Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Захищені дисертації

 
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОЇ АВІАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ»
 

БОРИСОЧЕВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
Дата захисту: 28.09.2021
Науковий керівник: д.ю.н., професор Кузьменко Оксана Володимирівна

У дисертаційному дослідженні з’ясувано поняття й особливості галузі авіації та використання повітряного простору України. Визначено місце Державної авіаційної служби України у системі органів виконавчої влади. Проаналізовано особливості структури Державної авіаційної служби України та напрямки її діяльності. З’ясовано зміст та особливості адміністративно-правового статусу Державної авіаційної служби України та виділено такі його елементи: цільові (мета, завдання, функції, принципи); компетенційні (права та обов’язки, юридична відповідальність); структурно-організаційні. Виокремлено та проаналізовано сутність прав та обов’язків,   специфіку юридичної відповідальності Державної авіаційної служби України, її посадових осіб. Розглянуто міжнародний досвід правового регулювання адміністративно-правого статусу державних органів у галузі авіації та використання повітряного простору. Доведено необхідність прийняття Державної стратегії комплексної програми розвитку галузі цивільної авіації та використання повітряного простору України, проект якої розроблено та представлено у додатках до дисертації. Запропоновано й інші шляхи удосконалення адміністративно-правового статусу Державної авіаційної служби України.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області, д.ю.н., професора Фатхутдінова Василя Гайнуловича (відгук)

Професора кафедри поліцейського права Національної академії внутрішніх справ, к.ю.н., доцента Братель Сергія Григоровича (відгук)

 
«ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ»
 

УЛОЖЕНКО ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ
Дата захисту: 28.09.2021
Науковий керівник: д.ю.н., професор, член-кореспондент Опришко Віталій Федорович

У дисертації проведено комплексне дослідження правових засад публічного адміністрування закладами вищої освіти в Україні. Розкрито сутність та адміністративно-правовий статус закладу вищої освіти на основі наукових праць та законодавства. Здійснено аналіз становлення та розвитку системи закладів вищої освіти як об’єкта публічного адміністрування. Визначено зміст поняття «публічне адміністрування закладами вищої освіти». Охарактеризовано систему органів публічного адміністрування закладами вищої освіти в Україні. Виокремлено базові для публічного адміністрування закладами вищої освіти засоби публічного адміністрування та проаналізовано порядок їх застосування. З’ясовано особливості публічного адміністрування закладами вищої освіти залежно від форми власності. Вивчено досвід публічного адміністрування закладами вищої освіти країн Вишеградської групи для порівняння з вітчизняною практикою та обґрунтування пропозицій щодо вирішення виявлених проблем з метою удосконалення публічного адміністрування закладами вищої освіти в Україні.

Автореферат

Дисертація
Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Професора кафедри публічного управління та адміністрування Національної академії внутрішніх справ, д.ю.н., професора Стрельченко Оксани Григорівни (відгук)

Директора Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Львівського державного університету внутрішніх справ, к.ю.н., професора Назара Юрія Степановича (відгук)

 
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАКОРДОННИХ ДИПЛОМАТИЧНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ»
 

МАРКАРЯН МАРИНА ВАЛЕРІЇВНА
Дата захисту: 29.09.2021
Науковий керівник: д.ю.н., доцент Кожура Людмила Олександрівна

У дисертації проведено комплексне наукове дослідження адміністративноправового статусу закордонних дипломатичних установ України. Окреслено ґенезу закордонних дипломатичних установ України, розкрито поняття, систему та види закордонних дипломатичних установ України, а також їхнє місце у системі державних органів. Визначено правовий стан закордонних дипломатичних установ України як органів виконавчої влади, що входять до системи органів дипломатичної служби. З’ясовано поняття та структуру елементів адміністративно-правового статусу закордонних дипломатичних установ України. Розкрито сутність прав і обов’язків закордонних дипломатичних установ України та визначено особливості їхньої юридичної відповідальності. Визначено особливості проходження державної служби працівниками закордонних дипломатичних установ України. Охарактеризовано функціонування закордонних дипломатичних установ України в умовах цифрової трансформації.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Завідувача кафедри цивільного права та процесу Національного університету «Львівська політехніка», д.ю.н., професора Личенко Ірини Олександрівни (відгук)

Заступника керівника департаменту аналітичної та правової роботи – начальник правового управління (І) апарату Верховного Суду, к.ю.н., професора Пивовара Юрія Ігоровича (відгук)

 
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНИХ»
 

ІЛЬНИЦЬКА НАДІРЯ ФАТЕХІВНА
Дата захисту: 28.04.2021
Науковий керівник: д.ю.н., професор Омельченко Андрій Володимирович

У дисертації проведено комплексне наукове дослідження адміністративно- правового регулювання створення юридичних осіб. Розкрито сутність створення юридичних осіб як предмета адміністративно-правового регулювання та його стадії. Охарактеризовано систему суб’єктів публічної адміністрації, що здійснюють адміністративно-правове регулювання створення юридичних осіб. Доведено, що публічно-правова частина процесу створення, що спрямована на узаконення юридичної особи та її діяльності, полягає у проходженні процедур державної реєстрації створення юридичної особи, ліцензування та дозвільних процедур, що є адміністративно-правовими і разом становлять процедуру легітимації юридичної особи. Охарактеризовано кожну з процедур легітимації, проаналізовано їх недоліки та запропоновано шляхи подолання. Здійснено аналіз досвіду зарубіжних країн у сфері адміністративно- правового регулювання створення юридичних осіб, виявлено проблеми такого регулювання та запропоновано шляхи їх вирішення.

Автореферат

Дисертація
Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

В.о. завідувача кафедри господарського та адміністративного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», д.ю.н., доцента Бевз Світлани Іванівни (відгук)

Доцента кафедри адміністративного права та процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к.ю.н., доцента Пухтецької Алли Альбертівни (відгук)

 
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПАТРОНАТНОЇ СЛУЖБИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ»
 

ЧОРНА ВАЛЕРІЯ ВІКТОРІВНА
Дата захисту: 28.04.2021
Науковий керівник: д.ю.н., професор Кузьменко Оксана Володимирівна

В дисертації досліджено адміністративно-правове регулювання патронатної служби державних органів. Здійснено теоретико-правову характеристику поняття та особливостей патронатної служби державних органів. Запропоновано під патронатною службою розуміти різновид публічної служби, діяльність якої спрямована на покращення роботи політичного діяча, забезпечення його потреб під час діяльності в межах посадових положень та інструкцій, що визначаються відповідною посадовою особою. На підстав аналізу національного законодавства виокремлено права та обов’язки патронатної служби державних органів. Розкрито поняття, види та особливості юридичної відповідальності патронатної служби державних органів. Особливу увагу приділено визначенню завдань та функцій патронатних служб Верховної Ради України; Президента України, Офісу Президента України; Прем`єр-міністра України та інших членів Кабінету Міністрів України. Визначено специфіку діяльності патронатних служб керівників територіальних державних органів. Розкрито особливості діяльності патронатних служб Вищої ради правосуддя, Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, Кваліфікаційної комісії суддів України. Окреслено задання, функції, права та обов’язки помічника судді, прес- секретаря, референта, радника судді як суб’єктів патронатної служби судів. Визначено, що помічник судді – це структурна штатна одиниця апарату суду, яка виконує свої функціональні обов’язки із забезпечення діяльності судді в процесі здійснення ним правосуддя.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Проректора з наукової роботи Університету митної справи та фінансів,  д.ю.н., професора Приймаченко Дмитра Володимировича (відгук)

Заступника директора Видавничого діму «Гельветика», д.ю.н., доцента Віхляєва Михайла Юрійовича (відгук)

 
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОНОРСТВА КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ»
 

СИДОРЕНКО АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА
Дата захисту: 05.02.2021
Науковий керівник: д.ю.н., професор Гуржій Тарас Олександрович

З урахуванням об’єктивних цілей, сучасних методик і багатоаспектного характеру донорства крові та її компонентів сформульовано авторську дефініцію цього поняття, систематизовано його визначальні ознаки. Визначено мету, завдання і принципи адміністративно-правового регулювання донорства крові та її компонентів. З’ясовано причини недостатньої ефективності нормативно- правового забезпечення донорства крові та її компонентів в сучасній Україні. запропоновано шляхи їх усунення. Систематизовано основні форми та методи адміністративно-правового регулювання донорства крові та її компонентів. Здійснено аналіз міжнародного законодавства з питань донорства крові та її компонентів. Висвітлено актуальні проблеми та основні переваги національних систем крові зарубіжних країн. Окреслено шляхи імплементації передового зарубіжного досвіду у вітчизняну практику адміністративно-правового регулювання донорства крові та її компонентів. Визначено пріоритетні напрями розвитку адміністративно-правового регулювання донорства крові та її компонентів в Україні.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Професора кафедри галузевого права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка,  д.ю.н., професора Гриценка Володимира Григоровича (відгук)

