Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Наукова школа маркетингу КНЕУ

Українська школа маркетингу розвивалась і зміцнювалась протягом десятиріч на базі національних закладів вищої освіти України, провідне місце серед яких посідає кафедра маркетингу Київського національного економічного університет уімені Вадима Гетьмана.

Витоки формування школи маркетингу КНЕУ сягають ще початку ХХ ст., коли було створено Київські Вищі комерційні курси, а потім Київський комерційний інститут (в подальшому - Київський інститут народного господарства ім. Д.С, Коротченка, Київський державний економічний університет, а нині - Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана). Фахова підготовка випускників надавала їм можливість займатися торговельно-промисловою діяльністю, забезпечувала уміння налагоджувати партнерські та ділові стосунки. Це була історична передумова виникнення теорії і практики сучасного маркетингу.

Маркетинг як окремий напрям бізнес-діяльності та наукових досліджень з'явився в Україні наприкінці 1980-х рр. Здобуття Україною незалежності та активний перехід до ринкових відносин зумовили необхідність реформування її економіки. Цей період розвитку країни і суспільства ознаменувався істотними соціально-економічними перетвореннями і вагомими трансформаційними процесами. 

Першим вищим навчальним державним закладом України, в якому почали викладати маркетинг відповідно до робочої навчальної програми, затвердженої Міністерством освіти та науки України, є Київський національний економічний університет, який став фундатором розвитку вітчизняної маркетингової науки і практики.

Становлення наукової школи маркетингу пов’язане з іменами засновників і перших завідувачів кафедри (на той час - кафедри економіки матеріально-технічного постачання) к.е.н., проф. Антона Федоровича ПАСТУХОВА та к.е.н., доц. Анатолія Олексійовича ГЕСЯ. За умов планової системи господарювання в країні особлива увага приділялася підтриманню на належному рівні та збільшенню обсягів виробництва, що було можливим лише за умови безперебійного надходження на підприємства різних галузей народного господарства необхідних матеріальних ресурсів. Це потребувало високого рівня організації й управління сферою матеріально-технічного постачання. У цей час кафедра готувала фахівці, які здатні були вирішувати ці питання як на рівні великих промислових підприємств, постачальницько-збутових організацій, так і на рівні державних органів управління системи Держплану.

З набуттям Україною незалежності та активним впровадженням ринкових механізмів господарювання постала об’єктивна необхідність реформування її народного господарства. Країна гостро потребувала кваліфікованих фахівців, здатних працювати в умовах ринкової нестабільності, які повинні поєднувати загальноекономічні знання зі здатністю їх творчого застосування задля вирішення широкого кола задач управлінського характеру. Фактично йшлося про створення на підприємствах нових управлінських структур, зорієнтованих на задоволення потреб споживачів в умовах вільної конкуренції. Такою новою філософією ведення бізнесу виступив маркетинг.

І кафедра взялася за вирішення такого складного завдання, здійснивши перший набір на спеціальність «Маркетинг» вже у 1992 році. У надзвичайно стислі терміни були розроблені принципово нові робочі програми навчальних дисциплін, аналогів яким на той час не існувало у вітчизняній вищій школі, запроваджені нові підходи та методи їх викладання, які відповідали особливостям фахового спрямування майбутніх маркетологів.

Усі ці завдання колектив кафедри успішно виконав, перетворившись на колиску вітчизняного маркетингу. За цей час було підготовлено тисячі випускників, які працюють у різних сферах вітчизняної економіки, піклуючись про задоволення потреб споживачів і будуючи клієнт-орієнтовані системи управління підприємствами, установами, організаціями. Це сприяло піднесенню іміджу та визнанню вагомих здобутків не лише школи маркетингу КНЕУ, а й вітчизняного маркетингу загалом. 

