Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

2019 рік

 
«АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ КОМПАНІЙ ЗІ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ»
 

КРИВИЦЬКА ОЛЬГА РОМАНІВНА
Дата захисту: 12.12.2019  
Науковий консультант: д.е.н., професор Кіндрацька Любомира Максимівна

Дисертаційна робота спрямована на вирішення наукової проблеми розроблення й обґрунтування концептуальних теоретико- методологічних і організаційно-практичних положень формування та розвитку системи аналітичного забезпечення управління діяльністю компаній зі страхування життя відповідно до сучасних потреб і запитів різного рівня користувачів інформацією про страхування життя як виду послуги страхового ринку. Досліджено систему страхування життя як інструмент формування належного рівня добробуту громадян в умовах неспроможності держави забезпечити його в сучасних реаліях економічного розвитку. Запропоновано до використання покроковий алгоритм розрахунку рівня адаптивності компаній зі страхування життя в суспільстві як комплексу показників суб’єктивного та об’єктивного обмеження сфери їх діяльності, що виражається через багатокомпонентний індикатор фінансового стану компанії. Розроблено таблицю індикаторів рівня адаптивності: абсолютного, задовільного, незадовільного та неприйнятного. Сформовано базові положення концепції аналітичного забезпечення управління діяльністю компаній зі страхування життя. Визначено пріоритетні напрями аналізу їхньої діяльності в контексті забезпечення належного рівня адаптивності компаній зі страхування життя в суспільстві. Здійснено стратегічний аналіз діяльності компаній зі страхування життя та зазначено їх ключові пріоритети.

Автореферат

 
«СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В ІННОВАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ»
 

ЄРШОВА НАТАЛЯ ЮРІЇВНА 
Дата захисту: 07.11.2019  
Науковий консультант: д.е.н., професор Бондар Микола Іванович

Дисертаційна робота спрямована на вирішення наукової проблеми розробки й обґрунтування теоретичних, методологічних, організаційних та практичних положень стратегічного управлінського обліку як цілісної системи, що забезпечує інформаційне наповнення прийняття рішень суб’єктами господарювання в інноваційній економіці. Зокрема: за результатами дослідження досліджено генезис стратегічного управлінського обліку та поглиблено його понятійно-категоріальне наповнення для виявлення характерних особливостей через призму історичних етапів розвитку; науково-теоретично обґрунтовано концепцію стратегічного управлінського обліку як сукупність основоположних принципів, наукових підходів, методів, об’єднаних загальним предметним змістом; розроблено комплекс методологічних засад формування інформаційного простору стратегічного управлінського обліку; удосконалено технологію моделювання стратегічного управлінського обліку, методичний підхід до оцінювання якості інформації стратегічного управлінського обліку та інструментарій стратегічного управлінського обліку; розвинуті організаційно-методичні основи обліково- аналітичного забезпечення процесів розробки та реалізації стратегії інноваційного розвитку підприємства; визначені загальні підходи до внутрішньої стандартизації стратегічного управлінського обліку на рівні суб’єкта господарювання; запропоновані форми організації стратегічного управлінського обліку в межах суб’єкта господарювання; розвинуті теоретичні засади формування стратегічної звітності на інформаційній платформі стратегічного управлінського обліку.

Автореферат

 
«ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»
 

ГЕРАСИМОВИЧ ІННА АНАТОЛІЇВНА
Дата захисту: 17.09.2019 
Науковий консультант: д.е.н., професор Кузьмінський Юрій Анатолійович

Дисертація присвячена вирішенню наукової проблеми розроблення теоретичних, методологічних та організаційно - методичних положень концепції обліково-аналітичного забезпечення управління сучасним підприємством на підставі інструментів бухгалтерського інжинірингу - нового облікового механізму в системі управлінського обліку, викликаного новим проривом науково-технічної революції з 80-х років ХХ, століття подальшою глобалізацією економіки, посиленням конкуренції та необхідністю зміни пріоритетів управління на бізнес- процеси. Зокрема, за результатами проведеного дослідження науково- обґрунтовано концептуальні основи бухгалтерського інжинірингу, в спожитій теорії систем, сформовано технології використання основних інструментів бухгалтерського інжинірингу в процесі управління бізнес-процесами структурних підрозділів підприємства; обґрунтовано методичні моделі досягнення економічного ефекту від використання інструментів бухгалтерського інжинірингу; запропоновано механізми формування обліково-аналітичного забезпечення управління бізнес-процесами виробничої і фінансової діяльності підприємства; розроблено референтну (типову) модель організації бухгалтерського інжинірингу, на основі якої побудовано загальну та індивідуальні (для оцінки бізнес-процесів виробництва інформування фінансового стану) організаційно-методичні моделі бізнес-процесного управління підприємством.

Автореферат

 

Остання редакція: 31.07.20