Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відомості про членів спеціалізованої вченої ради

Відомості про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 12.00.07 – Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право - в галузі юридичних наук в Київському національному економічному університеті: 03680, пр.Перемоги, 54/1, тел. 456-50-55

 
КУЗЬМЕНКО
Оксана Володимирівна

Голова ради
доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії права, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Основні напрямки наукових досліджень:

 • адміністративне право;
 • фінансове право..

Публікації:
1. Kuzmenko O.V., Chorna V.G. The negative impact of corruption on the European development of Ukraine // European vector of contemporary jurisprudence : the experience of Ukraine and the Republic of Poland : Collective monograph. Volume 1. Sandomierz : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. – pp. 265-285.

2. Кузьменко О.В. Інститут перспективної (негативної) відповідальності в Україні (можливість та доцільність запровадження) // Visegrad journal on human rights. Bratislava, 2017. № 6. С. 82-88. (Index Copernicus International)

3. Адміністративне право України. Повний курс:підручник / Галунько В, Дехтяевский П., Кузьменко О., Стеценко С. : Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2018. 446с.

ОМЕЛЬЧЕНКО
Андрій Володимирович
Заступник голови ради

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного та трудового права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Основні напрямки наукових досліджень:

 • адміністративне право, цивільне право, господарське право, інвестиційне право;
 • право зовнішньоекономічної діяльності, право Європейського Союзу, міжнародне економічне право.

 Публікації:
1. Методологічні аспекти наукового дослідження адміністративно-правових засад зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Юридична Україна. – 2011. – № 7. – С. 4–8.

2. Адміністративно-правові засади зовнішньоекономічної діяльності в Україні : монографія / А. В. Омельченко. - К. : КНЕУ, 2011. - 309 с.

3. Поняття та ознаки зовнішньоекономічної діяльності як предмета правового регулювання // Право України. – 2011. – № 5. – С. 218–223.

КОЖУРА
Людмила Олександрівна
Вчений секретар
кандидат юридичних наук, доцент, заступник директора юридичного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Основні напрямки наукових досліджень:

 • адміністративний захист та охорона дитинства.

 Публікації:
1. Кожура Л.О. Адміністративно-правовий захист та охорона: поняття та співвідношення /Л.О. Кожура / Науковий Вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2015. – Випуск 35. – Том. 1. – С.36-43. 

2. Кожура Л.О. Теоретичні проблеми визначення громадських організацій суб'єктами адміністративно-правового захисту / Л.О. Кожура/ Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Право». 2015. – Випуск 1. – Ч. 1. С. 168-175.

3. Кожура Л.О. Принципи адміністративно-правового захисту бездомних осіб та безпритульних дітей / Л.О. Кожура / Науковий вісник академії муніципального управління. Серія «Право». 2015. – Випуск 2. – С. 136-144.

 
ДМИТРЕНКО
Емілія Станіславівна
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри фінансового права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Основні напрямки наукових досліджень:

 • фінансове право;
 • правове забезпечення фінансової безпеки України;
 • фінансовий контроль;
 • правова охорона фінансової системи України;
 • фінансово-правовий механізм протидії злочинності.

Публікації:

1. Відповідальність у публічному праві : монографія / [П.Андрушко, І. Безклубий, А. Берлач, Е. Дмитренко та ін.] ; за заг. ред. І. Безклубого.– К.: Грамота, 2014. – 496 с.

2. Правові проблеми місцевих фінансів України : теоретико-прикладне дослідження : монографія / Музика-Стефанчук О.А., Дмитренко Е.С., Ніщимна С.С. та ін. ; за заг. ред. Музики-Стефанчук О.А. – Камянець-Подільський Рута, 2016. – 386 с.

3. Дмитренко Е.С. Особливості співвідношення публічного і приватного інтересу у фінансовому праві / Е.С. Дмитренко // Науковий часопис Національної академії прокуратури України (Електронне фахове видання). – 2016. – № 2 (частина 1). – С. 89-95.

 

КИЇВЕЦЬ
Олена Валеріївна

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного та європейського права, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Основні напрямки наукових досліджень:

 • адміністративне право;
 • фінансове право..

