Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Аналітичні методи та моделі в економіці підприємства

Мета науки (дисципліни): формування компетенцій стосовно сучасних аналітичних моделей та методів для підтримки управлінської діяльності в межах окремих функціональних підсистем підприємства (маркетинг, виробництво, фінанси, інвестиції, ризик-менеджмент тощо).

Завдання науки (дисципліни):

  • сформувати систематизовані уявлення щодо аналітичних моделей та методів для управління підприємством;
  • розвинути компетенції щодо аналітико-інструментальних засобів для підтримки прийняття управлінських рішень в межах окремих функціональних підсистем підприємства (маркетинг, виробництво, фінанси, інвестиції, ризик-менеджмент тощо);
  • поглибити знання стосовно аналітичних інструментів для підтримки прийняття управлінських рішень на основі теорії імовірностей;
  • ознайомити з новітніми аналітичними моделями та методами для управління підприємством на основі інтервального аналізу і теорії нечітких множин.

Результати навчання. В результаті вивчення науки (дисципліни) студент повинен:

  • знати традиційні й новітні аналітичні моделі та методи для підтримки прийняття управлінських рішень в межах функціональних підсистем підприємства;
  • вміти ефективно використовувати аналітичні моделі та методи в межах управління діяльністю підприємства.
Остання редакція: 07.04.16

Публікаціі з предмету

  • Аналітичні моделі та методи в економіці підприємства 051 (67.7 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Аналітичні моделі та методи в економіці підприємства» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Економіка підприємства»17 Грудня 2018 р.
  • Аналітичні методи та моделі в економіці підприємства (119 KB)паспорт з навчальної дисципліни «Аналітичні методи та моделі в економіці підприємства»07 Вересня 2017 р.