Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Онікієнко Надія Володимирівна

Кафедра:Кафедра менеджменту
Посада:асистент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Біографія:

Сфера професійних інтересів.

Сфера професійних інтересів включає: менеджмент, розвиток системного мислення, теорія організації, антикризове управління організацією

Освіта:

2009 р. - закінчила Херсонський національний технічний університет, факультет міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу. Здобула кваліфікацію магістра (диплом з відзнакою).

2018 р. - закінчила аспірантуру Херсонського національного технічного університету з відривом від виробництва зі спеціальності 08.00.04 - "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Досвід професійної діяльності: 

2009р. - 2016 р.- державний службовець (Головне управління Державної казначейської служби України у Херсонській області).

2016 р. - 2017 р. - викладач-стажист на факультеті міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу ХНТУ.

З вересня 2022 р. працює в Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана  -  асистент кафедри менеджменту.

Викладацька діяльність

Дисципліни: менеджмент, розвиток системного мислення

Монографії:

1. Ресурси розвитку регіону: фінансові аспекти: колективна монографія / [Під наук. ред. д.е.н., професора М.А. Коваленка]. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2016. – 208 с. Особистий внесок: розділ 3.3 «Механізм та інструменти державної підтримки переробних підприємств». – С. 112-125.

2. Фінансові інновації і шляхи підвищення компетентностей фахівців з фінансів: монографія / [Під наук. ред. д.е.н., професора М.А. Коваленка]. – Херсон: ХНТУ, 2017. – 138 с. Особистий внесок: розділ 2.2 «Інструменти державної підтримки переробних підприємств». – С. 46-57

3. Фінансова система України: інтеграційні процеси та виклики сучасності: монографія / [Під наук. ред. д.е.н., професора Л.П. Сідельникової]. – Херсон: ХНТУ, 2017. – 274 с. Особистий внесок: розділ 2.2 «Чинники впливу на фінансовий стан переробних підприємств». – С. 155-171

Статті у наукових фахових виданнях:

4. Онікієнко Н.В. Проблематика бюджетного забезпечення інноваційного розвитку переробних підприємств  // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання. – Випуск №9. Лютий 2016 р. – С. 375-379

5. Сідельникова Л.П., Онікієнко Н.В. Фіскальні інструменти державного регулювання господарської діяльності в умовах євроінтеграції // Причорноморські економічні студії: Науковий журнал. – Одеса, 2017. – Випуск 18. – С. 187-191.

6. Коваленко М.А. Онікієнко Н.В. Міжнародна фінансова підтримка підприємств агропромислового бізнесу // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: Науковий журнал. – КНТЕУ, Київ. -  №1, 2018. С.61-72

7. Онікієнко Н.В. Шляхи підвищення ефективності управління переробними підприємствами в умовах війни. Збірник наукових праць "Вчені записки". 2023. № 32(3). Ст.129-138

Статті у зарубіжних виданнях:

8. Nadezhda Onikienko. Territorially-oriented model of management of processing enterprises of Ukraine  // Baltic Journal of Economic Studies - Vol. 3 (2017) No. 4 SEPTEMBER. Riga 2017 – Р. 185-190, Web of Science DOI

10.30525/2256-0742/2017-3-4-185-190

Публікації в інших виданнях:

            9. Онікієнко Н.В. Казначейське обслуговування підприємств, які потребують бюджетної підтримки, в умовах фіскальної децентралізації бюджетних повноважень // Збірник статей і тез студентів і молодих вчених «Фінансові дослідження». Випуск 18 -  Херсон: ХНТУ 2015 – ст. 29-32

            10. Онікієнко Н.В. Державна підтримка розвитку переробних підприємств і процеси Євроінтеграції Збірник статей і тез студентів і молодих вчених «Фінансові дослідження». Випуск 20 -  Херсон: ХНТУ 2016 – ст. 172-174

Матеріали наукових конференцій

            11.  Онікієнко Н.В. Бюджетна підтримка переробних підприємств як  необхідний інструмент модернізації промисловості України // Тези у збірнику наукових праць International Scientific Conference  «Modernization of socio-economic systems: the new economic conditions» September 28th 2016/ Part II/ Kielce 2016. С. 94-97

            12. Онікієнко Н.В. Переробна промисловість в економічній системі держави // Тези у збірнику тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Економічні проблеми сучасності та стратегії інноваційного розвитку економіки – ч.1» - Львів: 18-19 березня 2016 року. С. – 109-111

            13. Онікієнко Н.В. Бюджетне законодавство як необхідний інструмент державної підтримки переробних підприємств // Тези у збірнику міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Модернізація економіки:виклики і можливості економічного зростання».  – Київ: 15лютого 2017 року. С. - 73-76

            14. Онікієнко Н.В. Бюджетно-податкові стимули розвитку переробних підприємств в умовах євроінтеграції // Тези у збірнику VIII науково-практичної інтернет-конференції«Трансформація фіскальної політики України в умовах євроінтеграції». -  Ірпінь: 1-15 грудня 2016 року. С. – 112-114

            15. Онікієнко Н.В. Фактори зовнішнього середовища переробних підприємств // Тези у збірнику міжнародної науково-практичної конференції «Наукові підходи до модернізації економіки та системи управління» - Київ: 15-16 грудня 2017 року. С. 106-109

            16. Онікієнко Н.В. Міжнародна допомога у системі розвитку суб’єктів господарювання регіону // Тези у збірнику І Всеукраїнської дослідницької інтернет-конференції «Розвиток фінансів, банківської справи та страхування в Україні та світі» - Київ: 20 вересня 2018 року. С. 52-54

            17. Онікієнко Н.В. Державне регулювання діяльності підприємств агропромислового комплексу // Тези у збірнику ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного    сектора    економіки   в   умовах   інтеграційних процесів». – Харків:25 жовтня 2018 року. С. 92-95

           18. Онікієнко Н.В. Нові ефективні методи менеджменту в умовах високих ризиків // Тези у збірнику VI Міжнародної  науково-практичної конференції "Стратегічні імперативи сучасного менеджменту". м.Київ: 21 жовтня  2022 р. C 65-69 

          19. Онікієнко Надія. Управління інноваційним розвитком переробних підприємств. Збірник матеріалів  Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Стратегія Бізнесу:  українські реалії та можливості конвергенції з ЄС". - К.: КНЕУ, 2023 р., с. 49-54

          Стажування / підвищення кваліфікації

ТОВ "Академія цифрового розвитку", курс "Цифрові інструменти Google для освіти". Свідоцтво про підвищення кваліфікації № GDTFE-08-Б-04468 від 19.03.2023 року  (06.03-19.03.2023).

ТОВ "Академія цифрового розвитку", вебінар "Рішення Google for education". Свідоцтво №ЦІРАОПД-5874 від 13.02.2023 року.

Хайльбронський університет, проєкт HHN-DITO II,  за підтримки DAAD програми „Ukraine Digital“ курси англійської мови (з 04.09.2023 - 26.11.2023)