Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Публікації

Співробітниками Інституту опубліковано близько 60 наукових праць, з яких понад 40 - наукоих статей у міжнародних та вітчизняних фахових виданнях та близько 15 - науукоих монографій.

 

 

 

НАУКОВІ СТАТТІ

МОНОГРАФІЇ

 

НАУКОВІ СТАТТІ 

2015 рік

 

Тищенко А. П. 
Европейский подход к развитию жилищного хозяйства: ориентиры для Украины / А. П. Тищенко // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 3. - С. 301-309. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ape_2015_3_39.pdf

 

Тищенко О. П. 
Регіональний розвиток національних економік Польщі та України: спільне та відмінне / О. П. Тищенко // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 4. - С. 251-260. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ape_2015_4_32.pdf

 

Радіонова І.Ф.

Особливості аналізу макроекономічної політики в умовах макроекономічної нестабільності/ І.Ф. Радіонова //  Економічний часопис - ХХІ. - 2015. - №1-2. - С. 11-15. - Режим доступу:  http://soskin.info/ea/

Міжнародна індексація:SciVerse Scopus by Elsevier, EconLit (США), Index Copernicus (Польща), EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory (США), Cabell's Directories, ABI/Inform (by ProQuest).  

 

Ємельяненко Л.М.

Програмно-цільове бюджетування в Україні: методологія, реалії та перспективи/ Л.М. Ємельяненко, Ю.О. Халабов // Економічний і соціальний розвиток країни: теорія, методологія, управління: збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук. Наукова організація «Перспектива».  - Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2015. - С. 102-111.

ISBN 978-617-7178-77-3

 

Ємельяненко Л.М.

Формування та регулювання новітніх форм зайнятості в Україні/ Л.М. Ємельяненко // Український соціум.  - 2015. - №1(52). - С. 82-91.

ISSN 1681-116Х.

 

Королюк Т.О.

Вплив державного боргу на макроекономічні параметри розвитку/ Т.О. Королюк // Вісник Одеського національного університету. Економіка. - 2015. - Т. 20. - Вип. 1. - С. 20-24.

ISSN 2304-0920

 

Усик В.І.

ДетермінантивразливостіборговоїбезпекиУкраїниВ.І. Усик, В.В. Лось// СтратегіяекономічногорозвиткуУкраїни. - 2015. - №35. - С. 217-221.- Режим доступу: www.sedu.com.ua

ISSN: 2312-9298                                                                        

 

Федірко Н.В.

Макроекономічні ефекти міжнародної регіональної економічної інтеграції: світова практика та виклики для України/ Н.В. Федірко, А.А. Константінова // Міжнародна економічна політика. −К.: КНЕУ, 2015. − № 1(22).  − С. 154-178. - Режим доступу: http://iepjournal.com/novii-vipusk.html.

ISSN: 1811-9824

Міжнародна індексація:Ulrich’s Periodicals Directory (США), Index Copernicus (Польща), EBSCOhost, WorldCat ( OCLC), Cite Factor, DOAJ, Infobase Index, Advanced Science Index , Scientific indexing services, Research Bib, DRJI, OAJI.

 

Федірко Н.В.

Права трудящих-мігрантів на захист і допомогу: європейська практика та Україна/ Н.В. Федірко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. праць. - К.: КНЕУ, 2015. − № 1(9). - С. 175-184. - Режим доступу: http://stvua.com/?wpfb_dl=22

Міжнародна індексація:GoogleScolar.

 

2014 рік

 

Малий І.Й.

Суперечливість еволюції інформації як фактору економічного розвитку/ І.Й. Малий // Вісник Львівського університету. Серія економічна. - 2014. - Випуск 51. - С.52-59. ISSN 2078-6115

 

Тищенко О. П. 
Державна кластерна політика в контексті формування інноваційної моделі розвитку національної економіки / О. П. Тищенко, С. А. Заніздра // Бізнес Інформ. - 2014. - № 8. - С. 34-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2014_8_6.pdf

 

Тищенко О. П. 
Північно-східне транскордонне співробітництво України: очікування та реалії / О. П. Тищенко, Т. О. Королюк // Академічний огляд. - 2014. - № 2. - С. 126-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ao_2014_2_18.pdf

 

Ємельяненко Л.М.

