Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Цвіткова А.О. Проблеми ідентифікації комерційних і фінансових ризиків вітчизняних підприємств молочної галузі

Цвіткова Анастасія, ФЕ та У, 4 курс, ЕЕП-405

tsvetkova_pr@mail.ru

ПРОБЛЕМИ  ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ ТА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ГАЛУЗІ

Цветкова Анастасия

ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ОТРОСЛИ

Tsvitkova Anastasiya

PROBLEMS IDENTIFYING COMERSIAL AND FINANCIAL RISKS OF DOMESTIC DAIRY INDASTRY

Актуальність.Сучасний нестабільний розвиток Української економіки впливає на діяльність вітчизняних підприємств лише посилюючи ризикованість їх діяльності. Інтеграція України до СОТ посилює конкурентну боротьбу на ринках збуту молочної галузі, що погіршує діяльність вітчизняних підприємств. Тому вітчизняним підприємствам необхідно ідентифікувати комерційні та фінансові ризики, оскільки таким чином вони зможуть знизити рівень впливу негативних факторів.

Постановка проблеми.Метою даної статті є з’ясування основних проблем ідентифікації комерційних та фінансових ризиків на вітчизняних підприємствах молочної галузі.

Результати дослідження. Проблеми, пов’язані з економічними ризиками, вивчалися у роботах багатьох вчених, серед них Вітлінський В.В., Вєрченко П.І.,Балабанов І.Т., Блек Ф., Дункан Р., Лаврушин О.І., Лагоша Б.А., Луман Н., Маркович Г., Мертон Р., Мільнер Б., Найт Ф.Х., Салин В.Н, Самуельсон П., Сенчагов В.К., Фомичев А.Н., Чеботарев С.С., Шоулс М. Вченими були розроблені різноманітні методики, закономірності та принципи управління ризиками.

На  думку А.Рогозіна  ризик – це усвідомлена  небезпека виникнення  в   будь-якій системі небажаної події з певними в часі та просторі наслідками [5].

Комерційний ризик. Виникає в процесі реалізації товарів і послуг. Причини: зниження об’ємів реалізації товарів і послуг у результаті зміни кон’юнктури ринку збуту, підвищення закупівельних цін, непередбачене зниження об’єму закупок, втрати товару в процесі його реалізації. У будь-якій господарській діяльності завжди існує небезпека втрат, що випливає із специфіки тих або інших господарських операцій [4].

Основними видами комерційних ризиків у молочній галузі виступають: взаємовідносини з постачальниками сировини, компаньйонами, контрагентами; якість сировини (через низькі закупівельні ціни головні постачальники, а саме населення часто псують молоко різними видами домішок);  можливість хибного встановлення доцільної стратегічної цінової політики підприємства як на закупівлю сировини так і продаж готової продукції; ризики пов’язані з збутом молочної продукції (труднощі з експортування продукції закордон оскільки термін реалізації дуже короткий і складає 5-14 днів ; недостатня інформованість про конкурентів, постачальників, компаньйонів [2;3].

Під фінансовим ризиком підприємства розуміється ймовірність виникнення несприятливих фінансових наслідків у формі втрати доходу чи капіталу, у ситуації невизначеності умов здійснення його фінансової діяльності [1].Виникає у сфері відносин підприємств з банками та іншими фінансовими інститутамиа також з всіма компаньйонами та контрагентами.

Основними причинами фінансових ризиків у молочній галузі виступають: кредитні – малоперспективна та ризикована діяльність; можливість банкрутства; втрата фінансової стійкості; зниження показників прибутку та рентабельності; втрата платоспроможності.

В низці зазначених вище ризиків з якими кожен день мають справу вітчизняні молокопереробні заводи необхідно встановити пріоритетність  та ідентифікувати їх відповідно до нагальності та значущості.

Для коректної ідентифікації комерційних та фінансових ризиків  необхідно використати найбільш поширені методи [1,4]:

  • метод експертних оцінок;
  • статистичний метод;
  • аналітичний метод;
  • побудова дерева рішень за використанням різних програмних розробок;
  • використання методу аналогій.

Для визначення і оцінки фінансових ризиків необхідно також використовувати такі показники: реінвестування; рентабельності; фінансової стійкості; відхилення всіх показників балансу підприємства;

Висновки.Для того щоб правильно управляти ризиками необхідно спершу ідентифікувати їх. Цей важливий етап як правило упускається у підприємницькій діяльності через брак часу, кваліфікації та інформації.

На основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що для прийняття обґрунтованих рішень, необхідно використовувати різні методи ідентифікації комерційних і фінансових ризиків.

ЛІТЕРАТУРА

1.     ВітлінськийВ.В., ВєрченкоП.І. Аналіз, моделюваннятауправлінняекономічнимризиком: Навч.-метод. посіб. длясамост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2000. – 292 с.

2.     Молочна та молокопереробна промисловість. Україна —2007. Український клуб аграрного бізнесу. – К.: Логос, 2008. – 232 с.

3.     Моніторинг розвитку молока та молочних продуктів України. –К.: Спілка молочних підприємств України, 2009. – 110 с.

4.     Останкова Л.А. Аналіз, моделювання та управління ризиками. Навч. посіб.  / Л.А. Останкова, Н.Ю. Шевченко. – К.: Центр учбової літератури. 2011. – 256 с.

5.     Підлісна О.А. Класифікація і оцінка ризиків: підходи і перспективи / О.А. Підлісна, Ю.В. Тюленєва // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. — Д.: ДНУ, 2009.— Вип. 208 — у 4 т. — Т.1. — С.198 — 207.

6.     Ясновский А. Риски в деятельности предприятия /А.Ясновский//Маркетинг. —2000 . — №6(55). — с. 99-100.

Коментарі до матеріалу можна залишити тут:

http://vk.com/topic-36835937_26263706

Остання редакція: 11.04.12