Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кандидатські дисертації

 
«ВЗАЄМОДІЯ БАНКІВ І СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: ПЕРЕДУМОВИ, ТЕНДЕНЦІЇ, ШЛЯХИ РОЗВИТКУ»
 

ЗЕМЛЯЧОВА ОЛЬГА АНДРІЇВНА
Дата захисту: 29.05.2018
Науковий керівник: к.е.н., доцент Лазепко Ігор Михайлович

У дисертації розкрито сутнісні характеристики фінансового посередництва на фінансовому ринку, а також виявлено і охарактеризовано його учасників, де серед головних виступають банки і страхові компанії які, враховуючи відповідні передумови, переважно економічного характеру, активізують процеси взаємодії між собою. Окремо досліджено закордонні та національні тенденції розвитку взаємодії банків і страхових компаній та визначено головні проблеми такої взаємодії на вітчизняному фінансовому ринку. Дослідження банківсько-страхової інтеграції як результату взаємодії банків і страхових компаній дозволило визначити спадковість форм цієї взаємодії та виокремити специфічні характеристики основних форм такої взаємодії з метою удосконалення існуючих підходів до їх класифікації. В межах характеристики форм банківсько-страхової взаємодії наведено моделі інтеграції банків і страхових компаній, основні напрями банківсько-страхової інтеграції, а також позитивні та негативні наслідки інтеграції для учасників цих напрямів. Аналіз процесів інтеграції банків і страхових компаній в Україні дозволив скласти періодизацію розвитку таких процесів в країні, що складається з п’яти етапів, і в межах якої банківсько-страхова інтеграція в державі, під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників, пройшла значний шлях: від простих форм до використання найбільш ефективних видів юридичної інтеграції. Запропоновано шляхи удосконалення маркетингового забезпечення, оцінки фінансової стійкості та страхування банківських ризиків у контексті банківсько-страхової взаємодії в Україні.

Автореферат

Дисертація

Завідувача кафедри фінансів, банківської справи та страхування ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Київ),  д.е.н., професора Вовчак Ольги Дмитрівни (відгук)

Асистента кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  к.е.н.  Олійник Ганни Ігорівни (відгук)

 
«ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ»
 

ЛЕВЧЕНКО КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА
Дата захисту: 19.06.2018
Науковий керівник: к.е.н., доцент Дегтярьова Наталія Володимирівна

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних засад та обґрунтуванню практичних рекомендацій щодо вдосконалення фінансових послуг з управління активами інституційних інвесторів в Україні. Визначено особливості, що дають змогу виокремити послуги з управління активами з-поміж інших фінансових послуг та видів професійної діяльності на фінансовому ринку. Розроблено критерії та запропоновано класифікацію споживачів фінансових послуг. Проаналізовано діяльність з управління активами інституційних інвесторів з урахуванням показників рівня конкуренції та концентрації ринку. Побудовано модель, використання якої дозволить прогнозувати розвиток ринку фінансових послуг з управління активами інституційних інвесторів. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення державного регулювання, пруденційного нагляду, підготовки та атестації фахівців з управління активами.

Автореферат

 
«МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ»
 

ПАРХЕТА ЛЮДМИЛА ВІТАЛІВНА
Дата захисту: 19.06.2018
Науковий керівник: д.е.н., професор Гаманкова Ольга Олексіївна

Дисертація присвячена поглибленню теоретичних основ медичного страхування, виявленню напрямів його розвитку як джерела фінансування охорони здоров’я в Україні, а також запровадження страхової медицини. Узагальнено теоретичні підходи до трактування понять «медичне страхування» та «бюджетне фінансування». Розглянуто теоретичні засади функціонування медичного страхування. Досліджено історію розвитку та становлення медичного страхування в Україні. Визначено принципи організації та методи фінансового забезпечення охорони здоров’я в Україні. Проаналізовано соціально-демографічні та економічні чинники розвитку медичного страхування. Визначено роль добровільного медичного страхування у зміцненні фінансового підґрунтя закладів охорони здоров’я. Виявлено основні проблеми на шляху запровадження страхової медицини в країні. Розроблено рекомендації щодо розвитку добровільного медичного страхування та запровадження обов’язкового медичного страхування як додаткових джерел фінансування охорони здоров’я в країні.

Автореферат

 

Остання редакція: 22.05.18