Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ засідання Вченої ради 26 жовтня 2017 р.26 Жовтня 2017р.

Членів Вченої ради Університету – 95         Присутні – 69

Головуючий – Голова Вченої ради Університету Д. Г. Лук’яненко

Секретар Вченої ради Університету – О. Ю. Паценко

Засідання розпочалося о 10.15, завершилося о 13.30.

Результати:

1. Затверджено Ухвали Вченої ради Університету «Про підготовку нових редакцій нормативних документів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у зв’язку із введенням в дію Закону України «Про освіту»(одноголосно), «Про організаційно-структурне оновлення Університету» (одноголосно, окремі пункти Ухвали голосувалися окремо), «Про порядок розгляду питання успішності навчання та професійної підготовки студентів Університету» (одноголосно), «Про внесення змін до Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів» (одноголосно), «Про обговорення проекту Етичного кодексу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (одноголосно), які оприлюднено на офіційному веб-сайті Університету за посиланням http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/professors/norm_doc/norm_baza_kneu/uhvali/.

2. ЗатвердженоПоложення про проведення конкурсу на право оренди державного майна Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (одноголосно).

3. Присвоєно вчені звання: доцента по кафедрі статистики- Панасенко Інні Вікторівні, кандидату економічних наук (одноголосно); доцента по кафедрі менеджменту і публічного адміністрування Криворізького економічного інституту Університету - Рибалко Людмилі Павлівні, кандидату економічних наук (одноголосно).

4. Порушено клопотання у встановленому законодавством України порядку щодо присвоєння завідувачу кафедри економіки і менеджменту агробізнесу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», д.е.н., професору Дем’яненку Сергію Івановичу почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (одноголосно).

5. Порушено клопотання у встановленому законодавством України порядку щодо висунення на здобуття премії імені М. В. Птухи за видатні наукові роботи в галузі економіки і демографії, демографічної статистики (Відділення економіки НАН України) серії наукових праць з проблем регулювання соціально-трудових відносин на засадах розвитку інституту гідної праці та соціальної відповідальності (колектив авторів у складі: Колот Анатолій Михайлович, д-р екон. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри управління персоналом та економіки праці; Цимбалюк Світлана Олексіївна, д-р екон. наук, доцент, декан факультету управління персоналом, соціології та психології, професор кафедри управління персоналом та економіки праці; Герасименко Оксана Олександрівна, канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці)(одноголосно).

6. Внесено зміни до складу редакційної колегії альманаху «Університетська кафедра»у такому порядку: введення до складу редакційної колегії альманаху «Університетська кафедра»доктора Далюса Вілюнаса, завідувача відділу історії філософії Литви Інституту дослідження культури Литви (одноголосно).

7. Затверджено робочу навчальну програму підготовки докторів філософіїз дисципліни «Теорії інвестицій» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» (одноголосно).

8. Уточнено тему докторської дисертації здобувача ступеня доктора наук Дейнеки Т.А.,спеціальність 08.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки»у такій редакції«Виклики і суперечності глобальної економіки: політико-економічний аналіз»(науковий консультант д.е.н.,професор Зайцев Ю. К.) (одноголосно).

9. Рекомендовано до друку наукові видання Університету: 1) монографію «Адміністративно-правовий захист бездомних осіб і безпритульних дітей: теорія та практика», підготовлену к.ю.н., доцентом кафедри теорії та історії права Кожурою Л.О. (обсягом 10 др.арк., видання за кошти автора) (одноголосно); 2) монографію «Бренд роботодавця: методологія дослідження та практика формування», підготовлену д.е.н., професором кафедри управління персоналом та економіки праці Цимбалюк С.О. (обсягом 12 др.арк., згідно плану видання монографічної літератури КНЕУ на 2017 р.) (одноголосно); 3) колективну монографію «Фінансове забезпечення розвитку місцевого самоврядування в Україні», підготовлену колективом авторів: М.П.Бадида, А.Є.Буряченко, Д.В. Гризоглазов, Є.І. Волковський , П.В. Логвінов (обсягом 15,75 др.арк., видання за кошти авторів) (одноголосно); 4) колективну монографію «Управління персоналом в контексті соціальної відповідальності бізнесу», за науковою редакцією д.е.н., Л.П. Червінської (обсягом 10 др.арк., згідно плану видання монографічної літератури КНЕУ на 2017 р.) (одноголосно); 5) колективну монографію «Інноваційний розвиток корпоративних фінансів: тенденції та перспективи», підготовлену колективом авторів кафедри корпоративних фінансів і контролінгу під керівництвом д.е.н., професора Терещенка О.О. (обсягом 15 др.арк., згідно плану видання монографічної літератури КНЕУ на 2017 р.) (одноголосно); 6) випуск науково-аналітичного журналу «Моделювання та інформаційні системи в економіці» №93 (одноголосно); 7) збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія підприємства: підприємницький контекст» (обсягом 16 др.арк., видання за кошти авторів) (одноголосно).

10. Визнано виконання рішень Вченої ради Університету від 28 вересня 2017 р. у повному обсязі (одноголосно).