Фундатором наукової школи маркетингу в Україні був завідувач кафедри маркетингу (з 1981 по 2016 рр.), Герой України, академік Академії педагогічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Київського національного економічного університета імені Вадима Гетьмана (1984 - 2016 рр.) доктор економічних наук, професор Анатолій Федорович ПАВЛЕНКО (1940 - 2016), автор багатьох підручників з теорії і практики маркетингу. Науковець приділив особливу увагу розвитку концепції маркетингу ще наприкінці 1980-х років та очолив період активного розвитку вітчизняної наукової школи маркетингу КНЕУ. Під його керівництвом було підготовлено цілий ряд відомих в Україні і за кордоном вчених-маркетологів. У 1993 р. доцент кафедри Наталія Володимирівна Куденко (в подальшому - доктор економічних наук, професор) захистила першу в Україні кандидатську дисертацію з тематики маркетингового управління підприємствами.

Знаковим для активного розвитку наукової школи маркетингу стало заснування в 1997 році з ініціативи та за акивної участі провідних науковців кафедри на базі КНЕУ Всеукраїнської громадської організацї «Українська асоціація маркетингу»Першим Президентом ГО "УАМ" став завідувач кафедри маркетингу КНЕУ д.е.н., професор А.Ф. Павленко. 

Вагомий внесок у розвиток вітчизняної теорії і практики маркетингу було здійснено такими представниками кафедри, як д.е.н, проф. Анатолій Волдимирович Войчак, засновник нового на той час наукового напряму "Маркетинговий менеджмент"; д.е.н, проф. Н.В. Куденко, яка була провідним ученим з питань стратегічного маркетингу; к.е.н., проф. Віктор Якович Кардаш, засновник наукового напряму системного забезпечення якості продукції, підвищення ефективності маркетингової товарної політики підприємств, інноваційного маркетингу; к.е.н., доц. Тамара Іванівна Лук’янець, яка досліджувала питання маркетингової політики комунікацій та рекламного менеджменту; к.е.н., доц. Микола Георгійович Гребньов, знаний учений з питань теорії і практики маркетингу; к.т.н., доц. Володимир Іванович Мотяжев, провідний учений кафедри з питань товарознавства; к.т.н., доц. Віктор Матвійович Мальченко, фахівець і розробник теорії маркетингу послуг в Україні.

У 2005 році колектив кафедри маркетингу було нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України

Вагомим підтвердженням значного наукового доробку представників школи маркетингу КНЕУ слугувало присудження колективу авторів кафедри у складі професорів А.Ф. Павленка, А.В. Войчака і В.Я. Кардаша Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року за цикл підручників з маркетингу, виданих за період 1997-2006 рр. Це були перші україномовні видання з маркетингової тематики, що виступили основою для подальших навчально-методичних публікацій інших вітчизняних учених та розвитку маркетингу в Україні.

Сучасний маркетинг є ключовою парадигмою здійснення підприємницької діяльності в умовах динамічного ринкового середовища, зорієнтованою на усебічне задоволення споживчих потреб на основі створення ланцюгів споживчої цінності і підвищення рівня їх лояльності. У рамках його використання формується потужний аналітичний базис для прийняття різнопланових управлінських рішень у насиченому інформаційному полі діяльності підприємства. Ключова увага приділяється питанням посиленню клієнт-орієнтованості бізнесу, встановленню партнерських стосунків, розвитку маркетингу послуг та ін. Українські вчені приділяють значну увагу актуальним питанням розвитку маркетингової концепції та здійснюють вагомий внесок на рівні міжнародної наукової спільноти з урахуванням особливостей вітчизняного економічного сьогодення. 

Наукова школа маретингу КНЕУ має власний фундаментальний підхід до дослідження відповідних теоретичних і прикладних питань, який становить базис для практичної апробації маркетингових стратегічних рішень в економіці України. Подальші напрямки наукової діяльності грунтуються на необхідності імплементації і пристосування інструментів маркетингового менеджменту до умов розвитку національної економіки. На порядку денному проведення фундаментальних і прикладних досліджень у сфері маркетингу, в тому числі й міждисциплінарних, що відповідають сучасному рівню наукових розробок у даній галузі.

