Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансовий контролінг

   Дисципліна “Фінансовий контролінг” входить до складу вибіркових навчальних дисциплін підготовки магістрів зі спеціальності “Фінанси і кредит” за усіма магістерськими програмами та є обов’язковою для магістерської програми «Фінансовий контролінг».

   Предметом вивчення дисципліни є теоретичні засади, методи та інструментарій фінансового контролінгу в бізнесі. Фінансовий контролінг спрямований на інформаційну підтримку та координацію управлінських рішень, що передбачає використання технологій бюджетування, стратегічного планування, управлінського обліку, фінансової діагностики, управління ризиками, фінансової комунікації, внутрішнього консалтингу та  контролю, які в сукупності зорієнтовані на оптимізацію фінансових рішень та максимізацію вартості компанії.

    Метою викладання дисципліни є надання студентам базових знань з питань організації фінансового контролінгу, методів і прийомів інформаційної підтримки, координації та контролю прийняття фінансово-економічних рішень у процесі вивчення дисципліни вирішуються такі основні завдання:

  • з'ясування сутності фінансового контролінгу, його необхідності та функціональних завдань;
  • оволодіння навичками організації фінансового контролінгу, практичного застосування його методів і технологій;
  • набуття навичок стратегічного фінансового контролінгу;
  • оволодіння інструментарієм оперативного фінансового контролінгу;
  • освоєння методичних прийомів трансфертного ціноутворення та контролінгу витрат;
  • освоєння механізмів бюджетування та бюджетного контролю у сфері бізнесу;
  • оволодіння інструментарієм контролінгу поведінки;
  • ознайомлення із сучасними методами фінансової діагностики підприємств та їх рейтингування.

    Вивчення дисципліни передбачає поглиблену практичну підготовку студентів на основі вирішення практично-орієнованих кейсів, аналітичних ситуацій, організації роботи з емпіричними даними у міні-групах.

Остання редакція: 07.10.15

Публікаціі з предмету