Доцента кафедри кримінально-правових дисциплін Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія», к.ю.н., доцента Веселова Миколи Юрійовича (відгук)

 
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ УКРАЇНИ»
 

ЦИГАНЕНКО АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ
Дата захисту: 18.06.2020
Науковий керівник: д.ю.н., доцент БЕЗЗУБОВ Дмитро Олександрович

В дисертації проведено аналіз виникнення та становлення суспільних відносин у сфері забезпечення прав і свобод людини Національною поліцією, визначено основні періоди становлення взаємовідносин поліції та суспільства. Проведено дослідження основних моделей взаємовідносин між Національною поліцією та людиною в аспекті забезпечення прав і свобод, визначено оптимальну модель взаємовідносин між суспільством і Національною поліцією в Україні. Розглянуто позитивний досвід зарубіжних країн, таких, як: Республіка Польща, Республіка Казахстан, Федеративна Республіка Німеччина та досліджено практику Європейського суду з прав людини і напрацьовані науково-обґрунтовані висновки, пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання взаємовідносин між Національною поліцією та людиною і громадянином в Україні. Досліджено основні проблеми адміністративно-правового регулювання взаємовідносин Національної поліції та людини щодо забезпечення прав і свобод у різних сферах суспільних відносин (освітній, економічній, соціальній та інших). Розроблено пропозиції щодо внесення змін до законодавства України, спрямовані на удосконалення правового регулювання суспільних відносин у сфері діяльності Національної поліції щодо забезпечення прав і свобод людини.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Завідувача кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету "Львівська політехніка", д.ю.н., професора БОРТНИК Надії Петрівни (відгук)

Головного інспектора відділу протоколу управління міжнародних відносин Департамента міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України, к.ю.н. ВОРОНЯТНІКОВА Олександр а Олександровича  (відгук)

 
«ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ»
 

ЧЕКАН МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
Дата захисту: 13.02.2020
Науковий керівник: к.ю.н., доцент Фещук Віктор Вікторович

В дисертації досліджено публічне адміністрування соціального захисту в Україні. З’ясовано зміст поняття та правову природу соціального захисту. Виокремлено види соціального захисту. Розкрито сутність та особливості державної політики щодо публічного адміністрування соціального захисту. Проаналізовано міжнародний досвід щодо публічного адміністрування соціального захисту. Визначено поняття та елементи механізму публічного адміністрування соціального захисту. Охарактеризовано нормативно-правове забезпечення публічного адміністрування у сфері соціального захисту. Розкрито повноваження та компетенцію суб’єктів публічного адміністрування соціального захисту в Україні. Розкрито сутність та види засобів публічного адміністрування соціального захисту. Визначено специфіку соціального захисту працівників МВС України. Розкрито особливості публічного адміністрування соціального захисту працівників поліції.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Доцента кафедри адміністративного права і процесу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», д.ю.н., доцента Чорної Вікторії Григорівни (відгук)

Директора Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Львівського державного університету внутрішніх справ, к.ю.н., професора Назара Юрія Степановича (відгук)

 
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛУЗІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ»
 

ПОГРЕБНЯК МАРІЯ МИХАЙЛІВНА
Дата захисту: 12.02.2020
Науковий керівник: д.ю.н., доцент Чорна Вікторія Григорівна

У дисертації здійснено комплексне та системне дослідження адміністративно-правового регулювання галузі ветеринарної медицини. Визначено поняття, ознаки та особливості галузі ветеринарної медицини. Виокремлено та розкрито завдання держави в галузі ветеринарної медицини. Розкрито види, ціль та особливості ветеринарно-санітарних заходів галузі ветеринарної медицини. З’ясовано зміст поняття та елементів адміністративно-правового регулювання галузі ветеринарної медицини. Охарактеризовано нормативноправове регулювання галузі ветеринарної медицини. Визначено структуру адміністративно-правових відносин в галузі ветеринарної медицини. Розкрито особливості актів реалізації галузі ветеринарної медицини. Запропоновано шляхи удосконалення адміністративно-правового регулювання галузі ветеринарної медицини. Вивчено міжнародний досвід регулювання галузі ветеринарної медицини, а також виокремлено чинники ефективності адміністративно-правового регулювання галузі ветеринарної медицини.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Завідувача кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», д.ю.н., професора Личенко Ірини Олександрівни (відгук)

Старшого юрисконсульта відділу правового забезпечення Головного управління Національної поліції в м. Києві, к.ю.н. Муратової Діани Борисівни (відгук)

 
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ»
 

КОНЄВА ІРИНА ВАСИЛІВНА
Дата захисту: 12.02.2020
Науковий керівник: д.ю.н., доцент Фатхутдінов Василь Гайнулович

В дисертації досліджено адміністративно-правові засади управління державним сектором економіки України. Здійснено теоретико-правова характеристика державного сектора економіки. Розкрито теоретичні засади поняття «державний сектор економіки». Визначено склад і структуру державного сектора економіки України. Досліджено міжнародний досвід управління державним сектором економіки. Особливу увагу приділено сутності поняття та елементам механізму адміністративно-правового управління державним сектором економіки України. Охарактеризовано нормативно-правові засади управління державним сектором економіки України. Запропоновано внесення змін та доповнень до норм діючого законодавства. Розкрито зміст адміністративноправових відносин, що складаються в процесі управління державним сектором економіки України. З’ясовано особливості корпоративного управління як засобу управління державним сектором економіки України. Визначено перспективи реформування адміністративно-правового управління державним сектором економіки України. Запропоновано шляхи реформування адміністративно-правового управління державного сектора економіки України та напрямки розвитку державно-приватного партнерства в системі державного сектору економіки.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Провідного співробітника Науково-дослідного інституту публічного права, д.ю.н., професора Галунька Валентина Васильовича (відгук)

Заступника начальника Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Національної поліції України, к.ю.н., доцента Фещук Віктора Вікторовича (відгук)

 
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ»
 

КОРЕНЮК ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА 
Дата захисту: 08.10.2019
Науковий керівник: д.ю.н., доцент Бакалінська Ольга Олегівна

У дисертації проведено комплексне та системне дослідження адміністративно-правового режиму інформації з обмеженим доступом. Проаналізовано змістовну сутність поняття «інформація з обмеженим доступом» як об’єкта адміністративно-правових відносин. Визначено її поняття та ознаки. У роботі наведено авторську дефініцію адміністративно- правового режиму інформації з обмеженим доступом, розкрито його сутність та особливості. Встановлено проблеми нормативно-правового регулювання та запропоновано основні напрями та етапи реформування чинного законодавства України про інформацію з обмеженим доступом. Досліджено стан організаційного забезпечення адміністративно-правового режиму інформації з обмеженим доступом, визначено функціональну систему основних суб’єктів. Сформульовано поняття та визначені підстави застосування адміністративної відповідальності за порушення режиму інформації з обмеженим доступом. Надано пропозиції з удосконалення системи адміністративної відповідальності у сфері інформації з обмеженим доступом. Запропоновано зміни й доповнення до чинних нормативно- правових актів стосовно врегулювання адміністративно-правових відносин щодо інформації з обмеженим доступом. 

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Заступника директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, д.ю.н., професора Мироненко Наталії Михайлівни (відгук)

Доцента кафедри господарського та адміністративного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», к.ю.н., доцента Бевз Світлани Іванівни (відгук)

 
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ-СИРІТ, ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯІ»
 

САВЧУК ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ
Дата захисту:  08.10.2019
Науковий керівник: к.ю.н., доцент Фещук Віктор Вікторович

Дисертація присвячена дослідженню адміністративно-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У роботі окреслено особливості, властиві дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, сформульовано обставини, за яких дитина отримує статус дитини- сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, визначено та охарактеризовано їх права. Визначено і розкрито природу складових механізму адміністративно-правового захисту категорій осіб, що досліджуються. Здійснено аналіз законодавства України щодо захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та внесено пропозиції стосовно його вдосконалення. Досліджено засоби адміністративно-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особливу увагу приділено інституту адміністративної відповідальності у сфері адміністративно-правового захисту категорій осіб, що досліджуються. Крім того, внесено пропозиції стосовно доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення главою, яка визначає відповідальність за правопорушення у сфері адміністративно-правового дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Доцента кафедри адміністративного права і процесу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, д.ю.н., доцента Чорної Вікторії Григорівни (відгук)

Начальника Київського факультету Національної академії Національної гвардії України, к.ю.н., доцента Корнієнко Дмитра Миколайовича (відгук)

 
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАГОРОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНИМИ НАГОРОДАМИ»
 

ДЕРЕВІНСЬКИЙ МАКСИМ ПЕТРОВИЧ 
Дата захисту: 27.06.2019
Науковий керівник: д.ю.н., доцент Чорна Вікторія Григорівна