Тому в 2011 р. рішенням Вченої ради Університету було засновано Інститут маркетингуДиректором Інституту є к.е.н, проф. Володимир Петрович Пилипчук. Метою діяльності Інститутом маркетингу є організація і проведення наукових досліджень і здійснення наукової діяльності в галузі маркетингу, розроблення науково-практичних рекомендацій щодо забезпечення високої конкурентоспроможності вітчизняних підприємств і організацій, провадження інноваційної діяльності. Інститут здійснює наукові дослідження та розробки, забезпечує умови для поглибленої наукової та науково-технічної підготовки фахівців з маркетингу відповідно до пріоритетних напрямів розвитку його теорії і практики.

З березня 2017 р. кафедру маркетингу очолює доктор економічних наук, професор Андрій Васильович Федорченко.

Визнанням традицій і здобутків наукової школи кафедри маркетингу та вшануванням пам'яті її фундатора стало присудження їй у січні 2018 року імені Анатолія Федоровича Павленка, доктора економічних наук, професора, завідувача кафдери з 1981 по 2016 рр.

Сьогодні наукова школа маркетингу продовжує розвиватись, перебуваючи в постійному пошуку нових ідей для розробки підходів, методик. Її діяльність передбачає свободу творчості кожного: від залучення до наукової роботи обдарованих студентів, аспірантів, до підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. Особлива увага приділяється високому рівню актуальності досліджень, їх відповідності сучасним тенденціям розвитку світової маркетингової теорії і практики. Творче сьогодення наукової школи маркетингу пов’язане з науковими здобутками професорсько-викладацького складу кафедри. Багато його представників широко відомі у вітчизняному освітньому та науковому просторах: д.е.н., проф. О.К. Шафалюк, д.е.н., проф. А.В. Федорченко, д.е.н., проф. Ларіна Я.С., к.е.н., проф. В.П. Пилипчук, д.е.н., доц. Савич О.П., д.е.н., проф. І.Л. Решетнікова, д.е.н., проф. Л.Ф. Романенко, д.е.н., проф. Єранкін О.О.

Плідною є постійна співпраця з ГО «Українська асоціація маркетингу». З 2017 р. Президентом ГО є к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу Ірина Вікторівна Лилик, віце-президентом (з 2021 р.) - завідувач кафедри д.е.н., професор Андрій Васильович Федорченко. Нині ГО "УАМ" об’єднує близько 1000 членів, представників закладів вищої освіти та бізнесу. УАМ бере участь в організації всеукраїнських та міжнародних конференцій і форумів, надає підтримку і консультації при проведенні акредитацій програм з маркетингу. Під егідою УАМ працюють Кваліфікаційний комітет УАМ, завданням якого є розробка кваліфікаційних вимог до маркетологів, Індустріальний Гендерний Комітет з Реклами, Незалежні центри сертифікації. 

До наукової роботи активно залучаються здобувачі освітньо-професійних програм «Маркетинг» на бакалавсрькому і магістерському рівнях вищої освіти. Щорічно проводяться міжнародні студентські конференції, за матеріалами яких публікуються збірники наукових праць студентів і молодих науковців. Студенти спеціальності 075 «Маркетинг» щорічно стають переможцями та призерами Всеукраїнських олімпіад, Всеукраїнських конкурсів студентських наукових і дипломних / кваліфікаційних робіт з маркетингу та інших наукових конкурсів для обдарованої студентської молоді.

Спрямовуючи погляди у майбутнє, можна бути переконаним, що плеяда представників наукової школи вітчизняного маркетингу і надалі успішно працюватиме над перспективними фундаментальними і прикладними дослідженнями в галузі сучасного маркетингу. Їх проявом виступатиме підготовка висококласних маркетологів, що сприятиме як посиленню конкурентоспроможності наукової школи маркетингу в сучасному науковому просторі, так і підвищенню конкурентоспроможності випускників ОПП "Маркетинг" КНЕУ на ринку праці.