Синергетичний підхід в методології управління економічним розвитком України/ Л.М. Ємельяненко // Вісник Львівського університету. Серія економічна. - 2014. - Випуск 51. - С.32-40.

ISSN 2078-6115

 

Ємельяненко Л.М.

Системні вади регулювання національного ринку праці в умовах макроекономічної нестабільності/ Л.М. Ємельяненко  // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. - К.: КНЕУ. - 2014. - С. 241-250.

Міжнародна індексація:Google Scolar.

 

Ємельяненко Л.М.

Формування системи збалансування людського та технологічного розвитку в Україні/ Л.М. Ємельяненко  // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. - К.: КНЕУ. - 2014. - №1(7). - С. 77-82.

Міжнародна індексація:Google Scolar.

 

Котенок Д.М.

Екологічний концепт сталого розвитку муніципальних утворень України/ Д.М. Котенок // Економічний часопис-ХХІ століття. - 2014. - №3-4(1). - С.23-26. Режим доступу:  http://soskin.info/ea/2014/3-4/zmist.html

Міжнародна індексація:Scopus, Index Copernicus (Польща), EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory (США), Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.),  Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).

 

Котенок Д.М.

Екологічний концепт сталого розвитку муніципальних утворень України // Економічний часопис-ХХІ століття, 2014. -- №3-4(1) . - С.23-26. -Режим доступу:  http://soskin.info/ea/

Міжнародна індексація: SciVerse Scopus by Elsevier, EconLit (США), Index Copernicus (Польща), EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory (США), Cabell's Directories, ABI/Inform (by ProQuest). 

 

Єфремов Д. П.

Принципи та правила регіональних фінансово-бюджетних відносин в КНР/ Д.П. Єфремов // Ринок цінних паперів України. - К. - 2014. - № 9-10. - с. 59 - 65

 

Єфремов Д.П.

 Ефективність моделі соціального захисту КНР/ Д.П. Єфремов // Вісник Одеського національного університету. - Одеса. - 2014. - Том 19. Випуск 3. - с.142 - 145.

Міжнародна індексація: Google Scholar.

 

Єфремов Д.П.

Пенсійне забезпечення в КНР: специфіка та проблеми національної моделі/ Д.П. Єфремов // Науково-практичний економічний журнал «Економічні студії» - Львів. - 3 (03) вересень 2014. - с. 34 - 37.

ISSN: 2311-9306

 

Єфремов Д.П.

Фіскальна федералізація України: можливості та загрози/ Д.П. Єфремов // Регіональна економіка та управління. - Донецьк. - 2014. - №2. - с. 81 - 84.

ISSN: 2311-8946.

Міжнародна індексація: РИНЦ.

 

Королюк Т.А.

Формирование валютного курса в Украине и его влияние на макроэкономические параметры развития/ Т. А. Королюк // Современные технологии управления. - 2014. - №9 (45).  - С. 22-26. - Режим доступу: http://sovman.ru/all-numbers/archive-2014/september2014/item/285-exchange-rate-formation-in-ukraine-and-its-impact-on-macroeconomic-indicators.html

ISSN 2226-9339

Міжнародна індексація: РИНЦ, ScienceIndex

 

2013 рік

 

Тищенко О. П. 
Розвиток транскордонного співробітництва: досвід Європи та нові можливості для України / О. П. Тищенко // Економiчний часопис-XXI. - 2013. - № 1-2(1). - С. 8-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecchado_2013_1-2(1)__5.pdf

 

Тищенко О. П. Ресурсний потенціал та господарство міських агломерацій: проблеми ефективного управління / О. П. Тищенко, Н. В. Просяник // Економiчний часопис-XXI. - 2013. - № 9-10(2). - С. 3-6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecchado_2013_9-10(2)__2.pdf

 

Тищенко О.П. 

