Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ засідання вченої ради Університету 23.11.201723 Листопада 2017р.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ

засідання Вченої ради ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 23 листопада 2017 р.

Членів Вченої ради Університету – 95 

Присутні – 71

Головуючий – Голова Вченої ради Університету Д. Г. Лук’яненко

Секретар Вченої ради Університету – О. Ю. Паценко

Засідання розпочалося о 10.10, завершилося о 13.30.

Результати:

1. Затверджено Ухвали Вченої ради Університету «Про внесення змін до Ухвали Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» від 30.09.2015 «Про підготовку до обрання нового складу вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету - Конференції трудового колективу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (одноголосно), «Про подання вищому колегіальному органу самоврядування Університету проекту Статуту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції» (одноголосно), «Про затвердження переліку спеціалізацій, за якими буде здійснюватися підготовка здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти з 01 вересня 2018 р.» (одноголосно), «Про затвердження Положення про Вчену раду Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції» (одноголосно), «Про затвердження Типового положення про Вчену раду структурного підрозділу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції» (одноголосно), «Про затвердження Регламенту Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції» (одноголосно), «Про внесення змін до Ухвали Вченої ради Університету від 26.10.2017 «Про підготовку нових редакцій локальних нормативно-правових актів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у зв’язку із введенням в дію Закону України «Про освіту» (одноголосно), «Про затвердження змін і доповнень до Положення про індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання (нова редакція)» (одноголосно), «Про створення навчально-наукової Лабораторії інноваційних технологій у туризмі кафедри регіоналістики і туризму» (одноголосно), «Про зміну назви науково-дослідного інституту «Інститут економіки та менеджменту агропромислового комплексу» та створення навчально-наукової лабораторії інноваційних технологій в агробізнесі кафедри економіки і менеджменту агробізнесу ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» (одноголосно), які оприлюднено на офіційному веб-сайті Університету за посиланням http://kneu.edu.ua/ua/Information_for/professors/norm_doc/norm_baza_kneu/uhvali/.

2.Ухвалено проект Правил прийому до Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у 2018 р. (одноголосно).

3. ЗатвердженоПоложення про Приймальну комісію Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції (одноголосно).

4.ЗатвердженоПорядок розробкиосвітніх програм у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (одноголосно).

5.ЗатвердженоПоложення про Науково-дослідний інститут економічного розвитку Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у новій редакції(одноголосно).

6. Здійснено перерозподіл ліцензійного обсягу підготовки фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти спеціалізації «Туризм» спеціальності «Туризм» галузі знань «Сфера обслуговування» (всього:100 осіб, денна форма навчання – 75 осіб, заочна форма навчання – 25 осіб) (одноголосно).

7. Затверджено освітньо-професійну програму підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 052 «Політологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (одноголосно).

8. Затверджено освітньо-професійну програму підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 053 «Психологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (одноголосно).

9. Затверджено освітньо-професійну програму підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 053 «Психологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (одноголосно).

10. Затверджено освітньо-професійну програму підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціалізація «Менеджмент персоналу» (одноголосно).

11. Затверджено освітньо-професійну програму підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціалізація «Менеджмент соціальної сфери» (одноголосно).

12. Затверджено освітньо-професійну програму підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціалізація «Менеджмент персоналу» (одноголосно).

13. Затверджено освітньо-професійну програму підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 054 «Соціологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (одноголосно).

14. Затверджено освітньо-професійну програму підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 054 «Соціологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (одноголосно).

15. Затверджено освітньо-професійну програму підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини», галузі знань 29 «Міжнародні відносини» (одноголосно).

16. Затверджено освітньо-професійну програму підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини», галузі знань 29 «Міжнародні відносини» (одноголосно).

17.Рекомендовано до друку наукові видання Університету: 1) до поширення через мережу Інтернет електронного видання збірника матеріалів ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу» (10 листопада 2017 р.) (одноголосно);2) збірник наукових праць «Стратегія економічного розвитку України», випуск 41, 2017 рік, обсягом 15 д.а. (одноголосно);  3) монографію «Еволюція господарської системи: методологія аналізу у світовій економічній думці (кінець ХІХ - початок ХХІ ст.)», підготовлену здобувачем докторського ступеня к.е.н., доцентом Шевченко О.О., загальним обсягом 15 д.а., видання за кошти автора (одноголосно); 4) збірники наукових праць «Історико-політичні студії»: серія «Історичні науки» № 1(7); серія «Політичні науки» № 2 (8) (одноголосно); 5) журнал «Міжнародна економічна політика» № 27 (2017) (одноголосно); 6) науково-аналітичний журнал «Моделювання та інформаційні системи в економіці», №94 (2017) (одноголосно); 7) збірник наукових праць «Вчені записки» № 18, 2017 р. (одноголосно); 8) журнал «Ринок цінних паперів» №9-10 за 2017 р. (одноголосно).

18. У зв’язку із тим, що за результатами засідання Вченої ради Університету 26.10.2017 на виконання її рішень: 1) за Ухвалою Вченої ради Університету «Про підготовку нових редакцій нормативних документів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у зв’язку із введенням в дію Закону України «Про освіту» сьогодні доповідаються питання щодо винесення на розгляд Конференції трудового колективу нової редакції Статуту Університету, затвердження Положення про Вчену раду Університету, Типового положення про Вчену раду структурного підрозділу, Регламенту Вченої ради Університету, вносяться зміни до цієї Ухвали; 2) За Ухвалою «Про обговорення проекту Етичного кодексу Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у грудні буде проведено громадське обговорення цього документу, після чого його буде винесено на засідання Конференції у грудні 2017 р.; 3) За Ухвалою Вченої ради Університету від 28.09.2017 «Підсумки роботи у 2016/2017 навчальному році та основні завдання на 2017/2018 навчальний рік щодо формування контингенту осіб,  які навчаються в Університеті» у визначений термін сьогодні доповідаються питання щодо затвердження переліку спеціалізацій, затвердження Порядку розробки освітніх програм, затвердження Правил прийому до Університету; 4) За Ухвалою Вченої ради Університету «Про організаційно-структурне оновлення Університету» сьогодні розглядається питання затвердження нової редакції Положення про приймальну комісію Університету, доповідаються результати роботи робочої групи з впорядкування локальних нормативно-правових актів Університету, які стосуються освітньої діяльності Університету; 5) видано накази: а) Про введення в дію Положення про проведення конкурсу на право оренди державного майна Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», б) Про введення в дію змін до Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів; 6) 6) Документи претендентів на отримання звання доцента передано до Атестаційної колегії МОН України, документи претендентів на отримання почесних звань та нагород передано до визначених законодавством відповідних інстанцій, визнано виконання рішень Вченої ради Університету від 26 жовтня 2017 р. у повному обсязі (одноголосно).