Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кафедра економіко-математичного моделювання

Кафедра економіко-математичного моделювання (ЕММ) є випусковою кафедрою з підготовки бакалаврів за освітньо-професійними програмами спеціальності 051 «Економіка»: «Економічна кібернетика»;  «Цифрова економіка» та магістрів за освітньо-професійною програмою   «Економічна кібернетика».

Кафедра забезпечує фундаментальну та спеціальну підготовку фахівців бакалаврського рівня на усіх факультетах та формах навчання у царині моделювання економіки, кількісних методів економічного аналізу, побудови адекватних економіко-математичних моделей та їх використання у процесах прийняття рішень. 

Детальніше про кафедру

Положення про кафедру економіко-математичного моделювання.

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Дослідження операцій

Наука “Дослідження операцій” має теоретичну та практичну спрямованість на вирішення широкого спектра прикладних питань на усіх рівнях ієрархії управління щодо обрання та аналізу найкращих, оптимальних господарських рішень (планів, програм, об’єктів, проектів, стратегій тощо) з урахуванням наявних економічних умов та обмежень

Економіко-математичні методи і моделі

Наука «Економіко-математичні методи і моделі» є нормативною дисципліною циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки бакалаврів за напрямком «Економіка і підприємництво».

Предметом вивчення науки є методологія та інструментарій економіко-математичного моделювання та аналізу економічних об’єктів, процесів, явищ, тенденцій та причинно-наслідкових зв’язків в економіці; теоретичні та практичні питання аналізу економічного ризику

Математичні методи дослідження операцій
Моделювання економіки

Наука «Моделювання економіки» є нормативною дисципліною циклу професійної підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Економічна кібернетика».

Мета науки “Моделювання економіки” полягає у формуванні знань з методології, методики та інструментарію побудови економіко-математичних моделей, їх аналізу та використання

Моделі економічної динаміки

Наука «Моделі економічної динаміки» є нормативною дисципліною циклу професійної підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Економічна кібернетика».

Наукову складову навчальної дисципліни відображають дослідження поведінки динамічних траєкторій економічного розвитку, використовуючи економіко-математичні неперервні й дискретні моделі та математичні засоби, інструментарій якісного і кількісного їх аналізу

Моделювання систем

Дисципліна «Моделювання систем» є однією з дисциплін професійної та практичної підготовки студентів, які навчаються за програмою бакалаврів з напряму «Комп’ютерні науки».

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи знань про математичні основи моделювання систем, умінь застосовувати ці знання при вирішенні конкретних завдань

Прогнозування соціально-економічних процесів

Наука «Прогнозування соціально-економічних процесів» є нормативною наукою циклу професійної підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Економічна кібернетика».

Постійний соціально-економічний розвиток суспільства потребує невпинного ускладнення процедури управління. За ринкових умов прогнозування стає одним з вирішальних наукових чинників формування стратегії і тактики суспільного розвитку

Теорія прийняття рішень

Анотація дисципліни "Теорія прийняття рішень"

Метою опанування дисципліни "Теорія прийняття рішень" є формування у студентів системи знань про математичні основи процесів прийняття рішення, а також формування у майбутніх фахівців практичних навичок аналізу ситуацій прийняття рішень,реалізації принципів цілепокладання, формування критеріальних просторів, множин альтернативних стратегій, технологій обгрунтування та оптимізації рішень

Адаптивні моделі в економіціі

Дисципліна “Адаптивні моделі в економіці” логічно продовжує фундаментальну освіту бакалавра економіки: відбувається синтез фахових знань і математичної складової підготовки, підпорядкований цілі навчання – володіти альтернативними сценаріями перебігу економічних подій моделювання динаміки економічного розвитку суспільства, використовуючи адаптивні моделі; розширювати можливості сучасного економного аналізу, який ґрунтується головним чином на застосуванні теорії рівноважного стану економіки

