Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Маркетинговий менеджмент в агробізнесі

Мета вивчення курсу «Маркетинговий менеджмент в АПК» – виклад принципів, завдань та функцій управління маркетинговою діяльністю підприємств АПК, розгляд алгоритмів, стратегій та політик, які дозволять озброїти майбутніх спе­ці­а­ліс­тів з агробізнесу необхідними теоретичними знаннями і практичними на­вич­ками в області теорії і практики організації маркетингової діяльності на під­приємствах АПК та побудови їх роботи на принципах маркетингу.

В процесі викладання дисципліни реалізуються такі завдання:

-         з`ясувати суть та значення маркетингового менеджменту для підприємств АПК;

-         вивчити поняття процесу маркетингового менеджменту;

-         вивчити організацію дослідження маркетингових можливостей підприємств АПК та визначення ринкового профілю підприємств;

-         навчити практичним навичкам розв`язку маркетингових завдань, виховати здатність до творчого пошуку напрямів та резервів удосконалення систем та процесів управління маркетинговою діяльністю підприємств АПК;

-         навчити визначати маркетингові стратегії та проводити маркетингового планування на підприємствах АПК;

-         засвоїти основні положення управління маркетинговою товарною, ціновою, збутовою та комунікаційною політикою підприємств АПК;

-         вивчити основні підходи до організації маркетингової діяльності на підприємствах АПК.

Перелік компетентностей:

-  загальні: здатність до аналізу і синтезу, базові загальні знання, навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), етичні зобов’язання, здатність застосовувати знання на практиці, дослідницькі навики і уміння, здатність до навчання, здатність пристосовуватись до нових ситуацій, здатність працювати самостійно, бажання досягти успіху; усне і письмове спілкування рідною мовою; здатність до критики та самокритики.

- глобальні: здатність критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі, знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку; бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів; вміння проводити дослідження галузевого, регіонального та міжнародного характеру та масштабу.

- спеціальні (фахові): розуміння суті, значення та основ походження маркетингу, здатність до аналізу історичних подій, які визначали формування ринкового середовища, як у світі, так і в АПК України; вміння класифікувати потреби споживачів та розуміти вплив цієї диференціації на особливості здійснення маркетингової діяльності; вміти планувати ситуативне застосування різні стратегії маркетингу в залежності від специфіки ринкової ситуації.

Остання редакція: 11.03.19

Публікаціі з предмету

  • Маркетинговий менеджмент в агробізнесі (магістерський рівень в.о.) (348 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Маркетинговий менеджмент в агробізнесі» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) «Економіка агробізнесу», 8А01-Економіка підприємств АПК (обов’язкова)11 Березня 2019 р.
  • «Маркетинговий менеджмент в АПК» (79 KB)паспорт з дисципліни «МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В АПК»14 Липня 2016 р.