 Публікації:

1. Київець О. В. Чи потрібно прокурору міжнародне право? / О. В. Київець // Право України. – 2015. – № 6. – С. 33-37

2. Київець О. В. Міжнародно-правовий скепсис – 2014 / О. В. Київець // Науковий часопис НАПУ – 2014. – 1– С. 79-85

3. Київець О. В. Регламент Ради ЄС щодо юрисдикції, визнання і виконання судових рішень у цивільних та комерційних справах (у контексті гармонізації приватного права ЄС) / О. В. Київець //Вісник Національної академії прокуратури України . – 2014. – № 2. – С. 5-10

 

КЛИМЮК
Олена Федорівна

кандидат юридичних наук, помічник-консультант народного депутата України

Основні напрямки наукових досліджень:

 • адміністративне право;
 • фінансове право..

 Публікації:

1. Климюк О.Ф. Прокуратура в системі суб’єктів зовнішнього контролю за оперативно-розшуковою діяльністю підрозділів Міністерства внутрішніх справ України / О. Ф. Климюк // Юридична наука. - 2014. - № 2. - С. 78-87.

2. Климюк О.Ф. Контрольні повноваження Глави держави і уряду щодо Міністерства внутрішніх справ України в умовах переходу до парламентсько-президентської республіки / О. Ф. Климюк // Юридична Україна. - 2014. - № 7. - С. 24-28.

3. Климюк О. Ф. Адміністративне право України / підручник за заг. Редакцією В.В. Галунька, 2018, С.400-500

 

КОЛПАКОВ
Валерій Костянтинович

доктор юридичних наук, професор, кафедра адміністративного та господарського права, Запорізький національний університет

Основні напрямки наукових досліджень:

 • адміністративне право;
 • фінансове право.

 Публікації:

1. Адміністративно-правова освіта у персоналіях [Текст] : довідник / Запоріз. нац. ун-т ; за заг. ред. проф. Т. О. Коломоєць, проф. В. К. Колпакова. - Київ : Ін Юре, 2015. - 347 с.

2. Організація діяльності державних службовців [Текст] : практикум / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: В. К. Колпаков, В. В. Гордєєв. - Чернівці : Рута, 2015. - 39 с.

3. Адміністративно-правова освіта ХХ століття у персоналіях [Текст] : довідник / Запоріз. нац. ун-т ; за заг. ред. проф. Т. О. Коломоєць, проф. В. К. Колпакова. - Київ : Ін Юре, 2016. - 260 с.

 
МАРЧЕНКО
Віктор Борисович
кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правового регулювання економіки, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Основні напрямки наукових досліджень:

 • адміністративне право.

 Публікації:
1. Марченко В.Б. Правові засади державного контролю у сфері електронного цифрового підпису / В.Б. Марченко // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. – № 4. – С.185-188.

2. Марченко В.Б. Адміністративно-правові засоби захисту прав платників податків / В.Б. Марченко // Юридичний науковий електронний журнал. – 2017. – № 5. – С.89–92.

3. Марченко В.Б. Сучасні питання правового регулювання у сфері електронної ідентифікації та довірчих послуг в Україні / В.Б. Марченко // Адміністративне право і процес. – 2017. – № 2. – С.136-143.

 
МОСЬОНДЗ
Сергій Олександрович

доктор юридичних наук, професор проректор з навчальної та наукової роботи, Університет сучасних знань

Основні напрямки наукових досліджень:

 • адміністративне право;
 • фінансове право.

 Публікації:
1.Мосьондз С.О. Наукове право як результат оновлення предмету адміністративного права України / Сергій Мосьондз // Публічне право. – 2016. – № 1 (21). – C. 52-59.

2.Мосьондз С.О. Функціонування системи запобігання корупції в Україні: міф чи реальність / Мосьондз Сергій Олександрович // Журнал східноєвропейського права. – 2017. – № 42. – С. 4-12.

3. Мосьондз С.О. Стратегічні вектори адміністративно-правового забезпечення державної політики у сфері європейської інтеграції України / С.О. Мосьондз // Аспекти публічного управління. – 2018. – Т. 6. – № 3. – С. 32-38

 
ПОЖИДАЄВА
Марія Анатоліївна
кандидат юридичних наук, доцент, кафедра фінансового права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Основні напрямки наукових досліджень:

 • фінансове право, податкове право, банківське право;
 • адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері фінансів.

 Публікації:
1. Пожидаєва М.А.Бюджетне, податкове і митне право України: Посіб. для складання адвокатського іспиту / М.А. Пожидаєва. – К.: Правова Єдність, 2015. – 80 с.

2. Пожидаєва М.А. Про необхідність викладання фінансово-правових дисциплін у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських / М.А. Пожидаєва // Адміністративне право і процес. – 2015. – № 3. – С. 115-123.