У дисертаційній роботі визначено, що державна нагорода не є видом заохочення, це визнання та вшанування державою видатної заслуги особи, що є звершенням для України, прикладом для суспільства, шануванням для поколінь, а також спонуканням до взірцевої діяльності інших осіб. Значення державних нагород полягає у: відзначенні суспільно-значущої для держави та суспільства заслуги; правовому урегулюванні системи нагородження державними нагородами; чіткій регламентації та призначенні кожної державної нагороди (умови для нагородження, перелік заслуг, що відзначаються даною нагородою) нагородженні від імені держави; визнанні суспільством як публічної заслуги; гарантуванні державою. Сучасна нагороджувальна система державними нагородами є досить недосконалою. Пропонується кожний орден закріплювати та регламентувати статутом, у якому визначати перелік підстав (заслуг), за яких особа може отримати даний орден, обмеження щодо його отримання (вікові, за посадою, за військовим званням), можливості отримання дострокового звання при врученні того чи іншого ордену. Аргументується, що важливою характерною особливістю інституту державних нагород є їх нормативна урегульованість. Для спрощення, систематизованості нагороджувальної діяльності упорядкування правового статусу державних нагород, встановлення заслуг відповідно кожної державної нагороди пропонується прийняти закон України «Про державну нагороджувальну справу», проект якої додано у додатках до роботи.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Завідувача кафедри фінансового права Національного університету державної фіскальної служби України, д.ю.н., доцента Мацелик Тетяни Олександрівни (відгук)

Головного інспектора організаційно-аналітичного відділу управління організаційного, правового та технічного забезпечення Департамента міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України, к.ю.н. Воронятнікова Олександра Олександровича (відгук)

 
«ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ»
 

САВЧУК ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
Дата захисту: 27.06.2019
Науковий керівник: к.ю.н., доцент Фещук Віктор Вікторович

У дисертації проведено комплексне та системне дослідження публічного адміністрування трудової міграції в Україні. Проаналізовано зміст та особливості видів міграційних процесів, виокремлено їх ознаки. Визначено поняття та види трудової міграції. Розкрито нормативно-правове адміністрування трудової міграції в Україні. У роботі наводиться авторська дефініція механізму публічного адміністрування трудової міграції, розкрито сутність та елементи даного механізму. Розглянуто систему суб’єктів публічної адміністрації до компетенції яких віднесено здійснення повноважень щодо трудової міграції. Проаналізовано та запропоновано рекомендації щодо застосування позитивного досвіду зарубіжних країн щодо публічного адміністрування трудової міграції та імплементування позитивного досвіду до вітчизняного законодавства. Охарактеризовано пріоритетні напрями державної політики щодо трудової міграції. Надано пропозиції по удосконаленню системи адміністративної відповідальності в сфері трудової міграції. Запропоновано зміни й доповнення до чинних нормативно-правових актів стосовно публічного адміністрування трудової міграції в Україні.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Директора Науково-дослідного інституту публічного права, д.ю.н., професора Галунька Валентина Васильовича (відгук)

Професора кафедри цивільного та трудового права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», к.ю.н., доцента Ярошенко Ірини Станіславівни (відгук)

 
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ»
 

ПАВЕЛ ФРАНКЕВИЧ
Дата захисту: 26.06.2019
Науковий керівник: д.ю.н., професор Гетманець Ольга Петрівна

У дисертації на основі аналізу наукових джерел, законодавчих актів України та Польщі та практики реалізації їх положень, визначено адміністративні та правові засади функціонування фінансової системи в контексті глобалізації та європейської інтеграції, а також висвітлено кращі практики Польщі у цій сфері та запропоновано можливості їх застосування в Україні. Надається оцінка сучасному стану функціонування світової фінансової системи. Визначається поняття та особливості функціонування фінансової системи України в контексті глобалізації та європейської інтеграції. Надається характеристика правових засад функціонування фінансової системи України в контексті глобалізації та європейської інтеграції. Визначаються та надається характеристика принципів функціонування фінансової системи України в контексті глобалізації та європейської інтеграції. Здійснюється аналіз розвитку фінансової системи Польщі. Окреслюються особливості функціонування сучасної фінансової системи Польщі. Визначаються ключові аспекти глобалізаційної та євроінтеграційної політики Польської Республіки та її вплив на фінансову систему держави. Встановлюються перспективи розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації та європейської інтеграції. Визначаються можливості використання досвіду Польщі у процесі вдосконалення функціонування фінансової системи України.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Начальника відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ, д.ю.н., доцента Дрозда Олексія Юрійовича (відгук)

Завідувача кафедри адміністративно-правових дисциплін факультету Донецького юридичного інституту МВС України, к.ю.н., доцента Мердової Ольги Миколаївни (відгук)

 
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ»
 

ПЕТРО ФРАНКЕВИЧ
Дата захисту: 26.06.2019
Науковий керівник: д.ю.н., доцент Дрозд Олексій Юрійович

У дисертації на основі аналізу теоретичних джерел, законодавчих актів України та Польщі, а також практики реалізації їх положень наведено узагальнення та вирішення нової проблематики – визначення адміністративноправових засад адміністрування податків в умовах децентралізації, висвітлено кращі практики Польщі у цій сфері та запропоновано можливості їх застосування в Україні. Визначається поняття та особливості адміністрування податків в Україні. Досліджується проблема адміністрування податків в Україні в контексті децентралізації. Надається характеристика правовим засадам адміністрування податків в умовах децентралізації в Україні. Визначаються та характеризуються принципи адміністрування податків в Україні за умов децентралізації. Здійснюється історико-правовий аналіз децентралізаційних процесів в Польщі. Визначається специфіка децентралізаційної політики Польщі. Окреслюються особливості роботи механізму адміністрування податків в контексті децентралізації в Польщі. Встановлюються перспективи розвитку національного механізму адміністрування податків за умов децентралізації. Визначаються можливі шляхи використання польського досвіду при удосконаленні адміністрування податків за умов децентралізації в Україні

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Завідувача кафедри правового забезпечення господарської діяльності Харківського національного університету внутрішніх справ, д.ю.н., професора Гетманець Ольги Петрівни (відгук)

Старшого викладача кафедри забезпечення державної безпеки Київського факультету Національної академії Національної гвардії України, к.ю.н. Островського Сергія Олександровича (відгук)

 
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ»
 

НАДЖАФЛІ ЕМІН МУСА ОГЛИ
Дата захисту: 25.06.2019
Науковий керівник: д.ю.н., доцент Дрозд Олексій Юрійович

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню принципів здійснення адвокатської діяльності в Україні. Останню запропоновано визначати у двох розуміннях – широкому та вузькому: в першому значенні вона включає зовнішньо- і внутрішньоорганізаційну діяльність, а в другому − пов’язана із легальним визначенням даної категорії та стосується надання правової допомоги. Аналіз теоретичних положень сутності правових принципів і принципів права дав змогу сформулювати ознаки та дефініцію поняття «принципи здійснення адвокатської діяльності», визначити їх форми, джерела. Шляхом їх систематизації було виокремлено загальні, міжгалузеві та організаційно-функціональні принципи здійснення адвокатської діяльності, надано їм характеристику та з’ясовано зміст. Міжнародні стандарти здійснення адвокатської діяльності досліджено на прикладі функціонування інституту адвокатури Бельгії, Великої Британії, Греції, Іспанії, Італії, Сполучених Штатів Америки, Франції, Швейцарії, Швеції та Японії. Запропоновано окремі шляхи вдосконалення адміністративного законодавства, що визначає основні засади адвокатської діяльності в Україні.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Директора навчально-наукового інституту заочного навчання та підвищення кваліфікації Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, д.ю.н., доцента Юніна Олександра Сергійовича (відгук)

Завідувача кафедри конституційного і адміністративного права Національного авіаційного університету, к.ю.н., професора Пивовара Юрія Ігоровича (відгук)

 
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ»
 

УДЯНСЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Дата захисту: 25.06.2019
Науковий керівник: д.ю.н., старший науковий співробітник Прокопенко Олексій Юрійович

В дисертаційному дослідженні проведений комплексний аналіз організаційно-правових засад взаємодії та координації правоохоронних органів у сфері протидії корупції. Доведено, що взаємодія та координація правоохоронних органів у сфері протидії корупції як види управлінської діяльності характеризують різні за складовими механізми та стадійністю управлінські процеси, учасниками яких є правоохоронні органи (у вузькому розумінні останньої категорії). Координація у сфері протидії корупції визначена як функція державного управління, спрямована на узгодження дій та об'єднання зусиль не менше як двох уповноважених на протидію корупції суб’єктів шляхом встановлення третім відносно них суб’єктом раціональних зв'язків (комунікацій) між ними та подальше їх коригування у процесі досягнення найменшими зусиллями спільного очікуваного результату. Взаємодія у сфері протидії корупції визначена принципом діяльності всіх суб’єктів протидії даному негативному явищу, що передбачає узгодження їх дій та об’єднання зусиль між собою шляхом встановлення раціональних зв'язків (комунікацій) між ними та подальше їх коригування у процесі досягнення найменшими зусиллями спільного очікуваного результату. Механізми взаємодії та координації правоохоронних органів у сфері протидії корупції в Україні досліджено з точки зору єдності трьох компонентів: нормативного (матеріально-правова і процесуально-правова складові), інституційного (суб’єкти, задіяні у координаційних відносинах та відносинах взаємодії) та діяльнісного (дії суб’єктів управління - форми, методи та засоби управління; умови ефективності зазначеного процесу).

