Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вимоги до статей

Для того, щоб подати статтю у збірник наукових праць «Економіка та підприємництво» необхідно надіслати нам електронну адресу «znp_ep@ukr.net»:

1. Відомості про автора  (П.І.Б. автора, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, контактний телефон, Е-mail, поштова адреса).

2. Електронний варіант статті.

Структура статті:

 

1) Індекс УДК статті ліворуч від середини аркуша(Times New Roman 14, одинарний інтервал).

2) JEL Classification ліворуч від середини аркуша (Times New Roman 14, одинарний інтервал).

3) Англійською мовою ліворуч, українською – праворучініціали та прізвище (шрифт жирний,Times New Roman 14, одинарний інтервал), науковий ступінь, посада, назва організації, де працює (навчається) автор(и) (Times New Roman 12, одинарний інтервал).

4) ORCID ліворуч від середини аркуша (Times New Roman 14, одинарний інтервал).

5) Назва статті українською мовою вказується через рядок по центру (шрифт жирний,Times New Roman 14, одинарний інтервал).

6) Анотація українською мовою – через рядок (до100 слів або 800 знаків) (Times New Roman 12, одинарний інтервал).

7) Ключові слова: 5 – 8 слів або словосполучень українською мовою (Times New Roman 12, одинарний інтервал).

8) Назва статті англійською мовою вказується через рядок по центру(шрифт жирний,Times New Roman 14, одинарний інтервал).

9) Анотація англійською мовою – через рядок (250 – 300 слів або 1800 знаків) (Times New Roman 12, одинарний інтервал).

10) Ключові слова: 5–8 слів або словосполучень англійськоюмовою (Times New Roman 12, одинарний інтервал).

11) Текст статті (Times New Roman 14, полуторний інтервал): вступ, постановка завдання,результати (викладення основного змісту), висновки, література, література транслітерована англійською мовою чи літерами.

12) Список використаних джерелподається під заголовком «Література»(Times New Roman 14, одинарний інтервал). Бібліографічний опис  оформлюється відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

13) Транслітерований список літератури подається під заголовком «References»(Times New Roman 14, одинарний інтервал). Транслітерувати власні назви, прізвища та імена слід згідно з міжнародним бібліографічним стандартом APA (стандарт APA). Транслітерувати власні назви, прізвища та імена слід згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею». Назви періодичних україно- та російськомовних видань (журналів, збірників та ін.) подаються транслітерацією, а в дужках - англійською мовою. Наприклад: Finansy Ukrainy (Finance of Ukraine). У кінці кожної позиції необхідно зазначити мову оригіналу: [in Ukrainian], [in Russian] тощо.

14) Ліворуч – англійською, праворуч – українською вказується адреса для листування (Times New Roman 10, одинарний інтервал): прізвище, ім’я, по-батькові (повністю); назва організації; поштова адреса (вулиця, номер дому, індекс, місто, країна); номер телефону; електронна адреса.

Технічні вимоги до оформлення статті:

 

Набір тексту виконується у редакторіMicrosoft Word, шрифт Times New Roman, 5 розміри абзацу –10 мм.; поля на сторінці: ліве, праве, нижнє і верхнє – 2,0см., від верхнього та нижнього зрізу до колонтитула – 1,25 см., нумерація сторінок посередині під текстом. При наборі формул використовується редактор Microsoft Equation 3.0. Формули повинні бути чіткими;  таблиці/рисункиповинні мати назву та номер.Посилання утексті на літературу подаються уквадратних дужкаху порядку цитування.

Обсяг статті –10-12 сторінок друкованого тексту. 

 

Порядок рецензування:

 

-         якщо статтю прийнято до друку, за згодою автора редакція збірника «Економіка та підприємництво» має право на її публікування та розповсюдження в друкованому та електронному виданнях;

-         редакція залишає за собою право незначного редагування статей від імені автора з метою дотримання формату та стилю збірника;

-         водному номері може бути опублікована тільки одна статтяавтора;

-         автори несуть особисту відповідальність за факти, твердження та результати, викладені в статтях, а також правильність та точність прізвищ, назв, посилань і цитувань;   

-         редакція категорично засуджує прояви плагіату в статтях як порушення авторських прав та наукової етики.

 

Періодичність: 2 рази/рік

Терміни подачі статей у:

·       перший номер року – до 1 квітня

·       другий  номер року – до 1 жовтня

Мова: українська

Остання редакція: 26.12.19