Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Шатілова Олена Володимирівна

Кафедра:Кафедра менеджменту
Посада:доцент
Вчене звання:доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Стаж роботи:16 років
Біографія:

Сфера професійних інтересів:

Управління організацією в епоху цифрової трансформації економіки; сталий розвиток організації; стратегічне управління організацією; антикризове управління організацією, розвиток теорії організації.

Освіта:

2005 р. - закінчила «Київський національний економічний університет» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту організацій (диплом з відзнакою КВ № 28105158).
2014 р. - захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Управління стратегічною гнучкістю підприємства» за спеціальністю 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" у ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" (диплом ДК № 021952).
2016 р. - присвоєно вчене звання доцента по кафедрі менеджменту ДВНЗ "Київський національний економічних університет імені Вадима Гетьмана" (атестат АД № 000008).

Досвід викладацької та практичної роботи:

2003 р. розпочала трудову діяльність. Працювала на посаді економіста у ВАТ "Український інститут по проектуванню об’єктів газової промисловості «Укргазпроект", на посаді менеджера з реклами у ТОВ "Укрполіграфія" та на посаді менеджера у ТОВ "Мобіл-2 Україна"
2006 р. - по теперішній час працює в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана на посаді доцента кафедри менеджменту. 
2021 р. - по теперішній час - експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю: 073 “Менеджмент” 

Викладацька діяльність:

Фундатор і співрозробник навчальних дисциплін на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти: "Теорія організації", "Organization Theory", "Антикризове управління організацією", а також навчальних дисциплін на другому (магістерському) рівні вищої освіти: "Антикризовий менеджмент", “Управління антикризовою діяльністю підприємства” та "Управління власністю"
Співрозробник методичних рекомендацій з виконання кваліфікаційних бакалаврських робіт, курсових робіт з “Теорії організації” і “Менеджменту”, а також програм виробничої та переддипломної практик для здобувачів ОПП "Менеджмент бізнес-організацій" на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент"
Розробник дистанційних курсів на платформі MOODLE: "Теорія організації", "Organization Theory",  "Антикризове управління організацією", "Управління антикризовою діяльністю підприємства", "Антикризовий менеджмент"

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір: 

2021 р. - свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний письмовий твір наукового характеру «Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної бакалаврської роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент бізнес-організацій» (свідоцтво № 104194, ДП «Український інститут інтелектуальної власності»)
2021 р. - свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний письмовий твір наукового характеру «Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Теорія організацій» (свідоцтво № 104193, ДП «Український інститут інтелектуальної власності»)
2021 р. - свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір наукового характеру «Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» (свідоцтво № 104801, ДП «Український інститут інтелектуальної власності»)
2021 р. - свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір наукового характеру «Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні «Менеджмент бізнес-організацій» спеціальність 073 «Менеджмент», галузь знань 07 «Управління та адміністрування» (свідоцтво № 107154, ДП «Український інститут інтелектуальної власності»)
2021 р. - свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір наукового характеру «Програма організації та проведення переддипломної практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент бізнес-організацій» (свідоцтво № 107153, ДП «Український інститут інтелектуальної власності»)
2021 р. - свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір наукового характеру «Програма організації та проведення виробничої практики для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент бізнес-організацій» (свідоцтво № 107152, ДП «Український інститут інтелектуальної власності»)
2022 р. - свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір наукового характеру «Освітньо-професійна програма «Менеджмент бізнес-організацій» підготовки здобувачів на другому (магістерському) рівні вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування» (свідоцтво № 114093, ДП «Український інститут інтелектуальної власності»)

Організаційна робота:

2010 р. - член оргкомітету міжвузівського конкурсу бізнес-планів "Стартуй у бізнес", що був І етапом Всеукраїнського конкурсу бізнес планів (Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту, Державний комітет підприємництва, Київський молодіжний центр праці, КНЕУ)
2010 р. - член журі відбіркового етапу "Першого чемпіонату КНЕУ по вирішенню бізнес кейсів" серед студентів
2010 - 2013 рр. - куратор студентів 1-го курсу денної форми навчання факультету економіки та управління спец. 6601
2013 - 2014 рр. - координатор профорієнтаційної роботи викладачів кафедри менеджменту серед випускників шкіл та коледжів
2015 - 2019 рр. - координатор з організації та проведення виробничої практики студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти по кафедрі менеджменту
2015 - 2020 рр. - координатор з організації та проведення переддипломної практики студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти по кафедрі менеджменту
2017 - 2020 рр. - голова організаційного комітету і відповідальний секретар галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за спеціальністю "Менеджмент організації"
2018 р. - модератор та співорганізатор круглого столу "Цифрова економіка: можливості, загрози та виклики освіті" (КНЕУ спільно з МОН України та Університетом Сингулярності)
2019 р. - член організаційного комітету Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Стратегія бізнесу: футурологічні виклики»
2020 - 2022 р. - член жюрі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 073 "Менеджмент"
2013 - по теперішній час - член організаційного комітету періодичної Міжнародної науково-практичної конференції "Стратегічні імперативи сучасного менеджменту"
2019 - по теперішній час - куратор здобувачів 1-го курсу ОПП "Менеджмент бізнес-організацій" на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент"

Членство у проектних групах:

2017 - 2020 рр.  - член проектної групи з розробки освітньо-професійної програми "Менеджмент бізнес-організацій" на другому (магістерському) рівні вищої освіти галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент"
2020 - по теперішній час - гарант (керівник проектної групи) освітньо-професійної програми "Менеджмент бізнес-організацій" на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент"

Участь у міжнародних  проектах: 

2021 - 2023 рр. - член проєктної групи проєкту  UTTERLY «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання» Європейського Союзу Еразмус+ з розвитку потенціалу вищої освіти (Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)» № 619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP https://projects.lnu.edu.ua/utterly/)

Участь в атестації наукових кадрів:

2016 р. - офіційний опонент дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Орлової К.Є. на тему: «Механізм адаптації підприємств добувної промисловості до зовнішнього середовища» (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», спеціалізована вчена рада Д.26.002.23)

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на I або II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

2018 р. - керівництво студенткою 5-го курсу, факультету економіки та управління ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», спеціальності 073 «Менеджмент», магістерської програми «Менеджмент малого бізнесу» Когут В.І., переможниці ІІ тура Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Менеджмент організацій» (Диплом І ступеня)
2019 р. голова організаційного комітету та відповідальний секретар галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю  «Менеджмент організації» (КНЕУ) 
2020 р. - голова організаційного комітету та відповідальний секретар галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю  «Менеджмент організації» (КНЕУ) 
2020 р. - керівництво студентом ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» Вініченко І.Ю., переможця ІІ тура Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за спеціальністю «Менеджмент організацій» (Диплом І ступеня) 
2021 р. - Керівництво студентом ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Вініченко І.Ю., переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент» (Диплом І ступеня) 
2021 р. - Член журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент» (КНУТД) 
2021 р. - керівництво студентом ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Шишуком Н.О., переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціалізації «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності» (Диплом І ступеня) 
2022 р. - керівництво студентом ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Сінькевич С.О., переможниці ІІ туру Всеукраїнського конкурсу кваліфікаційних робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент» за спеціалізацією “Менеджмент бізнес-структур” (Диплом І ступеня) 
2022 р. - член журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських кваліфікаційних робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент» (КНУТД) 
2022 р. - керівництво студентом ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Яковенко М.В., переможниці Всеукраїнського конкурсу наукових робіт «Інновації для відновлення України: погляд молоді» (Диплом ІІ ступеня) 
2022 р. - керівництво студентом ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Яковенко М.В., переможниці Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Управлінські, соціальні та поведінкові науки у реалізації засад сталого розвитку» (Диплом І ступеня) 

Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/групою:

2010 - 2013 рр. - куратор студентів 1-го курсу денної форми навчання факультету економіки та управління спец. 6601
2019 р. - по теперішній час - куратор здобувачів 1-го курсу ОПП "Менеджмент бізнес-організацій" на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент"

Консультування установ, підприємств, організацій:

2018 р. - експерт модулю «Бізнес-лідерство» у ІІ етапі тренінгового курсу освітнього проекту "Відповідальне лідерство – шлях до успіху" для лідерів Дитячого парламенту Дарницького району м. Києва (КНЕУ, МОН України)
2019 р. - експерт модулю «Лідерство та командотворення» освітнього проекту «Відповідальне лідерство – шлях до успіху» (Студентська академічна рада ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», ГО «МООЛМС «МОЛОДЬ – МАЙБУТНЄ НАЦІЇ», Міністерство освіти та науки України)
2016 р. - по теперішній час - тренер «Школи економіки та управління» в рамках реалізацію проекту з профорієнтаційної діяльності серед школярів старших класів КНЕУ
2018 р. - по теперішній час - консультування керівництва ПП «Арістей» (м. Київ), з питань підвищення ефективності діяльності та налагодження партнерської взаємодії

Участь у професійних об'єднаннях:

2018 р. - по теперішній час - асоціований член Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (свідоцтво № 415)

Підвищення кваліфікації:

2015 р. - Academic society of Michal Baludansky, Advanced Training in the field of International Economics, Marketing and Management “Capabilities and PerspectiveTrends in Ukrainian Business on the European Market”, Certificate № 98-11/15
2017 р. - Інститут післядипломної освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», «Дистанційні технології в освітньому просторі університету», свідоцтво про підвищення кваліфікації № 12СС02070884 / 053178-17
2019 р. - Інститут післядипломної освіти ДВНЗ "Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана", "Сучасні інформаційно-комунікаційні технології та їх використання в навчальному процесі економічного університету", свідоцтво про підвищення кваліфікації № 12СС02070884 / 069606-19
2021 р. - НАЗЯВО, Prometheus, курс "Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг", сертифікат
2021 р. - ЛНУ ім. І. Франка, Інститут вищої освіти НАПН України,  тренінг «Стратегія та модель Центру вдосконалення викладання" з підвищення кваліфікації в рамках реалізації проєкту Erasmus+ KA2 CBHE «Центри сертифікації викладачів: інноваційні підходи до досконалості викладання (UTTERLY)», сертифікат, 1 кредит ЄКТС (30 год.)
2022 р. - ТОВ “Мокко”, тренінг-курс "Менеджмент у digital-агенції", сертифікат, 1 кредит ЄКТС (30 год)
2022 р. - МОН України, ЛНУ ім. І. Франка, програма «Вдосконалення викладацької майстерності» за модулем та «Педагогічна інноватика. Професійний (науковий) бренд викладача, сертифікат СВ № 0195-2022, 1,5 кредити ЄКТС (45 год.)
2022 р. -  МОН України, ЛНУ ім. І. Франка, програма «Вдосконалення викладацької майстерності» за модулем та «Інформаційні технології в освітньому процесі», сертифікат СВ № 0132-2022, 1,5 кредити ЄКТС (45 год.)
2022 р. МОН України, ЛНУ ім. І. Франка, програма «Вдосконалення викладацької майстерності» за модулем «Soft Skills компетенції викладача вищої освіти», сертифікат СВ № 0038-2022, 1 кредит ЄКТС (30 год.)
2022 р. - VIVO International, online workshop "Basics of Trauma, Psychological First Aid and Interventions to Strengthen Resilience", Certificate of Attendance, 0,14 кредитів ЄКТС (4 год.)
2022 р. - Deutscher Akademischer Austauschdienst German Academic Exchange Service, Hochschule Heilbronn, online Sprachkurs "Deutsch als Fremdsprache A1", Teilnahmebescheinigung,  0,67 кредитів ЄКТС (20 год.)
2022 р. - Deutscher Akademischer Austauschdienst German Academic Exchange Service, Heilbronn University of Applied Sciences, language course "English B2", Certificate of Participation, 1 кредит ЄКТС (30 год.)

Атестації:

2007 р. - атестація щодо володіння англійською мовою (British Council Teaching Centre Kyiv. Business English Certificate Vantage (Level B2), ESOL Examinations. University of Cambridge, UK
2018 р. - атестація щодо володіння державною мовою (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, посвідчення про вільне володіння державною мовою

 

Наукові профілі

 

Факультативне вивчення навчальних дисциплін

 
курс Moodle: 13 - ФВ - Теорія організації - Шатілова О.В. - OPTL1126
курс Moodle: 13 - ФВ - Антикризове управління організацією - Шатілова - OTPL1186