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Начальника відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ, д.ю.н., доцента Дрозда Олексія Юрійовича (відгук)

Заступника директора Навчально-наукового інституту права Національного університету Державної фіскальної служби України, к.ю.н., доцента Мацелика Михайла Олексійовича (відгук)

 
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНО НЕЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ»
 

АРТЕМЕНКО АНАІТ ВАГАНІВНА
Дата захисту: 24.06.2019
Науковий керівник: д.ю.н., доцент Чорна Вікторія Григорівна

В дисертації досліджено адміністративно-правовий захист соціально незахищених верств населення. Розкрито зміст та особливості адміністративно-правового захисту соціально незахищених верств населення. Здійснено характеристику видів соціально незахищених верств населення, розкрито специфіку адміністративно-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Автором виокремлено принципи та гарантії адміністративно-правового захисту соціально незахищених верств населення. В роботі здійснено характеристику нормативно-правового регулювання адміністративно-правового захисту соціально незахищених верств населення. Розкрито повноваження та компетенцію публічної адміністрації щодо здійснення адміністративно-правового захисту соціально незахищених верств населення. З’ясовано особливості взаємодії суб’єктів адміністративно- правового захисту соціально незахищених верств населення. Розглянуто види адміністративно-правових заходів захисту соціально незахищених верств населення. З’ясовано сутність та особливості контролю та нагляду за додержанням законодавства щодо захисту соціально незахищених верств населення. Розкрито поняття та зміст відповідальності за порушення законодавства щодо захисту соціально незахищених верств населення.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Заступника завідувача науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень та запобігання проблем злочинності Державного науково-дослідного інституту МВС України, д.ю.н., доцента Свиридюк Наталії Петрівни (відгук)

Заступника завідувача відділу забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю Адміністрації Президента України, к.ю.н. Соцької Алли Миколаївни (відгук)

 
«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИДАТКІВ НА ФІЗИЧНУ КУЛЬТУРУ ТА СПОРТ»
 

СОЛОПЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА
Дата захисту: 24.06.2019
Науковий керівник: д.ю.н., дпрофесор Солдатенко Оксана Володимирівна

У дисертації здійснено комплексне та системне дослідження правового регулювання видатків на фізичну культуру та спорт. Розкрито сутність видатків бюджету, основним призначенням яких є фінансове забезпечення функціонування держави та органів місцевого самоврядування. Здійснено періодизацію становлення та розвитку правового регулювання видатків на фізичну культуру та спорт. Визначено, що головним джерелом фінансування бюджетних видатків у європейських країнах є кошти центрального та місцевих бюджетів. Досліджено правову характеристика фінансування видатків на фізичну культуру та спорт. Розкрито порядок, особливості та види видатків на розвиток фізичної культури та спорту. Аргументовано, що фінансування підготовки спортсменів з інвалідністю здійснюється шляхом планування, використання і розподілу державних, місцевих фінансових ресурсів, а також шляхом позабюджетного фінансування.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Головного наукового співробітника відділу моніторингу законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України, д.ю.н., професора Монаєнка Антона Олексійовича (відгук)

Наукового співробітника Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України, к.ю.н. Токарєвої Катерини Олегівни (відгук)

 
«ПРАВОВА ДОПОМОГА АДВОКАТА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІІ»
 

БРОДА АЛІНА ЮРІЇВНА
Дата захисту: 04.04.2019
Науковий керівник: к.ю.н., доцент Горбач Оксана Володимирівна

В дисертації досліджено теоретико-правові засади дослідження правової допомоги адвоката в адміністративному процесі. Розглянуто історіографію дослідження правової допомоги в адміністративному процесі. Розкрито зміст та види форм та видів правової допомоги в адміністративному процесі. Визначено роль адвоката як суб’єкта надання правової допомоги в адміністративному процесі. Висвітлено способи реалізації правової допомоги в адміністративному процесі. Виокремлені особливості правової допомоги адвоката в провадженні у справах про адміністративні правопорушення. Розглянуто зміст правової допомоги адвоката в адміністративних справах. Визначено зміст та специфіку надання адвокатом безоплатної правової допомоги в адміністративному процесі. Розглянуто шляхи вдосконалення законодавчого регулювання надання адвокатом правової допомоги в адміністративному процесі. Проаналізовано зарубіжний досвід діяльності адвоката в адміністративному процесі та основні пріоритети його запозичення для України. Виділено основні перспективи розвитку законодавства у сфері діяльності адвоката в адміністративному процесі.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Проректора з наукової роботи Університету митної справи та фінансів,  д.ю.н., професора Приймаченка Дмитра Володимировича (відгук)

Доцента кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Київського національного торговельно-економічного університету, к.ю.н. Гуржій Анни Валеріївни  (відгук)

 
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ»
 

ГЛУЩЕНКО СВІТЛАНА АРКАДІЇВНА
Дата захисту: 04.04.2019
Науковий керівник: д.ю.н., доцент Дрозд Олексій Юрійович

Визначено поняття пенсійного забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи як матеріальних виплат спеціальним суб’єктам у вигляді державної пенсії зі зниженням загальновстановленого пенсійного віку та додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, яка призначається після виникнення права на державну пенсію або щомісячної доплати до державної пенсії. Розкрито систему пенсійного забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Визначено генезис становлення та розвитку пенсійного забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Розкрито повноваження та компетенцію публічної адміністрації як суб’єкта пенсійного забезпечення осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Здійснено аналіз порядку подачі документів для призначення та перерахунку пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Розкрито порядок призначення та перерахунку пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Проаналізовано порядок нарахування пенсій для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вивчено зарубіжний досвід пенсійного забезпечення осіб, що постраждали від техногенних аварій та катастроф та запропоновано імплементацію дієвих засобів такого забезпечення в національне законодавство. Розроблено пропозиції щодо удосконалення законодавства, яким урегульоване адміністративно-правове пенсійне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Професора кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  д.ю.н., професора Діхтієвського Петра Васильовича (відгук)

Доцента кафедри теорії та історії права Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», к.ю.н., доцента Чорної Вікторії Григорівни  (відгук)

 
«НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ»
 

ВЛАСЕНКО ДМИТРО В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ
Дата захисту: 03.04.2019
Науковий керівник: к.ю.н., доцент Ненько Сергій Сергійович

Дисертація присвячена проблемним адміністративно-правовим аспектам формування і розвитку Національної поліції України. Досліджуються історичноправові передумови формування, методологічні аспекти системного підходу щодо формування та розвитку Національної поліції України, а також адміністративноправові засади формування та розвитку Національної поліції України. Проаналізовано адміністративно-правові чинники формування та адміністративної діяльності, особливості адміністративно-правового статусу Національної поліції України та адміністративні механізми її взаємодії та координації з іншими державними та недержавними організаціями. Досліджено міжнародний та європейський досвід формування та адміністративної діяльності органів поліції, а також сучасний стан та перспективи реформування Національної поліції України. Визначено шляхи вдосконалення законодавства щодо формування та розвитку Національної поліції України.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Заступника завідувача науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень та запобігання проблем злочинності Державного науково-дослідного інституту МВС України,  д.ю.н., доцента Свиридюк Наталії Петрівни (відгук)

 Заступник завідувача відділу забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю  Адміністрації Президента України, к.ю.н.  Соцької Алли Миколаївни  (відгук)

 
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ В УКРАЇНІ»
 

ЛІЩУК БОГДАН ВІКТОРОВИЧ
Дата захисту: 03.04.2019
Науковий керівник: к.ю.н., доцент Куліков Володимир Анатолійович

В дисертації проведено комплексне та системне дослідження адміністративно- правового забезпечення тактичної підготовки поліцейських в Україні. Розкрито розуміння тактичної підготовки в системі професійної підготовки поліцейських. Сформовано поняття, розкрито нормативно-правове забезпечення у сфері тактичної підготовки поліцейських. Розроблено класифікацію видів тактичної підготовки поліцейських. В роботі наводиться авторська дефініція механізму адміністративно-правового забезпечення тактичної підготовки поліцейських в Україні, розкрито сутність та елементи даного механізму. Розглянуто повноваження державних органів як суб’єктів адміністрування сферою тактичної підготовки поліцейських в Україні. Проаналізовано та запропоновано впровадження у вітчизняну професійну підготовку поліцейських міжнародного досвіду. Охарактеризовано напрями вдосконалення адміністративно-правового забезпечення тактичної підготовки поліцейських в Україні. Запропоновано зміни й доповнення до чинних нормативно-правових актів стосовно адміністративно- правового забезпечення тактичної підготовки поліцейських в Україні.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Директора  Науково-дослідного інституту публічного права,  д.ю.н., професора Галунька Валентина Васильовича (відгук)

