Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Основи наукових досліджень (каф. Обліку, аналізу і аудиту в АПК)

Викладання дисципліни має на меті забезпечити засвоєння студентами основ методики проведення наукових досліджень з бухгалтерського обліку та контролю, набуття ними навичок самостійного творчого пошуку і ведення

Мета дисципліни— засвоєння основ методології та методики економічних наукових досліджень з бухгалтерського обліку і контролю; ознайомлення з основними поняттями науки, закономірностями та етапами її розвитку, з історією виникнення і розвитку наук «Бухгалтерський облік», «Економічний аналіз» та «Аудит»; набуття студентами елементарних навиків збору та обробки економічної інформації, а також засвоєння методики виконання студентських наукових праць ( рефератів, ессе, курсових робіт з профілюючих дисциплін, доповідей, анотацій наукових статей, рецензій магістерських дипломних робіт тощо); оволодіння методикою і технікою оформлення результатів наукових досліджень.

Завдання дисципліни— використати можливості навчального процесу для ознайомлення студентів з основними поняттями науки, закономірностями та етапами її розвитку; з історією виникнення та удосконалення науки бухгалтерського обліку; допомогти їм у засвоєнні основ методики економічних наукових досліджень, у виборі теми магістерської дипломної роботи та оволодінні методикою і технікою оформлення результатів студентських наукових досліджень.

Остання редакція: 27.05.15

Публікаціі з предмету

  • Основи наукових досліджень зі спеціальності 6.030509 (539 KB)методичні матеріали  щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань  з дисципліни  “Основи наукових досліджень” галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальність 6.030509 “Облік і аудит” спеціалізація “Облік і аудит в АПК”01 Липня 2016 р.
  • Основи наукових досліджень (спеціальності 6509) (109.5 KB)Паспорт дисципліни  “Основи наукових досліджень” для  напряму підготовки 6509 “Облік і аудит” спеціалізація “Облік і аудит в АПК”07 Жовтня 2015 р.