Економетрика

Мета навчальної дисципліни  – формування знань щодо методології та інструментарію    побудови та адекватного використання різних типів економетричних моделей та методів на макро- та мікрорівні,  умінь використовувати  відповідний математичний апарат у розв’язанні управлінських економічних задач та проблем

Фінансова математика

Фінансова математика є класичною учбовою дисципліною підготовки студентів економічних спеціальностей університетів та коледжів провідних європейських держав та США

Імітаційне моделювання економічних систем

Імітаційне моделювання — це окремий вид математичного моделювання. Імітаційна модель – це логіко-математичний опис об’єкта, який можна застосовувати для експериментування на комп’ютері  з метою проектування, аналізу та оцінювання функціонування об’єкта.

Мета  дисципліни – формування знань щодо теоретичних основ імітаційного моделювання, методології та інструментарію побудови імітаційних моделей та оволодіння практичними навичками їх адекватного використання

Прикладні моделі економічних процесів

Дисципліна “Прикладні моделі економічних процесів” посідає важливе місце серед дисциплін економіко-математичного циклу  і розглядає моделі та методи найбільш ефективного керування організаційними системами, до яких належать економіка держави в цілому,  глобальні системи, що об’єднують економіку різних країн, галузі економіки,  концерни, окремі підприємства та фірми то що

Математичне моделювання економічних об’єктів

Наука (дисципліна) “Математичне моделювання економічних об’єктів” має методичну та практичну спрямованість на вирішення широкого спектра питань на усіх рівнях ієрархії управління та прийняття рішень (планів, програм, проектів, стратегій тощо) в економіці з урахуванням наявних економічних умов та обмежень

Ризик-менеджмент (бакалавр-вибіркова)

Ризик-менеджмент – наука про методологію, основні закономірності, принципи та економіко-математичний інструментарій виявлення, врахування, оцінювання та управління ризиком, який відображає особливості сприйняття зацікавленими суб‘єктами економічних відносин існуючих невизначеності та конфліктності

Ризикологія

Дисципліна “Ризикологія” – є однією із системотвірних у процесі формування компетенцій сучасного економіста, вона має теоретичне, методологічне і, одночасно, прикладне значення.

Мета  дисципліни – задовольнити потреби майбутніх фахівців з економіки і підприємництва у знаннях в області системного аналізу ризику у фінансово-кредитній сфері, зовнішньоекономічній діяльності на базі використання концептуальних положень сучасної ризикології та її інструментарію, що широко використовує кількісні методи та економіко-математичні моделі

Моделювання безпеки економічних систем (вибіркова дисципліна для бакалаврів спеціальності 6502)

 Вивчаються концептуальні засади аналізу та управління економічною безпекою на макро-, мезо- та мікрорівнях; системний підхід до аналізу та оцінювання рівня економічної безпеки на макрорівні (держави); моделювання економічної безпеки на макрорівні (держави); моделі оцінювання та аналізу рівня економічної безпеки на мезорівні (регіону); концепція системи управління економічної безпеки на мікрорівні (підприємства); моделі оцінювання та аналізу рівня економічної безпеки на мікрорівні (підприємства); моделі прогнозування рівня економічної безпеки на різних рівнях ієрархії економічної системи

Математичні моделі в обліково-управлінській діяльності

Дисципліна «Математичне моделювання в обліково-управлінській діяльності»має практичну спрямованість для підготовки фахівців обліково-економічного напрямку. В цій програмі головний акцент робиться на майбутню професійну діяльність та є логічним продовженням базового курсу «Економіко-математичні методи і моделі» для студентів спеціальності «Облік і аудит», важливою ланкою, яка пов’язує загальні та фахові дисципліни даної спеціальності

Нейронечіткі технології у моделюванні економіки

Враховуючи суттєву невизначеність та нестаціонарність процесів, котрі відбуваються в економіці як розвинутих країн, так і тих що розвиваються, стає проблематичним адекватне проведення аналізу статистичних даних традиційними способами. Відповідно, виникає особлива потреба у впровадженні в економічну науку та практику нових ідей і методів щодо аналізу та прогнозування розвитку економічних систем, які базуються на повномасштабному, науково обґрунтованому врахуванні наявної інформації щодо об'єкта управління

Економетрика 2

«Економетрика 2» – прикладна дисципліна, в межах якої розгладяються можливості застосування економетричних моделей з метою виявлення та описання математичними методами закономірностей та зв'язків, якi об'єктивнo iснують в економiцi.

