Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кафедра міжнародної торгівлі і маркетингу

Перша і єдина в Україні на сьогодні кафедра міжнародної торгівлі, яка створена у 2005 році, є випускаючою та забезпечує підготовку фахівців за магістерською програмою «Міжнародна торгівля».

Основними завданнями кафедри є формування професійних компетенцій студентів бакалаврського та магістерського рівнів навчання в сфері міжнародної торгівлі та міжнародного маркетингу; проведення наукових досліджень за такими перспективними напрямами як формування торгових політик країн в умовах функціонування глобальної торгової системі СОТ, розвиток форм та методів комерційної дипломатії, модернізація технологій міжнародної маркетингової діяльності; постійне вдосконалення методики, форм та методів викладання дисциплін; виховання у майбутніх фахівців динамізму, креативності, організованості, чесності та патріотизму.

Історія кафедри

Створення кафедри в 2005 році стало своєрідною констатацією внеску факультету в підготовку фахівців з міжнародної торговельно-маркетингової діяльності в умовах інтеграції країни до глобальної торгової системи СОТ, логічним продовженням інституціонального оформлення наукової та навчально-методичної школи професора Д. Г. Лук’яненка з ключовими напрямами міжнародної економічної активності (економіка, менеджмент, фінанси, торгівля), кроком до подальшої структурної оптимізації факультету в процесі вдосконалення магістерської освіти згідно з критеріями Болонського процесу, визнанням накопиченого досвіду та науково-методичного потенціалу колективу в царині міжнародних торговельно-економічних відносин.

Результати та здобутки кафедри

 • підготовка 800 фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за програмою «Міжнародна торгівля» та понад 500 фахівців за англомовною сертифікатною програмою «Торгова політика та комерційна дипломатія», що була започаткована у 2002 р. з фахівцями Центру торгової політики і права при Карлтонському університеті (м.Оттава, Канада), а згодом розвинута Центром розвитку міжнародної торгівлі, що діє при кафедрі;
 • участь у наукових дослідженнях за між кафедральними темами «Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку» (0101U002948), «Ресурси і моделі глобального економічного розвитку» (0106U004357), «Стратегії національного розвитку в парадигмі глобальної економічної політики» (0111U007630) та чотирма ініціативними науково-дослідними темами з актуальних питань міжнародної торговельно-маркетингової діяльності; за результатами досліджень підготовлено 15 кандидатів економічних наук, члени кафедри стали авторами та співавторами 12 монографій, понад 100 статей, взяли участь у наукових конференціях як в Україні, так і за кордоном;
 • створення науково-методичного забезпечення учбового процесу, сформованого на формування та розвиток загальних та професійних компетенцій в сфері міжнародної торговельно-маркетингової діяльності; розробка між предметного тренінгу «Стратегії та тактики міжнародних торговельно-економічних переговорів» для слухачів магістратури;забезпечення учбового процесу власними підручниками та посібниками на 70%;
 • розвиток студентської науки: функціонування студентського дискусійного клубу; активна діяльність секції «Міжнародна торговельно-маркетингова діяльність» КНЕУ; перемоги у щорічному Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт дисципліни «Світове господарство та міжнародні економічні відносини» у 2014/2015 та 2015/2016 роках; серія спільних публікацій зі студентами статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях;
 • видання з 2004 року двомовного журналу «Міжнародна економічна політика» (Journal of International Economic Policy), що з 2012 року є друкованим органом Інституту глобальної економічної політики університету; журнал включено в перелік наукових фахових видань (Постанова Президії ВАК від 04.07.2006 №1-05/7) та зареєстровано у 12 наукометричних базах даних (Ulrichs WEB, Index Copernicus, EBSCO, InfoBase Index, Advanced Science Index, Cite Factor, Open Academic Journals Index(OAJI), Directory of Open Access Journals (DRJI), World Cat,  Research Bible, Directory of Research Journals Indexing, Scientific Indexing Services, Google Scholar).

Положення про кафедру міжнародної торгівлі і маркетингу

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня
Міжнародна торгівля

Освітній ступінь: бакалавр

Мета науки: формування у студентів розуміння трендів, закономірностей, та механізмів міжнародної торгівлі, аналізу показників її розвитку; знань сучасних форм та методів організації міжнародного обміну товарами, послугами та продуктами інтелектуальної власності, а також сучасного інструментарію регулювання міжнародних торгових процесів

Міжнародний маркетинг

Освітній ступінь: бакалавр

Мета науки: надання студентам системи теоретичних знань і практичних навичок у галузі міжнародного маркетингу.

