Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за спеціальністю "Менеджмент організацій" 2019 р.

Про конкурс

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, відповідно до статті 62 Закону України "Про вищу освіту", статті 61 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" започатковано з метою виявлення й підтримки обдарованої студентської молоді, а також створення умов для її творчого зростання й підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації.

Конкурс проводиться у два тури. 

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 18.09.2018 р. № 1010 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 н.р.», ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» призначено базовим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Відповідно до Наказу ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" від 17.12.2018 р. № 1017 "Про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських робіт за спеціальнісю "Менеджмент організацій", було затверджено склад Галузевої конкурсної комісії та Апеляційної комісії.

ІІ тур Конкурсу проводиться у два етапи:

І) 4-5 березня 2019 р. – рецензування конкурсних робіт;

ІІ) 12 квітня 2019 р. – підсумкова науково-практична конференція.

Для участі у Конкурсі приймаються наукові студентські роботи, які відповідають вимогам до оформлення та порядку подання.

Інформаційний лист Конкурсу

Результати рецензування наукових робіт

Протягом першого етапу ІІ туру Конкурсу "Менеджмент організацій" галузева конкурсна комісія розглянула 127 поданих наукових робіт від 136 авторів, які надійшли з 67 вищих навчальних закладів України та здійснила їх рецензування. Кожна робота була прорецензована двома рецензентами.

За результатами рецензування було сформовано рейтинговий список наукових робіт.

Під час рецензування наукові роботи перевірялися на наявність ознак академічного плагіату. Галузева конкурсна комісія окремо розглядала роботи претендентів на нагородження і своїм рішенням:

  • не підтвердила факт академічного плагіату і допустила відповідну наукову роботу до подальшої участі у Конкурсі;
  • підтвердила факт академічного плагіату та зняла відповідну наукову роботу з Конкурсу (виділено в рейтинговому списку червоним).

Галузева конкурсна комісія на своєму засіданні на підставі рецензій і перевірки на наявність ознак академічного плагіату прийняла рішення щодо визначення наукових робіт, автори яких запрошуються на підсумкову науково-практичну конфренцію і можуть претендувати на нагородження дипломами І, ІІ та ІІІ ступеня. У цілому, галузева конкурсна комісія відмітила достатньо високий науковий рівень, поданих робіт на Конкурс "Менеджмент організацій".

 * - робота знята з подальшої участі в Конкурсі за власним бажанням автора

шифр наукової роботи тема наукової роботи бали к1

Претенденти на нагородження дипломами І, ІІ та ІІІ ступеня, які запрошуються на Підсумкову науково-практичну конференцію

