Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Стратегія підприємства (Економіки і менеджменту агробізнесу)

Мета опанування навчальної науки “Проектний аналіз” – освоєння студентами методики оцінки життєздатності проектів, а також здійснення їх економічного аналізу. Основна увага приділяється інвестиційному аналізу проектів.

У процесі викладання дисципліни реалізуються такі завдання:

·        зрозуміти роль проектного аналізу в розвитку підприємства;

·        зрозуміти взаємозв’язок проектного аналізу і аналізу діяльності підприємства;

·        з’ясувати критерії та показники оцінки ефективності проектів та фактори, що її визначають;

·        з’ясувати суть та навчитися проводити оцінку життєздатності проекту;

·        вивчити і набути навички здійснення оцінки чутливості проектів;

·        навчитися здійснювати оцінку конкретних проектів в сфері АПК.

Перелік компетентностей, які  формуються при вивченні теми.

Інструментальні компетентності - здатність до аналізу і синтезу, здатність до організації і планування, базові загальні знання, засвоєння основ базових знань з професії, усне і письмове спілкування рідною мовою, комп’ютерні навички, уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел, прийняття рішень.

Міжособистісні компетентності – здатність до самокритики, робота в команді, міжособистісні навики та уміння, розуміння інших культур, етичні зобов’язання.

Системні компетентності - здатність застосовувати знання на практиці, дослідницькі навики і уміння, здатність до навчання, здатність пристосовуватись до нових ситуацій, здатність породжувати нові ідеї, лідерські якості, здатність працювати самостійно, планування і управління проектами, ініціативність, турбота про якість, бажання досягти успіху.

Глобальні компетентності- знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку, розуміння процесів глобалізації, системно мислити, творчо підходити до вирішення проблем, генерувати нові ідеї та вирішувати проблеми на інноваційній основі.

Остання редакція: 14.07.16

Публікаціі з предмету