Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ — структурний підрозділ Центру менеджменту та моніторингу якості освіти Університету, який співпрацює з усіма навчально-науковими інститутами, факультетами, кафедрами та структурними підрозділами Університету, робота яких пов‘язана з навчальним процесом.

Основні завдання Відділу:

 • реалізація концепції освітньої діяльності Університету, рішень Вченої ради та ректорату, наказів та розпоряджень ректора щодо організації навчально-методичної роботи на кафедрах Університету;
 • координація діяльності структурних навчальних підрозділів: дирекцій, адміністрацій навчально-наукових інститутів, деканатів факультетів, кафедр Університету для реалізації визначених Положенням напрямків діяльності Центру;
 • формування пропозицій щодо впровадження кращих практик вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти спрямованих на удосконалення чинних механізмів забезпечення якості освітньої діяльності;
 • визначення, на основі моніторингу показників якості освіти в Університеті, тенденцій їх зміни, співвіднесення виявлених тенденцій з міжнародними та вітчизняними;
 • систематичний моніторинг організації навчально-методичної роботи кафедр Університету;
 • забезпечення методичного супроводу освітнього процесу в Університеті;
 • узагальнює аналітичну інформацію щодо якості організації та дотримання процедур і документального оформлення проведення контролю успішності навчання;
 • надання інформаційно-консультативної та методичної допомоги в підготовці матеріалів щодо розробки освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти;
 • організація роботи з розробки та систематичного перегляду освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти;
 • інформування відповідних структурних підрозділів Університету про зміни в чинних освітніх програмах  підготовки здобувачів вищої освіти та навчальних планах.

Основні функції Відділу:

1. Забезпечення функціонування системи методичного супроводу освітнього процесу:

 • розроблення та/або впровадження в освітній процес нормативних документів (внутрішніх нормативних документів та наказів, розпоряджень МОН України тощо) з навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в Університеті;
 • відслідковування стану та оновлення (розробки) методичного забезпечення навчальних дисциплін кафедр та підготовка експертних висновків і пропозицій щодо його вдосконалення;
 • аналіз відповідності робочих програм навчальних дисциплін та методичних матеріалів з вивчення навчальних дисциплін існуючим вимогам Положення «Про робочу програму навчальної дисципліни» Університету;
 • організація контролю навчально-методичної готовності кафедр Університету до навчального року та підбиття підсумків роботи за поточний навчальний рік.

2. Формування рекомендацій щодо покращення організації освітнього процесу.

3. Аналіз впливу застосування в освітньому процесі інноваційних технологій, у тому числі, дистанційних, на успішність навчання здобувачів вищої освіти.

4. Розроблення пропозицій для розгляду Вченою радою Університету, ректором та відповідними дорадчими органами щодо вдосконалення освітньої діяльності та якості вищої освіти в Університеті з урахуванням новітніх освітніх технологій, формування відповідних рекомендацій та інших нормативних документів щодо покращення такої діяльності.

5. Надання консалтингових послуг структурним підрозділам Університету з питань формування та інституціоналізації освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти:

 • розміщення на сайті Університету нормативних документів (положень, наказів, розпоряджень ректора Університету і т.д.) освітніх програм, опису освітніх програм, навчальних планів та інших матеріалів довідкового характеру;
 • планування та організація роботи з формування та систематичного перегляду освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти;
 • організаційний та документальний супровід внесення змін і доповнень до діючих освітніх програм;
 • удосконалення методичних підходів до розроблення навчальних планів початкового (короткого циклу), першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (наукового) рівнів вищої освіти;
 •  координація розробки навчальних планів, контроль затвердження та введення в дію нових навчальних планів;
 • експертиза навчальних планів щодо їх відповідності встановленим нормативам.

6. Ведення реєстру навчальних дисциплін Університету:

 • кодифікація навчальних дисциплін відповідно до чинних навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти;
 • призначення (згідно до подань) кафедр, відповідальних за методичне забезпечення та викладання навчальних дисциплін.

7. Інформування кафедр Університету щодо досвіду застосування науково-педагогічним персоналом інноваційних методик в освітньому процесі.

8. Підготовка архівних довідок для підтвердження диплома випускникам Університету.

9. Контроль виконання вимог щодо структури та змісту навчальної літератури, видання якої здійснюється в Університеті.

10. Підготовка пропозицій щодо організації студентоцентрованого навчання, викладання та оцінювання досягнень, зокрема:

 • моніторингу реалізації індивідуальних гнучких траєкторій навчання здобувачів вищої освіти;
 • організації можливості оцінювання здобувачами вищої освіти роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників та адміністрації за визначеними показниками.

11. Своєчасне інформування всіх підрозділів Університету щодо організації та проведення моніторингових заходів та актуальної інформації з питань системи якісного менеджменту шляхом розміщення інформації на веб-сторінці Центру офіційного сайту Університету.

Остання редакція: 29.01.21