TEAMBUILDING TEAMBUILDING 193 0,28
Ресторанний бізнес Інструментарій посилення конкурентної позиції підприємства ресторанного бізнесу 189 41,11
Організаційне знання Управління розвитком організаційного знання в реалізації стратегії диверсифікованного зростання підприємства 187 14,62
Стратегічне суперництво Стратегічне управління конкурентоспроможністю ритейлерів на інноваційних засадах 179 7,63
ПЕРСОНАЛ Проблематика системи мотивації персоналу в сучасному менеджменті підприємства 178 5,71
Логістичний менеджмент Оцінка якості логістичного менеджменту 174 8,07
Revenue менеджмент Revenue менеджмент готелю 174 19,55
Нові ідеї Удосконалення корпоративної культури на підприємстві 173 16,91
Відповідальність! Успіх! Розвиток! Сталий розвиток як синтез регіонального та локального розвитку 167 32,30
СЛЬОЗИ РАДОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ У ПІДПРИЄМСТВІ  166 38,69
КОМФОРТ Управління інвестиційним забезпеченням підприємств
житлово-комунального господарства
165 39,08
ОМЕГА-98 Економічне забезпечення стратегічної діяльності бізнес - організації 162 8,85
Інноваційна безпека Управління інноваційною безпекою підприємства в сучасних умовах господарювання 160 3,47
Компетентність лідерство Інноваційні підходи до розвитку компетентності "лідерство" при підготовці менеджмерів 159 24,6
Аналізуючи перемагай CVP-аналіз як інструмент антикризового управління підприємством 158 3,73
Соціальна відповідальність Посилення конкурентоспроможності мобільних операторів України на засадах корпоративної соціальної відповідальності 158 43,11
Удосконалити все Розробка комплексу заходів щодо підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства  155 1,33
Economy Lovers Удосконалення діяльності підприємтва на засадах соціальної відповідальності 154 23,36
Сім23 Неформальні комунікації та їх роль в управлінні організації 153 1,30
крок вперед Формування позитивного іміджу підприємства 153 0,54
Елементи JIT Управління товарною політикою підприємства 148 28,42
Керуй ефективністю Управлння формуванням прибутку підприємства 147 20,33
Книга Знання  Управління результативністю бізнесу ПП ВКК «Союзпостачання» 146 0,18
АЛЯСКА Управління бізнес-процесами підприємства 145 5,14
ВІНГАРДІУМ ЛЕВІОСА Зміцнення конкурентних позицій підприємства 145 15,78
Експеримент Формування корпоративної культури з метою забезпечення його сталого розвитку 145 26,85
Морангос * Забезпечення кадрової безпеки суб'єкта господарювання * 142 40,37
Продуктивність операційної діяльності Інтегральна модель оцінювання продуктивності операційної діяльності підприємства 141 4,93
Виробничий аутсорсинг Залучення українських промислових підприємств до організації міжнародних виробничих зв'язків в якості аутсорсерів 141 16,50
Контролінг-бюджетування Підвищення фінансової стійкості підприємства на основі удосконалення  інформаційно-аналітичного забезпечення контролінгу та бюджетування 140 14,50
Карєра Організація управління карєрою персонала на підприємстві 140 52,56
Ефективність підприємства Оцінка ефективності підприємства за допомогою збалансованої системи показників 140 15,64
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ  Оцінка ефективності проектів інноваційного розвитку 140 49,63
Аквастар
Стратегія впровадження ресурсозберігаючих технологій на підприємстві (на матеріалах
КП ВКГ «Джерело»)
139 10,6

