Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Іноземна (англійська) мова

«Іноземна (англійська) мова» для студентів за напрямом підготовки «Міжнародний бізнес» галузі знань«Міжнародні відносини»

Сучасна підготовка майбутніх фахівців з міжнародного бізнесу спрямована на формування у них професійної компетентності, культури міжнаціональних відносин, розвиток вмінь міжкультурної взаємодії, професійного, ділового та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах; вмінь працювати з іноземними фаховими джерелами.

Загальною метоювикладання та вивчення дисципліни є підготовка конкурентоспроможних фахівців з високим рівнем сформованості критичного мислення і творчих особистостей, спрямованих на професійне самовдосконалення, ефективну комунікацію на іноземній мові у навчальному і професійному оточенні.

Програма навчальної дисципліни розрахована на досягнення рівня володіння мовою РВМ В2 і забезпечує такі спеціальні дисципліни: «Міжнародний бізнес», «Міжнародна економіка», «Міжнародний менеджмент», «Міжнародна торгівля», «Міжнародні фінанси»,«Міжнародний маркетинг», «Міжнародна економічна діяльність України», «Міжнародні фінанси і банківські інститути»,«Міжнародний облік і аудит» тощо.

Зміст програми спрямований на формування професійної комунікативної компетентності, що розглядається як мовна поведінка, яка вимагає набуття лінгвістичної компетенції (мовленнєвих знань та умінь), соціолінгвістичної та прагматичної компетенцій, що є необхідними для виконання завдань, пов’язаних з навчанням і роботою. Значна увага при цьому приділяється формуванню та вдосконаленню володіння різними видами мовленнєвої діяльності, а саме рецепції (сприйманню), продукції, інтеракції та медіації (усній або писемній).

По закінченню курсу студенти повинні вміти:

– читати частково адаптовані тексти за фахом із різною цільовою настановою;

– читати та розуміти в цілому/головні думки тексту за фахом, перекладати їх, користуючись словником;

– вилучати необхідну інформацію та інтерпретувати її у відповідній формі (реферат, анотація, відповіді на запитання до тексту, переказ і т.ін. у письмовій або усній формі);

– використовувати у своїй практичній діяльності інформацію, здобуту у відповідних іншомовних джерелах;

– виступити з короткою доповіддю на задану тематику, додержуючись елементарних правил презентації;

– висловитися за професійною тематикою, використовуючи лінійний послідовний стиль представлення інформації;

– висловлювати свою точку зору, наводячи аргументи «за» і «проти»;

– підтримувати спілкування на теми, що стосуються повсякденного життя, навчання та професійної діяльності, демонструючи достатній ступінь швидкості та спонтанності;

– брати активну участь у обговоренні чи дискусії, наводячи релевантні пояснення, аргументи і коментарі. Оцінювати різні точки зору, альтернативні пропозиції;

– розуміти на слух головні думки складного мовлення за професійною тематикою та нормативне усне мовлення на теми повсякденного життя;

– вирішити проблемні ситуації, які можуть виникнути під час подорожі за кордон;

Остання редакція: 09.11.16