Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управлінське консультування: концепція, організація, розвиток

Верба В.А. Управлінське консультування: концепція, організація, розвиток: Монографія / В.А. Верба. - К.: КНЕУ, 2011 – 327 с.

Монографія є результатом комплексного дослідження феномену управлінського консультування в сучасному світі. Автором представлено змістовно-концептуальний, інституціональний, організаційний аспекти управлінського консультування, виходячи з передумов методологічної невизначеності управлінського консультування; поліаспектності його предметної сфери; відсутності системного підходу до організації та проведення наукових і прикладних досліджень у цьому напрямі. У монографії доводиться, що дихотомії знаннєво-компетенційного і проблемно-орієнтованого консультування зумовлює об’єктивне поєднання наукового, інфраструктурного і підприємницького підходів, які пояснюють інноваційну та знаннєву природу консультаційного процесу, зумовлюють активізації процесів інфраструктурної інституціалізації та сприяють якісному покращенню його підприємницької діяльності. Уперше наведений системний аналіз стану та виявлено перспективи розвитку управлінського консультування в Україні.

Мова оригіналу: українська

 
ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1. Предметно-проблемна сфера управлінського консультування
1.1. Розвиток підприємства як предметна галузь управлінського консультування
1.2. Ідентифікація та систематизація проблем розвитку підприємств: світові та вітчизняні реалії
1.3. Місце і роль управлінського консультування в управлінні розвитком підприємства
Розділ 2. Наукова дисциплінарність управлінського консультування
2.1. Генезис управлінського консультування
2.2. Сучасна парадигма управлінського консультування
2.3. Онтологія управлінського консультування
Розділ 3. Організаційні засади консалтингової діяльності
3.1. Організаційна архітектоніка консалтингового процесу
3.2. Патерни взаємодії ключових учасників консалтингового процесу
3.3. Процесно-проекті засади управління консалтинговою організацією
Розділ 4. Інституціональні аспекти управлінського консультування
4.1. Принципи, складові та етапи інституціоналізації управлінського консультування
4.2. Управлінське консультування як професійна діяльність
4.3. Передумови професіоналізації управлінського консультування в Україні
Розділ 5. Стан і перспективи розвитку управлінського консультування в Україні та світі
5.1. Проблеми і перспективи управлінського консультування у глобальному середовищі
5.2. Особливості розвитку управлінського консультування в країнах Європи
5.3. Тенденції становлення управлінського консультування в Україні
Висновки

 

Остання редакція: 20.10.14