3. Пожидаєва М.А. Перспективи переходу від національної платіжної системи до єдиного національного платіжного простору в Україні: напрями законодавчого регулювання / Фінансова система регіонів: проблеми та перспективи: монографія [Текст] / Н.І. Богдан, О.М. Віленчук, Л.В. Дейнеко та ін.; за заг. ред. А.Б. Кондрашихіна, В.К. Присяжнюка. – К: АМУ, 2014. – С. 252-261.


СВИРИДЮК
Наталія Петрівна 

доктор юридичних наук, доцент Заступник завідувача науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності Державного науково-дослідного інституту МВС України 

Основні напрямки наукових досліджень:

 • адміністративне право.

 Публікації:
1. Свиридюк Н. П. Забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні економікою засобами адміністративно-правового регулювання/ Н. П. Свиридюк // Південноукраїнський правничий часопис. – 2015. – № 1. – С. 125–128.

2. Svyrydiuk N. P. Principles of Administrative Legal Regulation in the Economic Sphere / N. P. Svyrydiuk // European Reforms Bulletin. – 2015. – № 3. – P. 21-25.

3. Свиридюк Н. П. Питання гендерної рівності в Україні: адміністративно-правовий аспект / Н.П. Свиридюк // Наука і правоохоронна. – 2017. – № 2. – С. 61-68. 


СТЕФАНЧУК
Марина Миколаївна 

доктор юридичних наук кафедра підприємницького та корпоративного права, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Основні напрямки наукових досліджень:

 • адміністративне право;
 • фінансове право.

 Публікації:
1. Стефанчук М. М. Категорія «виключні випадки» в контексті реалізації прокуратурою України функції представництва. / М.М. Стефанчук // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2016. - № 4. С. 36–42.

2. Стефанчук М.М. Публічний інтерес як об’єкт реалізації прокуратурою України функції представництва / М.М. Стефанчук // Право України. - 2016. - № 11. - С. 236-244.

3. Стефанчук М.М. Правова визначеність об’єкта прокурорського представництва: практичний аспект / М.М. Стефанчук // Університетські наукові записки. - 2017. - № 63. - С. 324-335.


ФАТХУТДІНОВ
Василь Гайнулович

доктор юридичних наук начальник головного управління Пенсійного фонду України у Київській області

Основні напрямки наукових досліджень:

 • адміністративне право;
 • фінансове право.

 Публікації:
1. Фатхутдінов В. Г. Суспільні відносини у сфері громадської безпеки / В. Г. Фатхутдінов // Право і суспільство. – 2014. – № 6–1. – Ч. 2. – С. 231–235.

2. Фатхутдінов В. Г. Роль оцінки у формуванні симулякрів і провадженні симулятивної практики в дійсність під час забезпечення громадської безпеки / В. Г. Фатхутдінов // Право і суспільство. – 2015. – № 5–2. – Ч. 3. – С. 30–39.

3. Фатхутдінов В. Г. Громадський vs публічний у дзеркалі правничої герменевтики / В. Г. Фатхутдінов // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 4. – Т. 1. – С. 45–50.


ЧОРНА
Вікторія Григорівна

доктор юридичних наук, доцент  кафедри адміністративного права і процесу ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Основні напрямки наукових досліджень:

 • адміністративне право.

Публікації:
1. Чорна В.Г. Особливості застосування правових обмежень в адміністративному праві // Journal Science Review. № 7(7), December 2017 Vol.2. – Warsaw, Poland. – P. 50-54.

2. Чорна В.Г. Теоретико-правові підходи до визначення поняття та змісту правових обмежень в адміністративному праві // Visegrad journal on human rights. Bratislava, 2017. № 5-6. С. 143–149.

3. Чорна В.Г. Поняття, особливості та роль правових обмежень в системі правових засобів як дієвого інструменту правового регулювання // Международный журнал «World Science». Warsaw, Poland. – 2018. P. 50-54.  


ШУЛЬЖЕНКО
 
Федір Пилипович
доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії держави і права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Основні напрями наукових досліджень:

 • проблеми становлення соціально-правової держави в Україні.

Публікації:
1. Перспективи адміністративної реформи в контексті проблеми легітимізації виконавчої влади // Віче: теорет. громад. політ. журн. − Верхов. Рада України. − 2011, С. 35-39.

2. Конституційні та адміністративно-правові питання переформатування громадянського суспільства в Україні // Історико-політичні студії − ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». − № 3/2015, С. 19-27.

3. Соціально-правова держава в Україні: проблеми становлення та модернізації: монографія / Ф.П. Шульженко. – Київ: КНЕУ, 2007. – 392 с.

 

Остання редакція: 06.12.19