Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА ДРУГУ ВИЩУ ОСВІТУ

ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Вадима Гетьмана»
у 2018 році
(Інститут бізнес-освіти)

І. Загальні положення

 1. Провадження освітньої діяльності в Інституті бізнес-освіти  державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України, Правил прийому до ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2018 році та Положення про Інститут бізнес-освіти.

2. Організацію прийому до Інституту бізнес-освіти здійснює Відбіркова комісія, склад якої затверджується наказом ректора університету.

3. Відбірковакомісія діє згідно з Положенням про Приймальну комісію університету, затвердженим ректором університету.

4.  Форма навчання в Інституті бізнес-освіти –заочна.

5.  Терміни навчання:

·для здобуття освітнього ступеня  бакалавр - 2 роки

·для здобуття освітнього ступеня  магістр - 1 рік 8 місяців

6. Прийом на навчання проводиться на конкурсній основі відповідно до здібностей вступника.

7. Після закінчення навчання випускник отримує диплом державного зразка бакалавра або магістра за відповідною спеціальністю.

ІІ. Прийом на навчання для здобуття другої вищої освіти

1.  До Інституту бізнес-освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» для здобуття ступенів другої вищої освіти приймаються:

- особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) – для здобуття ступеня бакалавра на перший курс (зі скороченим строком навчання);

- особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)  - для здобуття ступеня магістра.

2. Для вступу на програму МБА приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), за умов наявності стажу  професійної діяльності не менше 1 року.

3. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які сформовані Інститутом бізнес-освіти ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (додаток 1, додаток 2 Правил).

   ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців в Інституті бізнес-освіти здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах договору).

 ІV. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Порядок роботи приймальної комісії

      - В період прийому заяв про участь у конкурсі та документів вступників:

       понеділок – п`ятниця з 9ºº до 18ºº (без обідньої перерви);

       субота та неділя – вихідні дні.

2. Прийом заяв  і документів,  вступні випробовування, що проводить Інститут бізнес-освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня  бакалавра проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

02.07.2018

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування

24.09.2018   о   13ºº

Строки проведення фахових вступних випробовувань

І  етап: 28.08.2018- 30.08.2018

ІІ етап: 25.09.2018- 27.09.2018

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше  30.09.2018

3. Прийом заяв  і документів,  конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями, крім спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» та 08 «Право»,  проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

02.07.2018

Закінчення прийому заяв та документів

24.09.2018   о   13ºº

Строки проведення вступних випробовувань

І  етап: 28.08.2018- 30.08.2018

ІІ етап: 25.09.2018- 27.09.2018

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше  30.09.2018

4. Прийом  заяв  і   документів,  конкурсний  відбір  та  зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Заочна форма навчання

Реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови (ЗНО)

14 травня –

18.00 година 05 червня 2018

Реєстрація електронних кабінетів вступників

14 травня –

24.00 година 05 червня 2018

Прийом  заяв та документів

з  02.07.2018 – 24.09.2018

Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту (ЗНО)

11 липня 2018

Фахові вступні випробування

І  етап: 28.08.2018 - 30.08.2018

ІІ етап: 25.09.2018 - 27.09.2018

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше  30.09.2018

5. Прийом заяв  і документів,  конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Заочна форма навчання

Реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови (ЗНО)

14 травня –

18.00 година 05 червня 2018

Реєстрація електронних кабінетів вступників

14 травня –

24.00 година 05 червня 2018

Прийом  заяв та документів

з  02.07.2018 – 24.09.2018

Основна сесія єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови (ЗНО)

11 липня 2018

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування (ЗНО)

13 липня 2018

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше  30.09.2018

6.  Порядок реєстрації вступників для складання єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та проведення визначається Міністерством освіти і науки України.

7. Прийом документів на здобуття другої вищої освіти проводиться за адресою: вул. Мельникова, 81, корпус 6  КНЕУ.

V. Порядок прийому заяв і документів.

1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Інституту бізнес-освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – заява) у паперовій формі. Заява у паперовій формі подається вступником особисто до Відбіркової комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

  2. В заяві вступники вказують спеціальність, спеціалізацію та освітню програму.

  3. При поданні заяви вступник пред`являє особисто:

      -  документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

       -  документ державного зразка про раніше здобутий освітньо – кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ.