Мета дисципліни – поглибити знання майбутніх бакалаврів в області економетричного моделювання економічних процесів і явищ, а також сформувати практичні  навички щодо постановки економічних задач, розробки відповідних економетричних моделей та їх аналізу

Прогнозування соціально – економічних процесів (вибіркова)

Дисципліна «Прогнозування соціально-економічних процесів» є вибірковою дисципліною циклу професійної підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Маркетинг».

Постійний соціально-економічний розвиток суспільства потребує невпинного ускладнення процедури управління. За ринкових умов прогнозування стає одним з вирішальних наукових чинників формування стратегії і тактики суспільного розвитку

Вступ до спеціальності (Економічна кібернетика)
Економічна кібернетика
Методи оптимізації та дослідження операцій
Регресійні моделі в аналізі великих даних

 

Великі дані (Big Data)в інформаційних технологіях – серія підходів, інструментів і методів обробки структурованих і неструктурованих даних величезних обсягів. 

Мета навчальної дисципліни – формування знань щодо методології та інструментарію побудови та адекватного використання регресійних моделей в обробці великих даних з застосуванням MS Excel та VBA

Вступ до спеціальності (Цифрова економіка)
Прикладне моделювання
Методи оптимізації в цифровій економіці
Аналіз ризиків
Цифрова економіка
Прогнозування в економіці та управлінні
Просторова економетрика
Теорія ігор (К-ра економіко-математичного моделювання)
Дисципліни магістерського рівня
Математичні моделі та методи ринкової економіки

1.  Метою опанування дисципліни «Математичні моделі та методи ринкової економіки» є формування у студентів системи знань щодо методології та інструментарію моделювання економічних об’єктів і систем, які еволюціонують і розвиваються в умовах трансформаційної економіки, а також формування у майбутніх фахівців практичних навичок побудови та застосування сучасних математичних моделей ринкової економіки у їх професійній діяльності

Методологія наукових досліджень (К-ра економіко-математичного моделювання)

1. Метою опанування дисципліни "Методологія та організація наукових досліджень" є формування у студентів компетенцій і надання студентам основних знань з проведення наукових досліджень, опанування основ та принципів методології, інструментарію та організації наукових досліджень. Наука "Методологія та організація наукових досліджень" спрямована на формування у студентів наукового світогляду, розуміння сучасної концепції інформаційної економки, цілісного уявлення про методологію наукового дослідження та навичок практичного застосування конкретних методів наукового пошуку у професійній діяльності

Управління економічним ризиком на підгрунті методів нелінійної динаміки

Мета дисципліни: ознайомити майбутній економічний загал з теорією і практикою моделювання економічного ризику – наріжної проблеми ефективного підприємництва.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів необхідні навички для прийняття виважених управлінських рішень в економіці за критерієм “корисність ‑ ризик”

Моделювання інструментів фондового ринку

Дисципліна «Моделювання інструментів фондового ринку» є нормативною дисципліною циклу професійної підготовки магістрів за спеціальністю 8502.

