Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Стратегічне партнерство в бізнесі (К-ра стратегії бізнесу)

Мета науки: набуття навичок виявлення й оцінки можливостей успішного розвитку підприємств шляхом формування й участі в стратегічних партнерствах різних типів і різновидів.

Завдання науки: розвинення поглядів на сучасні можливості здійснення альтернативних варіантів розвитку підприємств; формування у слухачів уявлення про стратегічні партнерства як форму реалізації перспективних можливостей підприємства, що виникають в його зовнішньому середовищі з приводу формування (та/або підтримання) конкурентних переваг; набуття знань щодо типів стратегічних партнерств підприємств та  формуванні навичок ідентифікації їх відмітних ознак; опанування методичних підходів та відповідного інструментарію  ідентифікації та оцінки передумов трансформації поведінки підприємства у напрямку формування моделі стратегічного партнерства.

Результати навчання. В результаті вивчення дисципліни студент буде вміти:

  • діагностувати ресурси, процеси і результати діяльності на предмет визначення стратегічної самодостатності підприємства;
  • оцінювати результативність та ефективність функціонування стратегічного партнерства;
  • відстежувати вплив партнерства на конкурентне положення його учасників за формальними і неформальними індикаторами;
  • підготувати економічне обґрунтування доцільності утворення стратегічного партнерства;
  • організовувати ресурсне, інформаційне і організаційне забезпечення стратегії партнерських відносин;
  • розробляти та обґрунтовувати проекти формування стратегічних партнерств;
  • формувати системи передбачення динаміки партнерських відносин у просторі і часі;
  • формувати механізм управління стратегічним партнерством. 
Остання редакція: 17.12.18

Публікаціі з предмету

  • Стратегічне партнерство в бізнесі 076 (магістерський рівень в.о.) (68.4 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Стратегічне партнерство в бізнесі» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Підприємницька діяльність»17 Грудня 2018 р.
  • Стратегічні партнерства підприємства (74 KB)паспорт з навчальної дисципліни «Стратегічні партнерства підприємства»07 Жовтня 2015 р.