Доцента кафедри адміністративного права і процесу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», д.ю.н.  Климюк Олени Федорівни  (відгук)

 
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО В УКРАЇНІ»
 

ОСТРОПІЛЬСЬКИЙ БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ
Дата захисту: 03.12.2018
Науковий керівник: д.ю.н., професор Печуляк Віталій Петрович

У дисертації комплексно висвітлено проблеми забезпечення реєстрації прав на нерухоме майно в Україні. На основі аналізу існуючих підходів до розуміння сутності речових прав на нерухомість синтезовано правове наповнення зазначеної категорії. Досліджено: механізм реєстрації прав на нерухоме майно; перелік документів, що підтверджують дійсність реєстрації (титул власності на певну нерухомість); процесуальний порядок і способи захисту особи, яка звертається за реєстрацією; підстави відмови у такій реєстрації. На основі теоретичних висновків та аналізу чинного законодавства, досвіду зарубіжних держав визначено напрями вдосконалення нормативноправового забезпечення реєстрації прав на нерухоме майно в Україні.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Завідувача кафедри цивільного та господарського прав Національного університету біоресурсів і природокористування України,   д.ю.н., професора Піддубного Олексія Юрійовича (відгук)

Завідувача кафедри державного управління і права ПВНЗ «Київський університет культури», д.н.держ.упр., професора Биркович Тетяни Іванівні (відгук)

 
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СЛУЖБИ ДІЛЬНИЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ В УКРАЇНІ»
 

ГАЛУНЬКО АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Дата захисту: 30.11.2018
Науковий керівник: д.ю.н., доцент Дрозд Олексій Юрійович

У дисертації на основі теорії адміністративного права, чинного законодавства, наведено нове розв’язання наукового завдання стосовно адміністративно-правового регулювання служби дільничних інспекторів в Україні. Розкрито розуміння адміністративно-правового регулювання служби дільничних інспекторів як цілеспрямованого впливу норм адміністративного права на суспільні відносини, що втілюється в правореалізацію через службу дільничних інспекторів. Зроблено висновок, що в Україні застосовується неефективна концепція реформування служби дільничних інспекторів як невід’ємної складової центрального органу виконавчої влади, яким є МВС України. Сформовано принципи адміністративно-правового регулювання служби дільничних інспекторів в Україні. З’ясовано адміністративно-правовий статус служби дільничних інспекторів в Україні. Визначено, що адміністративно-правові відносини у сфері діяльності служби дільничних інспекторів – це впорядковані нормами адміністративного права суспільні відносини. Їх зміст характеризуються обов’язками дільничних офіцерів щодо захисту прав людини від протиправних посягань, надання допомоги особі, яка її потребує, у межах своє компетенції. Визначено, що під формами адміністративної діяльності служби дільничних інспекторів розуміють однорідні за своїм характером і правовою природою групи адміністративних дій. Виявлено, що між національної поліцією України та поліцією в країнах-учасницях ЄС у питанні виконання функцій служби дільничних інспекторів є спільні риси. Удосконалено законодавство у сфері адміністративно-правового регулювання служби дільничних інспекторів в Україні через закріплення на законодавчому рівні стратегії «сommunity рolicing». Запропоновано численні зміни і доповнення до підзаконних нормативно-правових актів стосовно категорійного визначення поняття «дільничний офіцер поліції», уточнення адміністративних обов’язків, прав і превентивних функцій поліцейських

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Завідувача кафедри адміністративного і фінансового права Національного університету біоресурсів і природокористування України,  д.ю.н., професора Курило Володимира Івановича (відгук)

Завідувача кафедри цивільного права і процесу Приватного вищого навчального  закладу «Університет Короля Данила», д.ю.н., доцента Короєда Сергія Олександровича (відгук)

 
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ: ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО КЕРІВНИКІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ»
 

ГРИЦАЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Дата захисту: 30.11.2018
Науковий керівник: к.ю.н., доцент Сарана Сергій Володимирович

Актуальність теми дисертації обумовлена тим, що сьогодні є всі підстави констатувати недосконалість процедури надання адміністративних послуг у сфері внесення змін до Єдиного державного реєстру щодо керівника юридичної особи. В умовах активного розвитку сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та їх широкого застосування в багатьох адміністративно-правових аспектах, зокрема й унесення змін до Єдиного державного реєстру щодо відомостей про керівника юридичної особи, дедалі більшої актуальності набуває питання доречної оперативності такої адміністративної процедури. Оскільки наявну адміністративну процедуру не узгоджено з нормами трудового права, які ґрунтуються на Конституції України та численних ратифікованих Україною нормах міжнародного права, сформувалася міжгалузева колізія між нормами матеріального та процесуального права, що регулюють відносини, які є темою цієї роботи. Недоліком правового регулювання такої процедури внесення змін до відомостей Єдиного державного реєстру як безпосередньо адміністративної послуги є законодавча неврегульованість зазначеного питання – з позиції керівника, який виявив бажання реалізувати своє конституційне і міжнародне право на вільний вибір праці, у іншій організації чи на підприємстві. Запропоновано: а) запобіжні заходи щодо унеможливлення ситуації, що є предметом дослідження, на етапі призначення керівника та внесення первинних відомостей про нього до Єдиного державного реєстру; б) підготовчий комплекс організаційно-господарських питань, що обов’язково мають передувати початку ініціювання керівником адміністративної процедури щодо внесення змін до відомостей в Єдиний державний реєстр; в) безпосереднє звернення з боку керівника, що є його волевиявленням, за бажання звільнитися з посади за адміністративною послугою проведення відповідних змін у Єдиному державному реєстрі; г) дії державного реєстратора на етапі ознайомлення із заявою і наданим пакетом документів як початкової стадії надання адміністративної процедури; д) внесення змін до відомостей про керівника юридичної особи до Єдиного державного реєстру. Зважаючи на викладену проблематику, у дисертації запропоновано шляхи реформування через розроблення пропозицій із внесення змін до Закону № 755-IV на випадок волевиявлення керівника звільнитися з посади на підставах, визначених КЗпП, чи тимчасово вимушеної його відсутності на робочому місці (наприклад, хвороба). Такі пропозиції ґрунтуються на підставі: 1) удосконалення наявного в ЄДР інституту «особи, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо» шляхом внесення до наведеного формулювання змін і викладення у такій редакції: «особи, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, а за відсутності керівника, виконувати його повноваження»; 2) обґрунтування встановленого періоду ймовірної відсутності органу управління (керівника) на підприємстві: – короткостроковий період – до 12 місяців; – середньостроковий період – від 12 місяців; – довгостроковий період – від 24 місяців (за певних умов); 3) упровадження адміністративно-правового механізму заміщення органу управління на підприємствах через удосконалення процедури ведення ЄДР

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Завідувача кафедри цивільного та трудового права Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,  д.ю.н., професора Омельченко Андрія Володимировича (відгук)

Начальника відділу зв’язків з місцевими громадами та органами влади АК «Укргазвидобування», к.ю.н., доцента Сердюченко Олексія Володимировича (відгук)

 
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ГРОМАДСЬКИХ РАД ПРИ ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ»
 

ВІННИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
Дата захисту: 15.11.2018
Науковий керівник: д.ю.н., доцент Свиридюк Наталія Петрівна

У дисертації розкрито сутність адміністративно-правового статусу громадських рад при органах виконавчої влади. Визначено, що це урегульоване адміністративно-правовими нормами становище суб’єкта в системі публічного адміністрування, що характеризується комплексом визначених прав, юридичних обов’язків, правових гарантій реалізації та юридичної відповідальності. До структури адміністративно-правового статусу громадських рад при органах виконавчої влади віднесено: права та обов’язки громадських рад при органах виконавчої влади; правові гарантії; юридичну відповідальність. Виокремлено та досліджено специфіку елементів адміністративно-правового статусу громадських рад при органах виконавчої влади. Сформульовано низку наукових положень щодо правової природи гарантій та принципів громадських рад при органах виконавчої влади. Доведено, що юридична відповідальність громадських рад при органах виконавчої влади – це різновид соціальної відповідальності, що передбачена нормами права і застосовується до громадських рад при органах виконавчої влади за невиконання встановлених обов’язків або порушення нормативних приписів шляхом зазнання несприятливих наслідив у вигляді обмежень особистого характеру. Аргументовано, що для забезпечення ефективного функціонування системи громадських рад при органах виконавчої влади необхідно застосувати такі заходи: розроблення та запровадження єдиних стандартів та форм співпраці громадськості та публічної адміністрації; розроблення загальнодержавних механізмів функціонування громадських рад при органах виконавчої; систематизація та узагальнення рішень громадських рад при органах виконавчої; системний аналіз діяльності громадських рад та винесення їх результатів на громадське обговорення; запровадження стандартів діяльності громадських приймалень, створення механізму взаємодії та реалізації результатів діяльності мобільних груп через систему громадських рад. Досліджено міжнародний досвід (Франції, США, Федеративної республіки Німеччини, Великобританії, Іспанії та інших країн) участі громадян у формуванні та реалізації державної політики, запропоновано імплементувати в українське законодавство їх передовий досвід.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Завідувача кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ,  д.ю.н., професора Кузьменко Оксани Володимирівни (відгук)

