Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Звітність банків

Звітність банків - вивчаються зміст, значення і класифікація звітності банків; зв’язок між параметрами аналітичного обліку в банках і процедурами формування звітної інформації; мета, завдання, склад форм, елементи, принципи і якісні характеристики фінансової звітності; порядок складання і подання квартальної і річної фінансової звітності банку; склад та правила формування статей Звіту про фінансовий стан банку (Балансу), Звіту про прибутки, збитки та інший сукупний дохід банку (Звіту про фінансові результати), Звіту про рух грошових коштів банку, Звіту про власний капітал банку,  приміток до фінансової звітності банку; сутність подій після дати балансу та їх  вплив на фінансову звітність; порядок консолідації фінансової звітності банків;  перелік файлів, форм та правила складання статистичної звітності банків, що подається до НБУ; перелік форм та правила складання статистичної звітності, що подається до Державної служби статистичного спостереження України; порядок формування податкової звітності банків України.

 

 

 

 

 

 

Остання редакція: 16.11.15