Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кандидатські дисертації

 
«РИЗИКИ У ЦІНОУТВОРЕННІ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ»
 

Бондаренко Андрій Ігорович
Дата захисту: 20.02.2018
Науковий керівник: д.е.н., професор Примостка Людмила Олександрівна

Дисертація присвячена питанням ефективного ціноутворення банківських продуктів з врахуванням повного спектру ризиків, що їм притаманні. Поглиблено теоретико-методичні основи ризик-орієнтованого ціноутворення банківських продуктів, а саме: запропоновано авторський підхід до формулювання основних завдань ризик-орієнтованого ціноутворення; розроблено поняття ціноутворюючих ризиків банку та запропоновано класифікацію таких ризиків, поділяючи їх за ознакою розподілу їх вартості: у структурі витрат на управління окремими видами ризиків та у вигляді вартості під ризиком в структуру цін. Удосконалено процес декомпозиції (структуру) грошових потоків банку в процесі залучення-розміщення ресурсів завдяки виявленню відмінностей між процесом застосування традиційного ціноутворення та ризик-орієнтованого ціноутворення. Запропоновано концептуальні засади ризик-базового ціноутворення та побудовано алгоритм ризик-базового ціноутворення для комплексного процесу залучення-розміщення фінансових ресурсів. Запропоновано способи і методи оцінки неквантифікованих ризиків та інструменти пруденційного регулювання. Апробовано можливості ризик-базового ціноутворення на даних діючих українських комерційних банків.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Завідувача кафедри банківської справи Одеського національного економічного університету, д.е.н., професора  Кузнєцова Людмила Вікторівна (відгук)

Доцента кафедри банківської справи та фінансового моніторингу Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь), к.е.н., доцента Черкашиної Катерини Федорівни (відгук)

 
«СТРАХУВАННЯ МАЙНА ГРОМАДЯН ТА НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ»
 

Брюховецька Ірина Олександрівна
Дата захисту: 20.02.2018
Науковий керівник: д.е.н., професор Осадець Семен Степанович

Дисертацію присвячено поглибленню теоретико-методичних засад страхування майна громадян та розробці рекомендацій щодо напрямів його активізації. Визначено теоретичні основи страхування майна громадян. Розкрито роль страхування майна громадян, його місце у сучасній класифікації страхування. Досліджено історію страхування майна громадян в Україні. Проведено оцінку ймовірності матеріальних збитків нерухомості населення. Обґрунтовано переваги введення обов’язкової форми страхування житлового фонду. Розроблено рекомендації щодо проведення оцінки якості страхування майна громадян. Аргументовано пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення для можливості здійснення страхування дистанційно та використовуючи банкострахування.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Професора кафедри економічної теорії Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м.Харків), д.е.н., професора  Нечипорук Людмили Володимирівни (відгук)

Професора кафедри страхування, банківської діяльності та ризик-менеджменту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к.е.н., професора Пікус Руслани Володимирівни (відгук)

 

Остання редакція: 09.02.18