Старшого викладача кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Київського національного торгово-економічний університету,  к.ю.н., доцента Запотоцької Олени Василівни (відгук)

 
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЗАКОННОСТІ У ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАННЯХ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ»
 

ВЕРНИГОРА ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ
Дата захисту: 15.11.2018
Науковий керівник: д.ю.н., професор Гуржій Тарас Олександрович

З’ясовано, що систему засобів забезпечення військової дисципліни та законності в особливий період формують: організаційно-економічні й морально-виховні заходи; правові та спеціальні заходи, спрямовані на усунення чинників і передумов імовірних правопорушень. Доведено, що ефективність функціонування системи засобів і способів забезпечення правопорядку у військових формуваннях в особливий період значною мірою залежить від: якісної та своєчасної оцінки стану й тенденцій розвитку військово-службових відносин; правильного вибору і застосування методів і заходів із профілактики правопорушень; розробки й прийняття нових нормативно-правових актів, спрямованих на вдосконалення чинного військового законодавства України у напрямі захисту прав, свобод, соціальних гарантій військовослужбовців та їхніх сімей; чіткого визначення конкретної юридичної відповідальності за порушення встановлених норм. Комплексний доктринальний і нормативний аналіз змісту, порядку реалізації та ознак юридичної відповідальності військовослужбовців уможливив зробити висновок, що адміністративна відповідальність військовослужбовців в особливий період як специфічна форма юридичної відповідальності має свої особливості, які в узагальненій формі законодавець зафіксував у ст. 15 та гл. 13-Б Кодексу України про адміністративні правопорушення. Аргументовано думку про те, що чинне законодавство України у сфері регулювання адміністративної відповідальності військовослужбовців в особливий період потребує удосконалення. На основі аналізу нормативно-правового регулювання військово-службових відносин в Україні та провідних європейських країнах і США окреслено низку важливих для нашої держави перспектив розвитку військової сфери.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Проректора з навчальної та наукової роботи Університету сучасних знань,  д.ю.н., професора Мосьондз Сергія Олександровича (відгук)

Доцента кафедри кримінально-правових дисциплін Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія», к.ю.н., доцента Веселова Миколи Юрійовича (відгук)

 
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ»
 

БОГДАНЕЦЬ АЛІНА ВІКТОРІВНА
Дата захисту: 12.10.2018
Науковий керівник: к.ю.н. Борсук Наталія Яківна

У дисертації здійснено комплексне системне дослідження адміністративноправових засад підготовки юристів у закладах вищої освіти України. Охарактеризовано нормативно-правові акти з підготовки юристів у закладах вищої освіти України. Визначено поняття та сутність публічного управління підготовкою юристів у закладах вищої освіти України. Розкрито систему та адміністративно-правовий статус органів публічного управління підготовкою юристів у закладах вищої освіти України. Охарактеризовано сутність та види форм та методів публічного управління в досліджуваній сфері. Проаналізовано зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання підготовки юристів у закладах вищої освіти. Акцентовано увагу на необхідності розроблення галузевих стандартів вищої юридичної освіти, вдосконалення адміністративно-правових засад організації та діяльності закладів вищої освіти України. Визначено основні стратегічні напрями реформування підготовки юристів у закладах вищої освіти України в контексті компетентнісного підходу

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Завідувача кафедри господарського права та процесу Університету державної фіскальної служби України,  д.ю.н., доцента Мацелик Тетяни Олександрівни (відгук)

Доцента кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ, к.ю.н., доцента Чорної Вікторії Григорівни (відгук)

 
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ТА ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ УКРАЇНИ»
 

ОСТРОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Дата захисту: 12.10.2018
Науковий керівник: д.ю.н., доцент Свиридюк Наталія Петрівна

У роботі розглянуто особливості правоохоронної функції держави як об’єктивної підстави для взаємодії Національної гвардії України з правоохоронними органами та Збройними Силами України. Аргументовано, що взаємодія правоохоронних органів України – це співробітництво, в межах посадових обов’язків і прав, на основі взаємодопомоги частин та елементів правоохоронної системи, з метою найбільш ефективного розв'язання завдань протидії злочинності та охорони публічного порядку та безпеки. Національна гвардія України взаємодіє з правоохоронними органами з метою посилення протидії організованим злочинним угрупуванням, у тому числі міжрегіонального та транснаціонального характеру, створеним на етнічній основі, які мають корумповані зв’язки, а також для попередження, розкриття й розслідування злочинів, учинених організованими злочинними групами і злочинними організаціями. Національна гвардія України також взаємодіє зі Збройними Силами України у відсічі збройній агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення воєнних (бойових) дій, а також у виконанні завдань територіальної оборони. Підкреслюється, що розуміння і погодження сторонами – учасниками взаємодії змісту та обсягів діяльності, довіра між ними є необхідною умовою досягнення якісних результатів. У роботі наводиться авторська дефініція взаємодії Національної гвардії України з правоохоронними органами та Збройними силами України, під якою розуміється спільна, узгоджена та систематизована діяльність Національної гвардії України з уповноваженими органами публічної адміністрації щодо захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій, відсічі збройної агресії проти України та ліквідації збройних конфліктів. Здійснено аналіз поняття, виокремлено види, форми та принципи взаємодії Національної гвардії України з правоохоронними органами та Збройними Силами України. Розкрито сутність та елементи механізму взаємодії Національної гвардії України з правоохоронними органами та Збройними Силами України. В роботі проаналізована специфіка організації взаємодії Національної гвардії України з правоохоронними органами та Збройними Силами України.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Завідувача кафедри господарського права та процесу Університету державної фіскальної служби України,  д.ю.н., доцента Мацелик Тетяни Олександрівни (відгук)

Старшого викладача кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Київського національного торговельно-економічний університету, к.ю.н. Запотоцької Олени Василівни (відгук)

 
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МОБІЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ»
 

ІВАНЧЕНКО ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ
Дата захисту: 28.09.2018
Науковий керівник: д.ю.н., доцент Свиридюк Наталія Петрівна

Здійснюючи аналіз системи нормативно-правових актів, якими регулюється мобілізаційна підготовка і мобілізація автор довів, що адміністративно-правове регулювання сфери мобілізації – це спрямований вплив на відносини, що виникають у сфері мобілізації, який здійснюється публічною адміністрацією шляхом застосування юридичних норм та індивідуальних приписів, що визначають права та обов’язки суб’єктів мобілізаційних відносин. Автором розкрито зміст та елементи механізму адміністративно-правового регулювання мобілізації в Україні. Охарактеризовано нормативно-правове регулювання мобілізації в Україні. Визначено повноваження та компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування як суб’єктів регулювання мобілізації в Україні. З метою визначення шляхів удосконалення адміністративно-правового регулювання мобілізації в Україні досліджено міжнародний досвід щодо адміністративно-правового регулювання мобілізації та виокремлено чинники ефективності адміністративно-правового регулювання мобілізації.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Професора кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.ю.н., професора Діхтієвського Петра Васильовича (відгук)

Доцента кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ, к.ю.н., доцента Чорної Вікторії Григорівни (відгук)

 
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРОКУРОРА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ»
 

САВРАНЧУК СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
Дата захисту: 28.09.2018
Науковий керівник: д.ю.н., професор Кузьменко Оксана Володимирівна

У дисертації розкрито сутність адміністративно-правового статусу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України та визначено, що це система взаємопов’язаних та взаємообумовлених адміністративно-правових елементів, які характеризують зміст діяльності при виконанні завдань та функцій прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з метою захисту інтересів громадянина та держави від корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. Визначено наукові положення щодо адміністративної правосуб’єктності прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України. Сформульовано наукові положення стосовно правової природи прав та обов’язків прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України та охарактеризовано принципи його діяльності. Доведено, що особливостями юридичної відповідальності прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є такі: рівень відповідальності прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є підвищеним; широке коло підстав для відповідальності прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; підстави для відповідальності стосуються лише посадової особи (прокурора) Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; виникає склад правопорушень як безпосередній результат наявності службово-владних повноважень. Досліджено міжнародний досвід визначення сутності, структури правового статусу суб’єктів, до основних функцій яких включено нагляд за порушеннями кримінального процесуального законодавства у сфері протидії корупції (Ізраїлі, Іспанії, Литві, Федеративної республіки Німеччини, Румунії, Хорватії та Швеції). Визначено особливості взаємодії прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з поліцейськими Національної поліції України, детективами Національного антикорупційного бюро України та Національним агентством з питань запобігання корупції.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Професора кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.ю.н., професора Діхтієвського Петра Васильовича (відгук)