Завдання науки: сформувати у студентів комплекс компетенцій, достатніх для початку роботи за фахом на первинних посадах під керівництвом досвідчених професіоналів і керівників

Економічна дипломатія

Освітній ступінь: бакалавр


Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань та практичних навичок стосовно сучасних моделей, методів, засобів, інструментів, функцій, принципів та особливостей формування системи економічної дипломатії країни в процесі реалізації національних зовнішньоторговельних інтересів держави

Дипломатична та консульска служба

Освітній ступінь: бакалавр

Мета науки:формуванні системи знань стосовно методології реалізації стратегічних завдань зовнішньої політики держави дипломатичними та консульськими службами, зокрема, забезпечення національної безпеки, економічного процвітання, захисту інтересів держави та прав її громадян за кордоном

Управління міжнародними каналами розподілу

Освітнійступінь: бакалавр

Мета науки: формування у студентів розуміння закономірностей, логіки та механізмів створення і функціонування міжнародної системи розподілу, отримання теоретичних знань і набуття практичних навичок щодо організації та методів управління міжнародними каналами розподілу товарів та послуг

Міжнародна торговельна діяльність
Вступ до спеціальності (К-ра Міжнародної торгівлі )
Дисципліни магістерського рівня
Торгова політика та комерційна дипломатія

Освітній ступінь: магістр

Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань та практичних навичок стосовно сучасних моделей, методів та інструментів формування торгової політики та системи комерційної дипломатії країни

Митне регулювання

Освітній ступінь: магістр

Мета науки: формування системи теоретичних знань та практичних навичок стосовно механізмів та інструментів митного та нетарифного регулювання експортно-імпортних операцій, як основи захисту національних економічних інтересів держав

Міжнародна контрактна справа

Освітній ступінь: магістр

Мета науки: формування системи теоретичних знань та практичних навичок стосовно сучасних методів і технологій управління міжнародною контрактною діяльністю, а саме розуміння базових термінів, оволодіння інструментарієм укладення МКС, визначення та обґрунтування основних умов виконання і припинення МКС

Управління міжнародним маркетингом (К-ра міжнародної торгівлі і маркетингу)

Освітній ступінь: магістр

Мета науки: формування системи теоретичних знань та практичних навичок стосовно сучасних моделей, методів і технологій управління  міжнародною маркетинговою   діяльністю   підприємства (організації)

Міжпредметний Тренінг: Стратегії та тактики міжнародних торговельно-економічних переговорів

Тренінг «Стратегії та тактики міжнародних торговельно-економічних переговорів»

Освітній ступінь: магістр

Метою тренінгу є формування комплексу вмінь, навичок і фахових компетенцій щодо ведення дво- та багатосторонніх міжнародних торгово-економічних переговорів, насамперед у форматі переговірного процесу в рамках багатосторонньої торгової системи СОТ, а також комплексу аналітичних, творчих та комунікаційних здібностей, що підвищать конкурентоспроможність випускників на ринку праці

Дисципліна рівня PhD
Глобальна торгова політика

 

Освітній ступінь: докторів філософії PhD

Мета дисципліни:формування практичних навичок і вмінь наукового дослідження глобальної торгової політики на основі набуття знань щодо імперативів, логіки та технологій її створення та реалізації.

Завдання дисципліни:

 • навчити аналізувати стан та виявляти тенденції розвитку міжнародної торгівлі;
 • сформувати розуміння сутності, передумов і логіки, механізмів та методів формування глобальної торгової політики:
 • допомогти усвідомити механізми реалізації національних економічних інтересів у глобальній торговельній системі та передумови виникнення і технології розв’язання торгових суперечок:
 • сприяти усвідомленню сучасного формату інституційного забезпечення глобальної торгової політики та міжнародних торговельно-економічних відносин;
 • озброїти аспірантів знаннями щодо сучасних методів та інструментів глобальної торгової політики, доцільності та визначення ефективності заходів торгової політики країни, а також механізмів застосування торговельних заходів захисту національних ринків, стандартів та технічних бар'єрів, правил визначення походження товарів;
 • сформувати систему знань глобальних правил і норм формування та реалізації торгової політики країни щодо товарів, послуг та прав інтелектуальної власності;
 • сприяти опануванню знаннями сучасних тенденцій і механізмів регіональної торговельної інтеграції в контексті лібералізації глобальних ринків товарів, послуг та прав інтелектуальної власності;
 • сформувати розуміння перспективних та проблемних сфер глобальної торгової політики, що потребують багатосторонньої гармонізації;
 • сприяти формуванню системного підходу до розуміння сутності та взаємозв’язку комерційної дипломатії і глобальної торгової політики;
 • сформувати вміння застосовувати отримані знання у науково-дослідній діяльності, зокрема при аналізі результативності національної торговельної політики та обґрунтуванні напрямів її вдосконалення