Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Журавська Лариса Миколаївна

Кафедра: Кафедра педагогіки та психології
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Стаж роботи: 35 років
Біографія:

Освіта:
-    Українська сільськогосподарська академія (нині Національний Університет біоресурсів і природокористування) - спеціальність інженер-викладач (
1981 р.);
-    Український фінансово-економічний інститут - спеціальність бухгалтерський облік та аудит (УФЕІ) (
1996 р.).

     Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 13.00.04 теорія та методика професійної освіти на тему «Педагогічні умови управління самостійною роботою студентів вищих закладів освіти» в Українській сільськогосподарській академії (1999 р.).
     Отримання наукового звання доцента - 2004 р.

Займані посади:
     - викладач загальнотехнічних дисципліни (технічна механіка) у Немішаєвському сільськогосподарському та Ірпінському індустріальному технікумах;
     - методист  методичного відділу та завідувач лабораторією активних методів навчання в Ірпінському фінансово-економічному інституті (УФЕІ);
     -  викладач  психолого-педагогічних дисциплін в УФЕІ;
     -  викладач та доцент психолого-педагогічних дисциплін в Київському університеті туризму, економіки і права,
     -  з 2004 року - доцент кафедри педагогіки та психології  ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана

   В 1996-1998 роках - куратор і викладач “Курсу викладача-початківця”в УФЕІ.
   З 2013 року - координатор тренінг-курсу "Технології інноваційного навчання в економічному університеті".

Наукова діяльність:

Напрями наукових досліджень:
-   управління та самоуправління самостійною роботою студентів,
-   мотивація самостійної пізнавальної діяльності,
-   саморозвиток особистості,
-   розвиток професійно необхідних якостей особистості,
-   синергетичний підхід у навчанні та управлінській діяльності,
-   удосконалення професійної майстерності викладачів,
-   викладання психолого-педагогічних дисциплін у ВНЗ нeпeдагогічного профілю,
-   андрагогіка,
-   тренінгові технології навчання, активізація навчання,
-   застосування інформаційних технологій у навчальному процесі,
-   дистанційне та змішане навчання,

-   застосування коучингових технологій у навчальному процесі.

Підготовка наукових кадрів:
     1 кандидат педагогічних наук
за спеціальністю 13.00.04 (захист в 2015).

Участь в атестації наукових кадрів:
     - опонування дисертаційних досліджень, поданих до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти - 4;
     -  рецензування дисертаційних досліджень на кафедрі - 4.

Публікації:
     загальна кількість - 79,
     з них  у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Webofscience) -1.

Участь в науково-практичних конференціях – 29.

Підвищення кваліфікації:

Дистанційні технології навчання:
   -  Національний університет ДПС України. Інститут післядипломної освіти –15.12–15.02.2006 р.
   -  Розробка дистанційних курсів в середовищі  WEBCT– КНЕУ, 2008 р.
   -  Сучасні технології дистанційного навчання – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 27.04-27.05, 2009 р.
   -  Розроблення і використання дистанційних курсів у навчальному процесі – КНЕУ, 03.06-27.06.2013 р.
   -  Розробка дистанційних курсів – КНЕУ, 05.03-26.03.2014 р.

Практична психологія:
   -  участь у фестивалі практичної психології та тренінгових програм «Альфа-фест 2009» (35 тренінгових годин) – Київ, 2009;
   -  участь у фестивалі практичної психології та тренінгових програм «Альфа-фест 2010» (26 тренінгових годин) – Київ, 27-30.05.2010;
   -  закінчення базового курсу навчання з позитивної психотерапії та отримання диплому психолога-консультанта Міжнародної Академії позитивної психотерапії (IAPP, Вісбаден, Німеччина) - Київ, 2014 р.

     Коучинг
       - закінчення курсу навчання та отримання сертифікату Professional Coach ICU (професійний коуч    Інтернаціональної Спілки Коучів).
 

Викладання

    1) Кафедра педагогіки та психології КНЕУ:
Дисципліни:

       -  Педагогіка та психологія
       -  Психологія діяльності та навчальний менеджмент

       -  Психологія спілкування
Треніг-курси для викладачів:
       - Формування психолого - педагогічної компетентності викладачів
       - Інноваційні технології навчання в економічному університеті

    2) Центр магістерської підготовки КНЕУ(до 2013):
Дисципліни:

       -  Психологія управління
       -  Соціально-психологічний тренінг «Розвиток особистісних якостей менеджера»