Кластерний підхід до управління регіональним економічним розвитком та перспективи його впровадження в Україні/ О.П. Тищенко // Бізнес Інформ. -  2013. -  № 2. - С. 25-30.- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2013_2_6.pdf

Міжнародна індексація: Ulrichsweb Global Serials Directory (США), Research Papers in Economics (США), Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), Index Copernicus (Польща), Directory of Open Access Journals get CITED (США), Research Bible (Японія)

 

Тищенко О.П. 

Розвиток транскордонного співробітництва: досвід Європи та нові можливості для України/ О.П. Тищенко // Економічний часопис-XXI. - 2013. -  №№ 1-2 (1). -  С. 8-11.- Режим доступу:   http://soskin.info/ea/2013/1-2/20133.html

Міжнародна індексація:Index Copernicus (Польща); EBSCOhost (США); Ulrich’s Periodicals Directory (США).

 

Радіонова І.Ф.

Аналіз екстерналій освітньої сфери/ І.Ф. Радіонова, Н.О. Ткаченко // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - №12. - С. 36-46.-Режим доступу: http://eco-science.net/archive2012/214--6132.html

Міжнародна індексація:SciVerse Scopus by Elsevier, EconLit (США), Index Copernicus (Польща), EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory (США), Cabell's Directories, ABI/Inform (by ProQuest).  

 

Радіонова І.Ф.

Правила фінансової політики та бюджетні обмеження уряду/ І.Ф. Радіонова // Фінанси України. - 2013. - №4. - С. 58-69. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=385825&cat_id=385812

Міжнародна індексація: ISSN International Centre, Paris

 

Радіонова І.Ф.

Теорія фінансової нестабільності у інструментарії сучасної макроекономіки/ І.Ф. Радіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2013. - Вип. 146. - С. 63-67. - Режим доступу:  http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/index.php/en/

Міжнародна індексація:Ulrich's Periodicals Directory, Impactfactor ˂ 1, Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), IndexCopernicus (Польща)

 

Никифоров А.Е.

Структурные проблемы украинской экономики в свете требований ее инновационного развития/ А.Е. Никифоров // “Общество и экономика”: Международный научный и общественно-политический журнал РАН. - 2013. - № 6. - С. 47-63.- Режим доступу: http://www.imepi-eurasia.ru/publication.php

 

Котенок Д.М.

Концепція життєвого циклу в управлінні економічним  потенціалом міста // Проблеми економіки, 2013. - №1. - С. 154-161. -Режим доступу:  http://www.problecon.com/main/

Міжнародна індексація: IndexCopernicus(Польща), UlrichsPeriodicalsDirectory(США), Російський індекс наукового цитування, GoogleАкадемія, ResearchPapersinEconomics(США)

 

Котенок Д. М.

Місто Київ та  столиці  найбільших Європейських держав:  Порівняння структурних параметрів  економіки// Ефективна економіка, 2013. -  №2. - [Електронний ресурс]: Режим доступу:  http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=1821

Міжнародна індексація: Scientific indexing services, Google Scolar.

 

Котенок Д.М.

Економічна оцінка урбанізаційних процесів в Україні та формування економічного потенціалу міста// Інвестиції:практика та досвід.-2013. - №7. - С. 40-45. - Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/?n=7&y=2013

 

Котенок Д.М.

Рейтингова оцінка у системі моніторингу соціально-економічних процесів розвитку міста// Ефективна економіка, 2013. - №5. - Режим доступу:  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2038

Міжнародна індексація: Scientific indexing services, Google Scolar.

 

Котенок Д.М.

Проявлення екологічних втрат в економіці міста влади// Стратегія економічного розвитку України: наук. Зб. - К.: КНЕУ, 2013. -- № 33. - С. 120-127

ISSN2312-9298

Міжнародна індексація: Ulrich’s Periodicals Directory (США),Google Scholar.

