Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Історія держави і права України

АНОТАЦІЯ КУРСУ ЛЕКЦІЙ
НАУКИ «ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ»
1. Мета опанування науки в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Курс лекцій з науки «Історія держави і права України»  охоплює всю історію становлення української держави від моменту зародження її основних державно-правових інститутів до прийняття чинної Конституції України. У лекціях  відображені також нові підходи до вивчення українського права, що з'явилися у вітчизняній науці за останні роки.
Періодизація  лекційного курсу здійснена у відповідності з основними етапами розвитку держави і права України. Становлення та розвиток вітчизняної держави і права розглядається в руслі всесвітньо-історичного процесу, аналізується специфіка української державності  та правової системи. Особлива  увага  приділена  радянському періоду розвитку держави і права, зумовленого теорією і практикою ленінізму.  
Логічно викладена структура навчального матеріал кореспондує з внутрішнім розподілом матеріалу по розділах у межах двох модулів. Поєднання сформованих традицій лекційного викладання історії держави і права України в вищих навчальних закладах і сучасних пріоритетів методики навчальної підготовки майбутніх юристів з відповідної науки дозволяє акцентувати увагу на найважливіших питаннях кожної теми, узагальнити нормативний матеріал і запропонувати завдання для самостійної роботи.
Метою вивчення науки «Історія держави і права України» є формування у студенів як майбутніх висококваліфікованих спеціалістів необхідного базису знань про визначальні факти, явища, процеси, закономірності і тенденції державно-правового розвитку України з урахуванням конкретного історичного періоду.
Завдання навчальної дисципліни «Історія держави і права України» полягає у набутті студентами теоретичних знань про правову дійсність і розвиток української нації у конкретний історичний період розвитку людської цивілізації.
 
     2.     Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної науки Засвоєння змісту лекційного матеріалу з історії вітчизняної держави і права дозволить створити  основу знань, які студенти отримують у результаті вивчення загально юридичних та галузевих наук. Вона збагатить студентів знанням історичного досвіду, вмінням проникати у сутність і закономірності суспільного процесу, пов’язаного з розвитком таких феноменів як держава і право.
У результаті засвоєння лекційного матеріалу   студенти повинні знати:
— фактичний матеріал про конкретні процеси формування та розвитку державно-правових інститутів і явищ України та їх хронологію в історичному просторі;
— загальні та специфічні закономірності державно-правового розвитку України на певному історичному етапі;
— науково обґрунтовану періодизацію державно-правового розвитку України;
— спільні риси і закономірності історико-правового розвитку правової системи України та інших держав світу;
— роль і значення вивчення історії держави і права України у системі підготовки фахівців з права.
Уміти:
— визначати загальні закономірності виникнення та розвитку держави і права на теренах сучасної України;
 — характеризувати історичні особливості розвитку форми держави України у різні історичні періоди розвитку;
— встановлювати роль і значення історичних пам’яток права України;
— характеризувати систему державних органів управління і правові інститути України за конкретних історичних умов;
— виокремлювати основні тенденції еволюції державного ладу України у конкретний історичний період розвитку;
— розкрити еволюцію ідей українських митців про державу і право та їхню роль у державно - правовому розвитку України;
 — аналізувати процеси розвитку права та державності України через призму їх взаємозв’язку та взаємообумовленості;
— використовувати фундаментальні теоретичні знання з історії держави і права України у якості чинника протидії професійній деформації і активізації форм юридичного мислення.
 
3. Зміст науки  за темами.
Курс лекцій  складається з 11 тем:
1. Предмет, метод та завдання науки «Історія права України»
2. Рабовласницьке право на території Північного Причорномор’я і Приазов’я (середина І тис. до н.е. – V ст. н.е.)
3. Становлення права у східних слов’ян. Право Київської Русі IX – XIV ст.
4. Право на території Південно-Західної Русі в період політичної роздробленості. Правові інститути Галицько-Волинського князівства (XIII – пер. пол. XIV ст.)
5. Право та система судочинства на українських землях Великого князівства Литовського, Польського королівства і Речі Посполитої
6. Право козацько-гетьманської доби др. пол. XVII – XVIII  ст.
7. Кодифікація українського права XVIII – пер. пол. XIX ст. та його основні риси
8. Право України в др. пол. XIX ст. Буржуазні реформи 60-70х років в Росії та їх вплив на суспільний і державний лад України 
9. Джерела та основні риси права на західноукраїнських землях в складі австрійської монархії др. пол. XVIII – поч. XX ст.
10. Право в період державотворчих пошуків в 1917–1922 рр. Правові інститути УНР, Гетьманату П. Скоропадського
11. Радянське право України 1917 – початок 90х років XX ст.
Обраний підхід дозволив охопити весь поліструктурний предмет науки «Історія держави і права України».
Кожна тема супроводжується контрольними питаннями, які полегшують самостійне вивчення програмного матеріалу.
Послідовність викладення і структура курсу дозволяють сформувати цілісне уявлення про основні проблеми державного та правового розвитку України на всіх етапах її розвитку.
Особлива увага приділяється викладенню питань пов'язаних з виникненням правових інститутів, кодифікації законодавства та окремих нормативно-правових атів.
 
4. Викладацький склад:Ієрусалімова І.О., к.ю.н., доцент кафедри теорії та історії держави і права.
 
5.Основна література:
1.       Боярська З.І Історія держави і права України. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. -К.: КНЕУ, 2001.
2.       Заруба В. М. Держава і право Київської та Галицько-Волинської Русі (кінець VIII ст. – початок XIV ст.): Навчальний посібник. – Київ, 2007.
3.       Історія держави і права України: Підручник.У 2-х т./ Ред. В.Я.Тацій. – К.: Ін Юре.т.1-2003.
4.        Історія держави і права України /Навчальний посібник. За ред.: Кузьминець О., Калиновський В., Дігтяр П. Київ: Видавництво Україна, 2000 р.
5.       Історія держави і права України/за ред. В.Г. Гончаренка, - Київ: Вентурі, 1996 р.
6.       Історія держави і права України/Підручник для юридичних вищих навчальних закладів і факультетів.; у 2-х частинах. За ред. А.Й.Рогожина. - Київ: Ін юре, 1996 р.
7.       Історія держави і права України" Хрестоматія для студентів юридичних вузів та факультетів. За ред. О.О. Шевченко. Київ.:Вентурі, 1996 р.
8.       Історія держави і права України. Навчальний посібник. /ред.Кульчицький С.В., Настюк М.Т., Тищик Б.Й. Львів: Світ 1996 р.
9.       Історія держави і права України/за ред. А Й Рогожина. - Ч 1-2. Харьків: Основа, 1993 р.
10.  Конституційні акти України 1917-1920 р.р. - Київ, 1992 р.
11.   История государства и права Украины в вопросах и ответах. Учебное пособие для подготовки к зкзамену. /Музыченко П.П., Долматова Н.И.-Харьков. Юдисей 1999 г.
12.  Історія української конституції / Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Київ. 1993 р.
13.  Хрестоматія з історії держави і права України. У 2-х т. Укладач: В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д. Святоцький. - Київ. 1997 р.

 

Остання редакція: 12.12.15