Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економіка підприємств (К-ра Економіки і менеджменту агробізнесу)

Мета науки– формування у студентів  ґрунтовних теоретичних і методичних знань з економіки підприємств (на прикладі аграрних і переробних підприємств та формувань: продагропідприємств, агропродпідприємств, холдингових компаній агропродовольчого комплексу) та набуття ними практичних навичок розв’язання прикладних  економічних завдань в умовах  динамічного розвитку ринкового середовища.

Завдання науки– забезпечити:

глибоке засвоєння  студентами сутності категорій і понять науки, а також методологічних принципів створення і економічних  засад функціонування підприємств різного юридичного статусу;

оволодіння студентами способами визначення забезпеченості підприємств ресурсами, принципами раціонального їх формування, а також методикою  виміру, оцінки і аналізу ступеня  ефективності використання усіх факторів виробництва;

засвоєння студентами методології і методики визначення і аналізу економічної ефективності виробництва  на всіх  стадіях його організації в підприємствах, та  оволодіння ними економічними важелями формування і підвищення її рівня, забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської  продукції і продовольства за ціною і якістю.

Перелік компетенцій: Засвоєння базових загальних знань  і основ базових знань з професії;

·            Усне і письмове  спілкування рідною мовою;

·            Навики знаходити і аналізувати інформацію з різних джерел;

·            Здатність застосовувати знання на практиці;

·            Здатність працювати самостійно;

Турбота про якісне виконання завдань і бажання досягти успіху

Остання редакція: 13.07.16

Публікаціі з предмету