Режим доступу: http://www.sedu.com.ua/arhiv-nomeriv/zmist-33-2013/

 

Котенок Д.М.

Систематизація категоріального апарату дослідження трудової сфери// Стратегія економічного розвитку України: наук. Зб. - К.: КНЕУ, 2013. -- № 32. - С. 62-69.- Режим доступу: http://www.sedu.com.ua/arhiv-nomeriv/zmist-32-2013/

ISSN2312-9298

Міжнародна індексація: Ulrich’s Periodicals Directory (США),, Google Scholar.

 

Єфремов Д. П.

Автоматичні стабілізатори у фіскальній системі України/ Д.П. Єфремов // Технологический аудит и резервы производства. - Харьков. - 2013. - № 6/6 (14). - с.24 - 26.

ISSN 2226-3780

 

Єфремов Д.П.

Особливості посткризової автоматичної стабілізації фіскальних систем[Електронний ресурс] / Д.П. Єфремов Д.П. // Ефективна економіка. - 2013. - №12. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua

Міжнародна індексація: Scientific indexing services, Google Scolar.

 

Єфремов Д.П.

Фінансова база суспільного сектора за економічної кризи/ Д.П. Єфремов // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка. - Дніпропетровськ. - 2013. - Випуск 3(7). - с. 81 - 88. - Режим доступу: http://vestnikdnu.com.ua/archive/201373/81-88.pdf

ISSN 9125 0912 

 

Королюк Т.О.

Моніторинг розвитку небанківських фінансових інститутів в системі макропруденційного нагляду// Економіка та підприємництво:Зб. наук. працьмолодих учених та аспірантів. - К.: КНЕУ, 2013. - Вип. 30. - С. 169-178.- Режим доступу: http://kneu.edu.ua/userfiles/ekon_pidpr/n30.pdf

 

Усик В.І.

Стратегія інноваційного розвитку України: від проблем до перспектив/ В.І. Усик// Економічна теорія. - 2013. - №3. - С. 32-41. - Режим доступу: http://etet.org.ua/

ISSN1811-3141

 

Федірко Н.В.

Індикатори оцінювання ефективності програм державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми/ Н.В. Федірко // Демографія та соціальна економіка. - 2013. - №1. -  С. 67-77.- Режимдоступу: http://dse.org.ua/arhcive/19/1(19)_2013.pdf

ISSN2072-9480

 

2012 рік

 

Тищенко О.П. 

Держава та її функції в економіці: ретроспективний аналіз наукових теорій    докейнсіанського періоду/ О.П. Тищенко // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 7.  - С. 49-60.- Режим доступу: http://nbuv.ogv.ua/j-pdf/ape_2012_7_6.pdf

Міжнародна індексація:SciVerse Scopus by Elsevier, EconLit (США), Index Copernicus (Польща), EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory (США), Cabell's Directories, ABI/Inform (by ProQuest).

 

Тищенко О. П. 
Методологія просторового підходу щодо дослідження розвитку національної економіки: теоретична база та необхідність міждисциплінарного синтезу / О. П. Тищенко // Регіональна економіка. - 2012. - № 3. - С. 16-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/regek_2012_3_4.pdf

 

Radionova I.

Tax burden and innovation activities: the relationship problem./ Radionova I., Boger O. // Економічний часопис - ХХІ. - 2012. - №11-12. - С. 65-69. - Режим доступу:  http://soskin.info/ea/

Міжнародна індексація:SciVerse Scopus by Elsevier, EconLit (США), Index Copernicus (Польща), EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory (США), Cabell's Directories, ABI/Inform (by ProQuest).  

 

Никифоров А.Є.

Компаративне міжкраїнове вимірювання інтелектуального потенціалу: методологія та методика/ А.Є. Никифоров // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 3. - С. 72 - 85.- Режим доступу: http://eco-science.net/archive2012/214--6132.html

Міжнародна індексація:SciVerse Scopus by Elsevier, EconLit (США), Index Copernicus (Польща), EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory (США), Cabell's Directories, ABI/Inform (by ProQuest).  

