Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Сучасна політична економія: проблеми та інституціональне поле предмета і методології досліджень

 

Зайцев Ю.К., Савчук В.С. Сучасна політична економія: проблеми та інституціональне поле предмета і методології досліджень: навч. посіб. — К.:КНЕУ, 2011. — 337 с.

 

 
ЗМІСТ  
Вступ 1
Р. І. Сучасна парадигма політико-економічних досліджень закономірностей розвитку економічних систем 5
1.1. Методологічний потенціал сучасної політичної економії 5
1.2. Парадигма методології політико-економічних досліджень в умовах становлення постіндустріального типу економічного розвитку 18
Р. І. Економічний розвиток як основа, умова та чинник розвитку економічних досліджень 4
1.1. Економічний розвиток, його сутність, цілі, типи та моделі 4
1.2. Динаміка економічного розвитку та його фактори 19
1.3. Економічне зростання, його критерії, показники та ресурси 21
1.4. Формування ”людино центричної ” парадигми суспільного розвитку у процесі еволюції економічних відносин 36
1.5. Цивілізаційний вимір економічного розвитку 58
Р. ІІ. Життєвий цикл політичної економії як науки про загальні закономірності та інституціональні чинники економічного розвитку суспільства 68
2.1. Лібералізація економічного і соціального життя як умова та чин-ник розвитку економічної теорії 68
2.2. Еволюція предмету політичної економії в процесі розвитку економічних систем 76
2.3. Дві гілки єдиного стовбура науки – економічної теорії у ХХ столітті 91
2.4. Чинники та проблеми формування інституціонального поля предмету сучасної політичної економії 96
Р. ІІІ. Поглиблення структуризації предмету політичної економії у другій половині ХХ ст. 103
3.1. Радикальна (неомарксистська) політична економія 103
3.2. Нова політична економія, або конституційна політична економія Джеймса Б’юкенена 107
3.3. Політична економія Карла Поланьї 122
3.4. Міжнародна політична економія   
3.5. Політична економія постіндустріального суспільства  
 3.6. Політична економія середнього класу  
Р. ІV. Нові інститути та інституціональні форми як об’єкт дослідження та інструментарій сучасної політичної економії   
4.1. Власність  
4.2. Капітал: фізичний, грошовий, фінансовий, людський, соціальний, інтелектуальний, інформаційний, політичний, духовний  
4.3. Праця   
4.4. Економічна, політична, інтелектуальна, духовна, інформаційна влада  
4.5. Економічна свобода та інституціональні форми її реалізації в економічному житті розвинених країн  
4.6. Соціальний ресурс: середній клас як інститут сучасної економічної системи та суспільства  
4.7. Інституціональні форми трансформації технологічних способів виробництва та суспільства як предмет дослідження сучасної політичної економії  
Р.VI . Циклічний характер розвитку економічних систем і місце політичної економії у дослідженні закономірностей їх трансформації  
Р. VIІ. Поле, напрями та форми політико-економічних досліджень тенденцій і закономірностей системної трансформації світового господарства  

 

Остання редакція: 11.09.15