Предмет дисципліни: методологія, методи та інструментарій кількісного аналізу і економіко-математичного моделювання та управління фінансовими інвестиціями на фондовому ринку

Моделі і методи штучного інтелекту

Анотація дисципліни «Моделі та методи штучного інтелекту»
Головним завданням штучного інтелекту є комп'ютерне вирішення когнітивних задач, властивих людському мозку. Такі задачі традиційно вирішуються людьми в умовах неповноти, неточності та суперечливості знань про об'єкт дослідження, для розв'язання яких немає чітко заданого алгоритму

Ризик-менеджмент у фінансовій сфері

Дисципліна «Ризик-менеджмент у фінансовій сфері» є вибірковою дисципліною циклу професійної підготовки магістрів за напрямом підготовки «Економічна кібернетика».

Мета дисципліни – задовольнити потреби майбутніх фахівців з економічної кібернетики у знаннях щодо методології, методики та інструментарію системного аналізу ризику у фінансові сфері; методології та інструментарію побудови адекватних економіко-математичних моделей, які є необхідною умовою якісного і кількісного аналізу фінансових ринків та ефективним інструментарієм у підтримці прийняття фінансових рішень

Управління ризиком у реальному секторі економіки

1.Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки магістрів. Теоретичною і методологічною базою засвоєння методології наукового дослідження є дисципліни бакалаврської підготовки (економічна теорія, економіка-математичні методи та моделі) та магістерського рівня (ризик-менеджмент)

Адаптивні моделі в інформаційних управляючих системах

Дисципліна «Адаптивні моделі в інформаційних управляючих системах» є нормативною дисципліною циклу професійної підготовки магістрів за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології».

Наукову складову навчальної дисципліни відображає дослідження щодо своєчасного прийняттям управлінських рішень, адекватно реагуючи на виклики суспільства, економіці якого онтологічно притаманні неповнота, невизначеність і плинність інформації, своєрідна поведінка суб‘єктів господарювання, варіація цілей і мети як апріорного так і апостеріорного характеру

Нейро-нечіткі моделі в інтелектуальних системах прийняття рішень (нормативна дисципліна для магістрів спеціальності 8404)

Вивчаються кількісні моделі антикризового індикативного планування, методи прогнозування економічних процесів, прогнозування та класифікація економічних процесів і явищ із застосуванням нейронних мереж, прийняття рішень в умовах нечіткої інформації, методологічні основи застосування теорії нечіткої логіки в моделюванні економічних систем та застосування теорії хаосу для прийняття рішень в економіці

Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень

1. Дана наука є однією із нормативних з циклу природничонаукової, професійної та практичної підготовки магістрів зі спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології».

Метою науки є формування системи знань з методології та інструментарію побудови сучасних економіко-математичних методів і моделей та застосування комп‘ютерних інтелектуальних технологій для вибору кращих, у певному сенсі, альтернатив і пошуку ефективних рішень

Аналіз та моделювання економічних ризиків
Моделювання та управління фінансовими інвестиціями

Дисципліна «Моделювання та управління фінансовими інвестиціями» є нормативною дисципліною циклу професійної підготовки магістрів за спеціальністю 8101.

Предмет дисципліни: методологія, методи та інструментарій кількісного аналізу і економіко-математичного моделювання та управління фінансовими інвестиціями на фондовому ринку

Адаптивні моделі у прийняття рішень (магістр)

Вивчаються парадигма адаптації в системах прийняття рішення; побудова адаптивних математичних моделей економічних явищ як складова інтелектуалізації системи прийняття рішень; розглядаються інтелектуальні системи прийняття рішень як інструмент побудови сценарію економічних подій, їх прогнозування для прийняття рішень в оперативному управлінні трансформаційними процесами

Фінансова економетрика

Дисципліна «Фінансова економетрика» належить до дисциплін професійної підготовки магістрів за програмою «Міжнародний фінансовий менеджмент»  спеціальності «Міжнародна економіка».

