Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відомості про членів спеціалізованої вченої ради

Відомості про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит економічні науки в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»:


КІНДРАЦЬКА
Любомира Максимівна
Голова ради
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Основні напрямки наукових досліджень:

 • система бухгалтерського обліку в банківських установах;
 • інформаційне забезпечення управління суб’єктів господарювання.

Публікації:
1. Кіндрацька Л.М. Рівновага прочитаного і узагальненого у наукових дослідженнях (приклад М.Г.Чумаченка) /Л.М. Кіндрацька // Вісник економічної науки України. – 2015. – № 1 (28). – С. 9-13.

2. Кіндрацька Л.М., Свірко С.В., Кузьмінська О.Е. Стандартизація бухгалтерського обліку в банківських і бюджетних установах України [колект. монографія] /Л.М. Кіндрацька, С.В. Свірко, О.Е. Кузьмінська. – Київ: КНЕУ, 2015. – 481, [7] с.

3. Кіндрацька Л.М. Обліково-інформаційна база ухвалення управлінських рішень за кредитними операціями банків [Електронний ресурс] /Л.М. Кіндрацька // Ефективна економіка. – 2016. – № 3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua


ПЕТРИК
Олена Анатоліївна
Заступник голови ради
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аудиту КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • дослідження основних напрямів та визначення перспектив розвитку теорії, методології, організації й методики незалежного, внутрішнього, державного аудиту та практичних аспектів їх реалізації в умовах глобалізації світової економіки, євроінтеграційних процесів в Україні та інноваційних змін

Публікації:
1. Петрик О.А. Роль незалежного аудиту в проведенні пост-митного контролю / О.А Петрик // Технологічний аудит і резерви виробництва. – 2015. – № 1/6 (21). – С. 57-60.

2. Петрик О.А. Звітність корпорацій у постіндустріальній економіці: сучасні аспекти формування, аудиту та задоволення інформаційних запитів користувачів / О.А Петрик // Економіка, фінанси, право. – 2016. – № 7. – С.8-13.

3. Петрик О.А. Управлінська фінансова та не фінансова звітність підприємств: концептуальний підхід та організаційні аспекти її підготовки / О.А Петрик // Економіка, фінанси, право. – 2016. – №3. – С. 4-6.


СТЕПАНЕНКО
Оксана Іванівна
Вчений секретар ради
Кандидат економічних наук, доцент, кафедра обліку і оподаткування КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • розвиток бухгалтерського (фінансового) обліку в Україні;
 • проблеми обліку та оподаткування в підприємницькій діяльності.

Публікації:
1. Степаненко О.І., Чернишенко Я.Г. Теоретично-практичні підходи до процесу документування облікової інформації про основні засоби підприємства: сучасність та перспективи розвитку / О.І. Степаненко, Я.Г. Чернишенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. – Херсон: Видавничий дім “Гельветика”, 2015. Вип. 15. Ч. 3. – С. 155 – 161.

2. Степаненко О.І., Чернишенко Я.Г. Альтернативні підходи в документуванні облікової інформації про об’єкти основних засобів підприємства / О.І. Степаненко, Я.Г. Чернишенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Міжнародні економічні відносини та світове господарство”. – Ужгород: УжгНУ, 2015. – Вип. 5. – С. 151 – 157.

3. Чернишенко Я.Г., Степаненко О.І. Проблеми обліку та документування операцій з реалізації необоротних активів, шляхи їх вирішення / Я.Г. Чернишенко, О.І. Степаненко // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2016. – Том 21. Вип. 6 (48). – С. 189 – 195.


БОНДАР
Микола Іванович
Доктор економічних наук, професор, декан обліково-економічного факультету КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Основні напрямки наукових досліджень:

 • теорія, методологія та організація обліку і аудиту в підприємницькій діяльності,
 • особливості обліку і контролю інвестиційної діяльності.

Публікації:
1. Бондар М.І. Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції [колект. монографія] : у 2 т. – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2014. – Том 2. – 784 c.

2. Bondar M. Theoretical and methodological approaches to assessing the safety and reliability of accounting and analytical information in the system of economic security of enterprises / M.Bondar, N.Iershova // International Journal of Innovative Technologies in Economy. – 2015. – №1(1). – P. 9-22. 

