Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інститут державного та муніципального управління господарством

Місія Інституту - виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт з макроекономічної теорії, макроекономічної політики, прогнозування, програмування та планування економічного розвитку, регулювання галузевих ринків, макроекономічних та територіальних пропорцій у національній економіці, управління розвитком територіальних одиниць.

Положення про Інститут державного та мінуципального управління господарство ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".


Основні напрями наукової діяльності Інституту:

 • здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень щодо виявлення нових параметрів макроекономічної рівноваги макроекономічної стабілізації, реформування національної економіки та трансформації інститутів держави, розробки напрямів державного управління суспільним сектором економіки, регулювання галузевих ринків та управління містами та міськими агломераціями;
 • аналіз стану та оцінка тенденцій розвитку національної економіки, наукове обґрунтування пропозицій щодо підготовки проектів законодавчих і нормативно-правових актів, що пов’язані з формуванням національної економічної політики, економічної безпеки та інноваційного розвитку;
 • розроблення пропозицій по вдосконаленню професійної підготовки працівників в Україні, теоретико-прикладних сценарії щодо формування нових компетенцій державних службовців у зв’язку з проведення реформи державного управління;
 • дослідження проблем антиінфляційної, монетарної, інвестиційно-інноваційної та фінансової, регуляторної політики в економіці України;
 • обґрунтування напрямків державного стимулювання розвитку інноваційних технологій, інформаційного забезпечення фінансових взаємовідносин в територіальних одиницях; дослідження багатогалузевих комплексів та кластерів, розробка пропозицій щодо підвищення ефективності їх функціонування.


Основні напрями науково-організаційної діяльності Інституту:

 • координація та співробітництво з іншими організаціями як в Україні, так і за кордоном, для вирішення комплексних проблем розвитку національної економіки; здійснення обміну науковцями та фахівцями з науковими та іншими організаціями та установами України та зарубіжних країн;
 • надання науково-практичної, консультаційної та іншої допомоги центральним та місцевим органам влади, установам і організаціям, іншим юридичним і фізичним особам з питань державного та приватного співробітництва, надання суспільних послуг, реалізації інноваційних проектів як на національному, так і на муніципальному рівнях;
 • організація і проведення наукових, науково-практичних та навчальних семінарів, нарад, конференцій, симпозіумів, круглих столів, у тому числі й міжнародних, за напрямами своєї діяльності;
 • здійснення розробки та проведення експертизи законодавчих і нормативних документів, які готуються органами законодавчої та виконавчої влади України; проведення науково-технічних експертиз;
 • здійснення підготовки та видання колективних та індивідуальних монографій, підручників, навчальних посібників, інших наукових праць.

    
Основні напрями науково-педагогічної діяльності Інституту:

 • сприяння у поглибленні взаємозв’язку наукової діяльності з навчальним процесом шляхом активного використання  в лекційній та консультаційній роботі кафедри макроекономіки та державного управління співробітників Інституту, підготовки магістрів на базі самостійних наукових досліджень;
 • забезпечення участі студентів, аспірантів та здобувачів наукових ступенів під керівництвом співробітників Інституту  у наукових дослідженнях, що здійснюються в Інституті;
 • участь у розробленні навчальних програм за новими навчальними дисциплінами, вдосконаленні чинних програм навчальних дисциплін за напрямками діяльності Інституту, у тому числі з дистанційного навчання;
 • використання можливостей наукових установ Національної академії наук України для спільного проведення навчання, створення та розширення науково-навчальних центрів, спільних підрозділів та дослідницьких лабораторій;
 • участь в організації стажування студентів, молодих учених , наукових та науково-педагогічних працівників у провідних університетах і наукових центрах, у тому числі за кордоном.
Остання редакція: 13.12.19