 

Малий І.Й.

Реструктуризація функцій державного управління в умовах сучасної економічної кризи/ І.Й.  Малий // Матеріали Міжнародного форуму: ShanghaiForum 2012. - Китай: Шанхай, 2012.

 

Малий І.Й.

Еволюція національного, регіонального та глобального в управлінні економікою/ І.Й.  Малий, О.П. Тищенко // Журнал європейської економіки. - 2012. - Том 11. - №2 (Червень). - С. 145-160. - Режим доступу: http://jee.te.ua/ua/archive/2012/vol-11-no-2-june-2012-ua/

ISSN 1684-906X

 

Малый И.И.

Перспективы интеграции Украины в Европейский Союз (китайською мовою) / И.И. Малый // China Business Focus. - 2012. - №7 (Juli). - P. 24-25.

 

Малый И.И.

Противоречивое воздействие института государства на экономический рост в постсоветских государствах/ И.И. Малый // Economic Growth in Conditions of Globalization, // International Scientific and Practical Conference УІІ - th edition. - Chisinau: Academy of Sciences of Moldova, 2012.

 

Ємельяненко Л.М.

Методичні підходи до дослідження інституційного середовища розвитку соціального капіталу та забезпечення якості життя/ Л.М. Ємельяненко // Формування ринкової економіки: Зб.наук.праць. - К.: КНЕУ, 2012. - Т.1. - С. 420-431.

ISSN 2310-9734

 

Котенок  Д.М.

Моніторинг інноваційності міста// Стратегія економічного розвитку України: наук. Зб. - К.: КНЕУ, 2012. - Вип. 30. - С. 49-61.- Режим доступу: http://www.sedu.com.ua/arhiv-nomeriv/

Міжнародна індексація: Ulrich’s Periodicals Directory (США),Google Scholar.

 

Королюк Т.О.

Особливості монетарної політики Національного банку у забезпеченні стабільності економіки України/ Т. О. Королюк // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - № 24. - С. 24-28.

ISSN 2306-6814 - Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=2432&i=4

Міжнародна індексація: Scientific Indexing Services (SIS), Google Scholar

 

Королюк Т.О.

Україна: макроекономічний вимір конкурентоспроможності економіки / Т. О. Королюк, І. Й. Малий // Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. пр. / за заг. ред. Ю. І. Єханурова, А. В. Шегди. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. - Вип. 27. - Т. 1. - С. 156-163.

 

 

 

 

 

МОНОГРАФІЇ

 

2015

 

Єфремов Д. П.

Державний сектор у економічному зростанні: досвід Китаю : монографія/ Д. П. Єфремов. – К., КНЕУ, 2015.

У монографіїобґрунтовано авторську концепцію експансії масштабів державного сектора в економіках країн з різним типом політичного устрою; проаналізовано характер та напрям звʼязків між розмірами державного сектора КНР та результатами демонстрованого нею економічного зростання; - проаналізовано структуру податкового навантаження в Китаї, що дало змогу оцінити її вплив на ефективність управлінської децентралізації країни; обґрунтовано роль державної власності в проміжних та стратегічних секторах китайської економіки, на основі чого доведено її позитивний вплив на формування пропозиції на ринках товарів та банківських послуг; здійснено різнобічну оцінку ефективності виконання державним сектором Китаю своїх суспільних функцій – із забезпечення населення соціальним захистом, послугами медицини, освіти, забезпечення майбутнього нації шляхом підтримки науки, інновацій та охорони довкілля, – яку покладено в основу для  висновків про стійкість та перспективи китайської моделі економічного зростання.

 

Малий І.Й.

Інституційні трансформації соціально-економічної системи України: монографія/ А.А. Гриценко, І. Й. Малий та ін. – К. : ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», 2015.

