Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Положення

 

НАЗВА ПОЛОЖЕННЯ

Номер наказу,
дата введення в дію

Тимчасове положення про моніторинг інноваційного внеску кафедр у формування високого рейтингу Університету в його науковій атестації Наказ №11, 19.01.2021 р.
Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Наказ №397, 25.09.2020 р.
Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Наказ №352, 07.09.2020 р.
Положення про організацію та проведення соціологічних досліджень в Державному вищому навчальному закладі "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" Наказ № 373, 14.09.2020 р.
Положення про академічну доброчесність в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Наказ № 345, 01.09.2020 р.
Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань у формі екзамену в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Наказ № 335, 31.08.2020 р.
Положення про порядок визнання результатів навчання в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», отриманих здобувачами у неформальній та інформальній освіті Наказ №335, 31.08.2020 р.

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої  освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Наказ №284, 09.07.2020

Тимчасове положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої  освіти в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Наказ №163, 30.03.2020

Тимчасове положення про формування здобувачами вищої освіти індивідуальної освітньої траєкторії в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Наказ №163, 30.03.2020

Положення про Комісію з етики Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Наказ №145, 11.03.2020

Положення про організацію освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (нова редакція)»

Наказ №107, 28.02.2020

Положенням про освітні програми в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Наказ №108, 28.02.2020

Порядок започаткування та внесення змін до освітніх програм ( схематичне подання відповідно до Положення про освітні програми в Державному вищому навчальному закладі "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана)  

Положення про професійний дорадчий комітет Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (нова редакція)

Наказ №37, 22.02.2020

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»(нова редакція)

Наказ №875, 28.11.2019

Положення про кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Наказ №818, 06.11.2019

Положення про індивідуальний навчальний план студента та результати його виконання» в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Наказ №818, 06.11.2019

Положення про організацію навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Наказ №818, 06.11.2019

Положення про Центр менеджменту та моніторингу якості освіти Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (нова редакція)

Наказ №817, 06.11.2019

Положення про Наукову бібліотеку імені М. В. Довнар-Запольського ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» (нова редакція)

Наказ №837, 14.11.2019

Положення про Центр міжнародної академічної мобільності Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Наказ №555, 26.06.2019

Тимчасове положення про планування та облік навантаження науково-педагогічних працівників Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Наказ №489, 07.06.2019

Положення про відділ суспільних зв’язків Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Наказ №483, 07.06.2019

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Наказ №456, 31.05.2019

Положення про порядок переведення студентів на вакантні місця навчання за державним замовленням у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Наказ №874, 01.11.2018

Положення про робочу програму навчальної дисципліни

Наказ №577, 21.06.2018

Положення про організацію практики за кордоном студентів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Наказ №355-к, 11.05.2018

Положення про редакційні колегії навчальних видань навчально-наукових інститутів, факультетів, кафедр іноземних мов та Інститутів бізнес-освіти Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Наказ №377, 07.05.2018

Положення про організацію практики студентів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Наказ №169, 13.03.2018

Порядок ліквідації академічних заборгованостей студентами КНЕУ за результатами підсумкового контролю

Наказ №555, 06.07.2017

Положення про організацію освітнього процесу за дистанційною формою навчання (нова редакція)

Наказ №538, 30.06.2017

Положення про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми програмами, затвердженого Вченою радою Університету

Наказ №531, 26.06.2017

Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів

Наказ №430, 31.05.2017

Положення про науково-експертну раду ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (нова редакція)

Наказ №418, 25.05.2017

Положення про порядок перезарахування дисциплін та визначення академічної різниці для здобувачів освітнього ступеню бакалавр, які мають диплом молодшого спеціаліста і навчаються за спорідненими освітніми програмами

Наказ №129, 01.03.2017

Положення про запобігання академічному плагіату в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Наказ №13, 16.01.2017

Положення про моніторинг результатів інноваційної діяльності кафедр та науково-педагогічних працівників (нова редакція)

Наказ №910, 15.12.2016

Положення про Науково-методичну раду ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (нова редакція)

Наказ №891, 08.12.2016

Положення про підготовку та видання навчальної літератури (нова редакція)

Наказ №424, 30.05.2016

Положення про включене навчання і навчання за програмами Європейського Союзу студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у закордонних вищих навчальних закладах

Наказ №336, 27.04.2016

Положення про екзаменаційну комісію з атестації здобувачів вищої освіти у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Наказ №326, 26.04.2016

Положення про грантову діяльність Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Наказ №898, 31.12.2015

Положення про організаційно-нормативний механізм планування навчальних занять в умовах функціонування автоматизованої системи управління навчальним процесом (АСУ УНП)

Наказ №802, 03.12.2015

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Наказ №4, 24.12.2014

Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів академічної групи

Наказ №121, 24.02.2010

АРХІВ ПОЛОЖЕНЬ

 

Остання редакція: 22.04.21