Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Банківська статистична звітність

Дисципліна відноситься до циклу дисциплін професійної підготовки магістрів за спеціальністю  «Банківська справа».

Вивчення матеріалу курсу базується на знаннях, здобутих студентами у процесі опанування дисциплін, що вивчались на попередніх навчальних курсах: «Гроші та кредит», «Облік та аудит в банку», «Центральний банк та грошово-кредитна політика», «Банківські операції», «Статистика» та інших дисциплін.

 Мета навчальної дисципліни «Банківська статистична звітність» — формування знань щодо змісту та ролі банківської статистики і фінансової статистик та основ узагальненнямасиву інформації про діяльність банків при формуванні оглядів щодо стану банківської системи України.

Завданняминавчальної дисципліни є довести до студентів розуміння цілі та методичних засад банківської статистики та статистичної звітності; ознайомити студентів з основними показниками, що містяться у формах звітності; формування у студентів системи знань з основ банківської статистики та навичок з узагальнення статистичної звітності банків.

Предметом курсу є діяльність банків щодо підготовки, подання, узагальнення, консолідування статистичної звітності та підготовки, на цій основі, оглядів діяльності банківської системи України.

Компетенціями на формування яких зорієнтована дисципліна «Банківській статистичній звітності» є:

- організовувати процес статистичних спостережень у банку та банківській системі;

- готувати аналітичні записки щодо стану грошово-кредитного ринку;

- проводити статистичні дослідження індикаторів фінансового ринку;

- організовувати процес формування та подання статистичної звітності;

- складати огляди діяльності банків;                          

- розробляти пропозиції щодо вдосконалення статистичної звітності банків та річної звітності НБУ.

Після  вивчення дисципліни студенти повинні знати:

-          концептуальні підходи щодо побудови грошово-кредитної та фінансової статистики в Україні;

-          принципи та правила організації банківської статистичної звітності;

-          структуру, зміст та призначення основних форм банківської статистичної звітності;

-          зміст та призначення фінансової звітності НБУ;

-          науково-методичні підходи щодо консолідації показників банківської статистичної звітності в огляди;

-          розуміти економічну сутність показників статистичної звітності банків, їх місце та роль у розробці грошово-кредитної політики;

а також уміти:

-    заповнювати (складати) будь-які форми банківської статистичної звітності, що їх готують установи комерційних банків та Національного банку України;

-    використовувати дані форм банківської статистичної звітності для аналізу діяльності комерційного банку за певними напрямками банківського бізнесу та для прийняття відповідних управлінських рішень;

-    використовувати дані фінансової звітності, що її складають установи НБУ для оцінки їх діяльності;

-    використовувати дані оглядів для визначення стану банківської системи та реалізації цілей грошово-кредитної політики. 

Остання редакція: 10.05.16

Публікаціі з предмету