4. До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає:

·      копію документа державного зразка про вищу освіту;

·      копію сертифіката зовнішньго незалежного оцінювання ( для вступників для здобуття ступеня магістра за спеціальністями 081 «Право», 051 «Економіка», 053 «Психологія»);

·      копію трудової книжки (завірену за місцем роботи);

·      копію документа, що засвідчує ідентифікаційний код вступника;

·      копію паспорта громадянина України (стор. 1,2, 11);

·      копію шлюбного  свідоцтва або  свідоцтва  про зміну прізвища(для осіб, які мають розбіжності прізвищ у документах);

·      копію закордонного паспорта (стор. 1)за наявністю;

·      2 фотокартки  розміром 3x4 см;

·      1 картонна папка та 2 конверти з марками.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією.

5. Відбіркова комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі. Недостовірність інформації, поданої вступником до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», є підставою для прийняття Відбірковою комісією рішення щодо відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (скасування наказу про зарахування).

   6. Відбіркова комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Інституту бізнес-освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

   7. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявністю ліцензії та сертифікатом про державну акредитацію університету за обраною спеціальністю, а також надання ним згоди на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти  підтверджується  його особистим підписом.

   8.  Для осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо – кваліфікаційний рівень, обов`язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо – кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

VI. Вступні випробуваннята конкурсний відбір

1. Відбіркова комісія Інституту бізнес-освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання осіб, що мають відповідний освітньо – кваліфікаційний рівень та виявили бажання здобути другу вищу освіту.  

2. Прийом до ІБО здійснюється на конкурсній основі зарезультатами фахових вступних випробовувань:

- для вступу на перший (зі скороченим терміном навчання) курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)  – у формі фахового вступного випробування (тестування з економіки, психології  або правознавства);

- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» - у формі єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови (ЗНО) та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (ЗНО);

- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальностями галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» - у формі єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови (ЗНО) та фахових вступних випробувань (тестування з економіки);

- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальностями галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 Психологія» - у формі єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови (ЗНО) та фахових вступних випробувань (тестування з психології);

- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти з інших спеціальностей – у формі тестування з іноземної мови та фахових вступних випробувань (тестування з економіки) .

У 2018 році приймаються результати єдиного фахового вступного випробування 2017 та 2018 років, крім оцінок з англійської, німецької та французької мов. Оцінки з з англійської, німецької та французької мов приймаються лише з результатів єдиного фахового вступного іспиту 2018 року.

Фахові вступні випробовування проводяться у вигляді письмового тестування з економіки, іноземної мови та правознавства. З програмними питаннями з економіки, правознавства та іноземної мови можна ознайомитися в Інституті бізнес-освіти (вул. Мельникова, 81, корпус 6 КНЕУ, кім.3) або на веб-сайті www.kneu.edu.ua (на сторінці Інституту бізнес-освіти).
     Для проведення вступних випробовувань  створюються фахові атестаційні комісії, повноваження яких визначаються Положенням про Приймальну комісію ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Результати вступних випробовувань  оцінюються у балах. Максимальна сума балів – 60.  До конкурсу допускаються вступники, які отримали 20  і більше балів.

Проведення вступних випробовувань здійснюється у два етапи за розкладом, який затверджує Приймальна комісія університету.

3. Апеляційна комісія працює у період проведення вступних  випробовувань. Склад і порядок роботи апеляційної комісії затверджується наказом ректората здійснюється згідно положення про апеляційну комісію.
Апеляція щодо виставленої оцінки має бути обґрунтованою  і приймається за письмовою заявою вступника Апеляційною комісією не пізніше наступного робочого дня Відбіркової комісії після оголошення результатів вступних випробовувань. Апеляція розглядається на засіданні Апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника. Розгляд апеляції проводиться з метою визначення об’єктивності виставленої оцінки і не зводиться допроведення повторного випробовування.

VІI. Зарахування до ІБО

1. Зарахування на навчання проводитьсяза конкурсним балом окремо з кожної  спеціальностіта рівня підготовки в рамках ліцензійного обсягу не пізніше 30 вересня.

2. Особи, які за результатами вступного випробовування отримали не менше  20 балів, але не пройшли за конкурсом на обрану ними програму, можуть бути зараховані на інші програми за умов наявності вакантних місць за рішенням Приймальної комісії та їх заявою.

3. На вакантні місця ліцензованого обсягу, може проводитись додаткове конкурсне зарахування за рішенням Відбіркової комісії.

4.  Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії ІБО.