«Фінансова економетрика» – прикладна дисципліна, в межах якої розгладяються можливості застосування економетричних моделей з метою виявлення та описання методами математичної статистики закономірностей та зв'язків, якi об'єктивнo iснують в економiцi, зокрема в фінансах

Моделювання обліково-аналітичної діяльності підприємства
Моделювання в управлінні персоналом

Дисципліна «Моделювання в управлінні персоналом»є вибірковою дисципліною циклу природничо-наукової та загально- кономічної підготовки магістрів за напрямком “Економіка і підприємництво”.

Предметом вивчення дисципліни є методологія та інструментарій економіко-математичного моделювання та аналізу економічних процесів, тенденцій та причинно-наслідкових зв’язків в управлінні персоналом

Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці

1. Метою опанування дисципліни "Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці" є формування у студентів компетенцій і надання студентам основних знань з проведення наукових досліджень, опанування основ та принципів методології, інструментарію та організації наукових досліджень. Наука "Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці" спрямована на формування у студентів наукового світогляду, розуміння сучасної концепції інформаційної економки, цілісного уявлення про методологію наукового дослідження та навичок практичного застосування конкретних методів наукового пошуку у професійній діяльності

Нейро-нечіткі моделі в управлінні

Постійний розвиток суспільства потребує невпинного ускладнення процедури управління, яка в умовах ускладнення усіх сфер діяльності вимагає застосування все більш досконалого інструментарію аналізу, прогнозування та планування розвитку досліджуваних систем та аналізу наслідків керуючих впливів. Підвищити ефективність такого аналізу наразі вдається із застосуванням технологій, що здатні вирішувати інтелектуальні задачі – в умовах неповноти, неточності і суперечливості знань про об'єкт дослідження, для розв'язання яких немає чітко заданого алгоритму

Ризик - менеджмент (магістр)

«Ризик-менеджмент» – наука про методологію, основні закономірності, принципи та економіко-математичний інструментарій виявлення, врахування, оцінювання та управління ризиком.

Мета дисципліни – навчити майбутніх фахівців з економіки і підприємництва використанню економіко-математичних методів при прийнятті рішень в умовах невизначеності і породженого нею ризику, характерних для ринкової економіки та оволодіти теоретичними навичками з подальшим застосуванням останніх у прикладних проблемах економіки та бізнесу

Теорія економічного ризику
Моделювання обліково-аналітичної діяльності підприємства.

Дисципліна «Моделювання обліково-аналітичної діяльності підприємства» є вибірковою дисципліною магістерської програми "Облік, аудит та оподаткування в управлінні АПК".

Предметом дисципліни є економіко-математичні методи та моделі економічних задач, що відносяться до обліково-управлінської діяльності суб’єктів господарювання, аналізу отриманих результатів

Нейро-нечіткі моделі в управлінні

Анотація дисципліни  «Нейро-нечіткі моделі в управлінні»
Постійний розвиток суспільства потребує невпинного ускладнення процедури управління, яка в умовах ускладнення усіх сфер діяльності вимагає застосування все більш досконалого інструментарію аналізу, прогнозування та планування розвитку досліджуваних систем та аналізу наслідків керуючих впливів

Теорія економічного ризику

Теорія економічного ризику– наука про методологію, основні закономірності, принципи та економіко-математичний інструментарій виявлення, врахування, оцінювання та управління ризиком.

Мета дисципліни– навчити майбутніх фахівців з економіки і підприємництва використанню економіко-математичних методів при прийнятті рішень в умовах невизначеності і породженого нею ризику, характерних для ринкової економіки та оволодіти теоретичними навичками з подальшим застосуванням останніх у прикладних проблемах економіки та бізнесу

Моделювання економічної безпеки
Імітаційні моделі прийняття рішень
Кількісні методи в економіці
Ризик-менеджмент у бізнесі
Інтелектуальні технології моделювання у прийнятті рішень
Багатокритеріальні задачі у прийнятті рішень
Математичні моделі та методи в аналізі великих даних
Прогнозування у процесах прийняття рішень
Моделі в управлінні розвитком та життєздатністю систем
Теорія прийняття рішень
Моделі та методи системної динаміки