3. Бондар М.І. Визначення об’єкта оподаткування прибутку з урахуванням різниць / М.І.Бондар, В.В. Бабіч // Фінанси України. – 2016. – № 5. – С.48-57.


ГАЛЕНКО
Оксана Миколаївна
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного обліку і аудиту КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • банкрутство ТНК;
 • методологія аналізу західних підприємств;
 • обліково-аналітична система у глобальному середовищі;
 • методологія стратегії розвитку великих міст;
 • диверсифікація національних фінансових ринків;
 • глобальний ринок інтелектуальної власності.

Публікації:
1. Galenko O.N. Benchmarking as an instrument of strategic analysis / O.N. Galenko // Nevs of science and education: Сб. научн. трудов. – Shefield, 2015. – № 1 (25). – P. 29-35.

2. Galenko O.N. Analysis of the competitive strategies of TNCs in the context of globalization / O.N. Galenko // The Advanced Science Journal (Index Copernicus, CrossRef, EBSCO, Google Scholar, WorldCAT, CKNI Scholar, РИНЦ, Bielefeld Acfdemic Search Engine). Vol. 2015 Issue 6. – United States, 2015. – P. 20-24.

3. Галенко О.М. Глобальний ринок інтелектуальної власності: масштаби, структура, інститути: монографія / Я. М. Столярчук, О. М. Галенко, О. Ю. Біленький, В. М. Столярчук. – К.: КНЕУ, 2016. – 363 с.


ГНИЛИЦЬКА
Лариса Володимирівна
Доктор економічних наук, професор, кафедра бухгалтерського обліку КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Основні напрямки наукових досліджень:

 • дослідження питань управлінського обліку та фінансов аналізу,
 • використання обліково-аналітичних методик в забезпеченні економічної безпеки вітчизняних підприємств.

Публікації:
1. Гнилицька Л.В. Облік витрат на освоєння та розробку нових видів продукції: сучасний стан та перспективи розвитку /Л.В. Гнилицька // Незалежний аудитор: Науково-практичне видання. – К: ТОВ Видавництво «Сова», 2015. – № 14. – С. 3-8.

2. Гнилицька Л.В. Управління системою економічної безпеки суб’єктів господарювання: обліково-аналітичне забезпечення: монографія / [Л.В. Гнилицька, І.П. Мігус, О.В.Черевко]. – Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А., 2015. – 198 с.

3. Гнилицька Л.В. Сучасні підходи до квінтесенції публічної звітності підприємства в контексті забезпечення його економічної безпеки /Л.В Гнилицька // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу: міжнародний збірник наукових праць. – Житомир: ЖДТУ, 2016. – № 1 (34) – С. 17-24.


ДАВИДОВ
Григорій Миколайович
Доктор економічних наук, професор, декан факультету обліку і фінансів, Кіровоградський національний технічний університет/

Основні напрямки наукових досліджень:

 • контрольний процес, аудит, оподаткування/

Публікації:
1. Давидов Г.М., Кузьменко Г.І. Обліково-інформаційне забезпечення оцінки податкового потенціалу суб’єкта господарювання: теорія і практика: монографія / Г.М. Давидов, Г.І. Кузьменко. – Кіровоград : Імекс - ЛТД 2013, 264 с. (особисто автора С. 125-241).

2. Давидов Г.М., Шалімова Н.С. Сучасні тенденції регулювання аудиторської діяльності в Європейському Співтоваристві / Г.М. Давидов, Н.С. Шалімова // Вісник Львівської комерційної академії. Серія Економіка. – Львів: Видавництво “Львівська комерційна академія”, 2014. – Вип. 44. – С. 136-143.

3. Давидов Г.М., Фільштейн Л.М., Давидов І.Г. Сучасна система підходів до здійснення аудиту / Г.М. Давидов, Л.М. Фільштейн., І.Г Давидов // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – Вип. 28. – С. 107- 117.


КУЗЬМІНСЬКИЙ
Юрій Анатолійович
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • історія та теорія бухгалтерського обліку;
 • облік міжнародної економічної діяльності;
 • стратегічний менеджмент та облік;
 • управлінський контроль.

