Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кандидатські дисертації

 
«УПРАВЛІННЯ РИНКОВИМ РИЗИКОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ»
 

ПАНЧЕНКО КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА
Дата захисту: 26.04.2021
Науковий керівник: д.е.н., професор Піскунова Олена Валеріївна

У дисертації розроблено концептуальні підходи та відповідні економікоматематичні моделі оцінювання ринкового ризику комерційного банку для підвищення якості управління ризиками комерційного банку. Запропоновані у дослідженні підходи до управління ринкового ризику передбачають використання стрес-тестування, що дозволяє найбільш повно оцінити ризик в умовах нестабільної економічної ситуації, а також управляти ризиком в період економічного зростання шляхом виявлення потенційних загроз банківського сектору та завчасної розробки системи запобіжних заходів для уникнення непередбачуваних втрат. Розроблені підходи щодо оцінювання ринкового ризику комерційного банку передбачають три ключові елементи: вибір змінних, які найбільше характеризують ринковий ризик, збір та обробка даних для формування часових рядів; побудова моделі векторної авторегресії, яка включає наявні та потенційні зв’язки між змінними; побудова сценаріїв стрес-тестування ринкового ризику на основі функцій імпульсних відгуків. На основі оцінених моделей векторної авторегресії розроблено математичні моделі сценаріїв стрес-тестування ринкового ризику із застосуванням функцій  імпульсних відгуків, які враховують багатовимірність ринкового ризику. Розроблені сценарії використано для оцінювання впливу реалізації шокового сценарію змін ринкових та макроекономічних показників на фінансовий стан банку на прикладі окремих комерційних банків України.

Автореферат

 
«МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТАРІЮ DATA SCIENCE»
 

ГНОТ ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ
Дата захисту: 26.04.2021
Науковий керівник: к.е.н., доцент Негрей Марина Володимирівна

У дисертаційній роботі здійснено теоретико-методологічне обґрунтування та реалізовано новий концептуальний підхід до вирішення наукового завдання моделювання стратегії інтернет-маркетингу з використанням інструментарію Data Science. Актуальність теми зумовлена необхідністю цілісного дослідження сучасних стратегій інтернет-маркетингу, що базується на використанні інструментарію Data Science, яке враховуватиме швидке зростання онлайн-ринку та інтернет-маркетингу у світі та Україні, з одного боку, та активний розвиток аналітичних методів та алгоритмів машинного навчання, з іншого. Врахування зазначених чинників зумовило формування концептуального підходу розроблення стратегії інтернетмаркетингу з використанням методів математичного моделювання та інструментарію Data Science, який дозволяє системно визначити та дослідити набір компонентів стратегії інтернет-маркетингу з урахуванням ринкових тенденцій. Розроблений алгоритм сегментації компаній на основі транзакційних даних онлайн-замовлень дає змогу виявляти конкурентів та, на основі цього, підвищувати рівень продажів і ефективність таргетування. Використовуючи текстовий контент та споживчі переваги клієнтів було спрогнозовано рекламні преференції, на основі яких отримано персоналізований рекламний контент для споживачів. За допомогою розробленої процедури факторизації рейтингової матриці побудовано рекомендаційні системи з використанням високорозріджених даних. Методологічний підхід до аналізу зображень товарів на основі комбінації глибинних характеристик дає змогу враховувати візуальний контент та підвищити ефективність пошуку релевантної продукції. Отримані моделі, алгоритми та методологічні підходи дають змогу визначити найбільш ефективні напрями інтернет-маркетингу підприємства, обґрунтовувати та реалізовувати управлінські рішення у сфері маркетингової діяльності, використовуючи дані різної природи.

Автореферат

 

Остання редакція: 12.04.21