Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кандидатські дисертації

 
«МЕХАНІЗМ АУКЦІОННОЇ ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ:ОЦІНЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ»
 

Кікоть Олександр Юрійович
Дата захисту: 19.10.2017
Науковий керівник: д.е.н., професор Диба Михайло Іванович

Дисертація присвячена проблемі оцінювання та управління механізмом аукціонної торгівлі цінними паперами. Розглянуто історію використання аукціонів на ринку цінних паперів,досліджено понятійний апарат аукціонної торгівлі,визначено характерні ознаки аукціонів,запропоновано визначення аукціону цінних паперів. Здійснено класифікацію аукціонів цінних паперів та виявлено особливості функціонування основних форматів проведення аукціонних торгів цінними паперами. Розроблено методичні підходи до оцінювання та управління механізмом аукціонної торгівлі цінними паперами. Проаналізовано теоретичний, економетричний та експериментальний підходи до оцінювання аукціонів цінних паперів, для кожного з яких виявлено умови та особливості використання відповідних методів оцінювання,запропоновано процедуру відповідного оцінювання,розглянуто особливості проведення кожного з етапів оцінювання,визначено переваги та недоліки відповідних методів оцінювання. Для множинних аукціонів цінних паперів запропоновано показники конкуренції, а також показники ефективності аукціону за доходом. В якості прикладу оцінено функціонування аукціонів ОВДП Міністерства фінансів України.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Завідувача кафедри фінансових ринків Університету державної фіскальної служби України, м. Ірпінь,  д.е.н., доцента Онишко Світлани Василівни (відгук)

Доцента кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка,  к.е.н., доцента Солодкої Ольги Олегівни (відгук)

 
«ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ КОНТРОЛІНГ НА ПІДПРИЄМСТВІВ»
 

Макаренко Тетяна Юріївна
Дата захисту: 19.10.2017
Науковий керівник: д.е.н., професор Терещенко Олег Олександрович

Дисертація присвячена поглибленню теоретико-методичних засад вартісно-орієнтованого контролінгу та розробці науково-практичних рекомендацій щодо запровадження його інструментів на підприємстві.Визначено теоретичні основи вартісно-орієнтованого управління корпоративними фінансами. Розкрито роль вартісно-орієнтованого контролінгу у прийнятті фінансових рішень на корпоративних підприємствах. Систематизовано ключові інструменти контролінгу, орієнтованого на максимізацію вартості компанії. Обґрунтовано концептуальний підхід до вартісно-орієнтованого контролінгу на основі індикатора економічної доданої вартості.Проведено оцінку факторів впливу на вартісно-орієнтовані показники. Доведено гіпотезу, що варіація ринкової вартості підприємства більшою мірою залежить від зміни показника EVA, ніж від зміни традиційних показників дохідності, розрахованих на базі бухгалтерської звітності. Спростовано гіпотезу, відповідно до якої значення періодичного показника EVA є індикатором створення акціонерної вартості.Розроблено рекомендації щодо інтеграції вартісно-орієнтованих показників у систему планування і контролю на підприємстві. Обґрунтовано пропозиції щодо використання інструментарію вартісно-орієнтованого контролінгу для мінімізації принципал-агент конфліктів та мотивації менеджменту до прийняття рішень, орієнтованих на максимізацію вартості. Визначено шляхи інтеграції вартісно-орієнтованого репортингу у річну бізнес-звітність підприємства.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Завідувача кафедри фінансів та банківської справи ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університетекономіки і торгівлі»,  д.е.н., доцента Карцевої Вікторії Володимирівни (відгук)

Доцента кафедри розподілених інформаційних систем та хмарних технологій Національного технічного університету «Харьківський політехнічний інститут»,  к.е.н., доцента Нескородєвої Інни Іванівни (відгук)

 
«МИТНИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ»
 

Ломейко Юлія Андріївна
Дата захисту: 09.11.2017
Науковий керівник: д.е.н., професор Огонь Цезар Григорович

У дисертації визначено сутність митного контролю як інструменту митної політики, функції державного управління та складової державного фінансового контролю. Проведено аналіз стану митного контролю за допомогою таких показників, як дієвість, результативність і ефективність. Дієвість митного контролю визначено як його здатність запобігати порушенням митного законодавства. Результативність митного контролю визначено як співвідношення фактичних та планових результатів його здійснення. Обґрунтовано доцільність розрахунку ефективності митного контролю як співвідношення результатів його здійснення та витрачених ресурсів. Запропоновано способи поліпшення організації митного контролю в Україні та його оцінювання. Визначено напрями вдосконалення здійснення митного контролю, серед яких: 1) доповнити профілі системи управління митними ризиками таким індикатором, як оподаткування товарів за ставкою 0%; 2) запровадити таку форму митного контролю, як «крос-перевірка», сутність якої полягає в аналізі операцій суб’єктів ЗЕД, які обліковуються у митницях одних областей, підрозділами аудиту у складі органів ДФСУ інших областей; 3) розширити сфери застосування таких заходів митного контролю, як переміщення товарів під негласним контролем та контрольовані поставки, до всіх товарів, замість обмеженого переліку контрабандних, як це передбачено чинним законодавством.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Проректора з наукової роботи ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Київ), д.е.н., професора, заслуженого економіста України  Барановського Олександра Івановича (відгук)

Завідувача відділу дослідження проблем організації митного контролю Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь), к.е.н., доцента, старшого наукового співробітника Фрадинського Олександра Анатолійовича (відгук)

 
«МОНЕТАРНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ»
 

Шевчук Володимир Володимирович
Дата захисту: 09.11.2017
Науковий керівник: д.е.н., професор Диба Михайло Іванович

У дисертації поглиблено розуміння природи та сутності поняття “фінансова стабільність банківської системи”, виокремлено її компоненти, удосконалено класифікацію монетарних інструментів, визначено взаємозалежності між фінансовою стабільністю банківської системи та монетарною політикою центрального банку на основі економетричних моделей. Проаналізовано причини дисбалансів та нестабільності в банківській системі України, оцінено дієвість використання традиційних і нетрадиційних монетарних інструментів НБУ. Розроблено емпіричний метод тестування фінансової нестабільності. Розроблено рекомендації підвищення ефективності монетарної політики НБУ, зниження рівня фінансової нестабільності в банківській системі. Удосконалено методику оцінки схильності банків до системного ризику ліквідності на основі використання методів статистичного моделювання. Запропоновано заходи розвитку нетрадиційних інструментів монетарного регулювання у забезпеченні фінансової стабільності банківської системи.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Завідувача кафедри банківської справи та фінансового моніторингу Університету державної фіскальної служби України, д.е.н., професора Береславської Олени Іванівни (відгук)

Доцента кафедри банківської справи Тернопільського національного економічного університету, к.е.н., доцента Малахової Олени Леонідівни (відгук)

 

Остання редакція: 31.10.17