Публікації:
1. Kuzminskyi Y.A., Voronova M.O. Updating the accounting principles based on the strategic concept of business management / Y.A. Kuzminskyi, M.O. Voronova // Незалежний аудитор: науково-практичне видання. – К.: ТОВ Видавництво “Сова”, 2014. – № 7 (1). – С. 15-20.

2. Kuzminskyi Y.A., Voronova M.O. Іnnovativeness as the characteristic of intellectual capital in accounting / Y.A. Kuzminskyi, M.O. Voronova // Незалежний аудитор: науково-практичне видання. – К.: ТОВ Видавництво «Сова», 2015. – № 11 (1). – С. 18-25.

3. Кузьмінський Ю.А. Бухгалтерський облік інструментів хеджування в умовах кризової економічної ситуації / Ю.А. Кузьмінський // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2015. – № 1 (71). – С. 280-283.


ЛЕВИЦЬКА
Світлана Олексіївна
Доктор економічних наук, професор, кафедра обліку і аудиту, Національний університет водного господарства та природокористування

Основні напрямки наукових досліджень:

 • проблеми організації облікової системи підприємницької та непідприємницької діяльності,
 • гармонізація принципів бухгалтерського та податкового обліку,
 • стандартизація документаційних процесів з урахуванням реформування національної економіки.

Публікації:
1. Левицька С. О., Клочек Н.Г. Контроль якості виконання узгоджених процедур під час перевірки використання цільових коштів /Левицька С. О., Н.Г. Клочек //Аудитор України. – 2015. – № 10 (239). – С.14-21.

2. Левицька С. О. Фінансові результати господарської діяльності як об’єкти бухгалтерського обліку та менеджменту / Левицька С. О.// Бухгалтерський облік і аудит. – 2015. – № 12. – С. 2-10.

3. Левицька С. О. Організація обліку діяльності суб’єктів як синергетичний процес інформаційного забезпечення їх менеджменту/ Левицька С. О.// Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Економіка”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2016. – Випуск 1 (29). – С.124-136.


ЛОВІНСЬКА
Людмила Геннадіївна
Доктор економічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ «Академія фінансового управління».

Основні напрямки наукових досліджень:

 • методологія, організація та теорія бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в Україні.

Публікації:
1. Ловінська Л.Г. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі за економічним змістом у контексті запровадження нового плану рахунків / Л.Г. Ловінська // Фінанси України. – 2016. – № 1. – С. 99-115.

2. Ловінська Л.Г., Дьяченко Я.Я. Методичні підходи до моніторингу запровадження та дотримання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі / Л.Г. Ловінська, Я.Я. Дьяченко // Фінанси України. – 2016. – № 6. – С. 72-81.

3. Ловінська Л.Г., Ястремський О.І. Міжнародні ініціативи щодо методичного забезпечення моніторингу запровадження та дотримання МСФЗ / Л.Г. Ловінська, О.І. Ястремський // Наукові праці НДФІ. – 2016. – Вип. 2. – С. 53-61.


ОСТАП’ЮК
Наталія Анатоліївна
Доктор економічних наук, професор, директор Інституту обліку КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Основні напрямки наукових досліджень:

 • проблеми теорії та практики бухгалтерського обліку та оподаткування, використання обліку в управлінні підприємством;
 • теорія та практика формування звітності підприємств, судово-бухгалтерської експертизи

Публікації:

1. Остап’юк Н.А. Актуальні проблеми облікового відображення впливу інфляції / Н.А. Остап’юк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал, 2014. – № 1 (11). – С. 76-82.

2. Давидюк Т.В., Остап’юк Н.А., Петренко Н.І., Малахов В.А. Бухгалтерський облік у системі управління людським капіталом суб’єктів підприємництва / Т.В. Давидюк, Н.А. Остап’юк, Н.І. Петренко, В.А. Малахов // Економічний часопис ХХІ століття. – 2015. – № 1-2. – С. 102-105.

3. Другов О.О., Остап'юк Н.А., Каменецька В.В. Поєднання бухгалтерського та податкового обліку / О.О. Другов, Н.А. Остап’юк, В.В. Каменецька // Фінансовий простір. – 2015. – № 2 (18). – С. 219-226.