У монографії проаналізовано глобальні інституційні феномени та їх прояви в українській системі економічних координат; показано трансформації в системі відносин власності та державного управління; визначено першочергові заходи з фінансово-інституційного реформування економіки в контексті глобальних тенденцій; розкрито логіку еволюції центрального банку як банкіра уряду; сформовано перелік передумов, необхідних для ефективної реалізації політики кількісного пом’якшення; визначено чинники, що зумовлюватимуть зміну характеру грошово-кредитної політики після завершення гострої фази кризи; з’ясовано інверсійний характер трансформацій банківської системи України; обґрунтовано трансформації у сфері зовнішньоекономічних відносин; визначено ціннісні механізми рівноважного коригування інституційних перетворень; з’ясовано заходи з удосконалення інституційних складових процесу європейської інтеграції України.

 

Малий І. Й.

Макрорегулювання фінансового сектору : монографія/ І. Й. Малий, Т. О. Королюк. — К. : КНЕУ, 2015. — 304, [8] с.

У монографії розкрито причинну обумовленість переосмислення усталених теоретичних положень щодо фінансизації сучасної економіки, обґрунтовано макроекономічні підходи до оцінки функціонування фінансів як інвестиційного ресурсу задля стабілізації економічного розвитку. На основі ретроспективного аналізу та проекції еволюції економічних теорій на сучасні фінансові суперечності розглянуто форми деформації базисних функцій фінансів, взаємозалежність між інформаційно-інноваційним збуренням та фінансовими спекуляціями, між глобальною фінансовою лібералізацією та фінансовими кризами. Досліджено індикатори стабільності фінансового сектору України та особливості його макрорегулювання. Обґрунтовано науково-методичні підходи до реорганізації механізму державного регулювання фінансового посередництва в Україні в системі макропруденційного нагляду.

 

2014

 

Усик В.І.

Фінансове забезпечення розвитку інноваційного підприємництва// Фінансове забезпечення інноваційного розвитку національної економіки : [Монографія] / За заг. ред. к.держ.упр., доц. Ніколаєвої О. М., к.е.н., доц. Храпкіної В. В.; Макіївський економ.-гуманіт. ін.-т. Донецьк : Дмитренко Л. Р. Видавник, 2014. – 276 с. – С. 71-78.

Колективна монографія присвячена дослідженню сучасного стану та проблем фінансового забезпечення інноваційного розвитку національної економіки, а також пошуку ефективних напрямів удосконалення фінансового-кредитного механізму. Рекомендується для науковців, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, студентів економічних спеціальностей, працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, фінансових органів.

 

Котенок Д.М.

Управлінський потенціал муніципальних органів влади: формування та оцінка у знаннєво-компетентісному підході// Стратегічне управління знаннями підприємства: монографія [А.П, Наливайко, О.М. Гребешкова, Л.П. Батенко та ін..] ; за заг ред.. д.е.н., проф.. А.П, Наливайка. – К.: Кнеу, 2014. – 442с. – С. 305-321.

Викладено результати багаторічного дослідження теоретичних і прикладних засад стратегічного управління підприємством постіндустріальної епохи в контексті менеджменту знань. Висвітлено сучасну парадигму стратегічного управління знаннями підприємства. Узагальнено світовий та вітчизняний досвід управління знаннями на підприємствах і в організаціях різних сфер діяльності.

 

2013

 

Малый И.И.

Институциональные противоречия государственного и глобального управления /Постсоветский институционализм: десять лет спустя: монография: в 2-х т. / [В.В. Дементьев, И.И. Малый, Р.М. Нуреев]; под ред. В.В. Дементьева, Р.М. Нуреева. Т.2. – Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2013. - C. 120-136.

Розглянуто теоретичний аналіз менталітету як вихідного інституту інституційної структури національної економіки. Проаналізовано інституційна архітектоніка як методологія практичного вдосконалення соціально-економічного устрою суспільства. Викладено особливості еволюції та сучасного стану інституційного середовища економіки Білорусі в контексті концепції Х-матриці. Наведено інституційний аналіз процесів росту ісламської економіки в світі та її уроки для України. Узагальнено інституційні аспекти управління трансформаційними процесами в соціально-економічних системах. Представлено характеристики рівня інституційного розвитку країн.

