Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ — структурний підрозділ Центру менеджменту та моніторингу якості освіти Університету, який співпрацює з усіма навчально-науковими інститутами, факультетами, кафедрами та структурними підрозділами Університету, робота яких пов‘язана з навчальним процесом.

Основні завдання Відділу:

 • реалізація концепції освітньої діяльності Університету, рішень Вченої ради та ректорату, наказів та розпоряджень ректора щодо організації навчально-методичної роботи на кафедрах Університету;
 • координація діяльності структурних навчальних підрозділів: дирекцій, адміністрацій навчально-наукових інститутів, деканатів факультетів, кафедр Університету для реалізації визначених Положенням напрямків діяльності Центру;
 • формування пропозицій щодо впровадження кращих практик вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти спрямованих на удосконалення чинних механізмів забезпечення якості освітньої діяльності;
 • визначення, на основі моніторингу показників якості освіти в Університеті, тенденцій їх зміни, співвіднесення виявлених тенденцій з міжнародними та вітчизняними;
 • систематичний моніторинг організації навчально-методичної роботи кафедр Університету;
 • забезпечення методичного супроводу освітнього процесу в Університеті;
 • узагальнення аналітичної інформації щодо якості організації та дотримання процедур і документального оформлення проведення контролю успішності навчання;
 • надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги в підготовці матеріалів щодо розробки освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти;
 • організація роботи з розробки та систематичного перегляду освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти;
 • інформування відповідних структурних підрозділів Університету про зміни в чинних освітніх програмах  підготовки здобувачів вищої освіти та навчальних планах.

Основні функції Відділу:

1. Забезпечення функціонування системи методичного супроводу освітнього процесу:

 • розроблення та/або впровадження в освітній процес нормативних документів (внутрішніх нормативних документів та наказів, розпоряджень МОН України тощо) з навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в Університеті;
 • відстеження стану та оновлення (розроблення) методичного забезпечення навчальних дисциплін, підготовка експертних висновків і пропозицій щодо його вдосконалення;
 • аналіз відповідності змісту і структури Робочих програм навчальних дисциплін та Методичних матеріалів з вивчення навчальних дисциплін відповідним нормативним документам Універистету;
 • організація контролю навчально-методичної готовності кафедр Університету до нового навчального року та підведення підсумків роботи за поточний навчальний рік.

2. Формування рекомендацій щодо покращення організації освітнього процесу.

3. Аналіз впливу інноваційних технологій навчання, у тому числі, дистанційних, на якість освітнього процесу.

4. Розроблення пропозицій щодо вдосконалення освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті з урахуванням новітніх освітніх технологій, формування відповідних рекомендацій й нормативних документів щодо покращення такої діяльності, а також підготовка їх до розгляду Вченою радою Унверситету, ректором та відповдіними дорадчими органами.

5. Консультування структурних підрозділів Університету з питань формування та інституціоналізації освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти:

 • оприлюднення (розміщення на офіційному сайті Університету) відповідних нормативних документів (положень, наказів, розпоряджень ректора Університету і т.д.) освітніх програм, опису освітніх програм, навчальних планів та інших матеріалів довідкового характеру;
 • планування та організація роботи з формування і систематичного перегляду освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти;
 • організаційний та документальний супровід внесення змін і доповнень до діючих освітніх програм;
 • удосконалення методичних підходів до розроблення навчальних планів початкового (короткого циклу), першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (наукового) рівнів вищої освіти;
 •  координація розробки, контроль затвердження та введення в дію нових навчальних планів;
 • експертиза навчальних планів щодо їх відповідності чинним нормативним документам.

6. Ведення реєстру навчальних дисциплін Університету:

 • визначення (згідно до подань кафедр) відповідальних за методичне забезпечення та викладання навчальних дисциплін;
 • систематизація та кодифікація навчальних дисциплін відповідно до чинних навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти.

7. Інформування кафедр та інших структурних підрозділів Університету щодо кращих практик застосування інноваційних методик навчання.

8. Підготовка архівних довідок за запитами випукників Університету минулих років (підтвердження диплома).

9. Контроль дотримання вимог щодо структури та змісту навчальних видань Університету.

10. Експертиза та підготовка пропозицій щодо досягнень студентоцентрованого навчання, зокрема:

 • моніторинг реалізації індивідуальних траєкторій навчання здобувачів вищої освіти;
 • анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості організації освітнього процесу за визначеними показниками.

11. Своєчасне інформування всіх підрозділів Університету щодо організації та проведення, результатів моніторингових заходів.

12.  Оприлюднення актуальної інформації з питань системи якісного менеджменту шляхом її розміщення на веб-сторінці Центру менеджменту та моніторингу якості освіти офіційного сайту Університету.

Остання редакція: 23.03.22