ПАРАСІЙ-ВЕРГУНЕНКО
Ірина Михайлівна
Доктор економічних наук, професор, кафедра обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу КНЕУ імені Вадима Гетьмана.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • економічний аналіз;
 • управлінський облік та аналіз в банках4
 • аналіз господарської діяльності;
 • фінансовий аналіз;
 • стратегічний аналіз.

Публікації:
1. Парасій-Вергуненко І.М. Стандартизація методик фінансового аналізу в Україні: теоретичний дискурс, погляд на проблеми та шляхи вирішення /І.М.Парасій-Вергуненко, Л.М.Кіндрацька // Financial Security and Accounting and Analitical Support in Bisiness : monograph / L.Kindratska, K.Pavlov, L.Shpak, O.Yatsenko[et oll] edited by V.Yatsenko – East West Associatin For Advanced Anadies and Higher Education Gmbh, Viena, Fustria, 2016, С.189-201.

2. Парасій-Вергуненко І.М. Облік, аналіз та аудит операцій з платіжними картками в банківських установах [монографія] / С.П. Заднепровська, І.М.Парасій-Вергуненко. – К.: КНЕУ, 2016. – 304 с.

3. Парасій-Вергуненко І.М. Стратегічний аналіз витрат на персонал: методологічні та методичні аспекти / І.М.Парасій-Вергуненко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – № 1. – С110-116.


ПРОСКУРІНА
Неля Миколаївна
Доктор економічних наук, професор, кафедра обліку та оподаткування, Запорізький національний університет.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • методологія та організація аудиту;
 • перспективи розвитку аудиторської діяльності в Україні;
 • обліково-аналітичне забезпечення діяльності суб’єктів господарювання;
 • адаптація облікових процесів до вимог ринку.

Публікації:
1. Проскуріна Н. М. Резерв сумнівних боргів: удосконалення методики розрахунку / Н. М. Проскуріна // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка": збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2014. – Вип. 25. – С. 195-199.

2. Проскуріна Н. М. Стан та перспективи розвитку внутрішньої стандартизації процесу аудиту / Н. М. Проскуріна // Обліково-фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки України га інноваційній основі: колективна монографія. – Дніпропетровськ: Герда, 2015. – 524с.

3. Проскуріна Н. М. Організаційно-методичні підходи до використання роботи внутрішніх аудиторів при аудиті фінансової звітності/ Н.М. Проскуріна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: "Економіка", 2015. – Вип. 1 (45). Том 2. – С. 331-338.


ХОРУНЖАК
Надія Михайлівна
Доктор економічних наук, доцент, кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг, Тернопільський національний економічний університет.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • проблеми модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі;
 • розвиток системи обліку бюджетних установ;
 • сучасні інформаційні технології і перспективи застосування економіко-математичних моделей оптимізації в обліку, аналізі та контролі

Публікації:
1. Хорунжак Н.М. Теорія та методологія обліку у бюджетних установах в умовах інформатизації суспільства : монографія / Н. М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 248 с.

2. Хорунжак Н.М. Облік в управлінні витратами бюджетних установ: монографія / Н.М. Хорунжак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 232 с.

3. Хорунжак Н.М. Проблеми й перспективи розвитку системи обліку суб’єктів туристичної діяльності / Н.М. Хорунжак // Інноваційна економіка. – 2016. – №5-6(63). – С.199-205.


ШИГУН
Марія Михайлівна
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і оподаткування КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Основні напрямки наукових досліджень:

 • теорія і методологія моделювання в бухгалтерському обліку;
 • системні взаємозв’язки управління, обліку та контролю;
 • організація системи бухгалтерського обліку на підприємстві;
 • розвиток нових видів звітності підприємства.

Публікації:
1. Шигун М.М. Принципи внутрішнього контролю в системі економічної безпеки підприємства / М.М. Шигун // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Економіка". – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2014. – Випуск 3 (44). – С. 159-162.

2. Шигун М.М. Стратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір: монографія / О.В. Черевко, Н.М. Пантєлєєва, І.П. Мігус, М.М. Шигун та ін. – Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А., 2014. – 442 с.

3. Шигун М.М. Облікове забезпечення продажу необоротних активів / М.М. Шигун, Н.О. Мичак // Економічний форум. – Луцьк: ЛНТУ, 2016. – № 3. – С. 312-321.

 

Остання редакція: 24.02.17