Інші участники 

ФІГУРА МЕНЕДЖМЕНТУ Оцінка ефективності реалізації функцій менеджменту на підприємстві 136  
Організаційна культура Управління організаційною культурою загальноосвітньої школи 135  
Конкурентне середовище Напрями підвищення ефективності виробничо-комерційної діяльності підприємства у конкурентному середовищі 134  
Аналіз інформації Управління конкурентоспроможністю організації 134  
Фінансовий розвиток Дослідження впливу мотиваційної складової управління на фінансовий розвиток промислового підприємства 134  
Комплаєнс ЗЛ Сучасні тренди впровадження комплаєнс-контролю у вітчизняному банківництві 131  
Ірбіс Управління збутовою діяльністю підприємства 130  
Малахітова шкатулка Еквілібріум системи управління інтренет магазином 130  
УПРАВЛІНННЯ РОЗВИТКОМ КК Управління розвитком корпоративної культури як мехінізм удосконалення соціально-трудових відносин 129  
Мотивація праці Системи мотивації персоналу підприємства: проблеми та шляхи вдосконалення 124  
Зимові спогади Управління поведінкою персоналу як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства 123  
Соціальна відповідальність Соціальна відповідальність у менеджменті аграрних підприємств 122  
НАУКА26111 Удосконалення управління підприємством на засадах концепції "ощадливого виробництва" 121  
Конкурентоспроможність Вдосконалення управління конкурентоспроможністю автотранспортних підприємств України 121  
Стратегічні орієнтири розвитку Стратегічне управління розвитком молокопереробних підприємств України 120  
Управління безпекою Оцінка та підвищення рівня економічної безпеки підприємства 119  
Виробничі запаси Управління виробничими запасами на підприємствах різних типів 118  
ЗБЕРЕГТИ  ЗДОРОВ’Я Забезпечення конкурентоспроможності підприємства 118  
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА Розробка проекту стратегічного розвитку підприємства ПП «Ракітов» 118  
Виноградорство Організація та підвищення ефективності функціонування сільськогосподарського підприємства 116  
корпоративнв культура Формування корпоративної культури на підприємстві 114  
Управлінські рішення Розвиток системи прийняття управлінських рішень на підприємстві 114  
18/19-02 Аналіз зовнішнього середовища організації та його впливу на систему управління 114  
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ Розробка бізнес-проекту зміцнення конкурентних переваг ТОВ "Малбі Фудс" 113  
Ефективність управління Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства 111  
Розвиток мотивації Система мотивації як складова менеджменту персоналу підприємства 111  
Конкурентна позиція Особливості оцінки конкурентної позиції закладів вищої освіти 111  
Промінь Планування робочого часу менеджмера та оцінка ефективності його використання 109  
ПЛАНУВАННЯ ПРОЦЕСІВ Планування процесів капітального ремонту автодорожнього покриття 109  
Інвестиційний клімат Оцінка інвестиційного клімату Сумської області 109  
Грація Вдосконалення управління соціально-психологічним кліматом в колективі центра краси та здоровя «Код краси» 108  
МНТ-15Ю Стратегія управління підприємством та шляхи її вдосконалення (на прикладі ГРК "Посейдон") 108  
Бізнес-план Мономах Бізнес-план розвитку підприємства 106  
Сек’юриті Управління економічною безпекою підприємств по перевезенню побутових відходів (на матеріалах ХКП «Спецкомунтранс») 106  
Варіанти вибору Моделювання системи антикризового управління 104  
Новатор Управління ризиками на підприємстві  104  
заходи стабілізації розробка та імплементація заходів підтримки стабільної діяльності ПрАТ "Одесавинпром" 104  
Організаційна культура Удосконалення організаційної культури філії ветеринарного кабінету на засадах теорії конкуруючих цінностей 104  
Закупівля Вдосконалення закупівельної логістики, як запорука ефективного управління логістичним забезпеченням 102  
Pomodoro Метод управління часом Pomodoro 100  
СТАРОКОЗАЦЬКИЙ СИР Удосконалення організаційної структури управління харчовим підприємством 99  
Освіта Управління фінансовим забезпеченням закладів освіти 98  
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ Антикризове управління організацією 98  
18/19-01 Управління збутовою політикою підприємства 98  
управління персоналом Дослідження персоналу підприємства 97  
Нічний потяг Корпоративна культура як елемент управління підприємством та її формування 96  
Ефективність діяльності підприємства-суб’єкта ЗЕД Особливості розробки та впровадження ключових показників ефективності зовнішньоекономічної діяльності для підприємств лісового сетору 96  
