Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Гальперіна Любов Павлівна

Кафедра: Кафедра міжнародного менеджменту
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 21 рік
Біографія:

З відзнакою закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Навчалась в аспірантурі Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, де  захистила кандидатську дисертацію на тему «Соціальне ринкове господарство Німеччини: досвід трансформації східних земель» за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.

 

Вчене звання доцента кафедри міжнародного бізнесу присвоєно в 2006 р. Вчене звання професора кафедри міжнародного менеджменту - в 2015 р.

 

Працювала в наукових установах (Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України) та на умовах сумісництва - в ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Дипломатичній академії України при Міністерстві закордонних справ України та ВНЗ  ІV рівня акредитації, у тому числі в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (КНЕУ).

 

З 2012 р. основне місце роботи – кафедра міжнародного менеджменту КНЕУ.

 

З 2017 р. – гарант, керівник проєктної групи з розробки освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» галузь знань  29 «Міжнародні відносини» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

 

Ініціювала створення та була першим директором Інституту досліджень сучасного Китаю імені Бориса Курца КНЕУ.

 

Наукові інтереси полягають у дослідженні актуальних фундаментальних та прикладних міждисциплінарних питань міжнародних економічних відносин; міжнародного менеджменту; глобальних засад сталого розвитку сучасного суспільства, економіки Китаю.

 

Здійснювала керівництво та була відповідальним виконавцем понад 25 науково-дослідних розробок на замовлення міністерств і відомств України, вітчизняних та зарубіжних компаній. Співавтор національних доповідей, стратегій реформування секторів економіки, планів дій, методик, нормативів, впроваджених на загальнодержавному та галузевому рівні. Брала участь у якості експерта та тренера у програмі Секторальної Бюджетної Підтримки Європейської Комісії.

 

Автор більше 120 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.

 

Підготувала 6 кандидатів економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини:

Киян Є.М. «Глобальна координація стратегій економічного розвитку» (2021 р.).

Аслонова С.К. «Конвергенція енергетичних ринків країн ЄС» (2019 р.).

Гончаревич Л.Г. «Гармонізація податкової системи до вимог ЄС в контексті міжнародної конкурентоспроможності» (2011 р.).

Гріценко Х.В. «Фінансове регулювання відкритої економіки в умовах глобальних ризиків» (2011 р.);

Лисецька Н.М.  «Формування інноваційної інфраструктури в системі інструментів міжнародної конкурентоспроможності України» (2010 р.);

Крайчак Є.В. «Управління державним зовнішнім боргом України» (2010 р.);

 

Впровадила у навчальний процес факультету міжнародної економіки і менеджменту он-лайн платформу з використанням комп’ютерних ділових ігор.

 

Пройшла стажування в Spring school “Transfer of Technologies and Innovations: European and Ukrainian Experience” in the context of Jean Monnet 611679-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE "European Experience in Technology Transfer for Ukrainian Universities"/ EXTECH CONDUCTED AT LVIV POLYTECHNIC NATIONAL UNIVERSITY, LVIV, UKRAINE MARCH 3RD - MARCH 11TH, 2021 (сертифікат), в Університеті імені Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс), сертифікат № 5KV-1835, «Європейські університети та їх внесок у формування і розвиток особистості і суспільства в ХХІ столітті», 16.06.2018, в Інституті підвищення кваліфікації у галузі дистанційних освітніх технологій КНЕУ (м. Київ, 2016). Отримала сертифікат провідного аудитора Energy Management Systems Auditor / Lider Auditor Training Course (Based on ISO 50001:2011 Standard) (Bureau Veritas, м. Київ, 2013). Пройшла тренінги «Модель європейського регіонального розвитку» (фонду Жана Моне, що реалізуються на базі КНЕУ за підтримки Європейської Комісії  (м. Київ, 2013), «Розробка та впровадження системи енергоменеджменту (СЕнМ) відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001» (м. Київ, 2013–2014), стажування в Дипломатичній академії України при Міністерстві закордонних справ України (м. Київ, 2013).