 

Малый И.И.

Дихотомия иерархии и сетевых структур в институциональной архитектонике трансформационной экономике/ Иерархия и сети в институциональной архитектонике экономических систем: монография / [Т.И. Артема, А.А. Гриценко, Т.А. Кричевская, И.И. Малый и др.]; под ред. чл.-корр. НАН Украины А.А. Гриценко; НАН Украины, Ин-т экон. и прогнозиров. -  К., 2013. – С. 175-195.

У праці співвідношення ієрархії та мереж кваліфіковано як головну структурно-організаційну проблему ХХІ століття. Виявлено, що ієрархія і мережа є не різними самостійними і незалежними, а взаємозумовлюючими і взаємозалежними структурами, взаємозв’язок яких історично розвивається і набуває різноманітних форм у глобальному і локальних інституційних просторах. На сучасному етапі цей розвиток пов'язаний із формуванням інформаційно-мережевого суспільства і мережевої людини. Показано, що закономірності функціонування інформаційно-мережевого  суспільства істотно відрізняються від закономірностей індустріального суспільства, а розвиток мережевого характеру суспільних зв’язків не лише відкриває величезні перспективи, а й створює фундаментальні ризики, веде до фрагментації і розкладання людського суспільства й особистості. Доля людського суспільства залежатиме від того, чи зможе воно ієрархізувати мережі, втримати загальнолюдські цінності як пануючий пріоритет і сформувати відповідні інститути, або ж мережа без ієрархії занурить суспільство в загальний хаос.

 

Никифоров А.Є.

Державне регулювання інвестиційно-інноваційною діяльністю: ефектометричний інструментарій :монографія /  [І.О. Галиця, М.М. Шевченко, А.Є. Никифоров, Н.В. Погуда]; за ред. І.О. Галиці, А.Є. Никифорова. – К.: Кондор, 2013. – С. 86-106; С. 132-155; С. 183-254.

Висвітлено теоретико-методологічні засади державного регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності та розкрито його роль за умов становлення економіки знань. Розглянуто чинники розвитку державного регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності. Обґрунтовано поняття ефектометрії з розкриттям ефектометричного інструментарію. Розкрито особливості удосконалення системи державного регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності. Проаналізовано економічну ефективність інвестицій у контексті використання ефектометричних методів. Увагу приділено обґрунтуванню системи оцінювання економічної ефективності інвестицій в інновації.

 

Тищенко А.П.

Современное состояние, тенденции и перспективы развития стран СНГ: экономический, социальный и экологический аспекты : монография/ [К.В. Павлов, И.З. Юсупов, А.П. Тищенко и др.]; под ред. д.э.н., проф. Павлова К.В., к.э.н., доц. Юсупова И.З. – Ижевск: Ижевский ин-т управления, 2013. – С. 740-752.

У колективній монографії розглядається широкий спектр питань, пов'язаних з ефективним функціонуванням і розвитком соціально-економічної та екологічної систем країн СНД, причому переважно слов'янських країн. Особливо багато уваги в книзі приділяється проблемам глобалізації та визначенню тієї ролі, яку в цьому процесі відіграють дані держави. Крім Росії, України та Білорусі багато уваги в роботі приділяється також аналізу проблем і перспектив розвитку економіки Азербайджанської Республіки та Республіки Узбекистан, а також Туреччини і Болгарії.

Крім власне економічного аспекту велике значення в роботі має розгляд також і таких аспектів суспільного відтворення, як соціальний, екологічний та інноваційний. В даний час особливого значення набуває останній аспект - загальновідомо, наскільки важливо в умовах безперервного розгортання науково-технічної революції формування і розвиток інноваційного сектора як найважливішої умови підвищення рівня життя населення та гарантії стабільного розвитку економіки країни.

 

 

 

2012

 

Малий І.Й.

