Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Капітал підприємства: формування та використання

Мета науки: формування комплексу прикладних вмінь щодо оцінювання капіталу на основі сучасних аналітичних моделей; набуття навичок обґрунтування рішень у сфері раціоналізації структури та стратегічної архітектури капіталу підприємства та їхньої імплементації в практику реального бізнесу.

Завдання науки: оволодіння сучасним аналітичним інструментарієм оцінювання капіталу підприємства в контексті використання бухгалтерської та вартісної моделей оцінки бізнесу; набуття практичних навичок щодо фінансового та стратегічного моделювання процесів капіталоутворення на підприємстві.

Результати навчання:

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

-       здійснювати розрахунок різних видів капіталу підприємства за даними бухгалтерської звітності;

-       визначати вартість капіталу на основі застосування різних методичних підходів;

-       використовувати багатофакторні моделі в процесі аналізу ефективності формування та функціонування  капіталу;

-       здійснювати аналізпроцесів капіталоутіорення на основі бухгалтерської та фінансової моделі;

-       приймати обґрунтовані рішення щодо вибору раціональної структури капіталу;

-       оцінювати економічні активи підприємства на основі різних методичних підходів;

-       застосовувати механізми операційного та фінансового важелю в процесі обґрунтування рішень щодо ефективності формування та використання капіталу підприємства;

-       визначати потребу в капіталі підприємства для здійснення господарської діяльності;

-       оцінювати ризики на різних стадіях кругообігу капіталу та приймати рішення щодо їх нейтралізації;

-       аналізувати процеси капіталізації підприємствата обґрунтовувати заходи щодо її зростання.

Остання редакція: 08.02.16

Публікаціі з предмету