. Riepina I.M. Inclusive Innovative Enterpreneurship Development in the Context of the European Integration / I.M. Riepina, K.A. Andriushchenko, E.P. Kolomiyets-Ludwig // Středoevropský věstník pro vědu a výzkum. – Czech Republic. – 2016. – NR 1 (32). – Pd. 43-49.


СКОПЕНКО
Наталія Степанівна
Доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки праці та менеджменту Національного університету харчових технологій.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • ризик-менеджмент;
 • інтеграційні процеси в АПК та харчовій промисловості.

Публікації:
1. Скопенко Н.С. Інтеграційні процеси в харчовій промисловості України: сучасна концепція розвитку: Монографія / Н.С. Скопенко, Т.Л. Мостенська. – К.: НУХТ, 2015. – 400 с.

2. Скопенко Н.С. Аналіз факторів господарського ризику на стадіях життєвого циклу товару / Н.С. Скопенко, Н.В. Андреюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2016. – № 187. – С. 27-34.

3. Скопенко Н.С. Особливості формування комплексної системи ризик-менеджменту / Скопенко Н.С. // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць. – 2016. – Випуск 1 (32). – С. 33-43.


ЦИМБАЛЮК 
Світлана Олексіївна
Доктор економічних наук, доцент, декан факультету управління персоналом, соціології та психології КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Основні напрямки наукових досліджень:

 • соціально-трудові відносини;
 • мотивація персоналу, організації заробітної плати;
 • управління брендом роботодавця.

Публікації:
1. Цимбалюк С.О. Формування компенсаційної політики в умовах трансформації соціально-трудових відносин : монографія. – К. : КНЕУ, 2015. – 213 с.

2. Цимбалюк С. Бренд роботодавця: сутність, передумови поширення, аналіз практики формування // Україна: аспекти праці. – 2016. – № 5-6. – С. 10–16.

3. Цимбалюк С.О. Детермінанти трудової активності персоналу в системі мотивації // Актуальні проблеми економіки. – 2017. – № 1. – С. 264–272.


ЧЕРВІНСЬКА
Любов Петрівна
Доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом та економіки праці КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • мотивація трудової діяльності працівників агропромислового виробництва,
 • стимулювання інноваційної трудової діяльності.

Публікації:
1. Червінська Л.П. Використання людського капіталу в контексті розвитку інновацій / Л.П. Червінська // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Науковий збірник. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного ун-ту ім. В.Стефаника, 2014. – Вип. 7. – Т.1. – С.163-168.

2. Червінська Л.П. Управління мотивацією персоналу: монографія / Л.П. Червінська. – К.: КНЕУ 2015. – 222 с.

3. Червінська Л.П. Індивідуалізація матеріального стимулювання персоналу / Л.П. Червінська // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: Зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2016. – №1(11). – С.74-80.


ШАФАЛЮК
Олександр Казимирович
Доктор економічних наук, професор,  декан факультету маркетингу,  професор кафедри маркетингу імені А.Ф. Павленка КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Публікації:
1. Шафалюк О.К. Соціальна відповідальність у забезпеченні конкурентоспроможності, комунікаційної і комерційної ефективності комплексу маркетингу / О.К. Шафалюк // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2014. – Вип. №32. – C.38-45.

2. Шафалюк О. К. Базис концепції соціально-відповідального маркетингу у дослідженнях і стратегіях модифікації поведінки споживачів / О.К. Шафалюк // Вчені записки: зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2014. – Вип. № 16. – с.99-105.

3. Шафалюк О.К. Інформаційні і збутові системи маркетингу в умовах високих ризиків бізнесу / О.К. Шафалюк // Економіка та підприємництво: Зб. наук. праць ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». У 2 ч. Вип. 34-35. – Київ: КНЕУ, 2015. – Ч. 1. – С. 441-449.

 

Остання редакція: 03.12.20