Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Психологія діяльності та навчальний менеджмент

   Мета: навчитись ефективно управлятибудь-якою діяльністю, зокрема, навчальною, виходячи з психологічних особливостей її реалізації.Дисципліна “Психологія діяльності і навчальний менеджмент” (5 кредитів) розглядається як базова для блоку дисциплін психолого-педагогічної підготовки економістів до викладацької діяльності. Вона забезпечує інтегроване засвоєння двох дисциплін: “Психологія діяльності і навчальний менеджмент” (ПДНМ) та «Психологія спілкування (ПС), а також дає базові знання для подальшого вивчення дисципліни “Методика викладання економіки”, виконання завдань курсової роботи та педагогічної практики, проведення державної атестації у формі ДЕК. Даний курс є складовою пакету вибіркових дисциплін психолого-педагогічного циклу («Психологія діяльності та навчальний менеджмент», “Психологія спілкування” , «Методика викладання економіки») та інтегрує дві з них (ПДНМ та ПС). Всі три дисципліни  взаємно доповнюють та взаємно збагачують одна одну. Якщо перша дисципліна відповідає на запитання «ЯК» реалізовувати функції управління в навчальній діяльності, друга – «ЩО» потрібно робити для ефективного спілкування (психологія спілкування), третя – «ЯК» грамотно проводити заняття з економічних дисциплін, то всі разом вони готують студентів до успішної та результативної викладацької діяльності.

 

    Після завершення навчання студенти повинні ЗНАТИ:

 • сутність навчання як виду діяльності та управління навчанням; ієрархічні рівні управління в освіті; функції управління навчанням;
 • структуру, основні функції й види професійного спілкування викладача;  
 • соціально-психологічні механізми впливу викладача на аудиторію та особистісні детермінанти його саморегуляції; 
 • основні види цілей, фактори цілепокладання, специфіку навчальних цілей, правила формулювання цілей навчання; психолого-педагогічні аспекти планування навчання; проектування змісту навчання; основні види методів навчання;
 • класифікацію мотивів навчання; етапи, види, методи і прийоми мотивування та стимулювання навчальної діяльності;
 • відмінність форм і методів навчання; основні організаційні форми навчання; інноваційні форми навчання; соціально-психологічні умови суб’єктів навчальної діяльності;
 • поняття, функції, етапи, цілі, об’єкти, зміст, види, форми та методи контролю; критерії та норми оцінювання; проблеми та перспективи рейтингового контролю.

 

    Після завершення навчання студенти повинні ВМІТИ:

 • враховувати психологічні фактори при реалізації будь-якої діяльності, зокрема, навчальної: пояснювати й прогнозувати поведінку людини, групи на основі знання їх психологічних властивостей; пропонувати, аргументувати й обирати оптимальний спосіб поведінки і діяльності по відношенню до людини чи групи;
 • ефективно управляти навчальною діяльністю учнів різних освітньо-вікових категорій з урахуванням їх психологічних властивостей, сучасних і перспективних освітніх підходів: формулювати цілі навчання, планувати навчальну діяльність, готувати зміст навчання, стимулювати, мотивувати й активізувати навчальну діяльність, застосовувати різні форми й методи навчання, контролювати й оцінювати навчальну діяльність;
 • створювати ефективну систему комунікації у навчанні; аналізувати конкретні ситуації взаємодії, уміти виступати перед аудиторією, вести дискусію, застосовувати активні методи навчання під час проведення занять; використовувати засвоєне до підготовки та реалізації навчальних занять в різних освітньо-вікових групах /учні, студенти дорослі/.

 

    Набуті під час вивчення дисципліни знання та вміння реалізуються в процесі управління розвитком людини у всіх сферах діяльності, в тому числі йпрофесійно-педагогічної.

 

      Зміст дисципліни за модулями та темами:

      1-й модуль (теми 1-6)

     У темі 1 доводиться можливість застосування управлінського підходу до процесу освітньої та навчальної діяльності, надається характеристика навчання як спільної діяльності, обґрунтовано предмет та основні функції навчального менеджменту. Тема 2 характеризує три сторони педагогічного спілкування. Теми 3-6 присвячені реалізації основних функцій управління навчанням: плануванню, організації, мотивації і контролю. При цьому акцент зроблено на психологічні підвалини реалізації кожної функції.

       2-й модуль (тема 7)

    Тема 7 висвітлює вікові особливості учнів  і показує особливості управління навчанням учнів різних освітньо-вікових періодів.

 

   Викладацький склад: д. п. н., доц. Артюшина М. В.; к. п. н. доц. Романова Г. М.; к. психол. н., доц. Радченко М. І.; к. пед. н., доц. Борисенко Л. Л.; к. соціол. н., доц. Приходько В. М., ст. викл. Федоренко Н. І.

 

     Основна література:

 1. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Навч. посіб. / М.В. Артюшина, Л.М. Журавська, Л.А. Колесніченко та ін.; За заг. ред. М.В. Артюшиної. – К.: КНЕУ, 2008. – 336 с.
 2. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / В.А. Козаков, М.В. Артюшина, О. М. Котикова та ін.; За заг. ред. В.А. Козакова. – К.: КНЕУ, 2003. – 829 с.
 3. Психологія діяльності та навчальний менеджмент: зб. міні-кейсів / М.І. Радченко, Л.А. Колесніченко, Л.Л. Борисенко та ін. К.: КНЕНУ, 2010. – 151 с.
Остання редакція: 10.06.13

Публікаціі з предмету

 • Психологія діяльності та навчальний менеджмент (Юридичний факультет) (46.5 KB)паспорт  навчальної дисципліни «Психологія діяльності та навчальний менеджмент» для студентів Юридичного факультету напряму підготовки 640102 Вересня 2016 р.
 • Психологія професійної діяльності (для спеціальності Психологія) (81 KB)паспорт  навчальної дисципліни Психологія професійної діяльності (для спеціальності Психологія)02 Вересня 2016 р.
 • Психологія діяльності навчальний менеджмент Юридичний факультет (258.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з  навчальної дисципліни «Психологія діяльності та навчальний менеджмент» для студентів Юридичного факультету напряму підготовки 640101 Вересня 2016 р.
 • Психологія діяльності та навчальний менеджмент (311.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Психологія діяльності та навчальний менеджмент»11 Вересня 2015 р.
 • Організація навчання з економіки (2.4 MB)У посібнику розкриваються особливості сучасних інтенсивних технологій навчання в економічній освіті. Запропоновано методичні системи організації навчальних занять з економічних дисциплін, представлені конкретні моделі вивчення окремих економічних тем з використанням активних методів навчання.  Приділена увага питанням навчання економіки молодших школярів, психологічним проблемам організації навчання і комплексної діагностики успішності студентів.  Для викладачів економічних дисциплін, учителів шкіл, ліцеїв, гімназій, керівників та організаторів навчання персоналу. 20 Липня 2002 р.