Директора Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Львівського державного університету внутрішніх справ, к.ю.н., доцента Назара Юрія Степановича (відгук)

 
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ»
 

МЕЛЬНИЧЕНКО РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
Дата захисту: 29.08.2018
Науковий керівник: к.ю.н., професор Крегул Юрій Іванович

Дисертація є першим у вітчизняному правознавстві комплексним, науковим дослідженням адміністративно-правових засад податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні. В роботі проведено детальне дослідження сутності податкового контролю трансфертного ціноутворення; становлення та розвитку податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні; алгоритму роботи та взаємодії контролюючих органів в процесі здійснення податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні; процедур та методів податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні; системи заходів державного примусу за порушення положень Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення. Значну увагу у дисертації приділено дослідженню зарубіжного досвіду США та Великобританії, а також рекомендаціям ОЕСР та держав «Великої двадцятки» щодо імплементації Плану BEPS. З метою надання об’єктивної оцінки національному законодавству автором систематизовано наявну в Україні судову практику щодо податкового контролю трансфертного ціноутворення, окреслено ключові її проблеми та подальші тенденції розвитку. Дисертантом обґрунтована необхідність у жорсткому державному регулюванні трансфертного ціноутворення адміністративними методами, яке полягає в обмеженні свободи сторін визначати договірну ціну, яка б дозволяла платникам податків розмивати базу оподаткування та виводити прибуток з-під оподаткування за рахунок маніпулювання цінами. Податковий контроль трансфертного ціноутворення характеризується широкими дискреційними повноваженнями контролюючих органів та високим ступенем суб’єктивності працівників контролюючих органів. Автором доведено, що оцінка трансфертного ціноутворення контролюючими податковими органами є найбільш суб’єктивною із усіх інших можливих оцінок податкових зобов’язань платників податків і залежить виключно від кваліфікації і добросовісності працівників контролюючого органу. Практична цінність роботи полягає в тому, що в дисертації окреслено ключові проблеми правового регулювання податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні, які дозволяють платникам податків зловживати своїми правами та ухилятися від оподаткування. Актуальність дисертації підсилюється також тим, що в ній запропоновано авторське бачення подальших напрямів вдосконалення організаційних засад податкового контролю трансфертного ціноутворення в Україні.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Професора кафедри фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.ю.н., професора Гетманцева Данила Олександровича (відгук)

Доцента кафедри правового регулювання економіки ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», к.ю.н., доцента Марченко Віктора Борисовича (відгук)

 
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ»
 

ШАТАЛОВА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА
Дата захисту: 29.08.2018
Науковий керівник: к.ю.н., доцент Ярошенко Ірина Станіславівна

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню адміністративно-правових засад діяльності МОН України. Розкрито зміст поняття та елементи структури адміністративно-правового статусу МОН України, зокрема міністра МОН України. Аналізуються форми публічного адміністрування міністерства. Доводиться доцільність їх класифікації на правові, організаційно-правові та організаційні. Обґрунтовано підхід до класифікації адміністративних послуг легалізації у сфері освіти, які надаються МОН України. Досліджено теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення та здійснення адміністративних процедур легалізації провадження освітньої діяльності та легалізації документів про освіту. Визначено шляхи удосконалення правового регулювання організації та діяльності МОН України та запропоновано низку змін і доповнень до законодавства.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Завідувача кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Київського національного торговельно-економічного університету, д.ю.н., професора Гуржій Тараа Олександровича (відгук)

Доцента кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів і природокористування України, к.ю.н., доцента Головій Людмили Василівни (відгук)

 
«АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНИХ РЕГУЛЯТОРІВ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ»
 

Борець Марина Володимирівна
Дата захисту: 19.04.2017
Науковий керівник: д.ю.н., доцент Голосніченко Дмитро Іванович

У дисертації досліджено адміністративно-правовий статус державних регуляторів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, їх місце в системі органів виконавчої влади та запропоновано напрями удосконалення адміністративно-правового регулювання їхньої діяльності. Сформульовано поняття „адміністративно-правовий статус державного регулятора у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” як встановлені законодавством права, обов’язки та компетенції публічного органу управління щодо здійснення організації, координації, регулювання та адміністративного нагляду за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування заходів адміністративного примусу за порушення законодавства в цій сфері. Досліджено систему міжнародно-правових норм у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та їх імплементацію у законодавство України. Запропоновано визначити статус Державної служби фінансового моніторингу України як незалежного органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого безпосередньо спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Розглянуто повноваження державних регуляторів щодо здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення в зазначеній сфері.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Заступника директора з наукової роботи Навчально-наукового юридичного інституту Національного авіаційного університету, д.ю.н., професора Калюжного Ростислава Андрійовича (відгук)

Завідувача кафедри публічного та приватного права факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка, к.ю.н., доцента Нашинець-Наумової Анфіси Юріївни (відгук)

 
«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ КОРИСТУВАННЯ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ (АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)»
 

Гонтаренко Наталія Сергіївна
Дата захисту: 24.02.2017
Науковий керівник: д.ю.н., доцент Бурило Юрій Павлович 

Дисертацію присвячено дослідженню проблемних аспектів адміністративно-правового забезпечення державного управління у сфері користування та розпорядження нерухомим майном. Окреслено систему нормативно-правових актів та правових норм, за допомогою яких здійснюється адміністративно-правове регулювання державного управління у сфері користування та розпорядження нерухомим майном, та запропоновано класифікацію адміністративно-правових норм у зазначеній сфері. Особливу увагу приділено розкриттю структури системи суб’єктів державного управління у сфері користування та розпорядження нерухомим майном. Розглянуто види адміністративних проваджень у сфері користування та розпорядження нерухомим майном та запропоновано критерії їх класифікації. Детально охарактеризовані реєстраційні та дозвільні провадження у сфері користування та розпорядження нерухомим майном. Розроблено рекомендації, спрямовані на удосконалення приватизаційного та орендного провадження у сфері користування та розпорядження нерухомим майном, зокрема, запропоновано внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна» з приводу скорочення переліку документів необхідних для участі в конкурсі та подачі повного переліку документів тільки переможцем конкурсу; забезпечення допуску до участі в конкурсі всіх претендентів, відкритості, гласності проведення конкурсу, особистої участі у конкурсі усіх претендентів або їх представників.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Професора кафедри фінансового права Університету державної фіскальної служби України, д.ю.н., професора  Білоуса Віктора Тарасовича (відгук)

Доцента кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к.ю.н., доцента Герасименка Євгена Станіславовича (відгук)

Доцента кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ, к.ю.н., доцента Чорної Вікторії Григорівни (відгук)

 
«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ»
 

Харенко Ольга Валеріївна
Дата захисту: 24.02.2017
Науковий керівник: д.ю.н., доцент Бурило Юрій Павлович 

Дисертація присвячена комплексному аналізу інформаційної діяльності друкованих ЗМІ. Охарактеризовано сутність друкованих ЗМІ як суб’єктів інформаційних правовідносин. Розкрито інформаційно-правовий статус друкованих ЗМІ та правовий статус суб’єктів їх інформаційної діяльності, зокрема журналістів. Встановлено, що суб’єкти діяльності друкованих ЗМІ, залежно від повноважень, прав та обов’язків, мають суто інформаційні або пов’язані з інформаційною діяльністю функції: інформаційно-організаційні, інформаційно-виробничі, інформаційно-допоміжні та установчі. На підставі аналізу співвідношення повноважень суб’єктів державного управління у сфері інформаційної діяльності друкованих ЗМІ запропоновано шляхи оптимізації державного управління в зазначеній сфері. Визначено поняття та розкрито правові засади саморегулювання друкованих ЗМІ, запропоновано класифікацію органів їх саморегулювання: міжнародні, національні та локальні. Визначено шляхи удосконалення правового регулювання інформаційної діяльності друкованих ЗМІ та запропоновано низку змін і доповнень до законодавства.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Директора Навчально-наукового інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Служби безпеки України, д.ю.н., професора  Марущака Анатолія Івановича (відгук)

Доцента кафедра цивільного права і процесу Університету Державної фіскальної служби України,  к.ю.н. старшого наукового співробітника Новицької Наталії Борисівни (відгук)

 
«НАБЛИЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В КОНТЕКСТІ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ»
 

Федчишин Юрій Анатолійович
Дата захисту: 10.06.2016
Науковий керівник: д.ю.н., професор Гетманцев Данило Олександрович

Дисертація присвячена дослідженню змісту, напрямів та умов наближення законодавства про ПДВ України до законодавства ЄС. Визначено характерні особливості ПДВ у Європі, досліджено ґенезу розвитку законодавства про ПДВ у Державах-членах ЄС, проаналізовано його правове регулювання, визначено основні фактори, що впливають на гармонізацію законодавства, та надано рекомендації щодо виявлення найбільш доцільної державної політики з метою наближення законодавства про ПДВ України до законодавства ЄС, сформульовано умови їх реалізації в контексті Угоди про асоціацію.

