Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Навчально-методична робота

Актуальні новини

09.09.2022 р. 11.00  Тренінг "Як зразково підготуватися до акредитації". Формат проведення - онлайн

30.09.2022 р.  Засідання Науково-методичної ради Університету. Формат проведення - онлайн

 

 

 

 

Функції НМВЗЯОА навчально-методичного характеру

 • систематичний моніторинг організації навчально-методичної роботи кафедр Університету;
 • забезпечення методичного супроводу освітнього процесу в Університеті;
 • надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги в підготовці матеріалів щодо розробки, оновлення та закриття освітніх програм підготовки здобувачів всіх рівнів вищої освіти;
 •  розроблення та / або впровадження в освітній процес нормативних документів (внутрішніх нормативних документів та наказів, розпоряджень МОН України тощо) з навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в Університеті;
 • консультаційний супровід розробки методичного забезпечення компонент освітніх програм та аналіз їх відповідності нормативним документам, підготовка експертних висновків і пропозицій щодо його (методичного забезпечення) вдосконалення;
 • організація контролю та аналіз навчально-методичної готовності кафедр Університету до навчального року та підбиття підсумків роботи за поточний навчальний рік;
 • розроблення пропозицій для розгляду Вченою радою Університету, ректором та відповідними дорадчими органами щодо підвищення якості вищої освіти та освітньої діяльності в Університеті, підготовка відповідних рекомендацій та інших нормативних документів зазначеного спрямування;
 • надання консалтингових послуг структурним підрозділам Університету з питань формування та інституціоналізації освітніх програм підготовки здобувачів всіх рівнів вищої освіти: планування та організація роботи з формування та систематичного перегляду освітніх програм та навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти; організаційний та документальний супровід внесення змін і доповнень до чинних освітніх програм та навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти; організаційний та документальний супровід закриття освітніх програм; експертиза та аналіз відповідності освітніх програм й навчальних планів чинним вимогам;
 • ведення реєстру та кодифікація навчальних дисциплін, викладання яких забезпечується кафедрами Університету;
 • аналіз відповідності структури та змісту навчальної літератури, видання якої здійснюється в Університеті;
 • підготовка пропозицій щодо організації студентоцентрованого навчання, викладання та оцінювання досягнень, зокрема:  моніторинг реалізації індивідуальних освітніх траєкторій навчання здобувачів вищої освіти та забезпечення формування Каталогу вибіркових навчальних дисциплін; ініціювання проведення соціологічних опитувань щодо якості освітньої діяльності;
 • організація та документальне супроводження функціонування науково-методичної ради Університету;
 • підготовка аналітичних звітів за результатами моніторингу: екзаменаційних сесій (на підставі даних, наданих Інформаційно-обчислювальним центром),  якості освітніх програм та навчальних планів, методичного забезпечення освітніх компонентів програм.

 

Остання редакція: 11.09.22