Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фахова науково-дослідна робота (науковий семінар курсова робота тренінг)

Мета дисципліни:основною метою даної позиції навчального плану є формування  знань про дослідницький процес та прищеплення навичок проведення економічних досліджень для розв’язання практичних задач підприємницької діяльності.

Завдання дисципліни: розширення  фахових знань  щодо можливостей використання економічних досліджень для поглибленого розуміння  господарських процесів та розв’язання проблем в економіці підприємства; оволодіння технологією проведення наукових досліджень, основними методами та прийомами аналізу й оцінки проблем, що виникають у різноманітних сферах економічної діяльності підприємницької організації;набуття навичок самостійної творчої роботи та здатностей працювати в проектній команді, вирішуючи окремі частини загальних задач.

Результати навчання. У результаті виконання навчального плану за позицією “Фахова науково-дослідна робота ” студент має уміти:

  • формулювати мету і завдання дослідження, визначати його об’єкт, предмет та інші характеристики;
  • збирати, обробляти, систематизувати й аналізувати різноманітну інформацію за темою дослідження, проводити її критичний аналіз;
  • визначати теоретико-методологічні засади й комплекс методів, адекватних дослідницькій проблемі;
  • обґрунтовувати авторську позицію, співпрацювати в проектній команді  та вибудовувати загальні колективні підходи щодо вибору шляхів розв’язання досліджуваної проблеми;
  • узагальнювати результати дослідження та укладати тексти різноманітного формату (наукова стаття, реферат, есе, курсова робота та ін.);
  • формувати доповідь про результати проведеного дослідження, готувати презентації (в Microsoft PowerPoint) і публічно виступати, захищати власну позицію в дискусії.
Остання редакція: 07.04.16

Публікаціі з предмету

  • Фахова наукова дослідна робота 051 (76.8 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Фахова науково-дослідна робота» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Економіка підприємства17 Грудня 2018 р.
  • Фахова науково-дослідна робота (науковий семінар курсова робота тренінг) (33.4 KB) паспорт з навчальної дисципліни «Фахова науково-дослідна робота (науковий семінар+курсова робота+тренінг)»07 Вересня 2017 р.