Управлінські рішення Удосконалення системи прийняття і реалізації управлінських рішень у СПД «Спиридонов» Голованівського району Кіровоградської області 96  
Керівник Індивідуальна та групова мотивація в менеджменті підприємства 95  
маректинговий менедждмент Впровадження маркетингових методів у менеджмент виробничих підприємств 93  
Ринкова стратегія Формування ринкової стратегії машинобудівних підприємств в умовах розширення зовнішньоекономічних звязків  93  
ТРІУМФ Удосконалення моделі діагностики кризових явищ на сучасному підприємстві (на прикладі філії «Тріумф» ТОВ «Алконост-2000», м. Дніпро)» 91  
Кадровий потенціал Управління кадровим потенціалом на прикладі підприємств Жовківського району 91  
Благодійність Соціальна відповідальність бізнесу – сучасний тренд торговельних підприємств 91  
Улюблена професія Внутрішній бренд-менеджмент- невід‘ємна частина організаційної культури підприємств торгівлі 88  
Бізнес-модель Конкурентна стратегія як фактор  формування бізнес-моделі підприємства 88  
18/19-12 Аналіз використання сучасних інформаційних технологій в управлінні організацією 87  
Благодатна земля Проектне управління як інтрумент реалізації стратегії ТОВ "Укр-ленд" 86  
Стратегії підприємства Підвищення результативності реалізації конкурентної стратегії на сільськогосподарському підприємстві 86  
Капітал Людський капітал та його розвиток в системі управління організацією 85  
М-75 Оптимізація виробничої програми підприємства (на прикладі машинобудівного підприємства ПАТ «Вістек») 85  
strategy mng Поняття та сутність стратегічного управління 85  
Investment as a basic of success Залучення інветистицій та підвищення ефективності їх використання на ТОВ "ФЕС УКР" Черкаської області" 85  
Репутація підприємства Формування надійної репутації підприємства в системі ефективного управління 84  
Вигнанець Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств в сучасних умовах 84  
2019МО Маркетинговий менеджмент як складова стратегічного розвитку компанії 84  
Шенбрунн Оцінювання ефективності корпоративного тайм-менеджменту організації за сучасних умов 83  
ліси-національне багатство Організаційно-економічний механізм управління ДП "Ємільчинське лісове господарство" 83  
Іскра Мотивація персоналу у забезпеченні підвищення прибутку підприємства 83  
УФФО Управління формуванням формальних організацій у малих підприємствах 82  
CONFLICTUS Управління конфліктами в організації 81  
Творчий процес Формування конкурентоспроможності ДП «Баранівське ЛМГ» в умовах його стратегічного розвитку 80  
АБОНЕНТ Шляхи вдосконалення управління конфліктною ситуацією в організації 80  
Удосконалення мотивації Удосконалення мотиваційних процесів на прикладі аграрних підприємств 80  
менеджмент О. Перспективи управлінської діяльності в аграрних підприємствах Березанського району Миколаївської області 78  
Мілкіленд-Україна Управління конкурентними перевагами як основа формування стратегічного потенціалу підприємства 77  
менеджмент Підвищення ефективності тайм-менеджменту на підприємстві 76  
УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПОСЛУГ АЕРОПОРТІВ Умови забезпечення конкурентоспроможності послуг аеропортів 75  
Якість Удосконалення системи управління якістю та конкурентоспроможністю продукції на промисловому підприємстві
(на прикладі державного підприємства «НОВАТОР»)
71  
Проектування кооперативу проектування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів 69  
CYBRUN Удосконалення соціально-психологічної складової мотиваційного механізму організації 67  
МЕНОБАДА2019 Удосконалення організації оплати праці на підприємствах галузі будівництва 67  
Бухгалтер Створення сучасної системи управління процесом обслуговування споживачів ресторану 62  
Система менеджменту Розробка ефективної системи менеджменту для ПСП «Чапаєвське» Березанського району 61  
Органічна продукція Виробництво та реалізація продукції побічного лісокористування на внутрішньому та зовнішньому ринках 61  
УМД Управління маркетинговою діяльністю 55  
Мотивація Мотивація і механізми стимулювання персоналу 50  
Менеджер фінансів Оцінка якості дорожньо-будівельних робіт 47  
Управління якістю Особливості реалізації концепції TQM на Філії "Сумський молочний завод" ДП "Аромат" 45  
УСПІХ Формування ефективного комунікаційного процесу в організації 41  
Ресурсне забезпечення Проблеми ресурсного забезпечення виробництва продукції на підприємствах аграрного сектора економіки 39  
Інтеграційні процеси Управління інтеграційними процесами в системі АПК 32  
Репутація регіону Формування методу оцінки репутації регіону 0  