Довіра в координатах взаємодії держави та суб’єктів господарювання / Інститут довіри в координатах економічного простору :монографія / [І.Й. Малий, А. А. Гриценко, Т.І. Артьомова, Т.О. Кричевська та ін.]; за ред. чл.-кор. НАН України А.А. Гриценка; НАН України, Ін-т екон. та прогноз. – К., 2012. – С. 77-81.

Монографію присвячено механізмам реалізації довіри як одного з базових інститутів суспільства в економічному просторі-часі. Автори розкривають внутрішню структуру довіри як суспільного відношення та на її основі пропонують власне визначення довіри як суспільного феномену і довіри в економічній сфері зокрема. Обґрунтовується, що довіра була історично першим інститутом, оскільки структура інституту і структура довіри у своїх визначальних характеристиках співпадають, зокрема обидві ці категорії виражають тотожність, єдність індивідуального і суспільного, роздільності і сумарності. Оскільки єдність простору і часу втілюється, перш за все, у вартості, яка на поверхні представлена товарами і грошима, особливості прояву довіри в економічному просторі-часі автори з’ясовують в двох його основоположних складових: просторі-часі господарювання, що характеризується рухом товарів і послуг, і монетарному просторі-часі, що характеризується рухом грошей. У книзі проаналізовано характер формування довіри в українському суспільстві у порівнянні з іншими країнами, закономірності прояву довіри і різних суспільствах.

 

Радіонова І.Ф., Тищенко О.П.

Ефективність управління в процесі реформування: макро- та мікроекономічний аспекти: кол. монографія/ [І.Ф. Радіонова, О.П. Тищенко та ін.]; за наук. ред. проф. І.Ф. Радіонової. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»», 2012. – 364 с.

У монографії аналізуються особливі проблеми національної економіки, що перебуває у стані реформування. Виокремлено два рівні аналізу – макроекономічний та мікроекономічний. Акцентовано увагу на проблемі державного регулювання процесу реформування. Зокрема, йдеться про інформаційне забезпечення державного регулювання як ресурс економічного розвитку, про особливості трансмісії фінансово-монетарних імпульсів від органів державної влади до реального сектору економіки, про особливості державного регулювання регіонального розвитку.

 

Малый И.И.

Институциональные проблемы эффективного государства: монография/ [И.И. Малый, В.В. Дементьев, Р.М. Нуреев]; Под. ред. В.В. Дементьева, Р.М. Нуреева. – Донецк: ГВНЗ «ДонНТУ», 2012. – 372 с. – (С. 119 – 134).

Розглянуто еволюцію економічної теорії держави. Проаналізовано інституціональні проблеми інстітуціональної межі ефективності держави, діалектика нормативного і позитивного аналізу в пізнанні природи держави, тимчасові горизонти функціонування держави як соціально-економічного та політичного інституту суспільства. Розглянуто інституційні механізми регуляції сектора суспільних благ. Охарактеризовано методологія і результати економічних експериментів в галузі співробітництва при виробництві суспільних благ. Проаналізовано інституціональні пастки і опортуністичних поведінку в процесі розміщення державних замовлень, проблеми інституційної модернізації системи задоволення потреб суспільного сектора. Висвітлено проблеми ефективності держави та якості державних інститутів. Приділено увагу проблемам корупції та рентооріентірованного поведінки як норми в сучасній економіці України. Показані можливості використання неоинституционального підходу до оцінки ефективності державної економічної політики. Розкрито проблеми та перспективи розвитку електронного уряду в Україні.

 

Тищенко О.П.

Регіональний економічний розвиток: теорія та вимірювання: монографія / О.П.Тищенко. – К.: ВПК „Експрес-поліграф”, 2012. – 368 с.

Висвітлено теоретико-методологічні проблеми у сфері управління регіональним розвитком національної економіки. Досліджено еволюцію функцій держави у національній економіці. Проаналізовано інструментарій забезпечення регіонального розвитку. Запропоновано підходи до оцінювання нерівномірності та структурних диспропорцій регіонального розвитку. Розкрито особливості регіонального розвитку за умов глобалізаційних змін.

Остання редакція: 14.12.15