Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Облік і звітність в оподаткуванні (АПК)

Важливість ґрунтовних знань системи оподаткування для облікових працівників не викликає сумнівів, оскільки вміння правильно сплачувати і правильно не сплачувати податки, можливість планування та регулювання їх обсягів є одним з тих показників, який на сьогоднішній день відрізняє висококваліфікованого  спеціаліста з бухгалтерського обліку від простого обліковця.

Наука «Облік і звітність в оподаткуванні» є однією з основних профільних облікових наук для підготовки бакалаврів за фаховим спрямуванням “Облік і аудит”. Вона логічно продовжує науки «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік І» та «Фінансовий облік ІІ», «Звітність підприємств», «Управлінський облік».

Першочергова увага звертається на вивчення законодавчих актів і нормативно-правових документів, що регулюють оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних та фізичних осіб, засвоєння основних принципів організації та ведення податкового обліку, порядок складання та подання податкової звітності підприємств відповідно до чинного законодавства України.

Мета науки– опанування студентами теоретичних та практичних основ ведення податкового обліку на підприємствах, засвоєння порядку обчислення та сплати податків, вивчення методики складання і порядку подання податкової звітності.

Завдання науки– навчити студентів організовувати систему податкового обліку на підприємстві, здійснювати документальне оформлення операцій з нарахування (обчислення) та сплати податків, складати податкові розрахунки та декларації.

Предметом наукиє організація і порядок ведення податкового обліку, методика і техніка складання податкової звітності.

Після опанування науки «Облік і звітність в оподаткуванні» студенти повинні:

знати

-          нормативне регулювання обліку та звітності в оподаткуванні;

-          методику нарахування (обчислення) податків, зборів, обов’язкових платежів, терміни їх сплати;

-          порядок складання і подання податкової звітності за ними,

уміти

-          організовувати податковий облік на підприємстві;

-          складати податкові декларації (розрахунки) за податками, зборами, обов’язковими платежами.

Вивчення цієї науки передбачає паралельно з лекціями проведення індивідуально-консультативної роботи і модульного контролю, виконання студентами практичних завдань та самостійне опрацювання студентами навчального матеріалу.

Наука спрямована на формування у студентів організаційних, облікових та аналітичних класів професійних знань.

Остання редакція: 28.04.16

Публікаціі з предмету

  • Облік і звітність в оподаткуванні зі спеціальності 6.030509 (516.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки “Облік і звітність в оподаткуванні” галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальність 6.030509 “Облік і аудит” спеціалізація «Облік і аудит в АПК»01 Липня 2016 р.
  • Облік і звітність в оподаткуванні (спеціальність 6.030509) (86 KB)Паспорт науки “Облік і звітність в оподаткуванні” для студентів  напряму підготовки 6509 “Облік і аудит” спеціалізація «Облік і аудит в АПК»07 Жовтня 2015 р.