Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Проект Erasmus Plus «Удосконалення практико-орієнтованої підготовки викладачів професійної освіти і навчання (ITE-VET)» № 574124-EPP-1-2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP

        

Коротка назва проекту: ITE-VET

Спільний проект

Пріоритет – Розвиток потенціалу вищої освіти

Тривалість проекту: 14жовтня 2016 –  14 жовтня 2018

Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)

Цільова група: викладачі професійної освіти і навчання, вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку викладачів професійної освіти і навчання, та педагогічні працівники системи професійної освіти, які забезпечують практико-орієнтоване навчання

Офіційний сайт проекту:  wiwi.uni.kn/ite-vet

Отримувач гранту: УніверситетКонстанц, Німеччина, www.uni-konstanz.de

Партнерство:

 • Університет Констанц, Німеччина, www.uni-konstanz.de
 • Віденський університет економіки та бізнесу, Австрія, www.wu-wien.ac.at
 • Університет Валенсії, Іспанія, www.uv.es
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна, www.kneu.edu.ua
 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна, www.pu.if.ua
 • Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна, www.lnu.edu.ua
 • Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук, Україна, www.ivet-ua.science
 • Інститут професійних кваліфікацій, Україна, www.ipq.org.ua

Мета та завдання проекту:

Метою проекту є поліпшення економічної ситуації в Україні шляхом удосконалення організації та підвищення якості системи професійної освіти.

Завдання проекту:

 • Подальше визначення структурних проблем системи професійної освіти в Україні, зокрема підготовки викладачів системи професійної освіти, шляхом вивчення та порівняння з країнами ЄС - учасниками проекту особливостейрозробленнянавчальних планів;
 • Підготовка та запровадження в українських університетах – партнерах інноваційних курсів і дидактичних матеріалів, розроблених на основі та відповідно до новітніх теорій навчання;
 • Запровадження нових форм співробітництва між університетом та школами/коледжами й інституціями, що репрезентують роботодавців, а також запровадження нових способів/напрямів набуття майбутніми викладачами раннього професійного досвіду поза межами університетських аудиторій з метою кращого задоволення потреб економіки та підвищення ефективності підготовки студентів до їхньої майбутньої трудової діяльності в якості викладачів професійної освіти.

Виконавці проекту:

·   Цимбалюк Світлана Олексіївна, декан факультету управління персоналом, соціології та психології, д.е.н.;

·   Артюшина Марина Віталіївна, професор кафедри педагогіки та психології, д.пед.н.;

·   Саркісова Оксана Юріївна, доцент кафедри педагогіки та психології, к.пед.н.;

·   Корват Лариса Володимирівна, доцент кафедри педагогіки та психології, к.психол.н.;

·   Шкода Тетяна Никодимівна, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, к.е.н..

Напрями діяльності за проектом:

 • Аналіз системи підготовки викладачів професійної освіти й системи професійної освіти та з’ясування їхніх потреб.
 • Запровадження педагогічного досвіду країн ЄС в сучасну систему педагогічної освіти.
 • Перегляд програм дисциплін і навчальних планів (педагогічної частини).
 • Запровадження нових форм практико-орієнтованого навчання.
 • Підвищення поінформованості, розповсюдження та використання результатів.
 • Координація та організація впровадження проекту.
 • Менеджмент та підтвердження якості.

Очікувані результати:

  I.  Проаналізовано систему підготовки викладачів професійної освіти й систему професійної освіти та з’ясовано їхні потреби.

 II.  Запроваджено педагогічний досвідкраїн ЄС у сучасну систему педагогічної освіти.

 III. Переглянутопрограми дисциплін і навчальні плани (педагогічну частину).

IV. Запроваджено нові форми практично-орієнтованого навчання.

V.  Підвищено поінформованість, здійснено розповсюдження та використано результати.

VI. Скоординовано та організовано впровадження проекту.

VII. Здійснено менеджмент та підтвердження якості.

Координатор проекту від України:

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана,www.kneu.edu.ua

РЕЗУЛЬТАТИ:

SURVEY FINDINGS OF STUDYING THE TRAINING QUALITY OF COLLEGE GRADUATES (SPECIALISTS)

Curriculum Vocational Education (Economics) Bachelor 2017 Eng.pdf

Curriculum Vocational Education (Economics) Bachelor 2017 Ukr.pdf

Draft_Master Program_ Economic and Business Education (Vocational Education)_KNEU

Curriculum Economic and Business Education (Vocational Education)_KNEU_2018

Catalogue of psychological and pedagogical disciplines Educational-professional program «Vocational education (Economics)

 

Матеріали круглого столу "Практико-орієнтована підготовка викладачів професійної освіти і навчання":

Проект ITE-VET

Програма круглого столу ITE-VET КНЕУ 06.06.2018

Модернізація навчальних планів підготовки педагогів

Виклики професійній освіті

Практична підготовка педагогів

Спеціалізація Економічна та бізнес-освіта

Професійна освіта в Іспанії

Стан і перспективи практико-орієнтованої підготовки викладачів

Створення офісу Омбудсмена

Формування підприємницьких компетентностей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остання редакція: 07.09.18