 

Переможці конкурсу

12 квітня 2019 р. у ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана" відбулася Підсумкова науково-практична конфренція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом "Менеджмент організацій" на яку були запрошені автори найкращих робіт, а також їх наукові керівники. Учасників конференції привітали: Ректор ДВНЗ "КНЕУ ім. В.Гетьмана, д.е.н., проф. Лук`яненко Д.Г., заступник голови галузевої конкурсної комісії, к.е.н., проф. Соболь С.М. та відповідальний секретар Конкурсу к.е.н., доц. Шатілова О.В. (фото-звіт урочистого відкриття Конференції). 

На Конференції для доповіді і захисту своєї роботи виступило 32 студента з 20 закладів вищої освіти, які були розподілені за 4-ма секціями (фото-звіт захисту робіт у комісіях).

На підставі рецензій та оцінки наукових доповідей учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила визнати переможцями Конкурсу та нагородити Дипломами І, ІІ та ІІІ ступеня 32 студента, а також відзначити Подяками їх наукових керівників і членів галузевої конкурсної комісії (фото-звіт урочистого нагородження переможців).

Прізвище, ім’я,
по батькові
студента
Прізвище, ім’я,
по батькові наукового керівника
Найменування закладу вищої освіти

Диплом І ступеня

 
Стадник Валентина Василівна,
професор кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи,
д.е.н., професор
Хмельницький національний університет
Заставнюк Любов Іванівна,
доцент кафедри менеджменту та публічного управління,
к.е.н., доцент
 
Тернопільський національний економічний університет
Кулініч Тетяна Володимирівна,
доцент кафедри менеджменту організацій,
к.е.н., доцент
 
Національний університет "Львівська політехніка"
Кулик Марія Володимирівна,
доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу,
к.е.н., доцент
 
Київський національний торговельно-економічний університет
 
Бондаренко Світлана Михайлівна,
доцент кафедри менеджменту,
к.е.н., доцент
Київський національний університет технологій та дизайну
Приймак Василь Михайлович,
доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності,
к.е.н., доцент
 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Чмут Анна Володимирівна,
старший викладач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин,
к.е.н.
Херсонський державний університет

Диплом ІІ ступеня

Баценко Людмила Миколаївна,
доцент кафедри менеджменту в галузях АПК,
к.е.н., доцент
Сумський національний аграрний університет
 
 
 
Тарасюк Галина Миколаївна,
завідувач кафедри менеджменту і туризму,
д.е.н., професор
 
Житомирський державний технологічний університет
 
Котлик Андрій Валерійович,
доцент кафедри менеджменту та бізнесу,
к.е.н.
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
 
Догадайло Яна Вікторівна,
доцент кафедри управління та адміністрування,
к.е.н, доцент
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
 
Шульженко Ірина Вадимівна,
доцент кафедри менеджменту,
к.е.н., доцент
Полтавська державна аграрна академія
Криворучко Оксана Миколаївна,
завідувач кафедри управління та адміністрування,
д.е.н., професор
 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Діденко Євген Олександрович,
доцент кафедри менеджменту,
к.е.н., доцент
 
Київський національний університет технологій та дизайну
Шершньова Зоя Євгенівна,
професор кафедри менеджменту,
к.е.н., професор
 
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Гнатенко Марина Костянтинівна,
ст. викладач кафедри менеджменту і публічного адміністрування,
к.е.н.
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Диплом ІІІ ступеня

 
Ачкасова Лариса Миколаївна,
доцент кафедри управління та адміністрування, 
к.е.н., доцент
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
 
Савицька Олена Миколаївна,
доцент кафедри менеджмент,
к.е.н., доцент
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
 
Горова Ксенія Олександрівна,
доцент кафедри менеджменту та оподаткування,
к.е.н., доцент
 
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Велика Олена Юріївна,
доцент кафедри менеджменту, логістики та економіки,
к.е.н., доцент
 
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Бутенко Олена Петрівна,
доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування,
к.е.н., доцент
 
Харківський національний університет будівництва та архітектури
 
Щербина Ольга Володимирівна,
доцент кафедри менеджменту,
к.е.н., доцент
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 
Карпенко Юлія Валентинівна,
доцент кафедри менеджменту,
к.е.н., доцент
Одеський національний економічний університет
 
Тур Олеся Василівна,
ст. викладач кафедри економіки праці та менеджменту,
к.е.н.
Національний університет харчових технологій
Бурмака Тетяна Миколаївна,
доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування,
к.е.н., доцент
 
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
 
Миронова Ольга Миколаївна,
доцент кафедри менеджменту та бізнесу,
к.е.н., доцент
 
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Крисько Жанна Леонідівна,
доцент кафедри менеджменту та публічного управління,
к.е.н., доцент
 
Тернопільський національний економічний університет
 
Хмурова Вікторія Валентинівна,
доцент кафедри менеджменту,
к.е.н., доцент
Київський національний торговельно-економічний університет
Ємцев Віктор Іванович,
професор кафедри економіки праці та менеджменту,
д.е.н., професор
 
Національний університет харчових технологій
 
Арзянцева Дар’я Андріївна,
доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування,
к.е.н., доцент
 
Хмельницький університет управління та права
Смачило Валентина Володимирівна,
професор кафедри економіки,
к.е.н., доцент
Харківський національний університет будівництва та архітектури

Вітаємо переможців і бажаємо подальших наукових та творчих успіхів!

Підсумкова конференція

ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" запрошує авторів найкращих наукових робіт, які успішно пройшли етап рецензування, а також їх наукових керівників на Підсумкову науково практичну конфренцію для наукової доповіді та захисту своєї роботи!