5.  Особи, які зараховані до ІБО навідповідні  програми, повинні упродовж 15 календарних днів з дня підписання наказу, укласти з університетом Договір про навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. У випадку не підписання у встановлені терміни такого договору, студенти відраховуються з університету.

6. Студенти, які без поважних причин не з’явилися на першу сесію,  відраховуються з ІБО.

Додаток 1

до Правил прийому до Інституту бізнес-освіти

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2018 році

Перелік спеціальностей (спеціалізацій) для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, спеціаліста, магістра  для здобуття освітнього  ступеня магістра

Заочна форма навчання

Галузь знань

Спеціальності (спеціалізації) освітнього рівня магістр

Магістерська  програма

Фахове випробування,

ЗНО з іноземної мови,

ЗНО

Термін

навчання

Код / Назва

Код / Назва

Назва

05

Соціальні  та  поведінкові  науки

051 Економіка, 

спеціалізація – Економіка агробізнесу

·     Економіка  агробізнесу

ЗНО з іноземної мови,

Фахове випробування (тестування з економіки)

1 р. 8 м.

051 Економіка, 

спеціалізація – Міжнародна економіка

·     Управління міжнароднимбізнесом

·     Міжнародна  торгівля і маркетинг

·     Міжнародний  облік  та  аудит

ЗНО з іноземної мови,

Фахове випробування (тестування з економіки)

1 р. 8 м.

051 Економіка, 

спеціалізація - Економіка підприємства

·     Бізнес-економіка

·     Бізнес-аналітика

·     Менеджмент проектів  і консалтинг

·     Менеджмент проектів  і

консалтинг (англомовна)

ЗНО з іноземної мови,

Фахове випробування (тестування з економіки)

1 р. 8 м.

08

Право

081 Право,  

спеціалізація – Публічне право

·Конституційне державотворення і процес

·Судочинство

·Правове регулювання фінансової

діяльності

ЗНО з іноземної мови,

ЗНО з права та загальних навчальних правничих компетентностей

1 р. 8 м.

081 Право,  

спеціалізація – Приватне  право

·Правове регулювання комерційної діяльності

·Корпоративне право

·Правове регулювання міжнародного бізнесу

ЗНО з іноземної мови,

ЗНО з права та загальних навчальних правничих компетентностей

1 р. 8 м.

 

 

Галузь знань

Спеціальності (спеціалізації) освітнього рівня магістр

Магістерська  програма

Фахове випробування,

ЗНО з іноземної мови,

ЗНО

Термін

навчання

Код / Назва

Код / Назва

Назва

07

У п р а в л і н н я     т а      а д м і н і с т р у в а н н я

071  Облік і оподаткування,

спеціалізація – Облік і аудит

·     Облік  і  аудит в управлінні підприємницькою діяльністю

·     Облік  і  аудит в управлінні підприємницькою

діяльністю (англомовна)

·     Управлінський облік і контроль

Фахове випробування (тестування з економіки),

Іноземна мова (тестування)

1 р. 8 м.

071  Облік і оподаткування,

спеціалізація–Податковий менеджмент

·     Податковий менеджмент

Фахове випробування (тестування з економіки),

Іноземна мова (тестування)

1 р. 8 м.

072  Фінанси, банківська справата страхування,

спеціалізація – Корпоративні фінанси

·     Фінансовий  менеджмент у сфері  бізнесу

·     Фінансовий  менеджмент у сфері  бізнесу (англомовна)

·     Фінансовий  контролінг

Фахове випробування (тестування з економіки),

Іноземна мова (тестування)

1 р. 8 м.

072  Фінанси, банківська справа та страхування,

спеціалізація – Банківський бізнес

·     Банківський бізнес

 

Фахове випробування (тестування з економіки),

Іноземна мова (тестування)

1 р. 8 м.

072  Фінанси, банківська справа та страхування,

спеціалізація – Митна справа

·     Митна справа

Фахове випробування (тестування з економіки),

Іноземна мова (тестування)

1 р. 8 м.

072  Фінанси, банківська справа та страхування,

спеціалізація – Міжнародні фінанси

·     Міжнародні фінанси

Фахове випробування (тестування з економіки),

Іноземна мова (тестування)

1 р. 8 м.

073  Менеджмент

спеціалізація – Менеджмент бізнес-організацій

·     Менеджмент  корпорацій

·     Адміністративний  менеджмент

Фахове випробування (тестування з економіки),

Іноземна мова (тестування)

1 р. 8 м.