Автореферат

Дисертація

Довідка та акт про впровадження

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Професора кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, д.ю.н., професора Музика-Стефанчук Оксани Анатоліївни (відгук)

Заступника завідувача кафедри фінансового права Університету Державної фіскальної служби України, к.ю.н., доцента Аністратенко Юлії Ігорівни (відгук)

 
«Співвідношення принципів фіскальної достатності та економічності оподаткування»
 

Вінцова Дар’я Сергіївна
Дата захисту: 07.07.2016
Науковий керівник: д.ю.н., професор Кучерявенко Микола Петрович

Дисертацію присвячено дослідженню проблеми співвідношення принципів фіскальної достатності та економічності оподаткування. Ефективне функціонування податкової системи детермінує фінансову незалежність будь-якої держави, створює умови для розвитку економіки та бізнесу. Водночас недооцінка та нераціональне використання функціональних можливостей податкової системи значною мірою знижують її ефективність та значення для збереження й існування суспільства і держави. Встановлено, що принцип фіскальної достатності є міжінституційним принципом завдяки якому формуються підстави узгодження збирання та витрачання фінансових ресурсів. Безумовно, пошук балансу витрат бюджету та обсягу надходжень до нього не може відбуватися тільки в площині податкового права. Питання принципу фіскальної достатності оподаткування знаходяться на межі бюджетного та податкового законодавства. Принцип фіскальної достатності закладає економічні підвалини побудови бюджетів різних рівнів, спрямовуючи їх на оптимальний баланс між витратами та обсягом надходжень. Законодавче визначення принципу економічності оподаткування не зовсім відповідає сучасним тенденціям розвитку правової доктрини. Принцип економічності оподаткування помилково вважається принципом щодо забезпечення позитивного балансу між витратами на адміністрування конкретного податку та коштами, зібраними за результатами такого адміністрування. Такий підхід відповідає тільки одній функції податків – забезпечення держави належним обсягом коштів для функціонування власних інститутів. Водночас податки виконують й інші функції, наприклад, регулятивну. Дослідження зарубіжної практики реалізації принципів оподаткування дозволяє дійти висновку, що принцип фіскальної достатності оподаткування в Німеччині розділений на два самостійні принципи: принцип достатності фінансових ресурсів та принцип відповідності видаткових повноважень об’єму покладених задач. Поряд з наведеними принципами діє і принцип забезпечення фіскальної автономії, самостійності та незалежності. Питання щодо співвідношення дохідних та видаткових повноважень є однією з центральних проблем побудови будь-якого бюджету. У Німеччині, наприклад, такі питання розкладаються юридичною наукою у межах концепції «фінансового вирівнювання».

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Першого проректора Національного університету Державної податкової служби України, д.ю.н., професора Савченко Лесі Анатоліївни (відгук)

Старшого наукового співробітника Інституту держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України, к.ю.н., доцента Воротіної Наталії Вікторівни (відгук)

 
«РОЗСУД В ПОДАТКОВОМУ ПРАВОЗАСТОСУВАННІ»
 

Желтобрюх Ірина Леонтіївна
Дата захисту: 07.07.2016
Науковий керівник: д.ю.н., професор Кучерявенко Микола Петрович

Дисертацію присвячено дослідженню проблем розсуду в податковому правозастосуванні. Зазначено, що під податковим правозастосуванням доцільно розуміти діяльність суб’єктів податкового права, яка спрямована на правореалізацію формалізованих законодавцем приписів чинного податкового законодавства. Серед суб’єктів податкового правозастосування виділено: а) контролюючі органи; б) суди; в) платників податків. Особливості правозастосовної діяльності учасників податкових відносин визначаються характером податкового права та цільовим спрямуванням самого оподаткування. Встановлено, що презумпція правомірності рішень платника податків має своїм завданням забезпечити реалізацію приватного інтересу правозобов’язаного суб’єкта податкових відносин – платника податків. У даному разі відповідне презумптивне положення розглядається як таке, що має на меті забезпечення балансу публічного та приватного інтересів у сфері оподаткування. Обґрунтовується авторська позиція, відповідно до якої розсуд не слід розглядати як можливість, притаманну всім суб’єктам. Кожний суб’єкт у процесі аналізу тих чи інших алгоритмів своєї поведінки обирає саме той, що найбільше відповідає його інтересам. Чинники, які впливають на розсуд учасників податкових відносин, можна класифікувати на об’єктивні (приписи чинного податкового законодавства) та суб’єктивні (інтерес (публічний чи приватний), яким керується суб’єкт розсуду. Визначено, що в рамках податкових відносин, суд, як правило, виконує роль арбітра у процесі вирішення податкових спорів, зокрема з приводу застосування розсуду, які виникають між управомоченим та правозобов’язаним суб’єктом податкових відносин. Саме незалежність суду забезпечує об’єктивну оцінку всіх обставин справи.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Заступника директора з міжнародних зв’язків Науково-дослідного інституту фінансового права, д.ю.н., професора Криницького Ігора Євгеновича (відгук)

Судді  Київського районного суду міста Харкова, к.ю.н. Якуши Наталії Вікторівни (відгук)

 
«ІНСТИТУТ МИТНИХ РЕЖИМІВ В МИТНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ»
 

Мельник Михайло Володимирович
Дата захисту: 30.09.2016
Науковий керівник: д.ю.н., старший науковий співробітник Шопіна Ірина Миколаївна

Дисертація є комплексним науковим дослідженням проблем правового регулювання інституту митних режимів у митному праві України. У роботі висвітлено сутність митних режимів як комплексного міжгалузевого правового інституту, який містить сукупність відособлених правових норм адміністративного, фінансового, цивільного, господарського, міжнародного та інших галузей права, які регулюють групу взаємозалежних суспільних відносин, що виникають під час здійснення митних процедур відповідно до заявленої мети переміщення товарів через митний кордон України, визначення їх правового статусу, умов оподаткування і використання після митного оформлення. Визначено поняття митних режимів та охарактеризовано їх функції, до яких віднесено фіскальну, стимуляційну, захисну, контрольну та регулятивну. Запропоновано класифікацію видів митних режимів: основні (імпорт (випуск для вільного обігу) та експорт); преференційні (транзит, митний склад, вільна митна зона, тимчасові ввезення товарів на митну територію та вивезення за її межі, переробка на митній території та за її межами), особливі (реімпорт, реекспорт, безмитна торгівля, знищення або руйнування та відмова на користь держави). Надано характеристику правового регулювання вказаних митних режимів. На підставі аналізу митного законодавства Європейського Союзу визначено першочергові шляхи імплементації його окремих положень у національне митне законодавство. Визначено напрями удосконалення правового регулювання митних режимів у митному праві України та запропоновано низку змін і доповнень до Митного кодексу України.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Проректора з наукової роботи Університету митної справи та фінансів, д.ю.н., професора  Приймаченка Дмитра Володимировича  (відгук)

Завідувача кафедри оперативно-розшукової діяльності Університету державної фіскальної служби України,  к.ю.н., професора Мулявки Дмитра Григоровича (відгук)

 
«ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПРОТИДІЯ АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ В УКРАЇНІ»
 

Міловідова Світлана Валеріївна
Дата захисту: 30.09.2016
Науковий керівник: к.ю.н., доцент Літошенко Олена Святославівна

Дисертаційна робота є комплексним дослідженням особливостей процесу попередження та протидії адміністративним правопорушенням в Україні. Проаналізовано теоретико-правові засади попередження та протидії адміністративним правопорушенням, їх організаційно-правовий механізм, а також проблеми й перспективи удосконалення нормативно-правової бази України та практики їх застосування щодо попередження і протидії адміністративним правопорушенням з урахуванням зарубіжного досвіду та власних національних напрацювань.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Завідувача кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету, д.ю.н., професора  Колпакова Валерія Костянтиновича  (відгук)

Директора Департаменту конституційного, адміністративного та соціального законодавства Міністерства юстиції України,  к.ю.н. Усенка Романа Анатолійовича (відгук)

 

Остання редакція: 23.11.21