Підсумкова науково-практична конференція буде проводитися 12 квітня 2019 р. у конференц-залі 1-го корпусу КНЕУ

Адреса: м. Київ, пр. Перемоги, 54/1

Регламент роботи конфренції:

9:00 - 9:30 - реєстарція учасників (обов`язково мати при собі дійсний студентський квиток і документ, що посвідчує особу: паспорт або водійські права)

9:30 - 10:00 - урочисте відкриття конференції

10:00 - 12:45 - наукові доповіді та захист робіт у секціях (секція 1 - 239 ауд., секція 2 - 203 ауд., секція 3 - 246 ауд., секція 4 - 261 ауд.)

12:45 - 13:30 - обідня перерва

13:30 - 15:00 - круглий стіл "Менеджмент організацій: виклики та перспективи в епоху цифрової трансформації". Запрошений спікер Володимир Бандура (ментор SingularityU Kyiv, партнер і СЕО Innolytics Group, партнер у промислових R&D стартапах): «Люди та штучний інтелект. Перспектива»

16:00 - 17:00 - урочисте нагородження переможців і учасників Конкурсу
 
*з детельною інформацією про конференцію можна ознайомитися у Програмі конференції: ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Регламент наукової доповіді та захисту роботи:

 - на наукову доповідь з акцентом на представлення основних теоретичних та практичних результатів свого дослідження студенту надається 5-7 хв.;

 - наукова доповідь має супроводжуватися ілюстративним матеріалом у виді презентації (до 10 змістових слайдів з обов`язковим висвітленням мети, об`єкта і предмета дослідження; елементів наукової новизни; основних теоретичних і практичних висновків дослідження);

 - захист роботи у формі відповідей на запитання членів конкурсної комісії 7-10 хв.

Критерії оцінювання наукової доповіді та захисту роботи:

 - обгрунтування актуальності обраної проблематики дослідження, визначення мети та завдань проведеного дослідження;

 - визначення та обгрунтування основних теоретичних положень роботи, формулювання її наукової новизни;

 - визначення та обгрунтування практичної значущості результатів проведеного дослідження;

 - логічність та структурованість доповіді;

 - наявність та якість ілюстративних матеріалів до доповіді (презентації);

 - відповіді на запитання членів комісії, при яких враховуються повнота та аргументованість відповіді, уміння вести дискусію, а також ораторське мистецтво доповідача.

Конкурсна комісія

Склад галузевої конкурсної комісії:

Голова галузевої конкурсної комісії:

Антонюк Л.Л. - д.е.н., професор, проректор з наукової роботи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Заступник голови галузевої конкурсної комісії:

Соболь С.М. - к.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Секретар конкурсної комісії:

Шатілова О.В. - к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Члени галузевої конкурсної комісії:

Барабась Д.О. - к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Величко О.П. - д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і права Дніпровського державного аграрно-економічного університету
Володькіна М.В. - к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Дергачова В.В. - д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Желюк Т.Л. - д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету
Жилінська О.І. - д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Карий О.І. - д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»
Касич А.О. - д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Київського національного університету технологій та дизайну
Кузнецова І.О. - д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності Одеського національного економічного університету
Лазаренко Ю.О. - к.е.н., доцент кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Лепейко Т.І. - д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту та бізнесу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
Лігоненко Л.О. - д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Ліфінцев Д.С. - к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Маркіна І.А. - д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії
Михайлова Л.І. - д.е.н., професор, завідувач кафедри зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції Сумського національного аграрного університету
Новікова М.М. - д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова
Омельяненко Т.В. - д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Осокіна А.В. - к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
П’ятницька Г.Т. - д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету
Рудніченко Є.М. - д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи Хмельницького національного університету
Соболєва Т.О. - к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Тарасюк Г.М. - д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і туризму Житомирського державного технологічного університету
Шершньова З.Є. - к.е.н., професор, професор кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Щербина О.В. - к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Склад апеляційної комісії:

Члени апеляційної комісії:

Багацький В.М. - к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Бухаріна Л.М. - д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики Запорізького національного університету
Козирєва О.В. - д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Національного фармацевтичного університету
Савіна Г.Г. - д.е.н., професор, проректор з наукової роботи Херсонського національного технічного університету