073  Менеджмент,

спеціалізація – Менеджмент агробізнесу

·    Управління агробізнесом

Фахове випробування (тестування з економіки),

Іноземна мова (тестування)

1 р. 8 м.

 

Галузь знань

Спеціальності (спеціалізації) освітнього рівня магістр

Магістерська  програма

Фахове випробування,

ЗНО з іноземної мови,

ЗНО

Термін

навчання

Код / Назва

Код / Назва

Назва

07

Управління     та      адміністрання

073  Менеджмент,

спеціалізація – Бізнес-адміністрування

·     Бізнес-адміністрування

(МБА-напрям охорона здоров'я)

·     Бізнес-адміністрування (англомовна)

Фахове випробування (тестування з економіки),

Іноземна мова (тестування)

1 р. 8 м.

073  Менеджмент,

·     Міжнародний менеджмент

Фахове випробування (тестування з економіки),

Іноземна мова (тестування)

1 р. 8 м.

спеціалізація – Міжнародний менеджмент

073  Менеджмент,

спеціалізація – Менеджмент персоналу

·     Менеджмент персоналу

Фахове випробування (тестування з економіки),

Іноземна мова (тестування)

1 р. 8 м.

075  Маркетинг

·     Маркетинговий  менеджмент

·     Рекламний  менеджмент

Фахове випробування (тестування з економіки),

Іноземна мова (тестування)

1 р. 8 м.

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність,

спеціалізація – Комерційна діяльність  та логістика

·     Комерційна  діяльність та логістика

Фахове випробування (тестування з економіки),

Іноземна мова (тестування)

1 р. 8 м.

076  Підприємництво, торгівля

та біржова діяльність,

спеціалізація – Підприємництво

·     Менеджмент підприємницької діяльності

Фахове випробування (тестування з економіки),

Іноземна мова (тестування)

1 р. 8 м.

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність,

спеціалізація – Міжнародний бізнес

·     Міжнародний бізнес

Фахове випробування (тестування з економіки),

Іноземна мова (тестування)

1 р. 8 м.

28   Публічне управління     та адміністру-вання

281   Публічне управління   

та адміністрування

·     Управління публічним сектором економіки

Управління муніціпальною економікою

Фахове випробування (тестування з економіки),

Іноземна мова (тестування)

1 р. 8 м.

 

Додаток 2

до Правил прийому до Інституту бізнес-освіти

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2018 році

Перелік спеціальностей (спеціалізацій) для прийому на навчання на перший курс

(зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра для здобуття освітнього ступеня бакалавр

Заочна форма навчання

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Фахове

випробування

Термін

навчання

05

Соціальні та

Поведінкові  науки

051

Економіка

Міжнародна

економіка

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 роки

051

Економіка

Економіка

підприємства

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 роки

051

Економіка

Економіка агробізнесу

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 роки

053

Психологія

Економічна та соціальна психологія

Фахове випробування (тестування з психології)

2 роки

054

Соціологія

Соціологія економіки та підприємництва

Фахове випробування (тестування з соціології)

2 роки

08

Право

081

Право

Правознавство

Фахове випробування (тестування з правознавства)

2 роки

07

Управління  та  адміністрування

071

Облік  і

оподаткування

Облік і аудит

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 роки

071

Облік  і

оподаткування

Податковий менеджмент

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 роки

072

Фінанси,

банківська

справа та

страхування

Фінанси

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 роки

072

Фінанси,

банківська

справа та

страхування

Корпоративні фінанси

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 роки

072

Фінанси,

банківська

справа та

страхування

Банківський

бізнес

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 роки

072

Фінанси,

банківська

справа та

страхування

Митна справа

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 роки

 

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

Фахове

випробування

Термін

навчання

07

Управління  та   адміністрування

073

Менеджмент

 

Менеджмент

бізнес -

організацій

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 роки

073

Менеджмент

Менеджмент персоналу

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 роки

075

Маркетинг

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 роки

076

Підприєм-

ництво,

торгівля

та біржова

діяльність

Підприємництво

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 роки

076

Підприєм-

ництво,

торгівля

та біржова

діяльність

Міжнародний бізнес

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 роки

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Фахове випробування (тестування з економіки)

2 роки

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ЗАТВЕРДЖЕНО Вченою радою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,  Протокол № 7  від  01.03.2018.

Остання редакція: 02.07.18