Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економіка праці й соціально-трудові відносини

Мета науки – формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок щодо ефективного управління працею та соціально-трудовими відносинами на різних рівнях.

Завдання науки:

-         висвітлення теоретико-методологічних та прикладних аспектів сучасних проблем економіки праці й соціально-трудових відносин;

-         формування у студентів практичних навичок і вмінь щодо застосування методів і механізмів управління працею та відносинами у соціально-трудовій сфері;

-         розвиток здібностей до науково-дослідної роботи в галузі макро-, мезо- та мікроекономіки праці.

Студенти матимуть компетенції(вміння):

-         систематизувати інформацію теоретико-прикладного характеру для поглибленого розуміння проблем економіки праці та соціально-трудових відносин;

-         розрізняти форми винагороди за працю на різних етапах розвитку людської цивілізації;

-         складати баланс робочого часу одного середньооблікового працівника по підприємству;

-         оцінювати рівень та виявляти резерви поліпшення використання робочого часу;

-         розробляти програму контролінгу персоналу;

-         з урахуванням підходів вітчизняної та міжнародної практики;

-         формувати систему управління працею на підприємстві (в ор­ганізації).

-         визначати вигоди і витрати при інвестуванні в освіту;

-         розраховувати показники ефективності інвестування в людський капітал;

-         визначати показники важкості, напруженості, складності, інтенсивності, якості, ефективності праці;

-         розраховувати показники продуктивності праці за різними методами;

-         визначати резерви підвищення продуктивності праці;

-         встановлювати норми чисельності, часу, виробітку, обслуговування, тривалості процесу;

-         раціоналізовувати трудовий процес.

Остання редакція: 28.01.16

Публікаціі з предмету