Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління перестрахувальними операціями

Наука  “Управління перестрахувальними операціями” є складовою навчального плану підготовки магістрівза програмою «Страховий менеджмент»  зі спеціальності  «Фінанси і кредит».  ЇЇ вивчення орієнтоване на засвоєння студентами сучасних методів та форм  перестрахування та формування навичок  з організації перестрахувального захисту страховика.

            Студенти виявляють значний інтерес до вивчення цієї науки, адже в сучасних умовах  розвитку суспільства жодна страхова компанія не може проводити страхові операції не використовуючи постійні або поодинокі передачі  ризиків у перестрахування. Перестрахування дозволяє страховику забезпечити фінансову стійкість і збалансованість страхового портфеля, підвищувати його місткість. Організація ефективного перестрахувального захисту страховика вимагає у фахівців багатьох знань в сфері актуарних розрахунків, андерайтерської політики, фінансів страховика, іноземних мов,   міжнародного права, навичок ведення ділових переговорів, оскільки перестрахування – міжнародний вид бізнесу. Основи  цих знань студент отримує після вивчення циклу дисциплін фахового спрямування за програмою «Страховий менеджмент» і в тому числі за наукою «Управління перестрахувальними операціями».

Мета опанування науки (дисципліни) в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. Її взаємозв’язок з іншими дисциплінами навчального плану.

Мета опанування науки -отримання студентами  знань основних  положень теорії і практики перестрахування та механізму управління ним.

У процесі вивчення наукивирішуються такі завдання:

¨сформувати у студентів глибоке розуміння  сутності перестрахувальних операцій, що проводяться страховиками для забезпечення  їх фінансової надійності;

¨сформувати здатність самостійно мислити, ідентифікувати та аналізувати перестрахувальні відносини, приймати управлінські рішення;

¨з’ясувати необхідність, економічну сутність і роль перестрахування в умовах становлення  вітчизняного страхового ринку;

¨  висвітлити організацію та шляхи розвитку ринку перестрахування, напрями регулювання державою перестрахувальної діяльності;

¨дослідити сучасні форми організації перестрахувального захисту закордоном та визначити найбільш прийнятні для застосування на вітчизняному страховому ринку;

¨опанувати етапи укладання і ведення перестрахувальної угоди, основні положення договору перестрахування;

¨вивчити особливості перестрахування ризиків окремих видів страхування, шляхи поліпшення фінансової стійкості страховиків за допомогою перестрахувальних операцій;

¨засвоїти законодавчі і нормативні акти, які регулюють діяльність перестраховиків в Україні та за її межами.

         Предмет науки. Основи інструментарію перестрахувальних операцій, застосування яких забезпечує збалансованість страхового портфеля та фінансову стійкість страховика.

Наука «Управління перестрахувальними операціями» має тісний структурно-логічний взаємозв’язок з такими науками (дисциплінами) як «Фінанси», «Страхування», «Ризик-менеджмент у страхуванні», «Страховий менеджмент».

Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної  науки (дисципліни).

В результаті вивчення наукистудент буде знати:

   •категоріальний та понятійний апарат у науці;

   •економічну природу перестрахування, його функції та принципи, роль  перестрахування в розвитку страхового ринку;

   •закордонний досвід державного регулювання перестрахувальної діяльності та особливості  вітчизняного законодавчого забезпечення;

   •найбільш прийнятні на вітчизняному страховому ринку форми і методи перестрахувального захисту;

   •особливості укладання і ведення перестрахувальних угод, застереження договорів пропорційного і непропорційного перестрахування.

   •тенденції світового ринку перестрахування та їх вплив на розвиток перестрахування в Україні.

Буде вміти:

• визначати можливість якісних змін у страховому портфелі компанії при застосуванні тих чи інших  договорів перестрахування;

   • здійснювати розрахунки  належних перестраховикам  часток премій та   виплат страхового відшкодування за пропорційними і непропорційними договорами;

   •обирати оптимальну програму  перестрахувального захисту страхового портфеля для забезпечення фінансової стійкості страховика;

   •оцінювати поточний фінансовий стан та перспективи розвитку страховика, його фінансове забезпечення, ділову репутацію, як майбутнього партнера  в перестрахувальних відносинах;

   • проводити моніторинг ефективності перестрахувальних послуг.

        Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії.

Знання та вміння, набуті при вивченні даної науки, використовуються при організації перестрахувального захисту  страховика з метою забезпечення фінансової стійкості і збалансованості страхових операцій. Реалізувати ці знання і навички випускники можутьна посадах менеджерів у страхових і перестрахувальних організаціях, андерайтерів, актуаріїв, фінансових аналітиків, фінансових консультантів, експертів, економістів, ризик-менеджерів, держслужбовців профільних установ, науковців.

Зміст науки, що пропонується для вивчення студентами за модулями та темами:

Тема 1. Економічна сутність і значення перестрахування

Тема 2. Регулювання перестрахувальної діяльності

Тема 3. Ринок перестрахування

Тема 4. Власне утримання страховика

Тема 5. Договір перестрахування

Тема 6. Методи перестрахування

Тема 7. Пропорційне перестрахування. Види договорів

Тема 8. Непропорційне перестрахування. Види договорів

Тема 9. Специфічні особливості непропорційних договорів

Тема10.Розрахунок перестрахувальної премії в непропорційних договорах

Тема 11.Перестрахування за видами страхування

Викладацький склад:

Татаріна Т.В.  к.е.н., доцент

Сліпко К.О. к.е.н., доцент.

Основна література:

1.Страхування: Підручник/Керівник авт.колективу і наук. Ред.. С.С.Осадець. – Вид.3-ге, перероб. І доп. – К.: КНЕУ, 2006. – 599с. (Підрозділ 17. Перестрахування і співстрахування).

2.Гаманкова О.О.Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика: Монографія. – К.: КНЕУ, 2009. – 283 с.

3. Кнейслер О.В. Ринок перестрахування України: теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку: монографія / О.В. Кнейслер. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 416 с..

4. Перестрахування: навч. посібник/ Керівник авт.колективу і наук. ред.. Т.В.Татаріна (рукопис, видання - 2016 р.).

Остання редакція: 16.03.16

Публікаціі з предмету

  • Управління перестраховувальними операціями (96.5 KB)паспорт навчальної дисципліни «Управління перестраховувальними операціями» .Дисципліна магістерського рівня. МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА «СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»26 Вересня 2017 р.
  • Управління перестрахувальними операціями (626.5 KB)навчально-методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Управління перестрахувальними операціями»05 Липня 2016 р.